. ok

K̴h̴i̴ x̴e̴m̴ l̴ại̴ đo̴ạn̴ c̴a̴m̴e̴r̴a̴ t̴ại̴ c̴ăn̴ h̴ộ n̴ơi̴ b̴é g̴ái̴ 8̴ t̴u̴ổi̴ b̴ị b̴.ạo̴ h̴.àn̴h̴, l̴u̴ật̴ s̴ư N̴g̴ọc̴ N̴ữ v̴à đến̴ c̴ả n̴g̴ười̴ p̴h̴ục̴ h̴ồi̴ c̴a̴m̴e̴r̴a̴ đều̴ p̴h̴ải̴ b̴ật̴ k̴h̴óc̴ v̴à ám̴ ản̴h̴ m̴ãi̴ v̴ì n̴h̴ữn̴g̴ h̴àn̴h̴ độn̴g̴ q̴u̴á d̴.ã m̴.a̴n̴ c̴ủa̴ “d̴ì g̴h̴ẻ”

L̴u̴ật̴ s̴ư T̴r̴ần̴ T̴h̴ị N̴g̴ọc̴ N̴ữ, C̴h̴i̴ h̴ội̴ t̴r̴ưởn̴g̴ C̴h̴i̴ h̴ội̴ L̴u̴ật̴ s̴ư t̴h̴u̴ộc̴ H̴ội̴ b̴ảo̴ v̴ệ q̴u̴y̴ền̴ t̴r̴ẻ e̴m̴ T̴P̴ H̴ồ C̴h̴í M̴i̴n̴h̴ – h̴i̴ện̴ đa̴n̴g̴ l̴à n̴g̴ười̴ đứn̴g̴ r̴a̴ đại̴ d̴i̴ện̴ p̴h̴ía̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ m̴ẹ b̴é N̴.T̴.V̴.A̴ đấu̴ t̴r̴a̴n̴h̴ l̴àm̴ n̴h̴ữn̴g̴ g̴ì t̴ốt̴ n̴h̴ất̴ c̴ó t̴h̴ể c̴h̴o̴ b̴é g̴ái̴ 8̴ t̴u̴ổi̴ v̴à g̴i̴a̴ đìn̴h̴.

Luật sư và người phục hồi camera bật khóc khi coi cảnh bé 8 tuổi bị đánh, tiết lộ nhiều tình tiết chưa từng được công bố - Ảnh 1

L̴u̴ật̴ s̴ư T̴r̴ần̴ T̴h̴ị N̴g̴ọc̴ N̴ữ (Ản̴h̴: I̴n̴t̴e̴r̴n̴e̴t̴)
L̴u̴ật̴ s̴ư T̴r̴ần̴ T̴h̴ị N̴g̴ọc̴ N̴ữ được̴ c̴h̴o̴ l̴à “T̴ấm̴ l̴á c̴h̴ắn̴ t̴h̴ép̴” b̴ảo̴ v̴ệ t̴r̴ẻ e̴m̴, n̴h̴ất̴ l̴à c̴ác̴ v̴ụ b̴ạo̴ h̴àn̴h̴, x̴.âm̴ h̴.ại̴ t̴r̴ẻ e̴m̴. N̴ói̴ đến̴ v̴ụ b̴é 8̴ t̴u̴ổi̴ b̴ị b̴.ạo̴ h̴.àn̴h̴ đa̴n̴g̴ g̴ây̴ p̴h̴.ẫn̴ n̴.ộ d̴ư l̴u̴ận̴ s̴u̴ốt̴ 2̴ t̴u̴ần̴ q̴u̴a̴, l̴u̴ật̴ s̴ư N̴g̴ọc̴ N̴ữ đã c̴ó n̴h̴ữn̴g̴ c̴h̴i̴a̴ s̴ẻ v̴ề c̴ảm̴ x̴úc̴ c̴ủa̴ m̴ìn̴h̴ c̴ũn̴g̴ n̴h̴ư h̴é l̴ộ n̴h̴ữn̴g̴ t̴ìn̴h̴ t̴i̴ết̴ c̴h̴ưa̴ t̴ừn̴g̴ được̴ c̴ôn̴g̴ b̴ố t̴r̴o̴n̴g̴ đo̴ạn̴ c̴a̴m̴e̴r̴a̴ t̴ại̴ c̴ăn̴ h̴ộ n̴ơi̴ b̴é g̴ái̴ 8̴ t̴u̴ổi̴ b̴ị b̴ạ.o̴ h̴.àn̴h̴.

Luật sư và người phục hồi camera bật khóc khi coi cảnh bé 8 tuổi bị đánh, tiết lộ nhiều tình tiết chưa từng được công bố - Ảnh 2

C̴h̴i̴a̴ s̴ẻ v̴ới̴ C̴ôn̴g̴ A̴n̴ N̴h̴ân̴ D̴ân̴, l̴u̴ật̴ s̴ư N̴g̴ọc̴ N̴ữ r̴ưn̴g̴ r̴ưn̴g̴ n̴ước̴ m̴ắt̴ k̴ể v̴ề n̴h̴ữn̴g̴ v̴ết̴ t̴h̴ươn̴g̴ t̴r̴ên̴ n̴g̴ười̴ b̴é. L̴u̴ật̴ s̴ư c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴ v̴ết̴ t̴h̴ươn̴g̴ t̴r̴ên̴ t̴r̴án̴ c̴ủa̴ b̴é k̴h̴âu̴ đã l̴àn̴h̴, c̴òn̴ v̴ết̴ t̴h̴ươn̴g̴ ở v̴a̴i̴ b̴ị đán̴h̴ b̴ằn̴g̴ r̴o̴i̴ m̴ây̴ m̴ưn̴g̴ m̴ủ, n̴h̴ư v̴ậy̴ l̴à v̴ết̴ t̴h̴ươn̴g̴ đã c̴ũ. C̴ó n̴g̴h̴ĩa̴ l̴à n̴g̴ười̴ c̴h̴a̴ p̴h̴ải̴ b̴i̴ết̴ c̴o̴n̴ g̴ái̴ m̴ìn̴h̴ b̴ị đán̴h̴. “T̴ìn̴h̴ t̴i̴ết̴ t̴ăn̴g̴ n̴ặn̴g̴ đối̴ v̴ới̴ n̴g̴ười̴ c̴h̴a̴ l̴à đ.ê h̴.èn̴, v̴ì s̴a̴u̴ k̴h̴i̴ l̴y̴ h̴ôn̴ t̴h̴ì n̴g̴ười̴ c̴h̴a̴ l̴à n̴g̴ười̴ g̴i̴ám̴ h̴ộ, m̴à để c̴o̴n̴ b̴ị h̴.àn̴h̴ h̴.ạ đến̴ t̴.ử v̴.o̴n̴g̴. V̴ề ý t̴h̴ức̴ c̴h̴ủ q̴u̴a̴n̴, n̴g̴ười̴ c̴h̴a̴ p̴h̴ải̴ b̴i̴ết̴ c̴o̴n̴ g̴ái̴ b̴ị đ.án̴.h̴, n̴g̴ười̴ c̴h̴a̴ p̴h̴ải̴ đồn̴g̴ ý t̴h̴ì n̴g̴ười̴ n̴ữ k̴i̴a̴ m̴ới̴ d̴ám̴ đ.án̴h̴ c̴o̴n̴ g̴ái̴”, l̴u̴ật̴ s̴ư N̴g̴ọc̴ N̴ữ b̴ức̴ x̴úc̴ n̴ói̴.

L̴u̴ật̴ s̴ư N̴g̴ọc̴ N̴ữ c̴ũn̴g̴ k̴ể l̴ại̴ k̴h̴o̴ản̴h̴ k̴h̴ắc̴ m̴à b̴à n̴h̴ận̴ được̴ đo̴ạn̴ c̴a̴m̴e̴r̴a̴ g̴h̴i̴ l̴ại̴ c̴ản̴h̴ c̴h̴áu̴ V̴.A̴. b̴ị b̴ạo̴ h̴àn̴h̴. L̴u̴ật̴ s̴ư c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴ v̴ào̴ b̴u̴ổi̴ s̴án̴g̴ b̴à n̴h̴ận̴ được̴ m̴ột̴ c̴u̴ộc̴ đi̴ện̴ t̴h̴o̴ại̴ n̴ói̴ l̴à b̴à ăn̴ s̴án̴g̴ c̴h̴o̴ n̴o̴ v̴à n̴ói̴: “C̴ô q̴u̴a̴ đây̴ c̴o̴n̴ c̴h̴o̴ c̴ô c̴o̴i̴ c̴ái̴ n̴ày̴, c̴ô đừn̴g̴ c̴ó x̴.ỉu̴ n̴h̴é”. L̴u̴ật̴ s̴ư N̴g̴ọc̴ N̴ữ n̴ói̴ c̴a̴m̴e̴r̴a̴ t̴ại̴ c̴ăn̴ h̴ộ q̴u̴a̴y̴ được̴ c̴ản̴h̴ b̴é 8̴ t̴u̴ổi̴ b̴ị đán̴h̴ d̴.ã m̴.a̴n̴, n̴g̴ười̴ p̴h̴ục̴ h̴ồi̴ c̴a̴m̴e̴r̴a̴ b̴ị x̴óa̴ c̴o̴i̴ m̴à c̴ũn̴g̴ p̴h̴ải̴ k̴h̴óc̴.

Luật sư và người phục hồi camera bật khóc khi coi cảnh bé 8 tuổi bị đánh, tiết lộ nhiều tình tiết chưa từng được công bố - Ảnh 4

K̴h̴ôn̴g̴ c̴h̴ỉ l̴à b̴ị đán̴h̴ đập̴ t̴r̴o̴n̴g̴ s̴u̴ốt̴ 4̴ t̴i̴ến̴g̴ đồn̴g̴ h̴ồ, l̴u̴ật̴ s̴ư N̴g̴ọc̴ N̴ữ c̴òn̴ b̴ật̴ k̴h̴óc̴ c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴ b̴é V̴.A̴ b̴ị d̴ì g̴h̴ẻ c̴.ởi̴ c̴ả q̴u̴ần̴ áo̴ m̴à đ.án̴h̴ v̴à đ.án̴h̴ n̴h̴i̴ều̴ l̴ần̴ v̴ào̴ v̴.ùn̴g̴ k̴.ín̴: “B̴é b̴ị đ.án̴h̴ k̴h̴o̴ản̴g̴ 4̴ t̴i̴ến̴g̴ đồn̴g̴ h̴ồ b̴ằn̴g̴ c̴ây̴ g̴ậy̴ g̴ỗ đặc̴, m̴à n̴ó c̴.ởi̴ q̴u̴.ần̴ á.o̴ b̴é g̴.ái̴ để đ.án̴h̴. M̴à c̴ái̴ đa̴u̴ l̴òn̴g̴ v̴à t̴r̴ăn̴ t̴r̴ở l̴àm̴ m̴ấy̴ n̴g̴ày̴ n̴a̴y̴ c̴ô k̴h̴ôn̴g̴ n̴g̴ủ được̴ đó l̴à t̴ại̴ s̴a̴o̴ n̴ó l̴ại̴ đ.án̴h̴ v̴ào̴ v̴.ùn̴g̴ k̴.ín̴ b̴é g̴ái̴ r̴ất̴ n̴h̴i̴ều̴”, l̴u̴ật̴ s̴ư N̴g̴ọc̴ N̴ữ x̴úc̴ độn̴g̴ b̴ật̴ k̴h̴óc̴ n̴ói̴.

Luật sư và người phục hồi camera bật khóc khi coi cảnh bé 8 tuổi bị đánh, tiết lộ nhiều tình tiết chưa từng được công bố - Ảnh 5

L̴u̴ật̴ s̴ư T̴r̴ần̴ T̴h̴ị N̴g̴ọc̴ N̴ữ c̴h̴i̴a̴ s̴ẻ t̴h̴êm̴: “C̴h̴ị e̴m̴ p̴h̴ụ n̴ữ c̴ần̴ b̴i̴ết̴ l̴à n̴ếu̴ b̴ố b̴é n̴u̴ôi̴ k̴h̴ôn̴g̴ t̴ốt̴ t̴h̴ì c̴ó t̴h̴ể k̴i̴ện̴ để đòi̴ l̴ại̴ q̴u̴y̴ền̴ n̴u̴ôi̴ d̴ưỡn̴g̴. C̴h̴ún̴g̴ t̴ôi̴ s̴ẵn̴ s̴àn̴g̴ h̴ướn̴g̴ d̴ẫn̴ t̴h̴ủ t̴ục̴ để đảm̴ b̴ảo̴ q̴u̴y̴ền̴ l̴ợi̴ h̴ợp̴ p̴h̴áp̴ c̴h̴o̴ c̴ác̴ b̴à m̴ẹ v̴à t̴r̴ẻ e̴m̴ c̴ần̴ s̴ự g̴i̴úp̴ đỡ. C̴h̴ún̴g̴ t̴ôi̴ c̴ũn̴g̴ s̴ẽ d̴án̴ t̴ờ r̴ơi̴ s̴ố đi̴ện̴ t̴h̴o̴ại̴ đườn̴g̴ d̴ây̴ n̴ón̴g̴ 1̴1̴1̴ t̴r̴ợ g̴i̴úp̴ ở k̴h̴ắp̴ n̴ơi̴ để n̴g̴ười̴ d̴ân̴ n̴h̴ìn̴ t̴h̴ấy̴, k̴h̴ôn̴g̴ để x̴ảy̴ r̴a̴ c̴h̴u̴y̴ện̴ t̴ươn̴g̴ t̴ự n̴h̴ư v̴ụ b̴é g̴ái̴ V̴.A̴. n̴ữa̴”.

Luật sư và người phục hồi camera bật khóc khi coi cảnh bé 8 tuổi bị đánh, tiết lộ nhiều tình tiết chưa từng được công bố - Ảnh 6

L̴i̴ên̴ q̴u̴a̴n̴ đến̴ v̴ụ b̴é g̴ái̴ 8̴ t̴u̴ổi̴ b̴ị n̴g̴ười̴ t̴ìn̴h̴ c̴ủa̴ b̴ố h̴.àn̴h̴ h̴.ạ đến̴ t̴.ử v̴.o̴n̴g̴, đến̴ n̴a̴y̴ c̴ơ q̴u̴a̴n̴ C̴ản̴h̴ s̴át̴ đi̴ều̴ t̴r̴a̴ C̴ôn̴g̴ a̴n̴ T̴P̴ H̴ồ C̴h̴í M̴i̴n̴h̴ đã q̴u̴y̴ết̴ địn̴h̴ k̴h̴ởi̴ t̴ố b̴ị c̴a̴n̴ đối̴ v̴ới̴ N̴g̴u̴y̴ễn̴ V̴õ Q̴u̴ỳn̴h̴ T̴r̴a̴n̴g̴ (S̴N̴ 1̴9̴9̴5̴, n̴g̴ụ t̴ỉn̴h̴ G̴i̴a̴ L̴a̴i̴, t̴r̴ú q̴u̴ận̴ B̴ìn̴h̴ T̴h̴ạn̴h̴) v̴ề t̴ội̴ “G̴.i̴ết̴ n̴g̴.ười̴”; q̴u̴y̴ết̴ địn̴h̴ k̴h̴ởi̴ t̴ố b̴ị c̴a̴n̴, l̴ện̴h̴ t̴ạm̴ g̴i̴a̴m̴ đối̴ v̴ới̴ N̴g̴u̴y̴ễn̴ K̴i̴m̴ T̴r̴u̴n̴g̴ T̴h̴ái̴ (S̴N̴ 1̴9̴8̴5̴, n̴g̴ụ q̴u̴ận̴ 1̴) v̴ề t̴ội̴ “H̴.àn̴h̴ h̴.ạ n̴g̴ười̴ k̴h̴ác̴” v̴à “C̴h̴e̴ g̴i̴ấu̴ t̴.ội̴ p̴h̴.ạm̴”.

(Ản̴h̴: T̴ổn̴g̴ h̴ợp̴, I̴n̴t̴e̴r̴n̴e̴t̴)

Nguồn: https://www.phunuvagiadinh.vn/xa-hoi-168/luat-su-va-nguoi-phuc-hoi-camera-bat-khoc-khi-coi-canh-be-8-tuoi-bi-danh-tiet-lo-nhieu-tinh-tiet-chua-tung-duoc-cong-bo-445243?utm_source=coccoc&utm_medium=ccnews

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *