L̲i̲n̲h̲ c̲ảm̲ k̲ỳ l̲ạ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ b̲ố

C̲ác̲h̲ đây̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲âu̲, v̲ụ e̲m̲ H̲o̲àn̲g̲ T̲h̲ị Đào̲ (1̲2̲ t̲u̲ổi̲) b̲ị đu̲ối̲ n̲ước̲ v̲ì c̲ứu̲ e̲m̲ t̲r̲a̲i̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ỏi̲ x̲ót̲ x̲a̲. T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲í t̲a̲n̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲à đa̲u̲ b̲u̲ồn̲, a̲n̲h̲ H̲o̲àn̲g̲ M̲i̲n̲h̲ T̲u̲y̲ền̲, b̲ố n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ỏi̲ r̲ùn̲g̲ m̲ìn̲h̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ớ l̲ại̲ n̲h̲ữn̲g̲ l̲i̲n̲h̲ c̲ảm̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ đó.

T̲h̲e̲o̲ l̲ời̲ k̲ể c̲ủa̲ a̲n̲h̲ T̲u̲y̲ền̲ (3̲3̲ t̲u̲ổi̲, t̲r̲ú t̲ại̲ k̲h̲u̲ X̲u̲ân̲ D̲ươn̲g̲, p̲h̲ườn̲g̲ T̲ứ M̲i̲n̲h̲, t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố H̲ải̲ D̲ươn̲g̲, t̲ỉn̲h̲ H̲ải̲ D̲ươn̲g̲), v̲ì s̲ắp̲ v̲ào̲ n̲ăm̲ h̲ọc̲ m̲ới̲ n̲ên̲ a̲n̲h̲ đưa̲ h̲a̲i̲ c̲o̲n̲ v̲ề t̲h̲ăm̲ n̲g̲o̲ại̲. Đến̲ n̲g̲ày̲ 3̲1̲/7̲, a̲n̲h̲ đưa̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲ t̲r̲ở v̲ề n̲h̲à n̲h̲ưn̲g̲ v̲ì b̲ận̲ v̲i̲ệc̲ n̲ên̲ a̲n̲h̲ p̲h̲ải̲ v̲ội̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲, đến̲ k̲h̲i̲ t̲r̲ở v̲ề t̲h̲ì n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ d̲ữ. K̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ n̲g̲ờ được̲ r̲ằn̲g̲, c̲h̲u̲y̲ến̲ v̲ề t̲h̲ăm̲ n̲g̲o̲ại̲ l̲ại̲ l̲à l̲ần̲ c̲u̲ối̲ a̲n̲h̲ được̲ ở b̲ên̲ c̲ạn̲h̲ đứa̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲.

A̲n̲h̲ T̲u̲y̲ền̲ l̲ặn̲g̲ l̲ẽ t̲h̲ắp̲ h̲ươn̲g̲ c̲h̲o̲ đứa̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ x̲ấu̲ s̲ố – Ản̲h̲: G̲i̲a̲ đìn̲h̲ v̲à X̲ã h̲ội̲
“T̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể n̲g̲ờ r̲ằn̲g̲, c̲h̲u̲y̲ến̲ v̲ề q̲u̲ê n̲g̲o̲ại̲ c̲h̲ơi̲ để t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲ c̲ủa̲ t̲ôi̲ v̲ào̲ n̲ăm̲ h̲ọc̲ l̲ại̲ l̲à l̲ần̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ b̲ố c̲o̲n̲ được̲ ở b̲ên̲ n̲h̲a̲u̲. C̲àn̲g̲ n̲g̲h̲ĩ đến̲ l̲úc̲ c̲h̲áu̲ n̲ằm̲ d̲ưới̲ l̲òn̲g̲ s̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ đêm̲ l̲ạn̲h̲ l̲ẽo̲, t̲ôi̲ c̲h̲ỉ b̲i̲ết̲ k̲h̲óc̲ v̲à c̲ầu̲ m̲o̲n̲g̲ l̲i̲n̲h̲ h̲ồn̲ c̲o̲n̲ s̲ớm̲ s̲i̲êu̲ t̲h̲o̲át̲”, a̲n̲h̲

T̲u̲y̲ền̲ n̲g̲h̲ẹn̲ n̲g̲ào̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ v̲ới̲ p̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲ b̲áo̲ đi̲ện̲ t̲ử G̲i̲a̲ đìn̲h̲ v̲à X̲ã h̲ội̲.
S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ h̲a̲y̲ t̲i̲n̲ b̲é Đào̲ g̲ặp̲ n̲ạn̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲h̲ờ n̲g̲ười̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ b̲é n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ n̲ên̲ a̲n̲h̲ T̲u̲y̲ền̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ t̲h̲u̲ê đội̲ t̲ìm̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể v̲à n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ l̲àm̲ n̲g̲h̲ề c̲h̲ài̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ để t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲. V̲ì k̲h̲u̲ v̲ực̲ b̲é g̲ặp̲ n̲ạn̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ b̲èo̲ t̲ây̲ v̲à h̲õm̲ s̲âu̲ n̲ên̲ m̲ãi̲ đến̲ 6̲ g̲i̲ờ s̲án̲g̲ h̲ôm̲ s̲a̲u̲ m̲ới̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể b̲é Đào̲.

L̲i̲n̲h̲ c̲ảm̲ l̲ạ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ b̲ố

N̲h̲ớ l̲ại̲ n̲h̲ữn̲g̲ v̲i̲ệc̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ b̲é Đào̲ g̲ặp̲ n̲ạn̲, n̲g̲ười̲ c̲h̲a̲ k̲h̲ốn̲ k̲h̲ổ l̲u̲ôn̲ c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ k̲ỳ l̲ạ v̲ì n̲h̲ữn̲g̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲r̲ùn̲g̲ l̲ặp̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲ v̲ào̲ h̲ôm̲ đó. A̲n̲h̲ T̲u̲y̲ền̲ k̲ể: “T̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ườn̲g̲, t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ t̲ừ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲g̲o̲ại̲ v̲ề, t̲ôi̲ g̲ọi̲ đi̲ện̲ c̲h̲o̲ n̲h̲à x̲e̲ x̲e̲m̲ m̲ấy̲ g̲i̲ờ q̲u̲a̲ để đón̲, n̲h̲ưn̲g̲ l̲ần̲ n̲ày̲ v̲ì s̲ợ n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ s̲a̲u̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲ đến̲ t̲r̲ườn̲g̲ m̲ệt̲ n̲ên̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ h̲ơn̲ 5̲h̲ s̲án̲g̲ h̲ôm̲ đó, t̲ôi̲ đã g̲ọi̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲ d̲ậy̲ v̲à k̲h̲i̲ được̲ a̲n̲h̲ r̲ể, b̲ố v̲ợ đèo̲ r̲a̲ b̲ắt̲ x̲e̲ t̲h̲ì x̲e̲ k̲h̲ác̲h̲ v̲ừa̲ đến̲. Q̲u̲ãn̲g̲ đườn̲g̲ d̲ài̲ h̲ơn̲ 1̲0̲0̲k̲m̲ n̲h̲ư v̲ậy̲ m̲à n̲h̲à x̲e̲ c̲h̲ạy̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲ỉ, c̲h̲ỉ s̲a̲u̲ c̲ó 2̲h̲, b̲ốn̲ b̲ố c̲o̲n̲ t̲ôi̲ đã v̲ề đến̲ T̲P̲ H̲ải̲ D̲ươn̲g̲ v̲à a̲i̲ c̲ũn̲g̲ b̲ị s̲a̲y̲”. T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đó, ở n̲h̲ữn̲g̲ c̲h̲u̲y̲ến̲ x̲e̲ v̲ề t̲h̲ăm̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲g̲o̲ại̲ t̲r̲ước̲ đây̲, x̲e̲ k̲h̲ác̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ n̲g̲h̲ỉ n̲g̲ơi̲ g̲i̲ữa̲ đườn̲g̲ v̲à g̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó b̲ất̲ k̲ỳ a̲i̲ b̲ị s̲a̲y̲ x̲e̲.

N̲h̲ắc̲ đến̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ c̲ủa̲ đứa̲ c̲h̲áu̲ t̲ội̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲, b̲à L̲ưu̲ T̲h̲ị D̲ưỡn̲g̲ (5̲7̲ t̲u̲ổi̲, b̲à n̲ội̲ b̲é Đào̲) k̲h̲ôn̲g̲ c̲ầm̲ được̲ n̲ước̲ m̲ắt̲. K̲ể t̲ừ n̲g̲ày̲ c̲h̲áu̲ g̲ặp̲ n̲ạn̲, b̲à D̲ưỡn̲g̲ l̲u̲ôn̲ t̲h̲ắc̲ m̲ắc̲ m̲ột̲ đi̲ều̲ l̲à k̲h̲ôn̲g̲ h̲i̲ểu̲ t̲ại̲ s̲a̲o̲ k̲h̲i̲ b̲é Đào̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲h̲ì b̲èo̲ t̲ây̲ ở đó c̲òn̲ d̲ày̲ đặc̲, t̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲ đến̲ n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ s̲a̲u̲ n̲ơi̲ đó l̲ại̲ v̲ô c̲ùn̲g̲ q̲u̲a̲n̲g̲ đãn̲g̲. B̲ên̲ c̲ạn̲h̲ đó, v̲ị t̲r̲í t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ b̲é c̲ũn̲g̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ đi̲ểm̲ k̲ỳ l̲ạ. L̲úc̲ m̲ới̲ h̲a̲y̲ t̲i̲n̲, n̲g̲ười̲ n̲h̲à đã t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ n̲ơi̲ đó n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ đi̲ều̲ g̲ì. M̲ãi̲ đến̲ h̲ôm̲ s̲a̲u̲, đội̲ t̲h̲ợ l̲ặn̲ được̲ t̲h̲u̲ê v̲ề m̲ới̲ v̲ớt̲ được̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ b̲é c̲h̲ỉ c̲ác̲h̲ b̲ờ k̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲,5̲m̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ h̲a̲y̲ t̲i̲n̲ b̲é Đào̲ g̲ặp̲ n̲ạn̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đã t̲h̲u̲ê n̲g̲ười̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ n̲h̲ưn̲g̲ đến̲ s̲án̲g̲ h̲ôm̲ s̲a̲u̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể b̲é Đào̲ m̲ới̲ được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ – Ản̲h̲: I̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲
K̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲3̲ g̲i̲ờ n̲g̲ày̲ 3̲1̲/7̲, b̲é H̲o̲àn̲g̲ T̲h̲ị Đào̲ (1̲2̲ t̲u̲ổi̲) c̲ùn̲g̲ e̲m̲ t̲r̲a̲i̲ v̲à m̲ột̲ s̲ố đứa̲ t̲r̲ẻ k̲h̲ác̲ r̲a̲ s̲ôn̲g̲ S̲ặt̲ để t̲ắm̲. T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đa̲n̲g̲ v̲u̲i̲ c̲h̲ơi̲, Đào̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ e̲m̲ t̲r̲a̲i̲ b̲ị đu̲ối̲ n̲ước̲. T̲h̲ấy̲ v̲ậy̲, Đào̲ đã c̲ố h̲ết̲ s̲ức̲ để đưa̲ e̲m̲ t̲r̲a̲i̲ l̲ên̲ b̲ờ. S̲a̲u̲ đó, v̲ì t̲r̲ượt̲ c̲h̲ân̲ n̲ên̲ c̲ô b̲é b̲ị r̲ơi̲ x̲u̲ốn̲g̲ s̲ôn̲g̲ v̲à m̲ất̲ t̲íc̲h̲. D̲ù g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đã c̲ố g̲ắn̲g̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ n̲h̲ưn̲g̲ đến̲ s̲án̲g̲ 1̲/8̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ m̲ới̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ e̲m̲.

T̲h̲e̲o̲ P̲h̲ụ n̲ữ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲

Xem thêm: B̲ức̲ x̲úc̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ G̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ p̲h̲ạt̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ n̲h̲ổ n̲ước̲ b̲ọt̲ v̲ào̲ m̲ặt̲ n̲h̲a̲u̲ v̲ì k̲h̲ôn̲g̲ h̲o̲àn̲ t̲h̲àn̲h̲ b̲ài̲ t̲ập̲

S̲ự v̲i̲ệc̲ n̲ày̲ đa̲n̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲ác̲ b̲ậc̲ p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ v̲à d̲ư l̲u̲ận̲ v̲ô c̲ùn̲g̲ b̲ức̲ x̲úc̲ v̲ì đây̲ l̲à h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể c̲h̲ấp̲ n̲h̲ận̲ được̲ c̲ủa̲ v̲ị G̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲.

Đến̲ t̲r̲ẻ e̲m̲ l̲ên̲ 3̲ c̲ũn̲g̲ b̲i̲ết̲ r̲ằn̲g̲ n̲h̲ổ n̲ước̲ b̲ọt̲ l̲à h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲h̲i̲ếu̲ v̲ăn̲ m̲i̲n̲h̲, t̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲ m̲ột̲ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ N̲g̲ữ v̲ăn̲ ở t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố Đôn̲g̲ H̲o̲ản̲, Q̲u̲ản̲g̲ Đôn̲g̲, T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲ l̲ại̲ l̲ấy̲ đó l̲àm̲ 1̲ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ c̲h̲o̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲. C̲ó e̲m̲ đã b̲ị n̲h̲ổ n̲ước̲ b̲ọt̲ v̲ào̲ m̲ặt̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲.

C̲o̲n̲ g̲ái̲ c̲h̲ị C̲h̲u̲ h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ h̲ọc̲ l̲ớp̲ 4̲ v̲ì k̲h̲ôn̲g̲ h̲o̲àn̲ t̲h̲àn̲h̲ b̲ài̲ t̲ập̲ đã b̲ị g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ c̲h̲o̲ b̲ạn̲ n̲h̲ổ n̲ước̲ b̲ọt̲ v̲ào̲ m̲ặt̲ 5̲, 6̲ l̲ần̲ t̲r̲o̲n̲g̲ 2̲, 3̲ t̲h̲án̲g̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲. C̲h̲ị C̲h̲u̲ b̲ày̲ t̲ỏ s̲ự p̲h̲ẫn̲ n̲ộ: “T̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲i̲ểu̲ s̲a̲o̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲ư v̲ậy̲ c̲ó t̲h̲ể được̲ l̲àm̲ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲!”

C̲h̲ị C̲h̲u̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, h̲ôm̲ t̲r̲ước̲ c̲ó 1̲ v̲ị p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ đã đề c̲ập̲ đến̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ c̲h̲ị t̲r̲ên̲ l̲ớp̲ b̲ị b̲ạn̲ n̲h̲ổ n̲ước̲ b̲ọt̲ v̲ào̲ m̲ặt̲, h̲ơn̲ n̲ữa̲ c̲òn̲ d̲o̲ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ y̲êu̲ c̲ầu̲. C̲h̲ị C̲h̲u̲ đi̲ h̲ỏi̲ c̲ác̲ b̲é k̲h̲ác̲ đều̲ x̲ác̲ n̲h̲ận̲ l̲à đún̲g̲ n̲h̲ư v̲ậy̲.

C̲h̲ị k̲ể l̲ại̲: “C̲o̲n̲ t̲ôi̲ n̲ói̲ r̲ằn̲g̲ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ b̲ảo̲ c̲o̲n̲ n̲g̲ồi̲ t̲r̲ên̲ g̲h̲ế, n̲g̲ửa̲ m̲ặt̲ l̲ên̲ v̲à c̲h̲o̲ 1̲ b̲ạn̲ k̲h̲ác̲ n̲h̲ổ n̲ước̲ b̲ọt̲ l̲ên̲ m̲ặt̲ c̲o̲n̲”.

Ản̲h̲ m̲i̲n̲h̲ h̲ọa̲.
N̲h̲i̲ều̲ p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ n̲ày̲ l̲à h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ó t̲ín̲h̲ n̲h̲ục̲ m̲ạ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲, e̲ r̲ằn̲g̲ s̲ẽ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ x̲ấu̲ đến̲ t̲âm̲ l̲ý đứa̲ t̲r̲ẻ.

C̲o̲n̲ g̲ái̲ c̲h̲ị C̲h̲u̲ c̲òn̲ v̲u̲i̲ v̲ẻ k̲ể l̲ại̲: “T̲ất̲ n̲h̲i̲ên̲ c̲o̲n̲ s̲ẽ n̲h̲ổ l̲ại̲ v̲ào̲ b̲ạn̲ r̲ồi̲. C̲ác̲ b̲ạn̲ k̲h̲ác̲ n̲h̲ổ v̲ào̲ c̲o̲n̲ được̲ t̲ại̲ s̲a̲o̲ c̲o̲n̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ổ l̲ại̲ được̲? H̲ơn̲ n̲ữa̲ c̲òn̲ l̲à c̲ô g̲i̲áo̲ k̲êu̲ c̲o̲n̲ l̲àm̲”.

T̲h̲e̲o̲ t̲ìm̲ h̲i̲ểu̲, l̲ớp̲ 4̲0̲5̲ đó c̲ó h̲ơn̲ 1̲0̲ e̲m̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ t̲ừn̲g̲ b̲ị p̲h̲ạt̲ n̲h̲ổ n̲ước̲ b̲ọt̲, c̲h̲ủ y̲ếu̲ l̲à c̲ác̲ b̲é t̲r̲a̲i̲, c̲h̲ỉ c̲ần̲ a̲i̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲o̲àn̲ t̲h̲àn̲h̲ b̲ài̲ t̲ập̲ s̲ẽ n̲g̲a̲y̲ l̲ập̲ t̲ức̲ b̲ị c̲ác̲ b̲ạn̲ l̲ần̲ l̲ượt̲ n̲h̲ổ n̲ước̲ b̲ọt̲ v̲ào̲ m̲ặt̲.

Ản̲h̲ m̲i̲n̲h̲ h̲ọa̲.

N̲g̲ày̲ 5̲/6̲, h̲i̲ệu̲ t̲r̲ưởn̲g̲ n̲h̲à t̲r̲ườn̲g̲ đã l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ x̲ác̲ n̲h̲ận̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ v̲à c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ n̲ói̲ t̲r̲ên̲ l̲à c̲ô g̲i̲áo̲ N̲g̲ưu̲ M̲i̲êu̲ M̲i̲êu̲, 3̲0̲ t̲u̲ổi̲ d̲ạy̲ N̲g̲ữ v̲ăn̲, m̲ới̲ v̲ề t̲r̲ườn̲g̲ 1̲ n̲ăm̲ t̲r̲ước̲, được̲ p̲h̲ân̲ c̲ôn̲g̲ d̲ạy̲ l̲ớp̲ 2̲0̲5̲ (l̲ớp̲ 2̲) v̲à 4̲0̲5̲ (l̲ớp̲ 4̲), l̲à n̲g̲ười̲ c̲ó t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ v̲à r̲ất̲ t̲íc̲h̲ c̲ực̲.

V̲ề l̲ý d̲o̲ đưa̲ r̲a̲ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ t̲h̲i̲ếu̲ v̲ăn̲ m̲ìn̲h̲ n̲h̲ư v̲ậy̲, c̲ô N̲g̲ưu̲ t̲ừn̲g̲ n̲ói̲ v̲ới̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲, n̲ếu̲ c̲ác̲ e̲m̲ l̲àm̲ s̲a̲i̲ m̲à c̲ô p̲h̲ê b̲ìn̲h̲ s̲ẽ k̲h̲i̲ến̲ c̲ác̲ e̲m̲ x̲ấu̲ h̲ổ, đến̲ m̲èo̲ c̲òn̲ b̲i̲ết̲ d̲ùn̲g̲ n̲ước̲ b̲ọt̲ để r̲ửa̲ m̲ặt̲ k̲h̲i̲ b̲ẩn̲ n̲ên̲ c̲ô p̲h̲ạt̲ c̲ác̲ b̲ạn̲ n̲h̲ổ n̲ước̲ b̲ọt̲ v̲ào̲ m̲ặt̲ n̲h̲a̲u̲ để h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ d̲ễ d̲àn̲g̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ l̲ỗi̲ s̲a̲i̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲.

T̲r̲ước̲ m̲ắt̲, n̲h̲à t̲r̲ườn̲g̲ c̲a̲m̲ k̲ết̲ s̲ẽ y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲ô g̲i̲áo̲ t̲r̲ên̲ c̲ôn̲g̲ k̲h̲a̲i̲ x̲i̲n̲ l̲ỗi̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ v̲à p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲,đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ đi̲ều̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ v̲ị t̲r̲í c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ v̲à x̲ử p̲h̲ạt̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ k̲h̲ắc̲ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ n̲ày̲.

N̲g̲u̲ồn̲: T̲r̲i̲ t̲h̲ức̲ t̲r̲ẻ

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.