l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ đã t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ c̲h̲ị T̲. v̲à c̲h̲áu̲ b̲é c̲òn̲ l̲ại̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ b̲é g̲ái̲ 2̲ t̲u̲ổi̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ đã t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ c̲h̲ị T̲. v̲à c̲h̲áu̲ b̲é c̲òn̲ l̲ại̲.

T̲h̲e̲o̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ừ I̲n̲f̲o̲r̲n̲e̲t̲/ V̲i̲e̲t̲n̲a̲m̲n̲e̲t̲, l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ c̲ô g̲i̲áo̲ m̲ầm̲ n̲o̲n̲ (x̲ã C̲ẩm̲ V̲ăn̲, h̲u̲y̲ện̲ C̲ẩm̲ G̲i̲àn̲g̲, H̲ải̲ D̲ươn̲g̲) c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ k̲h̲i̲ r̲a̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲, B̲í t̲h̲ư U̲B̲N̲D̲ x̲ã C̲ẩm̲ V̲ăn̲, ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲i̲ến̲ C̲h̲ức̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, đội̲ t̲h̲ợ l̲ặn̲ đã t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ 3̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ c̲h̲ị V̲.T̲.H̲.T̲. (s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲9̲1̲) v̲à 2̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ (1̲ c̲h̲áu̲ 9̲ t̲h̲án̲g̲ t̲u̲ổi̲, 1̲ c̲h̲áu̲ h̲ơn̲ 2̲ t̲u̲ổi̲) m̲ất̲ t̲íc̲h̲ t̲ại̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲.

C̲ụ t̲h̲ể, v̲ị t̲r̲í t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ t̲h̲ấy̲ b̲é l̲ớn̲ c̲ác̲h̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 4̲0̲0̲m̲, n̲g̲ược̲ t̲h̲e̲o̲ d̲òn̲g̲ n̲ước̲. C̲òn̲ v̲ị t̲r̲í t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ c̲h̲ị T̲. v̲à b̲é n̲h̲ỏ c̲ác̲h̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲k̲m̲ t̲h̲e̲o̲ c̲h̲i̲ều̲ d̲òn̲g̲ n̲ước̲ c̲h̲ảy̲.

mat tich

m̲a̲t̲ t̲i̲c̲h̲
Đã t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ – Ản̲h̲: I̲n̲f̲o̲r̲n̲e̲t̲/ V̲i̲e̲t̲n̲m̲a̲n̲e̲t̲
Ôn̲g̲ C̲h̲ức̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ: “S̲a̲u̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲ổ l̲ực̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ừn̲g̲ n̲g̲h̲ỉ c̲ủa̲ c̲ác̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲ùn̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, đến̲ s̲án̲g̲ 1̲0̲/5̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đã t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ b̲é l̲ớn̲. Đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 8̲h̲5̲5̲ n̲g̲ày̲ 1̲0̲/5̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ đã t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ c̲h̲ị T̲. v̲à c̲h̲áu̲ b̲é c̲òn̲ l̲ại̲”.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ b̲a̲ m̲ẹ c̲o̲n̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ h̲i̲ện̲ đã đưa̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể 2̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị T̲. v̲ào̲ b̲ờ v̲à l̲àm̲ c̲ác̲ t̲h̲ủ t̲ục̲ c̲ần̲ t̲h̲i̲ết̲ để b̲àn̲ g̲i̲a̲o̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ m̲a̲i̲ t̲án̲g̲ t̲h̲e̲o̲ đún̲g̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲.

mat tich 1

m̲a̲t̲ t̲i̲c̲h̲ 1̲D̲i̲ễn̲ b̲i̲ến̲ M̲ỚI̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ b̲a̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ n̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲: Đã t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ h̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲òn̲ l̲ại̲ – Ản̲h̲ 3̲
N̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó m̲ặt̲ d̲ọc̲ v̲e̲n̲ s̲ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲ để c̲ầu̲ b̲ìn̲h̲ a̲n̲ đến̲ v̲ới̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị T̲ – Ản̲h̲: D̲ân̲ V̲i̲ệt̲
T̲r̲ước̲ đó, t̲h̲e̲o̲ V̲T̲V̲ N̲e̲w̲s̲ đưa̲ t̲i̲n̲, v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 9̲h̲ n̲g̲ày̲ 8̲/5̲, c̲h̲ị V̲.T̲.H̲.T̲. đã c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ n̲h̲ỏ 9̲ t̲h̲án̲g̲ t̲u̲ổi̲ v̲ào̲ x̲e̲ đẩy̲ v̲à d̲ắt̲ t̲h̲e̲o̲ b̲é l̲ớn̲ 2̲ t̲u̲ổi̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲h̲à. K̲h̲i̲ đó, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị T̲. n̲g̲h̲ĩ c̲h̲ị đưa̲ c̲o̲n̲ đi̲ c̲h̲ơi̲ n̲h̲ư b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ n̲ên̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ để ý. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲0̲h̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ị T̲. b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ d̲ữ t̲ừ n̲g̲ười̲ đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲ới̲. C̲ụ t̲h̲ể, t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ m̲a̲n̲g̲ c̲o̲n̲ b̲ỏ đi̲, n̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ g̲ửi̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ đến̲ n̲g̲ười̲ q̲u̲e̲n̲, m̲a̲n̲g̲ h̲àm̲ n̲g̲h̲ĩa̲ t̲i̲êu̲ c̲ực̲ n̲h̲ư l̲ời̲ “t̲ừ b̲i̲ệt̲”.

Diễn biến MỚI trong vụ ba mẹ con nữ giáo viên mất tích: Đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân còn lại - Ảnh 3

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ h̲ỏi̲ t̲h̲ăm̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲, m̲ẹ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ị T̲. t̲ìm̲ t̲ới̲ v̲e̲n̲ s̲ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲ v̲à p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ên̲ b̲ờ c̲ó đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲, x̲e̲ n̲ôi̲ c̲ủa̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲ùn̲g̲ d̲ép̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ l̲ớn̲, t̲r̲ẻ n̲h̲ỏ, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ c̲ó d̲ấu̲ c̲h̲ân̲ đi̲ h̲ướn̲g̲ v̲ề p̲h̲ía̲ m̲ép̲ n̲ước̲.

N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ h̲u̲y̲ độn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲ợ l̲ặn̲ c̲ùn̲g̲ c̲ác̲ p̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ện̲ t̲h̲u̲y̲ền̲, c̲a̲ n̲ô để t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị T̲. n̲g̲h̲i̲ b̲ị m̲ất̲ t̲íc̲h̲ t̲ại̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ s̲ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲, g̲ần̲ v̲ị t̲r̲í p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ đẩy̲. Ôn̲g̲ C̲h̲ức̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲êm̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ị T̲. k̲i̲n̲h̲ t̲ế ổn̲ địn̲h̲. T̲r̲ước̲ đó, m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ g̲ì b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ t̲ừ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ n̲ày̲.

Xem thêm:

B̲é g̲ái̲ 2̲ t̲u̲ổi̲ l̲à n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ b̲a̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ n̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ b̲a̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ n̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ k̲h̲i̲ến̲ d̲ư l̲u̲ận̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲, ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲i̲ến̲ C̲h̲ức̲, B̲í t̲h̲ư Đản̲g̲ ủy̲ x̲ã C̲ẩm̲ V̲ăn̲ (h̲u̲y̲ện̲ C̲ẩm̲ G̲i̲àn̲g̲, H̲ải̲ D̲ươn̲g̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ b̲é g̲ái̲ 2̲ t̲u̲ổi̲ được̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ d̲ưới̲ s̲ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲, c̲ác̲h̲ v̲ị t̲r̲í b̲ờ c̲ó x̲e̲ đẩy̲ e̲m̲ b̲é k̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲0̲0̲ m̲. Đây̲ l̲à n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ b̲a̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ n̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲.

Ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲i̲ến̲ C̲h̲ức̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ: “V̲ào̲ 6̲h̲ s̲án̲g̲ 1̲0̲/5̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ứu̲ h̲ộ đã t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể b̲é g̲ái̲ 2̲ t̲u̲ổi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ b̲a̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ n̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲”.

ba me con mat tich
B̲é g̲ái̲ 2̲ t̲u̲ổi̲ l̲à n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ b̲a̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ n̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ – Ản̲h̲: Z̲i̲n̲g̲
S̲o̲n̲g̲ s̲o̲n̲g̲ v̲ới̲ v̲i̲ệc̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ t̲h̲ủ t̲ục̲ c̲ần̲ t̲h̲i̲ết̲ để b̲àn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ l̲o̲ h̲ậu̲ s̲ự, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ h̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲òn̲ l̲ại̲.

Ôn̲g̲ C̲h̲ức̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲h̲êm̲: “T̲ừ c̲h̲i̲ều̲ 8̲/5̲, h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ l̲u̲ôn̲ c̲ó l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ h̲ơn̲ 1̲0̲0̲ n̲g̲ười̲ c̲ủa̲ t̲ỉn̲h̲, h̲u̲y̲ện̲, x̲ã m̲ò t̲ìm̲ s̲u̲ốt̲ n̲g̲ày̲ đêm̲. C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ b̲a̲n̲ đầu̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ c̲ũn̲g̲ h̲y̲ v̲ọn̲g̲ đây̲ c̲h̲ỉ l̲à h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ g̲i̲ả n̲h̲ưn̲g̲ đi̲ều̲ k̲ỳ d̲i̲ệu̲ đã k̲h̲ôn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲”.

ba me con mat tich 1
H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ đẩy̲ c̲ùn̲g̲ đôi̲ d̲ép̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ại̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ v̲e̲n̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲ – Ản̲h̲: T̲u̲ổi̲ T̲r̲ẻ
T̲r̲ước̲ đó, t̲h̲e̲o̲ T̲u̲ổi̲ T̲r̲ẻ O̲n̲l̲i̲n̲e̲ đưa̲ t̲i̲n̲, v̲ào̲ t̲r̲ưa̲ n̲g̲ày̲ 8̲/5̲, l̲ãn̲h̲ đạo̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị V̲.T̲.H̲.T̲. m̲ất̲ t̲íc̲h̲, n̲g̲h̲i̲ b̲ị n̲g̲ã s̲ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲ đo̲ạn̲ c̲h̲ạy̲ q̲u̲a̲ địa̲ b̲àn̲ x̲ã C̲ẩm̲ V̲ăn̲.

C̲ụ t̲h̲ể, n̲g̲ười̲ n̲h̲à n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ k̲h̲i̲ b̲áo̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲án̲g̲ 8̲/5̲, c̲h̲ị T̲. c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ n̲h̲ỏ 9̲ t̲h̲án̲g̲ t̲u̲ổi̲ v̲ào̲ x̲e̲ đẩy̲ v̲à d̲ắt̲ t̲h̲e̲o̲ c̲o̲n̲ l̲ớn̲ h̲ơn̲ 2̲ t̲u̲ổi̲ đi̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲h̲à. K̲h̲i̲ đó, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ n̲g̲h̲ĩ c̲h̲ị T̲. đưa̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲ đi̲ d̲ạo̲ n̲h̲ư b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲. Đến̲ 1̲0̲h̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ q̲u̲e̲n̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư l̲ời̲ “t̲ạm̲ b̲i̲ệt̲” c̲ủa̲ c̲h̲ị T̲. n̲ên̲ đã t̲á h̲ỏa̲ đi̲ t̲ìm̲ v̲à p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲h̲ấy̲ d̲ép̲, đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ c̲ùn̲g̲ x̲e̲ đẩy̲ c̲ủa̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ ở s̲át̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲.

N̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ s̲a̲u̲ đó t̲ổ c̲h̲ức̲ đi̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲. T̲ại̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ v̲e̲n̲ s̲ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲, h̲ọ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ên̲ b̲ờ c̲ó đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲, x̲e̲ đẩy̲ e̲m̲ b̲é c̲ùn̲g̲ d̲ép̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ l̲ớn̲, t̲r̲ẻ n̲h̲ỏ. N̲h̲ữn̲g̲ đồ v̲ật̲ n̲ày̲ được̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ x̲ác̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị T̲.

T̲ừ v̲ị t̲r̲í x̲e̲ đẩy̲ e̲m̲ b̲é, n̲g̲àn̲h̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲ó d̲ấu̲ c̲h̲ân̲ đi̲ h̲ướn̲g̲ v̲ề p̲h̲ía̲ m̲ép̲ n̲ước̲ n̲ên̲ h̲u̲y̲ độn̲g̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ t̲r̲ên̲ s̲ôn̲g̲.

Xem thêm: N̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ n̲h̲ắn̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲o̲n̲ đi̲ r̲a̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲ v̲à m̲ất̲ t̲íc̲h̲

C̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲h̲ả l̲ưới̲, m̲ò l̲ặn̲ k̲h̲ắp̲ c̲ả đo̲ạn̲ s̲ôn̲g̲ để t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲.
Đội̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ d̲ấu̲ v̲ết̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲
Đến̲ c̲u̲ối̲ g̲i̲ờ c̲h̲i̲ều̲ n̲a̲y̲ (9̲//5̲,) h̲àn̲g̲ t̲r̲ăm̲ n̲g̲ười̲ v̲ẫn̲ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ t̲r̲ên̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲ đo̲ạn̲ q̲u̲a̲ địa̲ b̲àn̲ t̲h̲ôn̲ U̲y̲ên̲ Đức̲ (x̲ã C̲ẩm̲ V̲ăn̲, h̲u̲y̲ện̲ C̲ẩm̲ G̲i̲àn̲g̲, H̲ải̲ D̲ươn̲g̲) để t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ c̲ác̲ t̲h̲ợ l̲ặn̲, t̲h̲ợ “c̲âu̲ x̲ác̲” t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ t̲u̲n̲g̲ t̲íc̲h̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị T̲. (3̲1̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲ười̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲).

V̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲0̲h̲ s̲án̲g̲ q̲u̲a̲, c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ c̲h̲ị T̲. c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ (c̲h̲áu̲ l̲ớn̲ 2̲ t̲u̲ổi̲, c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ 9̲ t̲h̲án̲g̲) n̲g̲h̲i̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ t̲ại̲ s̲ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲ đo̲ạn̲ q̲u̲a̲ địa̲ b̲àn̲ t̲h̲ôn̲ U̲y̲ên̲ Đức̲.

Nữ giáo viên nhắn tin cho nhiều người trước khi cùng 2 con đi ra bờ sông và mất tích

N̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ n̲h̲ắn̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲o̲n̲ đi̲ r̲a̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲ v̲à m̲ất̲ t̲íc̲h̲ – Ản̲h̲ 1̲.
C̲u̲ối̲ g̲i̲ờ c̲h̲i̲ều̲ n̲a̲y̲, c̲ác̲ t̲h̲ợ l̲ặn̲, t̲h̲ợ r̲à c̲âu̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲íc̲h̲ c̲ực̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ t̲u̲n̲g̲ t̲íc̲h̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị T̲.

S̲a̲u̲ g̲ần̲ 3̲0̲ g̲i̲ờ l̲ặn̲ m̲ò t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ t̲íc̲h̲ c̲ực̲, ôn̲g̲ V̲ũ X̲u̲ân̲ Q̲u̲ản̲g̲ (6̲2̲ t̲u̲ổi̲, t̲r̲ú K̲i̲m̲ L̲a̲i̲, T̲P̲ H̲ải̲ D̲ươn̲g̲) t̲r̲a̲n̲h̲ t̲h̲ủ n̲g̲h̲ỉ n̲g̲ơi̲ v̲à c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị c̲ơm̲ t̲ối̲.

C̲h̲i̲a̲ s̲ẻ n̲h̲a̲n̲h̲ v̲ới̲ P̲V̲, ôn̲g̲ Q̲u̲ản̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, l̲òn̲g̲ s̲ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị T̲. n̲g̲h̲i̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ẳn̲g̲, c̲h̲ỗ n̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ 4̲ – 5̲ m̲ét̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ỗ s̲âu̲ l̲ại̲ t̲ừ 1̲6̲ – 1̲7̲ m̲ét̲.

K̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ t̲h̲ế, l̲òn̲g̲ s̲ôn̲g̲ l̲ại̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ h̲ủn̲g̲, h̲ố t̲ạo̲ t̲h̲àn̲h̲ d̲òn̲g̲ c̲h̲ảy̲ x̲o̲áy̲, x̲i̲ết̲, 2̲ b̲ên̲ s̲ôn̲g̲ l̲à 2̲ d̲òn̲g̲ c̲h̲ảy̲ k̲h̲ác̲ n̲h̲a̲u̲. B̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ x̲ã C̲ẩm̲ V̲ăn̲ l̲à b̲ên̲ l̲ở c̲òn̲ b̲ên̲ địa̲ p̲h̲ận̲ x̲ã T̲h̲ái̲ T̲ân̲ (h̲u̲y̲ện̲ N̲a̲m̲ S̲ác̲h̲) l̲à b̲ên̲ b̲ồi̲.

Nữ giáo viên nhắn tin cho nhiều người trước khi cùng 2 con đi ra bờ sông và mất tích - Ảnh 1.

N̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ n̲h̲ắn̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲o̲n̲ đi̲ r̲a̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲ v̲à m̲ất̲ t̲íc̲h̲ – Ản̲h̲ 2̲.
Ôn̲g̲ Q̲u̲ản̲g̲ l̲ặn̲ m̲ò t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ t̲u̲n̲g̲ t̲íc̲h̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị T̲r̲.

“Đến̲ n̲a̲y̲, c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ấy̲ b̲ất̲ k̲ỳ t̲u̲n̲g̲ t̲íc̲h̲ g̲ì c̲ủa̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ T̲. T̲ôi̲ v̲à c̲ác̲ a̲n̲h̲ e̲m̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đo̲àn̲ đã l̲ặn̲ ở k̲h̲úc̲ s̲ôn̲g̲ n̲ày̲ t̲ừ q̲u̲a̲ đến̲ n̲a̲y̲ h̲àn̲g̲ t̲r̲ăm̲ l̲ần̲ t̲ừ h̲ố s̲âu̲ c̲h̲o̲ đến̲ n̲ôn̲g̲ đều̲ đã l̲ặn̲ h̲ết̲ r̲ồi̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ t̲u̲n̲g̲ t̲íc̲h̲ g̲ì….”, ôn̲g̲ Q̲u̲ản̲g̲ n̲ói̲.

Ôn̲g̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ, m̲ìn̲h̲ đã c̲ó h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ n̲ăm̲ l̲àm̲ n̲g̲h̲ề t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲r̲ên̲ s̲ôn̲g̲ n̲ước̲ v̲à đã v̲ớt̲ h̲àn̲g̲ t̲r̲ăm̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể t̲ừ L̲ào̲ C̲a̲i̲ t̲ới̲ H̲ải̲ D̲ươn̲g̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ m̲ỗi̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ g̲ặp̲ n̲ạn̲ đều̲ c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ r̲i̲ên̲g̲ k̲h̲ó l̲ý g̲i̲ải̲ v̲à v̲i̲ệc̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ được̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ x̲ấu̲ s̲ố k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ m̲ột̲ s̲ớm̲, m̲ột̲ c̲h̲i̲ều̲.

Nữ giáo viên nhắn tin cho nhiều người trước khi cùng 2 con đi ra bờ sông và mất tích - Ảnh 2.

N̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ n̲h̲ắn̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲o̲n̲ đi̲ r̲a̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲ v̲à m̲ất̲ t̲íc̲h̲ – Ản̲h̲ 3̲.
A̲n̲h̲ T̲ôn̲ c̲ùn̲g̲ đội̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ “t̲h̲ả m̲óc̲ c̲âu̲” t̲ìm̲ t̲u̲n̲g̲ t̲íc̲h̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị T̲..

“C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ m̲ới̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ 2̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ đi̲ đán̲h̲ c̲á l̲ật̲ t̲h̲u̲y̲ền̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ ở s̲ôn̲g̲ K̲i̲n̲h̲ T̲h̲ầy̲ (h̲u̲y̲ện̲ N̲a̲m̲ S̲ác̲h̲, H̲ải̲ D̲ươn̲g̲).

T̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ được̲ 2̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ đán̲h̲ c̲á x̲o̲n̲g̲ t̲h̲ì c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ l̲ại̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ đến̲ đây̲ để t̲ìm̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ n̲ày̲.

V̲i̲ệc̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ n̲h̲ất̲ k̲h̲i̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ b̲ây̲ g̲i̲ờ l̲à c̲h̲ưa̲ t̲h̲ể x̲ác̲ địn̲h̲ được̲ 1̲0̲0̲% c̲ó p̲h̲ải̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ T̲. m̲ất̲ t̲íc̲h̲ ở k̲h̲u̲ v̲ực̲ n̲ày̲ h̲a̲y̲ k̲h̲ôn̲g̲?

T̲r̲o̲n̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ ở k̲h̲úc̲ s̲ôn̲g̲ n̲ày̲ m̲à c̲h̲ỉ đi̲ n̲ơi̲ k̲h̲ác̲ l̲à đi̲ều̲ m̲a̲y̲ m̲ắn̲ đến̲ v̲ới̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲. C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ỉ m̲o̲n̲g̲ l̲àm̲ s̲a̲o̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ b̲ìn̲h̲ y̲ên̲, k̲h̲ôn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ đi̲ều̲ đán̲g̲ t̲i̲ếc̲…”, ôn̲g̲ Q̲u̲ản̲g̲ n̲ói̲.

Nữ giáo viên nhắn tin cho nhiều người trước khi cùng 2 con đi ra bờ sông và mất tích - Ảnh 3.

N̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ n̲h̲ắn̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲o̲n̲ đi̲ r̲a̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲ v̲à m̲ất̲ t̲íc̲h̲ – Ản̲h̲ 4̲.
K̲h̲u̲ v̲ực̲ n̲g̲h̲i̲ c̲h̲ị T̲. m̲ất̲ t̲íc̲h̲ s̲âu̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 4̲ – 5̲ m̲ét̲ n̲ước̲.

Ôn̲g̲ Q̲u̲ản̲g̲ n̲h̲ận̲ địn̲h̲, v̲i̲ệc̲ l̲ặn̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ ở k̲h̲u̲ v̲ực̲ s̲ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲ đo̲ạn̲ q̲u̲a̲ x̲ã C̲ẩm̲ V̲ăn̲ k̲h̲ôn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ g̲ì v̲ề n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲ụ. B̲ởi̲ đội̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ đã t̲ừn̲g̲ l̲ặn̲ ở n̲h̲ữn̲g̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ s̲âu̲ đến̲ 2̲0̲ – 3̲0̲ m̲ét̲ n̲ước̲ c̲h̲ảy̲ x̲i̲ết̲, x̲o̲áy̲.

“N̲h̲óm̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ c̲ó t̲h̲ể l̲ặn̲ t̲ới̲ độ s̲âu̲ 4̲0̲ -5̲0̲ m̲ét̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲àn̲h̲ v̲ấn̲ đề g̲ì. N̲ếu̲ n̲g̲ày̲ m̲a̲i̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ t̲h̲u̲ê t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ t̲h̲ì c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ s̲ẽ h̲u̲y̲ độn̲g̲ t̲h̲êm̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲. H̲ôm̲ q̲u̲a̲ v̲à n̲a̲y̲ c̲ó 4̲ t̲h̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ì n̲g̲ày̲ m̲a̲i̲ s̲ẽ h̲u̲y̲ độn̲g̲ l̲ên̲ 8̲ t̲h̲u̲y̲ền̲ d̲àn̲ h̲àn̲g̲ n̲g̲a̲n̲g̲ để t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲…”, ôn̲g̲ Q̲u̲ản̲g̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ.

A̲n̲h̲ V̲ũ X̲u̲ân̲ T̲ôn̲ (c̲ùn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đội̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲) c̲h̲u̲y̲ên̲ t̲h̲ả “m̲óc̲ c̲âu̲” t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲h̲ận̲ địn̲h̲, n̲ếu̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị T̲. g̲ặp̲ n̲ạn̲ d̲ưới̲ s̲ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲ t̲h̲ì c̲ó t̲h̲ể n̲g̲ày̲ m̲a̲i̲ (1̲0̲/5̲) s̲ẽ n̲ổi̲ v̲à t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲.

“Đây̲ c̲h̲ỉ l̲à n̲h̲ận̲ địn̲h̲ b̲ằn̲g̲ k̲i̲n̲h̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ c̲ủa̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ c̲h̲ứ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ắc̲ c̲h̲ắn̲. Q̲u̲a̲ l̲ặn̲ m̲ò v̲à t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ q̲u̲a̲ đến̲ n̲a̲y̲ t̲h̲ì t̲ôi̲ c̲ó t̲h̲ể k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ n̲ếu̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ g̲ặp̲ n̲ạn̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ể t̲r̲ôi̲ x̲a̲…”, a̲n̲h̲ T̲ôn̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ.

Nữ giáo viên nhắn tin cho nhiều người trước khi cùng 2 con đi ra bờ sông và mất tích - Ảnh 4.

N̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ n̲h̲ắn̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲o̲n̲ đi̲ r̲a̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲ v̲à m̲ất̲ t̲íc̲h̲ – Ản̲h̲ 5̲.
H̲àn̲g̲ t̲r̲ăm̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ t̲u̲n̲g̲ t̲íc̲h̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị T̲., c̲ầu̲ m̲o̲n̲g̲ p̲h̲ép̲ m̲àu̲ s̲ẽ x̲ảy̲ r̲a̲.

G̲i̲a̲ đìn̲h̲ s̲ốn̲g̲ h̲o̲à t̲h̲u̲ận̲, h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲
Ôn̲g̲ H̲o̲àn̲g̲ N̲a̲m̲ (s̲ốn̲g̲ t̲ại̲ x̲ã C̲ẩm̲ V̲ăn̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ị T̲. s̲ốn̲g̲ r̲ất̲ h̲o̲à t̲h̲u̲ận̲, êm̲ ấm̲ k̲h̲ôn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ đi̲ều̲ t̲i̲ến̲g̲ h̲a̲y̲ x̲íc̲h̲ m̲íc̲h̲ g̲ì v̲ới̲ b̲à c̲o̲n̲ h̲àn̲g̲ x̲óm̲.

“C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ấy̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ n̲h̲à c̲o̲n̲ b̲é c̲ãi̲, c̲h̲ửi̲ n̲h̲a̲u̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ. T̲r̲ưa̲ q̲u̲a̲, k̲h̲i̲ n̲g̲h̲e̲ t̲i̲n̲ m̲à t̲ôi̲ b̲ủn̲ r̲ủn̲ c̲h̲ân̲ t̲a̲y̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể n̲g̲h̲ĩ r̲ằn̲g̲ l̲ại̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲i̲ệc̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲ đến̲ v̲ậy̲…”, ôn̲g̲ N̲a̲m̲ n̲ói̲.

Ôn̲g̲ N̲a̲m̲ t̲âm̲ s̲ự, c̲h̲ị T̲. l̲à g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ m̲ầm̲ n̲o̲n̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ d̲ạy̲ ở địa̲ b̲àn̲ x̲ã m̲à c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ c̲ác̲h̲ n̲h̲à k̲h̲o̲ản̲g̲ 5̲k̲m̲. C̲òn̲ c̲h̲ồn̲g̲ l̲àm̲ b̲ất̲ độn̲g̲ s̲ản̲, k̲i̲n̲h̲ t̲ế 2̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ ổn̲ địn̲h̲.

“G̲i̲ờ c̲h̲ỉ h̲y̲ v̲ọn̲g̲ c̲o̲n̲ b̲é b̲ỏ đi̲ c̲h̲ứ k̲h̲ôn̲g̲ l̲àm̲ đi̲ều̲ g̲ì d̲ại̲ d̲ột̲. N̲h̲à n̲ó ở g̲ần̲ n̲h̲à t̲ôi̲, t̲h̲i̲ t̲h̲o̲ản̲g̲ b̲à n̲ội̲ l̲ại̲ đưa̲ 2̲ đứa̲ s̲a̲n̲g̲ n̲h̲à t̲ôi̲ c̲h̲ơi̲, n̲h̲ìn̲ 2̲ đứa̲ b̲é n̲h̲ư t̲h̲i̲ên̲ t̲h̲ần̲ g̲i̲ờ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ s̲ốn̲g̲ c̲h̲ết̲ t̲h̲ế n̲ào̲?…”, ôn̲g̲ H̲. (s̲ốn̲g̲ t̲ại̲ t̲h̲ôn̲ U̲y̲ên̲ Đức̲, x̲ã C̲ẩm̲ V̲ăn̲) c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ.

Nữ giáo viên nhắn tin cho nhiều người trước khi cùng 2 con đi ra bờ sông và mất tích - Ảnh 5.

Nữ giáo viên nhắn tin cho nhiều người trước khi cùng 2 con đi ra bờ sông và mất tích - Ảnh 6.

N̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ n̲h̲ắn̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲o̲n̲ đi̲ r̲a̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲ v̲à m̲ất̲ t̲íc̲h̲ – Ản̲h̲ 6̲.
C̲àn̲g̲ v̲ề c̲u̲ối̲ g̲i̲ờ c̲h̲i̲ều̲, n̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ v̲i̲ệc̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ c̲àn̲g̲ đôn̲g̲.

Ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲i̲ến̲ C̲h̲ức̲ – B̲í t̲h̲ư x̲ã C̲ẩm̲ V̲ăn̲ (h̲u̲y̲ện̲ C̲ẩm̲ G̲i̲àn̲g̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲: C̲ác̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲ủa̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ k̲h̲ẩn̲ t̲r̲ươn̲g̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ c̲h̲ị H̲.T̲. c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ đã m̲ất̲ t̲íc̲h̲ k̲h̲i̲ r̲a̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲.

T̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ C̲h̲ức̲, v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 9̲h̲ n̲g̲ày̲ 8̲/5̲, c̲h̲ị T̲. đã c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ n̲h̲ỏ 9̲ t̲h̲án̲g̲ t̲u̲ổi̲ v̲ào̲ x̲e̲ đẩy̲ v̲à d̲ắt̲ t̲h̲e̲o̲ b̲é l̲ớn̲ 2̲ t̲u̲ổi̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲h̲à.

K̲h̲i̲ đó, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ n̲g̲h̲ĩ l̲à c̲h̲ị n̲ày̲ đưa̲ c̲o̲n̲ đi̲ c̲h̲ơi̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ườn̲g̲ n̲ên̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ để ý.

N̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ v̲à 2̲ c̲o̲n̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ ở b̲ờ s̲ôn̲g̲: N̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ g̲ào̲ k̲h̲óc̲ n̲ức̲ n̲ở t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲
T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲0̲h̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ị T̲. n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ v̲ới̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲: “N̲ếu̲ c̲ó k̲i̲ếp̲ s̲a̲u̲ m̲ìn̲h̲ v̲ẫn̲ l̲à c̲h̲ị e̲m̲, đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ t̲ốt̲…”.

T̲i̲ếp̲ đến̲, c̲h̲ị T̲. c̲ũn̲g̲ n̲h̲ờ n̲g̲ười̲ đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ c̲h̲o̲ m̲ẹ v̲ới̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲: “c̲h̲áu̲ t̲h̲ì b̲à c̲h̲ơi̲ c̲h̲án̲ r̲ồi̲, c̲o̲n̲ v̲ới̲ c̲h̲áu̲ đi̲ t̲r̲ước̲…”.

K̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ n̲h̲ờ đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ c̲h̲o̲ m̲ẹ c̲h̲ị T̲. g̲ửi̲ c̲ả t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ c̲h̲o̲ e̲m̲ g̲ái̲, e̲m̲ t̲r̲a̲i̲… n̲h̲ưn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ k̲h̲ác̲ n̲h̲a̲u̲.

N̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ e̲m̲ g̲ái̲ c̲h̲ị T̲. c̲ó v̲i̲ết̲: “c̲h̲ị v̲à c̲h̲áu̲ đi̲ c̲h̲ơi̲ x̲a̲…”.

K̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲ t̲ừ n̲g̲ười̲ n̲h̲à, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲ủa̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ đã k̲h̲ẩn̲ t̲r̲ươn̲g̲ đến̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲.

Đến̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, n̲h̲à c̲h̲ức̲ t̲r̲ác̲h̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ 2̲ đôi̲ d̲ép̲ v̲à c̲h̲i̲ếc̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲.

“N̲h̲ìn̲ x̲u̲ốn̲g̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ t̲h̲ấy̲ m̲ột̲ v̲ết̲ t̲r̲ượt̲ n̲h̲ỏ c̲ó d̲ấu̲ v̲ết̲ c̲ủa̲ c̲h̲ân̲ đi̲ r̲a̲ d̲òn̲g̲ n̲ước̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ đi̲ q̲u̲a̲y̲ l̲ại̲…”, ôn̲g̲ C̲h̲ức̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲.

Ôn̲g̲ C̲h̲ức̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲h̲ả l̲ưới̲, m̲ò l̲ặn̲ k̲h̲ắp̲ c̲ả đo̲ạn̲ s̲ôn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲i̲ến̲g̲ đồn̲g̲ h̲ồ n̲h̲ưn̲g̲ d̲o̲ s̲ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲ r̲ộn̲g̲, g̲i̲ó l̲ớn̲, n̲ước̲ c̲h̲ảy̲ x̲i̲ết̲ n̲ên̲ đội̲ t̲h̲ợ l̲ặn̲ g̲ặp̲ n̲h̲i̲ều̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲.

H̲àn̲g̲ n̲g̲h̲ìn̲ n̲g̲ười̲ ùn̲ ùn̲ k̲éo̲ v̲ề p̲h̲ố đi̲ b̲ộ T̲r̲ịn̲h̲ C̲ôn̲g̲ S̲ơn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ đầu̲ t̲ái̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲

Theo  SOHA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.