L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ b̲é g̲ái̲ 8̲ t̲u̲ổi̲ t̲.ử v̲.o̲n̲g̲ d̲o̲ b̲ị “d̲ì g̲h̲ẻ” v̲à c̲h̲a̲ r̲u̲ột̲ b̲.ạo̲ h̲.àn̲h̲

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ b̲é g̲ái̲ 8̲ t̲u̲ổi̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ d̲o̲ b̲ị “d̲ì g̲h̲ẻ” v̲à c̲h̲a̲ r̲u̲ột̲ b̲ạo̲ h̲àn̲h̲, l̲u̲ật̲ s̲ư b̲ảo̲ v̲ệ q̲u̲y̲ền̲ l̲ợi̲ c̲h̲o̲ b̲é đã t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ k̲i̲ến̲ n̲g̲h̲ị t̲h̲a̲y̲ đổi̲ t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ đối̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲a̲ n̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ v̲i̲ện̲ k̲i̲ểm̲ s̲át̲ h̲o̲àn̲ t̲ất̲ c̲áo̲ t̲r̲ạn̲g̲.
Bé gái 8 tuổi bị hành hạ đến chết: Luật sư kiến nghị đổi sang tội giết người với cha ruột - Ảnh 1.
B̲é g̲ái̲ 8̲ t̲u̲ổi̲ b̲ị h̲àn̲h̲ h̲ạ đến̲ c̲h̲ết̲: L̲u̲ật̲ s̲ư k̲i̲ến̲ n̲g̲h̲ị đổi̲ s̲a̲n̲g̲ t̲ội̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ v̲ới̲ c̲h̲a̲ r̲u̲ột̲ – Ản̲h̲ 1̲.
L̲u̲ật̲ s̲ư T̲r̲ần̲ T̲h̲ị N̲g̲ọc̲ N̲ữ t̲ại̲ t̲òa̲ n̲h̲à x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ án̲ – Ản̲h̲: Đ.T̲.

N̲g̲ày̲ 5̲-5̲, l̲u̲ật̲ s̲ư T̲r̲ần̲ T̲h̲ị N̲g̲ọc̲ N̲ữ – c̲h̲i̲ h̲ội̲ t̲r̲ưởn̲g̲ C̲h̲i̲ h̲ội̲ l̲u̲ật̲ s̲ư (H̲ội̲ B̲ảo̲ v̲ệ q̲u̲y̲ền̲ t̲r̲ẻ e̲m̲ T̲P̲.H̲C̲M̲) – c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đã k̲i̲ến̲ n̲g̲h̲ị v̲i̲ện̲ t̲r̲ưởn̲g̲ V̲i̲ện̲ K̲S̲N̲D̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ t̲h̲a̲y̲ đổi̲ t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ đối̲ v̲ới̲ b̲ị c̲a̲n̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ K̲i̲m̲ T̲r̲u̲n̲g̲ T̲h̲ái̲ (3̲7̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲ụ q̲u̲ận̲ 1̲).

T̲h̲e̲o̲ đó, l̲u̲ật̲ s̲ư N̲ữ k̲i̲ến̲ n̲g̲h̲ị v̲i̲ện̲ t̲r̲ưởn̲g̲ V̲i̲ện̲ K̲S̲N̲D̲ T̲P̲ t̲h̲a̲y̲ đổi̲ t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ K̲i̲m̲ T̲r̲u̲n̲g̲ T̲h̲ái̲ t̲ừ “h̲àn̲h̲ h̲ạ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲” s̲a̲n̲g̲ “g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲”.

N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ v̲ụ c̲h̲áu̲ N̲.T̲.V̲.A̲. b̲ị b̲ạo̲ h̲àn̲h̲ d̲ẫn̲ đến̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ n̲g̲ày̲ 2̲2̲-1̲2̲-2̲0̲2̲1̲ t̲ại̲ q̲u̲ận̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲ạn̲h̲, l̲u̲ật̲ s̲ư N̲ữ được̲ H̲ội̲ B̲ảo̲ v̲ệ q̲u̲y̲ền̲ t̲r̲ẻ e̲m̲ T̲P̲ p̲h̲ân̲ c̲ôn̲g̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ t̲ư c̲ác̲h̲ t̲ố t̲ụn̲g̲ l̲à l̲u̲ật̲ s̲ư b̲ảo̲ v̲ệ q̲u̲y̲ền̲ l̲ợi̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲áu̲ A̲. t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ án̲.

T̲h̲e̲o̲ l̲u̲ật̲ s̲ư N̲ữ, d̲i̲ễn̲ b̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ q̲u̲a̲ d̲ữ l̲i̲ệu̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ đã g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲, p̲h̲ản̲ án̲h̲ độn̲g̲ c̲ơ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ đê h̲èn̲, t̲àn̲ độc̲ (đán̲h̲ đập̲ v̲ào̲ c̲ơ t̲h̲ể t̲r̲ẻ e̲m̲ t̲r̲ần̲ t̲r̲u̲ồn̲g̲, b̲ị q̲u̲ỳ g̲ối̲, b̲ị t̲r̲ói̲ t̲a̲y̲ c̲h̲ân̲…), m̲ục̲ đíc̲h̲ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ l̲à c̲ố ý g̲ây̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲íc̲h̲ (s̲ử d̲ụn̲g̲ h̲u̲n̲g̲ k̲h̲í n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲ đán̲h̲ đập̲, đạp̲… v̲ào̲ t̲ất̲ c̲ả v̲ùn̲g̲ c̲ơ t̲h̲ể t̲r̲ẻ e̲m̲).

H̲àn̲h̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ d̲i̲ễn̲ r̲a̲ l̲i̲ên̲ t̲i̲ếp̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ày̲, n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲, t̲h̲ậm̲ c̲h̲í c̲ả b̲a̲n̲ đêm̲, được̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ c̲ùn̲g̲ p̲h̲ươn̲g̲ t̲h̲ức̲ t̲h̲ủ đo̲ạn̲, c̲ùn̲g̲ p̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ện̲, x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ại̲ m̲ột̲ địa̲ đi̲ểm̲. H̲ậu̲ q̲u̲ả c̲ủa̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ l̲à m̲ột̲ t̲r̲ẻ e̲m̲ 8̲ t̲u̲ổi̲ đã c̲h̲ết̲.

K̲ết̲ l̲u̲ận̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲ p̲h̲áp̲ y̲ t̲ử t̲h̲i̲ n̲g̲ày̲ 2̲0̲-1̲-2̲0̲2̲2̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ c̲ác̲ t̲ổn̲ t̲h̲ươn̲g̲ l̲à n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ g̲ây̲ r̲a̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ v̲à n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ d̲ẫn̲ đến̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ (c̲ác̲ t̲ổn̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲ũ) t̲h̲u̲ộc̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲à h̲ậu̲ q̲u̲ả.

K̲ết̲ l̲u̲ận̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲ p̲h̲áp̲ y̲ b̲ổ s̲u̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ 1̲4̲-3̲-2̲0̲2̲2̲, g̲i̲ải̲ t̲h̲íc̲h̲ t̲h̲êm̲ c̲ác̲ t̲ổn̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲ũ l̲à y̲ếu̲ t̲ố c̲ộn̲g̲ t̲h̲êm̲ d̲ẫn̲ đến̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲. D̲o̲ đó, k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể l̲o̲ại̲ t̲r̲ừ s̲ự t̲ác̲ độn̲g̲, ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ t̲ổn̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲ũ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲à h̲ậu̲ q̲u̲ả t̲ử v̲o̲n̲g̲ đã x̲ảy̲ r̲a̲.

C̲ũn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ l̲u̲ật̲ s̲ư, h̲àn̲h̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ l̲à c̲h̲u̲ỗi̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ t̲ừ n̲g̲ày̲ 7̲-1̲2̲-2̲0̲2̲1̲ đến̲ n̲g̲ày̲ 2̲2̲-1̲2̲-2̲0̲2̲1̲ l̲à t̲ất̲ c̲ả c̲h̲u̲ỗi̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ đã g̲ây̲ r̲a̲ m̲ột̲ h̲ậu̲ q̲u̲ả n̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể t̲ác̲h̲ r̲ời̲ c̲h̲u̲ỗi̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ n̲g̲ày̲ 2̲2̲-1̲2̲-2̲0̲2̲1̲ (n̲g̲ày̲ b̲é A̲. t̲ử v̲o̲n̲g̲) để x̲ử l̲ý m̲ột̲ t̲ội̲ v̲à c̲h̲u̲ỗi̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲r̲ước̲ đó để x̲ử l̲ý t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ k̲h̲ác̲ n̲h̲ẹ h̲ơn̲.

Đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ h̲àn̲h̲ h̲ạ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ h̲ậu̲ q̲u̲ả “d̲ẫn̲ đến̲ c̲h̲ết̲ n̲g̲ười̲ h̲o̲ặc̲ y̲ếu̲ t̲ố c̲ộn̲g̲ t̲h̲êm̲ d̲ẫn̲ đến̲ c̲h̲ết̲ n̲g̲ười̲”.

T̲h̲e̲o̲ l̲u̲ật̲ s̲ư, c̲h̲u̲ỗi̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ c̲ủa̲ T̲h̲ái̲ đã được̲ x̲ác̲ địn̲h̲: l̲à c̲h̲a̲ r̲u̲ột̲ c̲ủa̲ b̲é A̲. n̲h̲ưn̲g̲ đã c̲ùn̲g̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ v̲ới̲ T̲r̲a̲n̲g̲ c̲h̲ửi̲ m̲ắn̲g̲ b̲é A̲., t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ m̲ột̲ l̲ần̲ d̲ùn̲g̲ h̲u̲n̲g̲ k̲h̲í n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲ đán̲h̲ đập̲ b̲é A̲.; c̲ác̲ l̲ần̲ T̲r̲a̲n̲g̲ đán̲h̲ đập̲ b̲é A̲., T̲h̲ái̲ đều̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ h̲o̲ặc̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ q̲u̲a̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲.

H̲àn̲h̲ độn̲g̲ n̲ày̲ c̲ủa̲ T̲h̲ái̲ đã g̲óp̲ p̲h̲ần̲ g̲ây̲ r̲a̲ t̲ổn̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲à l̲à n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ “d̲ẫn̲ đến̲ c̲h̲ết̲ n̲g̲ười̲ h̲o̲ặc̲ l̲à y̲ếu̲ t̲ố c̲ộn̲g̲ t̲h̲êm̲ d̲ẫn̲ đến̲ c̲h̲ết̲ n̲g̲ười̲”.

T̲h̲ái̲ g̲i̲úp̲ s̲ức̲, t̲h̲úc̲ đẩy̲ c̲ác̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ c̲ủa̲ T̲r̲a̲n̲g̲ g̲ây̲ r̲a̲ t̲ổn̲ t̲h̲ươn̲g̲ l̲à n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ “g̲ây̲ r̲a̲ c̲h̲ết̲ n̲g̲ười̲”. D̲o̲ đó, T̲h̲ái̲ p̲h̲ải̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲ịu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ v̲ới̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ s̲a̲i̲ p̲h̲ạm̲ c̲ủa̲ T̲r̲a̲n̲g̲ v̲ề t̲ội̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲.

Xem thêm: V̲ụ b̲é g̲ái̲ 8̲ t̲u̲ổi̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲: L̲ấy̲ c̲ớ ‘d̲ạy̲ d̲ỗ’, c̲h̲a̲ r̲u̲ột̲, ‘d̲ì g̲h̲ẻ’ đán̲h̲ b̲é b̲ất̲ c̲ứ l̲úc̲ n̲ào̲

T̲T̲O̲ – T̲ừ d̲ữ l̲i̲ệu̲ t̲r̲íc̲h̲ x̲u̲ất̲ t̲ừ c̲a̲m̲e̲r̲a̲, k̲ết̲ l̲u̲ận̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲ p̲h̲áp̲ y̲ t̲ử t̲h̲i̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ x̲ác̲ địn̲h̲ b̲é A̲. b̲ị c̲h̲a̲ r̲u̲ột̲ v̲à ‘d̲ì g̲h̲ẻ’ đán̲h̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲, b̲ất̲ c̲ứ k̲h̲i̲ n̲ào̲ k̲ể c̲ả n̲g̲o̲ài̲ g̲i̲ờ h̲ọc̲, v̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲ m̲ới̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ài̲ g̲i̲ờ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ b̲é A̲. t̲ử v̲o̲n̲g̲.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Lấy cớ dạy dỗ, cha ruột, dì ghẻ đánh bé bất cứ lúc nào - Ảnh 1.

V̲ụ b̲é g̲ái̲ 8̲ t̲u̲ổi̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲: L̲ấy̲ c̲ớ d̲ạy̲ d̲ỗ, c̲h̲a̲ r̲u̲ột̲, d̲ì g̲h̲ẻ đán̲h̲ b̲é b̲ất̲ c̲ứ l̲úc̲ n̲ào̲ – Ản̲h̲ 1̲.
N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲õ Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ v̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ K̲i̲m̲ T̲r̲u̲n̲g̲ T̲h̲ái̲ – Ản̲h̲ t̲ư l̲i̲ệu̲

V̲i̲ện̲ K̲i̲ểm̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ đã b̲a̲n̲ h̲àn̲h̲ c̲áo̲ t̲r̲ạn̲g̲, t̲r̲u̲y̲ t̲ố N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲õ Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ (2̲7̲ t̲u̲ổi̲, q̲u̲ê G̲i̲a̲ L̲a̲i̲) v̲ề t̲ội̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ v̲à h̲àn̲h̲ h̲ạ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲, N̲g̲u̲y̲ễn̲ K̲i̲m̲ T̲r̲u̲n̲g̲ T̲h̲ái̲ (3̲7̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲ụ q̲u̲ận̲ 1̲) t̲ội̲ h̲àn̲h̲ h̲ạ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ v̲à c̲h̲e̲ g̲i̲ấu̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲.

V̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲ m̲ới̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ c̲h̲ết̲ v̲ài̲ g̲i̲ờ

Q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ đã k̲h̲ôi̲ p̲h̲ục̲, t̲r̲íc̲h̲ x̲u̲ất̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ d̲ữ l̲i̲ệu̲ 4̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ t̲h̲u̲ được̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ăn̲ h̲ộ 1̲6̲.0̲5̲ T̲o̲p̲a̲z̲ 2̲ S̲a̲i̲g̲o̲n̲ P̲e̲a̲r̲l̲, p̲h̲ục̲ h̲ồi̲ v̲à t̲r̲íc̲h̲ x̲u̲ất̲ d̲ữ l̲i̲ệu̲ l̲ịc̲h̲ s̲ử c̲u̲ộc̲ g̲ọi̲, t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ S̲M̲S̲ t̲ừ n̲g̲ày̲ 1̲-1̲0̲-2̲0̲2̲1̲ đến̲ 2̲5̲-1̲2̲-2̲0̲2̲1̲, t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ác̲ ứn̲g̲ d̲ụn̲g̲ Z̲a̲l̲o̲, M̲e̲s̲s̲e̲n̲g̲e̲r̲, V̲i̲b̲e̲r̲, W̲h̲a̲t̲s̲A̲p̲p̲ t̲r̲ên̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ c̲ủa̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲õ Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲, N̲g̲u̲y̲ễn̲ K̲i̲m̲ T̲r̲u̲n̲g̲ T̲h̲ái̲, đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ v̲à i̲P̲a̲d̲ c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ N̲.T̲.V̲.A̲.

T̲h̲e̲o̲ k̲ết̲ l̲u̲ận̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲ p̲h̲áp̲ y̲ t̲ử t̲h̲i̲ c̲ủa̲ P̲h̲òn̲g̲ k̲ỹ t̲h̲u̲ật̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲, c̲h̲áu̲ A̲. c̲h̲ết̲ d̲o̲ p̲h̲ù p̲h̲ổi̲ c̲ấp̲ v̲ì s̲ốc̲ c̲h̲ấn̲ t̲h̲ươn̲g̲.

C̲ác̲ t̲ổn̲ t̲h̲ươn̲g̲ m̲ới̲, x̲ảy̲ r̲a̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ài̲ g̲i̲ờ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ (k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲ – 6̲ g̲i̲ờ), l̲à n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ d̲ẫn̲ đến̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲. C̲ác̲ t̲ổn̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲ũ, x̲ảy̲ r̲a̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲ – 2̲5̲ n̲g̲ày̲, l̲à y̲ếu̲ t̲ố c̲ộn̲g̲ t̲h̲êm̲ d̲ẫn̲ đến̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲.

Đán̲h̲ c̲o̲n̲ b̲ất̲ c̲ứ l̲úc̲ n̲ào̲, k̲ể c̲ả n̲g̲o̲ài̲ g̲i̲ờ h̲ọc̲

X̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ t̲ại̲ T̲r̲ườn̲g̲ t̲i̲ểu̲ h̲ọc̲ Đi̲n̲h̲ T̲i̲ên̲ H̲o̲àn̲g̲ c̲ủa̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲, g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ c̲h̲ủ n̲h̲i̲ệm̲ v̲à b̲ảo̲ m̲ẫu̲ c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ A̲. c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ h̲ọc̲ t̲ại̲ t̲r̲ườn̲g̲ c̲h̲áu̲ A̲. h̲ọc̲ g̲i̲ỏi̲, t̲i̲ếp̲ t̲h̲u̲ b̲ài̲ n̲h̲a̲n̲h̲, n̲g̲o̲a̲n̲ n̲g̲o̲ãn̲, l̲ễ p̲h̲ép̲ v̲ới̲ t̲h̲ầy̲ c̲ô, h̲òa̲ đồn̲g̲, t̲h̲ân̲ t̲h̲i̲ện̲ v̲ới̲ b̲ạn̲ b̲è.

Q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, T̲r̲a̲n̲g̲ v̲à T̲h̲ái̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ h̲àn̲h̲ v̲i̲ đán̲h̲ đập̲, h̲àn̲h̲ h̲ạ c̲h̲áu̲ A̲.. C̲ả h̲a̲i̲ k̲h̲a̲i̲ d̲o̲ c̲h̲áu̲ A̲. h̲ọc̲ k̲ém̲, k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲o̲a̲n̲ n̲ên̲ đán̲h̲ để c̲h̲áu̲ h̲ọc̲ t̲ốt̲ h̲ơn̲, n̲g̲o̲a̲n̲ n̲g̲o̲ãn̲ h̲ơn̲.

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ T̲r̲a̲n̲g̲ v̲à T̲h̲ái̲ đán̲h̲ c̲h̲áu̲ A̲. b̲ất̲ c̲ứ l̲úc̲ n̲ào̲, k̲ể c̲ả n̲g̲o̲ài̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ h̲ọc̲. X̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ k̲ết̲ q̲u̲ả h̲ọc̲ t̲ập̲ c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ A̲. t̲ại̲ T̲r̲ườn̲g̲ t̲i̲ểu̲ h̲ọc̲ Đi̲n̲h̲ T̲i̲ên̲ H̲o̲àn̲g̲, t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ h̲ọc̲ t̲ại̲ t̲r̲ườn̲g̲ c̲h̲áu̲ h̲ọc̲ g̲i̲ỏi̲, t̲i̲ếp̲ t̲h̲u̲ b̲ài̲ n̲h̲a̲n̲h̲, n̲g̲o̲a̲n̲ n̲g̲o̲ãn̲… n̲ên̲ v̲i̲ệc̲ c̲ác̲ b̲ị c̲áo̲ k̲h̲a̲i̲ đán̲h̲ c̲h̲áu̲ A̲. d̲o̲ c̲h̲áu̲ h̲ọc̲ t̲ập̲ k̲ém̲, k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲o̲a̲n̲ l̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó c̲ơ s̲ở.

N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲, t̲ài̲ l̲i̲ệu̲ c̲òn̲ t̲h̲ể h̲i̲ện̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ T̲h̲ái̲ k̲h̲ôn̲g̲ đồn̲g̲ ý c̲h̲o̲ T̲h̲ái̲ k̲ết̲ h̲ôn̲ v̲ới̲ T̲r̲a̲n̲g̲, T̲h̲ái̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲a̲i̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó ý địn̲h̲ c̲ó c̲o̲n̲ c̲h̲u̲n̲g̲ v̲ới̲ T̲r̲a̲n̲g̲. D̲o̲ g̲h̲e̲n̲ t̲u̲ôn̲g̲, T̲r̲a̲n̲g̲ đã đến̲ n̲ơi̲ c̲ư t̲r̲ú c̲ủa̲ c̲h̲ị H̲. (m̲ẹ c̲h̲áu̲ V̲.A̲.) y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲h̲ị k̲h̲ôn̲g̲ được̲ g̲ặp̲ c̲h̲áu̲ A̲., T̲r̲a̲n̲g̲ đăn̲g̲ n̲h̲ập̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ c̲ủa̲ T̲h̲ái̲ x̲óa̲ h̲ết̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ c̲h̲ị H̲..

Theo tuoitre

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.