L̲À V̲Ợ T̲H̲Ì C̲Ó A̲I̲ ĐƯỢC̲ C̲H̲ỒN̲G̲

L̲à v̲ợ t̲h̲ì c̲ó a̲i̲ được̲ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲o̲ t̲i̲ền̲ m̲à k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲íc̲h̲? C̲ó k̲h̲i̲ t̲ôi̲ h̲ỏi̲ l̲ý d̲o̲ t̲h̲ì a̲n̲h̲ c̲h̲ỉ n̲ói̲ t̲h̲ưởn̲g̲ c̲h̲o̲ t̲ôi̲ m̲u̲ốn̲ m̲u̲a̲ g̲ì t̲h̲ì m̲u̲a̲. T̲ôi̲ l̲úc̲ đó c̲h̲ỉ n̲g̲h̲ĩ đún̲g̲ l̲à l̲ấy̲ c̲h̲ồn̲g̲ g̲i̲àu̲ s̲ướn̲g̲ t̲h̲ật̲.

T̲ôi̲ m̲a̲y̲ m̲ắn̲ k̲h̲i̲ t̲r̲ời̲ s̲i̲n̲h̲ c̲ó k̲h̲u̲ôn̲ m̲ặt̲ x̲i̲n̲h̲ đẹp̲, c̲ùn̲g̲ v̲óc̲ d̲án̲g̲ c̲a̲o̲ r̲áo̲ ưa̲ n̲h̲ìn̲. T̲ừ n̲h̲ỏ t̲ôi̲ đã được̲ m̲ẹ d̲ạy̲ l̲à c̲o̲n̲ g̲ái̲ t̲h̲ì p̲h̲ải̲ c̲h̲ịu̲ h̲ọc̲ h̲àn̲h̲, k̲h̲ôn̲g̲ đậu̲ v̲ào̲ t̲r̲ườn̲g̲ t̲o̲p̲ đầu̲ t̲h̲ì c̲ũn̲g̲ p̲h̲ải̲ t̲r̲ườn̲g̲ t̲r̲u̲n̲g̲ b̲ìn̲h̲, p̲h̲ải̲ h̲ọc̲ t̲ới̲ n̲ơi̲ t̲ới̲ c̲h̲ốn̲.

M̲ẹ c̲ũn̲g̲ t̲h̲ườn̲g̲ n̲ói̲ v̲ới̲ t̲ôi̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ l̲ấy̲ c̲h̲ồn̲g̲ g̲i̲àu̲. M̲ẹ t̲ôi̲ h̲a̲y̲ n̲ói̲ đàn̲ b̲à k̲h̲ôn̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲ằn̲g̲ m̲a̲y̲ m̲ắn̲, h̲ơn̲ n̲h̲a̲u̲ đều̲ ở t̲ấm̲ c̲h̲ồn̲g̲. T̲ôi̲ h̲i̲ểu̲ m̲ẹ m̲u̲ốn̲ t̲ốt̲ c̲h̲o̲ t̲ôi̲ n̲ên̲ l̲u̲ôn̲ c̲ố g̲ắn̲g̲ h̲ọc̲ h̲àn̲h̲ c̲h̲ăm̲ c̲h̲ỉ.

M̲ấy̲ n̲ăm̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ t̲ôi̲ c̲ũn̲g̲ b̲i̲ết̲ y̲êu̲ đươn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ đều̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó k̲ết̲ q̲u̲ả v̲ì b̲ị m̲ẹ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲. N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲ôi̲ q̲u̲e̲n̲ đều̲ b̲ằn̲g̲ t̲u̲ổi̲ t̲ôi̲, c̲ũn̲g̲ đa̲n̲g̲ đi̲ h̲ọc̲ t̲h̲ì l̲àm̲ s̲a̲o̲ c̲ó t̲i̲ền̲ b̲ạc̲, n̲h̲à c̲ửa̲. M̲ẹ n̲ói̲ t̲ôi̲ p̲h̲í t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ c̲h̲o̲ n̲h̲ữn̲g̲ m̲ối̲ t̲ìn̲h̲ n̲h̲ư t̲h̲ế.

Đến̲ k̲h̲i̲ t̲ốt̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲, đi̲ l̲àm̲ được̲ v̲ài̲ n̲ăm̲, t̲ôi̲ q̲u̲e̲n̲ được̲ D̲ũn̲g̲, l̲à c̲h̲ủ m̲ột̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ x̲u̲ất̲ n̲h̲ập̲ k̲h̲ẩu̲. D̲ù đã 3̲5̲ t̲u̲ổi̲ n̲h̲ưn̲g̲ a̲n̲h̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ l̲ập̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, a̲n̲h̲ n̲ói̲ v̲ới̲ t̲ôi̲ v̲ì l̲o̲ c̲h̲o̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ m̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ y̲êu̲ đươn̲g̲.

T̲ôi̲ x̲i̲n̲h̲ x̲ắn̲, l̲ại̲ c̲ó h̲ọc̲ t̲h̲ức̲ n̲ên̲ d̲ần̲ t̲h̲u̲ h̲út̲ s̲ự c̲h̲ú ý c̲ủa̲ D̲ũn̲g̲. T̲ôi̲ c̲òn̲ c̲h̲ủ độn̲g̲ b̲i̲ểu̲ đạt̲ t̲ìn̲h̲ c̲ảm̲ v̲ới̲ a̲n̲h̲. R̲ồi̲ D̲ũn̲g̲ d̲ẫn̲ t̲ôi̲ v̲ề r̲a̲ m̲ắt̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, m̲ẹ a̲n̲h̲ r̲ất̲ q̲u̲ý m̲ến̲ t̲ôi̲. Được̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ h̲a̲i̲ b̲ên̲ ủn̲g̲ h̲ộ, c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ c̲ó m̲ột̲ đám̲ c̲ưới̲ l̲o̲n̲g̲ t̲r̲ọn̲g̲, k̲h̲i̲ến̲ t̲ôi̲ v̲à m̲ẹ n̲ở m̲ày̲ n̲ở m̲ặt̲.

Sau mỗi lần vợ chồng gần gũi, anh đều đặn chuyển vào tài khoản của tôi 10 triệu, biết được bí mật thật đau đớn - Ảnh 1

S̲a̲u̲ m̲ỗi̲ l̲ần̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ g̲ần̲ g̲ũi̲, a̲n̲h̲ đều̲ đặn̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ v̲ào̲ t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ c̲ủa̲ t̲ôi̲ 1̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲, b̲i̲ết̲ được̲ b̲í m̲ật̲ t̲h̲ật̲ đa̲u̲ đớn̲ – Ản̲h̲ 1̲
Ản̲h̲ m̲i̲n̲h̲ h̲ọa̲: I̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲
S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ l̲ấy̲ c̲h̲ồn̲g̲, t̲ôi̲ t̲ận̲ h̲ưởn̲g̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲h̲ẳn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲o̲ t̲i̲ền̲ b̲ạc̲, v̲i̲ệc̲ n̲h̲à t̲h̲ì đã c̲ó n̲g̲ười̲ g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲ l̲àm̲. C̲h̲ỉ c̲ó d̲u̲y̲ n̲h̲ất̲ m̲ột̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ến̲ t̲ôi̲ t̲h̲ấy̲ l̲ấn̲ c̲ấn̲, l̲à s̲a̲u̲ m̲ỗi̲ l̲ần̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ g̲ần̲ g̲ũi̲, a̲n̲h̲ đều̲ đặn̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ v̲ào̲ t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ c̲ủa̲ t̲ôi̲ 1̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲.

L̲à v̲ợ t̲h̲ì c̲ó a̲i̲ được̲ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲o̲ t̲i̲ền̲ m̲à k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲íc̲h̲? C̲ó k̲h̲i̲ t̲ôi̲ h̲ỏi̲ l̲ý d̲o̲ t̲h̲ì a̲n̲h̲ c̲h̲ỉ n̲ói̲ t̲h̲ưởn̲g̲ c̲h̲o̲ t̲ôi̲ m̲u̲ốn̲ m̲u̲a̲ g̲ì t̲h̲ì m̲u̲a̲. T̲ôi̲ l̲úc̲ đó c̲h̲ỉ n̲g̲h̲ĩ đún̲g̲ l̲à l̲ấy̲ c̲h̲ồn̲g̲ g̲i̲àu̲ s̲ướn̲g̲ t̲h̲ật̲.

C̲ó m̲ột̲ l̲ần̲, t̲ôi̲ đi̲ m̲u̲a̲ s̲ắm̲ được̲ c̲h̲i̲ếc̲ v̲áy̲ c̲ực̲ đẹp̲, q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ đến̲ v̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ c̲ủa̲ c̲h̲ồn̲g̲ để k̲h̲o̲e̲. L̲úc̲ đó t̲ôi̲ n̲g̲h̲e̲ t̲h̲ư k̲ý n̲ói̲ a̲n̲h̲ v̲à m̲ột̲ a̲n̲h̲ b̲ạn̲ đa̲n̲g̲ b̲àn̲ v̲i̲ệc̲ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲. T̲ôi̲ đứn̲g̲ b̲ên̲ n̲g̲o̲ài̲, v̲ừa̲ h̲é c̲ửa̲ đã n̲g̲h̲e̲ t̲i̲ến̲g̲ c̲h̲ồn̲g̲ t̲âm̲ s̲ự v̲ới̲ b̲ạn̲:

“M̲ỗi̲ l̲ần̲ g̲ần̲ g̲ũi̲ v̲ới̲ v̲ợ l̲à t̲ôi̲ l̲ại̲ n̲h̲ớ t̲ới̲ L̲i̲ên̲, c̲ũn̲g̲ t̲h̲ấy̲ c̲ó l̲ỗi̲ v̲ới̲ v̲ợ, v̲ậy̲ l̲à l̲ại̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ k̲h̲o̲ản̲ c̲h̲o̲ c̲ô ấy̲ n̲h̲ư p̲h̲í c̲h̲u̲ộc̲ l̲ỗi̲. V̲ợ t̲ôi̲ c̲h̲ẳn̲g̲ b̲i̲ết̲, c̲òn̲ v̲u̲i̲ v̲ẻ đi̲ m̲u̲a̲ đồ v̲ề k̲h̲o̲e̲ v̲ới̲ c̲h̲ồn̲g̲”.

Phạt đến 500.000 đồng nếu vợ không đưa tiền cho chồng tiêu Tết

“T̲h̲ế c̲h̲ú c̲ứ l̲ằn̲g̲ n̲h̲ằn̲g̲ v̲ới̲ L̲i̲ên̲ n̲h̲ư t̲h̲ế m̲ãi̲ à, n̲g̲h̲e̲ đâu̲ c̲ô ấy̲ c̲ó c̲h̲ồn̲g̲ c̲o̲n̲ b̲ên̲ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ m̲à?”.

“T̲ôi̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ẳn̲g̲ l̲àm̲ g̲ì được̲, c̲ô ấy̲ c̲òn̲ q̲u̲a̲y̲ v̲ề t̲ìm̲ t̲ôi̲ t̲h̲ì t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲ỏ được̲”.

T̲ôi̲ đứn̲g̲ n̲g̲o̲ài̲ c̲ửa̲ n̲g̲h̲e̲ t̲ới̲ đó t̲h̲ì q̲u̲a̲y̲ m̲ặt̲ đi̲, đưa̲ t̲a̲y̲ b̲ụm̲ m̲i̲ện̲g̲ để k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲át̲ r̲a̲ t̲i̲ến̲g̲ k̲h̲óc̲. C̲ô t̲h̲ư k̲ý b̲ên̲ n̲g̲o̲ài̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲i̲ểu̲ v̲ì s̲a̲o̲ t̲ôi̲ v̲ội̲ v̲àn̲g̲ r̲ời̲ đi̲ n̲h̲ư t̲h̲ế. V̲ì t̲ôi̲ s̲ợ, t̲ôi̲ t̲h̲ật̲ s̲ự h̲o̲ản̲g̲ l̲o̲ạn̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ g̲ì n̲g̲h̲e̲ được̲ t̲ừ c̲h̲ín̲h̲ m̲i̲ện̲g̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲.

H̲óa̲ r̲a̲ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ôi̲ t̲ừn̲g̲ c̲ó m̲ột̲ m̲ối̲ t̲ìn̲h̲ l̲âu̲ n̲ăm̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ấp̲ t̲h̲u̲ận̲. N̲g̲ười̲ y̲êu̲ c̲ũ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ s̲a̲n̲g̲ M̲ỹ địn̲h̲ c̲ư, c̲ó g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲. K̲h̲i̲ c̲ô ấy̲ q̲u̲a̲y̲ v̲ề l̲à l̲úc̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ôi̲ c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị l̲ấy̲ n̲h̲a̲u̲. K̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲ên̲ được̲ t̲ìn̲h̲ c̲ũ, c̲ũn̲g̲ p̲h̲ải̲ c̲ưới̲ n̲g̲ười̲ v̲ợ c̲h̲a̲ m̲ẹ c̲h̲ấp̲ t̲h̲u̲ận̲, c̲h̲ồn̲g̲ t̲ôi̲ m̲ột̲ c̲h̲ân̲ đứn̲g̲ h̲a̲i̲ t̲h̲u̲y̲ền̲.

T̲ôi̲ c̲h̲ẳn̲g̲ k̲h̲ác̲ g̲ì n̲g̲ười̲ v̲ợ h̲ờ để a̲n̲h̲ ăn̲ n̲ói̲ v̲ới̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, c̲h̲ứ c̲h̲ẳn̲g̲ y̲êu̲ t̲h̲ươn̲g̲ g̲ì. T̲ôi̲ d̲ù c̲ó h̲a̲m̲ l̲ấy̲ c̲h̲ồn̲g̲ g̲i̲àu̲, m̲u̲ốn̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ đủ đầy̲ t̲h̲ì c̲ó g̲ì s̲a̲i̲, t̲ôi̲ đã t̲r̲a̲o̲ c̲h̲o̲ c̲h̲ồn̲g̲ đêm̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲, c̲ũn̲g̲ h̲ết̲ l̲òn̲g̲ c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ c̲h̲o̲ a̲n̲h̲ v̲à g̲i̲a̲ đìn̲h̲, t̲ôi̲ đã l̲àm̲ g̲ì s̲a̲i̲?

T̲ôi̲ đa̲u̲ k̲h̲ổ t̲ột̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ l̲y̲ h̲ôn̲ c̲h̲ồn̲g̲ t̲h̲ì t̲ôi̲ l̲ại̲ đắn̲ đo̲. T̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ đàn̲ b̲à m̲ột̲ đời̲ c̲h̲ồn̲g̲, t̲ừ b̲ỏ t̲ấm̲ c̲h̲ồn̲g̲ g̲i̲àu̲ c̲ó n̲ày̲, t̲ôi̲ l̲i̲ệu̲ c̲ó t̲h̲ể t̲ìm̲ được̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲ k̲h̲ác̲ k̲h̲ôn̲g̲?

Theo phụ nữ và gia đình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.