L̴ời̴ k̴h̴a̴i̴ g̴ây̴ p̴h̴ẫn̴ n̴ộ c̴ủa̴ “d̴ì g̴h̴ẻ” h̴àn̴h̴ h̴ạ b̴é g̴ái̴ 8̴ t̴u̴ổi̴

T̴ại̴ c̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴ôn̴g̴ a̴n̴, V̴õ N̴g̴u̴y̴ễn̴ Q̴u̴ỳn̴h̴ T̴r̴a̴n̴g̴ k̴h̴a̴i̴ n̴h̴ận̴ đã̴ m̴u̴a̴ r̴o̴i̴ m̴ây̴ để d̴ạy̴ b̴é A̴. h̴ọc̴. T̴r̴o̴n̴g̴ q̴u̴á̴ t̴r̴ì̴n̴h̴ d̴ạ̴y̴, T̴r̴a̴n̴g̴ đã̴ đá̴n̴h̴ g̴ã̴y̴ r̴o̴i̴ m̴ây̴ n̴ên̴ t̴h̴a̴y̴ b̴ằn̴g̴ g̴ậy̴ g̴ỗ.
V̴à̴o̴ n̴g̴ày̴ 2̴8̴/1̴2̴, C̴ơ q̴u̴a̴n̴ C̴S̴ĐT̴ C̴ôn̴g̴ a̴n̴ q̴u̴ận̴ B̴ìn̴h̴ T̴h̴ạn̴h̴, T̴P̴.H̴C̴M̴ đã k̴h̴ởi̴ t̴ố v̴ụ án̴, k̴h̴ởi̴ t̴ố b̴ị c̴a̴n̴ v̴à l̴ện̴h̴ b̴ắt̴ t̴ạm̴ g̴i̴a̴m̴ 2̴ t̴h̴án̴g̴ v̴ới̴ V̴õ N̴g̴u̴y̴ễn̴ Q̴u̴ỳn̴h̴ T̴r̴a̴n̴g̴ (S̴N̴ 1̴9̴9̴5̴, n̴g̴ụ t̴ỉn̴h̴ G̴i̴a̴ L̴a̴i̴, t̴r̴ú q̴u̴ận̴ B̴ìn̴h̴ T̴h̴ạn̴h̴) v̴ề h̴àn̴h̴ v̴i̴ “H̴àn̴h̴ h̴ạ n̴g̴ười̴ k̴h̴ác̴”.

T̴ại̴ c̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴ôn̴g̴ a̴n̴ q̴u̴ận̴ B̴ì̴n̴h̴ T̴h̴ạ̴n̴h̴, V̴õ̴ N̴g̴u̴y̴ễn̴ Q̴u̴ỳ̴n̴h̴ T̴r̴a̴n̴g̴ đã̴ t̴h̴ừa̴ n̴h̴ận̴ b̴ả̴n̴ t̴h̴ân̴ c̴ó q̴u̴a̴n̴ h̴ệ t̴ìn̴h̴ c̴ảm̴ v̴ới̴ ôn̴g̴ T̴h̴. l̴à c̴h̴a̴ c̴ủa̴ b̴é g̴ái̴ N̴.T̴.V̴.A̴. (S̴N̴ 2̴0̴1̴3̴). H̴a̴i̴ n̴g̴ười̴ c̴h̴u̴n̴g̴ s̴ốn̴g̴ t̴ạ̴i̴ c̴h̴u̴n̴g̴ c̴ư c̴a̴o̴ c̴ấp̴ p̴h̴ườn̴g̴ 2̴2̴, q̴u̴ận̴ B̴ìn̴h̴ T̴h̴ạn̴h̴, T̴P̴.H̴C̴M̴.

Lời khai gây phẫn nộ của dì ghẻ hành hạ bé gái 8 tuổi: Đánh gãy roi mây nên thay bằng gậy gỗ trong quá trình dạy học - Ảnh 1.

L̴ời̴ k̴h̴a̴i̴ g̴ây̴ p̴h̴ẫn̴ n̴ộ c̴ủa̴ d̴ì g̴h̴ẻ h̴àn̴h̴ h̴ạ b̴é g̴ái̴ 8̴ t̴u̴ổi̴: Đán̴h̴ g̴ãy̴ r̴o̴i̴ m̴ây̴ n̴ên̴ t̴h̴a̴y̴ b̴ằn̴g̴ g̴ậy̴ g̴ỗ t̴r̴o̴n̴g̴ q̴u̴á t̴r̴ìn̴h̴ d̴ạy̴ h̴ọc̴ – Ản̴h̴ 1̴.
H̴ì̴n̴h̴ ả̴n̴h̴ V̴õ N̴g̴u̴y̴ễn̴ Q̴u̴ỳn̴h̴ T̴r̴a̴n̴g̴ l̴ú̴c̴ b̴ị̴ b̴ắt̴

Q̴u̴ỳ̴n̴h̴ T̴r̴a̴n̴g̴ k̴h̴a̴i̴ n̴h̴ận̴, t̴r̴o̴n̴g̴ q̴u̴á t̴r̴ìn̴h̴ s̴i̴n̴h̴ s̴ốn̴g̴, b̴ả̴n̴ t̴h̴ân̴ đã̴ n̴h̴i̴ều̴ l̴ần̴ đán̴h̴ đập̴ b̴é A̴. v̴à̴ đặt̴ m̴u̴a̴ r̴o̴i̴ m̴ây̴ để d̴ạy̴ h̴ọc̴ c̴h̴o̴ b̴é A̴.. D̴o̴ n̴h̴i̴ều̴ l̴ần̴ đán̴h̴ đập̴ b̴é̴ n̴ên̴ r̴o̴i̴ m̴ây̴ b̴ị g̴ãy̴, T̴r̴a̴n̴g̴ c̴h̴u̴y̴ển̴ s̴a̴n̴g̴ d̴ùn̴g̴ g̴ậy̴ g̴ỗ.

Đến̴ s̴án̴g̴ n̴g̴ày̴ 2̴2̴/1̴2̴, b̴é A̴. h̴ọc̴ t̴r̴ực̴ t̴u̴y̴ến̴ đến̴ t̴r̴ưa̴ c̴ùn̴g̴ n̴g̴ày̴ t̴h̴ì T̴r̴a̴n̴g̴ k̴i̴ểm̴ t̴r̴a̴ b̴ài̴ t̴ập̴. V̴à̴o̴ k̴h̴o̴ản̴g̴ 1̴4̴ g̴i̴ờ c̴ùn̴g̴ n̴g̴ày̴, T̴r̴a̴n̴g̴ n̴ấu̴ p̴h̴ở c̴h̴o̴ b̴é ăn̴; b̴é A̴. đòi̴ u̴ốn̴g̴ s̴ữa̴ t̴h̴ì T̴r̴a̴n̴g̴ c̴h̴o̴ b̴é u̴ốn̴g̴ 3̴ h̴ộp̴ v̴à̴ n̴ước̴ ép̴ t̴r̴ái̴ c̴ây̴.

S̴a̴u̴ đó̴, T̴r̴a̴n̴g̴ t̴i̴ếp̴ t̴ục̴ d̴ạy̴ b̴é̴ A̴. h̴ọc̴. T̴r̴o̴n̴g̴ q̴u̴á̴ t̴r̴ì̴n̴h̴ h̴ọ̴c̴, b̴é A̴. l̴àm̴ s̴a̴i̴ n̴ên̴ T̴r̴a̴n̴g̴ c̴ó d̴ùn̴g̴ g̴ậy̴ g̴ỗ đán̴h̴ b̴é. 3̴0̴ p̴h̴út̴ s̴a̴u̴, b̴é A̴. n̴ói̴ m̴ệt̴ n̴ên̴ v̴ào̴ p̴h̴òn̴g̴ n̴g̴h̴ỉ v̴à̴ n̴ôn̴ ói̴. L̴úc̴ n̴ày̴, T̴r̴a̴n̴g̴ đi̴ d̴ọn̴ d̴ẹp̴ n̴h̴à c̴ửa̴ v̴à g̴ọi̴ c̴h̴a̴ b̴é̴ A̴. l̴à ôn̴g̴ T̴h̴. v̴ề.

K̴h̴i̴ ôn̴g̴ T̴h̴. v̴ề t̴ới̴ n̴h̴à p̴h̴át̴ h̴i̴ện̴ t̴ì̴n̴h̴ t̴r̴ạ̴n̴g̴ c̴ủ̴a̴ c̴o̴n̴ g̴ái̴ n̴ên̴ đã̴ ôm̴ v̴ào̴ n̴h̴à t̴ắm̴. T̴ại̴ đây̴, ôn̴g̴ T̴h̴. p̴h̴át̴ h̴i̴ện̴ t̴r̴o̴n̴g̴ m̴ũi̴ b̴é̴ A̴. c̴ó n̴h̴i̴ều̴ d̴ị v̴ật̴ l̴à t̴h̴ức̴ ăn̴ n̴ên̴ d̴ùn̴g̴ m̴i̴ện̴g̴ h̴út̴ r̴a̴. T̴h̴ấy̴ c̴o̴n̴ n̴g̴à̴y̴ c̴à̴n̴g̴ y̴ếu̴ n̴ên̴ ôn̴g̴ T̴h̴. v̴ội̴ g̴ọi̴ c̴ấp̴ c̴ứu̴ v̴à n̴h̴ờ b̴ảo̴ v̴ệ đưa̴ c̴o̴n̴ g̴ái̴ đi̴ b̴ện̴h̴ v̴i̴ện̴.

Lời khai gây phẫn nộ của dì ghẻ hành hạ bé gái 8 tuổi: Đánh gãy roi mây nên thay bằng gậy gỗ trong quá trình dạy học - Ảnh 2.

L̴ời̴ k̴h̴a̴i̴ g̴ây̴ p̴h̴ẫn̴ n̴ộ c̴ủa̴ d̴ì g̴h̴ẻ h̴àn̴h̴ h̴ạ b̴é g̴ái̴ 8̴ t̴u̴ổi̴: Đán̴h̴ g̴ãy̴ r̴o̴i̴ m̴ây̴ n̴ên̴ t̴h̴a̴y̴ b̴ằn̴g̴ g̴ậy̴ g̴ỗ t̴r̴o̴n̴g̴ q̴u̴á t̴r̴ìn̴h̴ d̴ạy̴ h̴ọc̴ – Ản̴h̴ 2̴.
C̴á̴c̴ v̴ết̴ t̴h̴ươn̴g̴ t̴r̴ên̴ n̴g̴ười̴ c̴h̴áu̴ A̴. (Ản̴h̴: N̴L̴Đ)

Q̴u̴a̴ k̴h̴ám̴ n̴g̴h̴i̴ệm̴ p̴h̴áp̴ y̴, c̴ôn̴g̴ a̴n̴ x̴ác̴ địn̴h̴ b̴é A̴. b̴ị p̴h̴ù p̴h̴ổi̴ c̴ấp̴, t̴r̴ên̴ n̴g̴ười̴ c̴ó n̴h̴i̴ều̴ v̴ết̴ b̴ầm̴ t̴ím̴. C̴ôn̴g̴ a̴n̴ x̴ác̴ địn̴h̴ T̴r̴a̴n̴g̴ c̴ó d̴ấu̴ h̴i̴ệu̴ b̴ạo̴ h̴àn̴h̴ n̴ên̴ đã k̴h̴ởi̴ t̴ố b̴ắt̴ k̴h̴ẩn̴ c̴ấp̴.

Đến̴ n̴a̴y̴, q̴u̴a̴ đi̴ều̴ t̴r̴a̴, C̴ôn̴g̴ a̴n̴ đã̴ x̴ác̴ địn̴h̴ T̴r̴a̴n̴g̴ c̴ó d̴ấu̴ h̴i̴ệu̴ p̴h̴ạm̴ t̴ội̴ n̴ên̴ t̴i̴ến̴ h̴à̴n̴h̴ k̴h̴ởi̴ t̴ố v̴à̴ b̴ắt̴ t̴ạ̴m̴ g̴i̴a̴m̴. C̴ôn̴g̴ a̴n̴ c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴, v̴ề p̴h̴ần̴ n̴g̴ười̴ c̴h̴a̴ l̴à ôn̴g̴ T̴h̴. n̴ếu̴ x̴ác̴ địn̴h̴ c̴ó d̴ấu̴ h̴i̴ệu̴ t̴ội̴ p̴h̴ạm̴ t̴h̴ì s̴ẽ x̴ử l̴ý t̴h̴e̴o̴ q̴u̴y̴ địn̴h̴ c̴ủa̴ p̴h̴áp̴ l̴u̴ật̴.

C̴ôn̴g̴ a̴n̴ q̴u̴ận̴ B̴ìn̴h̴ T̴h̴ạn̴h̴ c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴ t̴h̴êm̴, k̴h̴ôn̴g̴ í̴t̴ p̴h̴ụ h̴u̴y̴n̴h̴ v̴ẫn̴ c̴òn̴ d̴ạy̴ d̴ỗ c̴o̴n̴ b̴ằn̴g̴ r̴o̴i̴. H̴àn̴h̴ v̴i̴ n̴ày̴ n̴ếu̴ n̴h̴ẹ t̴h̴ì s̴ẽ b̴ị x̴ử l̴ý h̴àn̴h̴ c̴h̴ín̴h̴, n̴ặn̴g̴ s̴ẽ t̴r̴u̴y̴ c̴ứu̴ t̴r̴ác̴h̴ n̴h̴i̴ệm̴ h̴ìn̴h̴ s̴ự. T̴r̴o̴n̴g̴ q̴u̴á t̴r̴ìn̴h̴ s̴ốn̴g̴ c̴h̴u̴n̴g̴, h̴àn̴g̴ x̴óm̴ n̴ếu̴ p̴h̴át̴ h̴i̴ện̴ c̴ác̴ v̴ụ v̴i̴ệc̴ c̴ó d̴ấu̴ h̴i̴ệu̴ b̴ạo̴ h̴àn̴h̴ t̴r̴ẻ e̴m̴ t̴h̴ì n̴ên̴ b̴áo̴ c̴h̴ín̴h̴ q̴u̴y̴ền̴ địa̴ p̴h̴ươn̴g̴ để c̴a̴n̴ t̴h̴i̴ệp̴ k̴ịp̴ t̴h̴ời̴, t̴r̴án̴h̴ x̴ảy̴ r̴a̴ v̴ụ v̴i̴ệc̴ đán̴g̴ t̴i̴ếc̴.
Theo pháp luật và bạn đọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *