K̲ỳ l̲ạ: C̲.ô b̲.é Ấn̲ Độ k̲h̲.óc̲ r̲a̲ s̲ỏ.i̲ đ.á

M̲ột̲ b̲é g̲ái̲ 1̲5̲ t̲u̲ổi̲ s̲ốn̲g̲ ở b̲a̲n̲g̲ K̲a̲n̲n̲a̲u̲j̲, Ấn̲ Độ, c̲ó n̲ước̲ m̲ắt̲ đá s̲ỏi̲ v̲ô c̲ùn̲g̲ k̲ỳ l̲ạ, k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ c̲ó n̲ước̲ m̲ắt̲ n̲h̲ư b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ m̲à c̲òn̲ l̲ẫn̲ c̲ả đá s̲ỏi̲, s̲ố l̲ượn̲g̲ m̲ỗi̲ n̲g̲ày̲ t̲h̲ậm̲ c̲h̲í c̲ó t̲h̲ể l̲ên̲ t̲ới̲ 1̲5̲ v̲i̲ên̲…

H̲ìn̲h̲ ản̲h̲ v̲ề c̲ô b̲é n̲g̲ười̲ Ấn̲ Độ k̲h̲óc̲ r̲a̲ s̲ỏi̲ đá. (Ản̲h̲ c̲ắt̲ t̲ừ c̲l̲i̲p̲)
T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲r̲ên̲ D̲a̲i̲l̲y̲ S̲t̲a̲r̲, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ c̲ủa̲ b̲é g̲ái̲ n̲ày̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ h̲i̲ện̲ t̲ượn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ắt̲ t̲r̲ái̲ c̲ủa̲ c̲ô b̲é c̲ó đá s̲ỏi̲ c̲h̲ỉ m̲ới̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲o̲n̲g̲ 2̲ t̲h̲án̲g̲ q̲u̲a̲.

M̲ỗi̲ n̲g̲ày̲ đều̲ c̲ó 1̲0̲-1̲5̲ v̲i̲ên̲ đá s̲ỏi̲ r̲ơi̲ r̲a̲ t̲ừ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ắt̲ c̲ủa̲ c̲ô b̲é m̲ỗi̲ k̲h̲i̲ e̲m̲ k̲h̲óc̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ đo̲ạn̲ c̲l̲i̲p̲ được̲ đăn̲g̲ t̲ải̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲, c̲ó t̲h̲ể t̲h̲ấy̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ắt̲ t̲r̲ái̲ c̲ủa̲ c̲ô b̲é n̲ày̲ b̲ị l̲ồi̲ l̲ên̲ r̲ồi̲ s̲a̲u̲ đó c̲ó n̲g̲ười̲ g̲i̲úp̲ c̲ô b̲é l̲àm̲ r̲ơi̲ đá t̲ừ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ắt̲ x̲u̲ốn̲g̲ t̲à áo̲…

s̲ố l̲ượn̲g̲ s̲ỏi̲ đá m̲ỗi̲ n̲g̲ày̲ r̲ơi̲ r̲a̲ t̲ừ m̲ắt̲ c̲ô b̲é t̲h̲ậm̲ c̲h̲í c̲ó t̲h̲ể l̲ên̲ t̲ới̲ 1̲5̲ v̲i̲ên̲. (Ản̲h̲ c̲ắt̲ t̲ừ c̲l̲i̲p̲)
Đến̲ n̲a̲y̲ d̲ù n̲g̲ười̲ n̲h̲à đã đưa̲ e̲m̲ đi̲ t̲ới̲ k̲h̲ắp̲ c̲ác̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ l̲ớn̲ b̲é n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó b̲i̲ện̲ p̲h̲áp̲ c̲h̲ữa̲ t̲r̲ị.

C̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ đi̲ều̲ n̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể x̲ảy̲ r̲a̲ t̲r̲o̲n̲g̲ y̲ h̲ọc̲.

V̲ề p̲h̲ần̲ c̲ô b̲é, e̲m̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ k̲h̲i̲ s̲ắp̲ k̲h̲óc̲ r̲a̲ đá, m̲ắt̲ c̲ủa̲ e̲m̲ s̲ẽ b̲ị đỏ l̲ên̲ v̲à r̲ơi̲ n̲ước̲ m̲ắt̲.

Kỳ lạ cô bé khóc ra sỏi đá | Báo Dân trí

T̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ n̲ày̲ r̲ất̲ c̲ó q̲u̲y̲ l̲u̲ật̲, n̲ó c̲h̲ỉ b̲ắt̲ đầu̲ t̲ừ 6̲ g̲i̲ờ s̲án̲g̲ đến̲ c̲h̲i̲ều̲ t̲ối̲, t̲r̲o̲n̲g̲ b̲u̲ổi̲ t̲ối̲ s̲ẽ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó đá r̲ơi̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ m̲ắt̲ e̲m̲.

Đây̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲ần̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ c̲ó d̲ị v̲ật̲ k̲h̲ôn̲g̲ x̲ác̲ địn̲h̲ c̲h̲ảy̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ m̲ắt̲, t̲r̲ước̲ đó v̲ào̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲4̲, m̲ột̲ b̲é g̲ái̲ 1̲2̲ t̲u̲ổi̲ t̲ên̲ S̲a̲a̲d̲i̲y̲a̲ S̲a̲l̲e̲h̲ s̲ốn̲g̲ ở Y̲e̲m̲e̲n̲ c̲ũn̲g̲ g̲ặp̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ t̲ươn̲g̲ t̲ự.

T̲r̲o̲n̲g̲ m̲ắt̲ b̲é c̲h̲ảy̲ r̲a̲ n̲h̲ữn̲g̲ v̲i̲ên̲ đá, c̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ đã k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ k̲ỹ c̲àn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ b̲é m̲ắc̲ b̲ất̲ k̲ỳ m̲ột̲ c̲ăn̲ b̲ện̲h̲ n̲ào̲, s̲ự v̲i̲ệc̲ đến̲ k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲ải̲ t̲h̲íc̲h̲ được̲.

Xem thêm: C̲h̲u̲y̲ện̲ l̲ạ c̲ó t̲h̲ật̲: M̲ột̲ p̲h̲ụ n̲ữ M̲y̲a̲n̲m̲a̲r̲ b̲i̲ến̲ t̲h̲àn̲h̲ đàn̲ ôn̲g̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲g̲ủ d̲ậy̲

T̲h̲e̲o̲ t̲ờ “A̲F̲P̲” c̲ủa̲ P̲h̲áp̲, m̲ột̲ p̲h̲ụ n̲ữ M̲y̲a̲n̲m̲a̲r̲ t̲ên̲ l̲à T̲h̲i̲n̲ S̲a̲n̲d̲a̲r̲ đã k̲h̲a̲o̲ k̲h̲át̲ được̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ đàn̲ ôn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲, n̲h̲ưn̲g̲ v̲ì s̲ợ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ế g̲i̲ễu̲ n̲ên̲ c̲ô k̲h̲ôn̲g̲ d̲ám̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ g̲i̲ới̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, v̲ào̲ m̲ột̲ b̲u̲ổi̲ s̲án̲g̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲h̲ức̲ d̲ậy̲, c̲ô p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ m̲ìn̲h̲ c̲ó c̲ác̲ b̲ộ p̲h̲ận̲ c̲ơ t̲h̲ể c̲ủa̲ n̲a̲m̲ g̲i̲ới̲, v̲à c̲ô (a̲n̲h̲ t̲a̲) đa̲n̲g̲ c̲ân̲ n̲h̲ắc̲ c̲ó n̲ên̲ l̲ấy̲ v̲ợ s̲i̲n̲h̲ c̲o̲n̲ h̲a̲y̲ k̲h̲ôn̲g̲.

N̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ M̲y̲a̲n̲m̲a̲r̲ T̲h̲i̲n̲ S̲a̲n̲d̲a̲r̲ đã b̲i̲ến̲ t̲h̲àn̲h̲ đàn̲ ôn̲g̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲ỉn̲h̲ d̲ậy̲. (Ản̲h̲: G̲e̲t̲t̲y̲ I̲m̲a̲g̲e̲s̲ )
V̲ào̲ n̲g̲ày̲ 6̲/7̲/2̲0̲0̲5̲, T̲h̲i̲n̲ S̲a̲n̲d̲a̲r̲, 2̲1̲ t̲u̲ổi̲, s̲ốn̲g̲ ở m̲ột̲ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ n̲h̲ỏ c̲ác̲h̲ t̲h̲ủ đô Y̲a̲n̲g̲o̲n̲ c̲ủa̲ M̲y̲a̲n̲m̲a̲r̲ 1̲9̲ k̲m̲, đã n̲ói̲ v̲ới̲ c̲ác̲ p̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲ v̲ề t̲r̲ải̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ k̲ỳ l̲ạ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ t̲ại̲ n̲h̲à.

T̲h̲i̲n̲ S̲a̲n̲d̲a̲r̲ n̲ói̲: “N̲ăm̲ n̲a̲y̲ t̲ôi̲ 2̲1̲ t̲u̲ổi̲, t̲ừ k̲h̲i̲ c̲òn̲ n̲h̲ỏ, t̲ôi̲ đã m̲u̲ốn̲ m̲ìn̲h̲ l̲à m̲ột̲ đứa̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲, t̲ôi̲ h̲i̲ v̲ọn̲g̲ c̲ó t̲h̲ể d̲ũn̲g̲ c̲ảm̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư n̲a̲m̲ g̲i̲ới̲, c̲ó t̲h̲ể b̲ảo̲ v̲ệ e̲m̲ g̲ái̲ k̲h̲ỏi̲ b̲ị n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ b̲ắt̲ n̲ạt̲. C̲àn̲g̲ l̲ớn̲ t̲ôi̲ c̲àn̲g̲ k̲h̲a̲o̲ k̲h̲át̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ n̲a̲m̲ g̲i̲ới̲ h̲ơn̲.

K̲h̲i̲ t̲ôi̲ t̲h̲ấy̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ề p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ đổi̲ g̲i̲ới̲ t̲ín̲h̲ t̲r̲ên̲ T̲V̲ v̲à b̲áo̲ c̲h̲í, t̲ôi̲ t̲h̲ật̲ s̲ự r̲ất̲ m̲u̲ốn̲ đi̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲, n̲h̲ưn̲g̲ t̲ôi̲ s̲ợ k̲h̲i̲ến̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ p̲h̲ải̲ x̲ấu̲ h̲ổ, v̲ì v̲ậy̲ k̲h̲át̲ v̲ọn̲g̲ b̲i̲ến̲ t̲h̲àn̲h̲ n̲a̲m̲ g̲i̲ới̲ đã t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ m̲ột̲ ước̲ m̲ơ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể đạt̲ được̲.

N̲h̲ưn̲g̲ v̲ào̲ m̲ột̲ b̲u̲ổi̲ s̲án̲g̲, k̲h̲i̲ t̲ôi̲ t̲h̲ức̲ d̲ậy̲ để đi̲ v̲ệ s̲i̲n̲h̲, t̲ôi̲ n̲g̲ạc̲ n̲h̲i̲ên̲ k̲h̲i̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ r̲a̲ m̲ìn̲h̲ c̲ó b̲ộ p̲h̲ận̲ s̲i̲n̲h̲ d̲ục̲ c̲ủa̲ n̲a̲m̲ g̲i̲ới̲, c̲òn̲ n̲g̲ực̲ t̲ôi̲ t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ đâu̲ n̲ữa̲. M̲ặc̲ d̲ù đã l̲u̲ôn̲ m̲u̲ốn̲ b̲i̲ến̲ t̲h̲àn̲h̲ đàn̲ ôn̲g̲, n̲h̲ưn̲g̲ l̲úc̲ đó t̲ôi̲ v̲ẫn̲ r̲ất̲ s̲ốc̲, t̲ôi̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ g̲ọi̲ b̲ố m̲ẹ t̲ôi̲ t̲ới̲, k̲ết̲ q̲u̲ả q̲u̲ả t̲h̲ực̲ t̲ôi̲ đã b̲i̲ến̲ t̲h̲àn̲h̲ đàn̲ ôn̲g̲ r̲ồi̲”.

N̲h̲ắc̲ đến̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ n̲ày̲, T̲h̲i̲n̲ S̲a̲n̲d̲a̲r̲ v̲ẫn̲ k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲ấu̲ được̲ s̲ự p̲h̲ấn̲ k̲h̲íc̲h̲. A̲n̲h̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, t̲ừ k̲h̲i̲ b̲i̲ết̲ m̲ìn̲h̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ đàn̲ ôn̲g̲, a̲n̲h̲ đã x̲i̲n̲ n̲g̲h̲ỉ v̲i̲ệc̲ v̲ì n̲g̲ày̲ n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ đến̲ n̲h̲à h̲ỏi̲ t̲h̲ăm̲.

B̲a̲n̲ đầu̲, m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ r̲ằn̲g̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ c̲ó t̲h̲ể b̲i̲ến̲ t̲h̲àn̲h̲ đàn̲ ôn̲g̲ c̲h̲ỉ s̲a̲u̲ m̲ột̲ đêm̲, n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲i̲ h̲ọ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ T̲h̲i̲n̲ S̲a̲n̲d̲a̲r̲, h̲ọ t̲h̲ực̲ s̲ự t̲i̲n̲ r̲ằn̲g̲ c̲ó c̲h̲u̲y̲ện̲ h̲y̲ h̲ữu̲ n̲h̲ư v̲ậy̲ t̲ồn̲ t̲ại̲. V̲ề l̲ý d̲o̲ t̲ại̲ s̲a̲o̲ T̲h̲i̲n̲ S̲a̲n̲d̲a̲r̲ c̲ó t̲h̲ể t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲, h̲ầu̲ h̲ết̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ đều̲ đi̲ đến̲ k̲ết̲ l̲u̲ận̲ r̲ằn̲g̲ a̲n̲h̲ t̲a̲ v̲ốn̲ d̲ĩ đã l̲à m̲ột̲ n̲g̲ười̲ l̲i̲ên̲ g̲i̲ới̲ t̲ín̲h̲.

T̲h̲ế g̲i̲ới̲ s̲i̲n̲h̲ v̲ật̲ r̲ộn̲g̲ l̲ớn̲, s̲ự b̲ất̲ ổn̲ địn̲h̲ v̲ề “g̲i̲ới̲ t̲ín̲h̲” c̲ủa̲ t̲ế b̲ào̲ v̲à c̲ơ t̲h̲ể l̲ại̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲à t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ c̲á b̲i̲ệt̲. (Ản̲h̲: P̲i̲n̲t̲e̲r̲e̲s̲t̲ )
K̲ết̲ l̲u̲ận̲ n̲ày̲ k̲h̲i̲ến̲ T̲h̲i̲n̲ S̲a̲n̲d̲a̲r̲ t̲ức̲ g̲i̲ận̲. Để c̲h̲ứn̲g̲ m̲i̲n̲h̲ m̲ìn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲à n̲g̲ười̲ l̲i̲ên̲ g̲i̲ới̲ t̲ín̲h̲, c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲à n̲g̲ười̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ g̲i̲ới̲, a̲n̲h̲ t̲a̲ đã c̲ùn̲g̲ b̲ố m̲ẹ đi̲ đến̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲, t̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ k̲ết̲ l̲u̲ận̲ c̲ủa̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ l̲à h̲ọ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ g̲ì đa̲n̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ c̲u̲ộc̲ p̲h̲ỏn̲g̲ v̲ấn̲, m̲ột̲ b̲ác̲ s̲ĩ đã k̲h̲ám̲ c̲h̲o̲ T̲h̲i̲n̲ S̲a̲n̲d̲a̲r̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲: “Để g̲i̲ải̲ q̲u̲y̲ết̲ v̲ấn̲ đề c̲ủa̲ T̲h̲i̲n̲ S̲a̲n̲d̲a̲r̲, m̲ột̲ s̲ố c̲h̲u̲y̲ên̲ g̲i̲a̲ c̲ủa̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ đã t̲h̲ảo̲ l̲u̲ận̲ v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲, t̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ s̲a̲u̲ m̲ột̲ v̲òn̲g̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲, c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ t̲h̲ấy̲ r̲ằn̲g̲ t̲r̲ạn̲g̲ t̲h̲ái̲ t̲h̲ân̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ T̲h̲i̲n̲ S̲a̲n̲d̲a̲r̲ đều̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲, t̲ất̲ c̲ả đều̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲, c̲ác̲ đặc̲ đi̲ểm̲ c̲ủa̲ n̲ữ g̲i̲ới̲ đều̲ đã b̲i̲ến̲ m̲ất̲. B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ c̲h̲ỉ c̲ó t̲h̲ể n̲ói̲ r̲ằn̲g̲ đây̲ l̲à m̲ột̲ k̲ỳ t̲íc̲h̲”.

V̲i̲ệc̲ g̲i̲ới̲ t̲ín̲h̲ c̲ủa̲ T̲h̲i̲n̲ S̲a̲n̲d̲a̲r̲ t̲h̲a̲y̲ đổi̲ đã t̲h̲u̲ h̲út̲ s̲ự c̲h̲ú ý c̲ủa̲ c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲. M̲ột̲ p̲h̲át̲ n̲g̲ôn̲ v̲i̲ên̲ c̲ủa̲ c̲h̲ín̲h̲ p̲h̲ủ n̲ói̲ v̲ới̲ g̲i̲ọn̲g̲ đi̲ệu̲ k̲h̲ó t̲i̲n̲: “Đây̲ q̲u̲ả t̲h̲ực̲ l̲à đi̲ều̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể h̲i̲ểu̲ n̲ổi̲. K̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ c̲ó t̲h̲ể g̲i̲ải̲ t̲h̲íc̲h̲ t̲ại̲ s̲a̲o̲ T̲h̲i̲n̲ S̲a̲n̲d̲a̲r̲ t̲ự n̲h̲i̲ên̲ t̲h̲a̲y̲ đổi̲ g̲i̲ới̲ t̲ín̲h̲ c̲h̲ỉ s̲a̲u̲ m̲ột̲ đêm̲.

T̲r̲ên̲ h̲ộ k̲h̲ẩu̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ a̲n̲h̲ t̲a̲ k̲h̲i̲ s̲i̲n̲h̲ r̲a̲ c̲h̲ắc̲ c̲h̲ắn̲ l̲à c̲o̲n̲ g̲ái̲, k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ n̲g̲ười̲ l̲i̲ên̲ g̲i̲ới̲ t̲ín̲h̲, h̲i̲ện̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ n̲ày̲ đã được̲ b̲áo̲ c̲áo̲ l̲ên̲ B̲ộ Y̲ t̲ế q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲. S̲ắp̲ t̲ới̲ s̲ẽ c̲ó m̲ột̲ t̲ổ c̲h̲u̲y̲ên̲ g̲i̲a̲ đến̲ đây̲ để t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ t̲h̲êm̲ m̲ột̲ b̲ước̲ đối̲ v̲ới̲ T̲h̲i̲n̲ S̲a̲n̲d̲a̲r̲, t̲ôi̲ t̲i̲n̲ r̲ằn̲g̲ đến̲ l̲úc̲ đó s̲ẽ c̲ó m̲ột̲ l̲ời̲ g̲i̲ải̲ t̲h̲íc̲h̲ h̲ợp̲ l̲ý”.

M̲ặc̲ d̲ù c̲ó n̲h̲i̲ều̲ ý k̲i̲ến̲ ​​k̲h̲ác̲ n̲h̲a̲u̲, n̲h̲ưn̲g̲ T̲h̲i̲n̲ S̲a̲n̲d̲a̲r̲, n̲g̲ười̲ đa̲n̲g̲ c̲h̲ìm̲ đắm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲ự p̲h̲ấn̲ k̲h̲íc̲h̲, k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ t̲ới̲ n̲ữa̲, n̲g̲ược̲ l̲ại̲, h̲i̲ện̲ t̲ại̲ a̲n̲h̲ đa̲n̲g̲ t̲ận̲ d̲ụn̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ r̲ản̲h̲ r̲ỗi̲ để l̲ên̲ k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ h̲ợp̲ l̲ý c̲h̲o̲ t̲ươn̲g̲ l̲a̲i̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲.

N̲ói̲ t̲ới̲ t̲ươn̲g̲ l̲a̲i̲, a̲n̲h̲ t̲r̲àn̲ đầy̲ h̲y̲ v̲ọn̲g̲: “G̲i̲ờ t̲ôi̲ r̲ất̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲ v̲ì c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲ũn̲g̲ đã c̲ó t̲h̲ể đườn̲g̲ đườn̲g̲ c̲h̲ín̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ l̲àm̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲. D̲ù t̲ôi̲ c̲h̲ưa̲ n̲g̲h̲ĩ r̲a̲ m̲ìn̲h̲ m̲u̲ốn̲ l̲àm̲ g̲ì, n̲h̲ưn̲g̲ t̲ôi̲ t̲i̲n̲ c̲h̲ắc̲ r̲ằn̲g̲ t̲ươn̲g̲ l̲a̲i̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ s̲ẽ r̲ất̲ t̲ươi̲ s̲án̲g̲. T̲ôi̲ c̲ó t̲h̲ể c̲ưới̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ v̲ợ x̲i̲n̲h̲ đẹp̲ v̲à t̲ốt̲ b̲ụn̲g̲, v̲à c̲ũn̲g̲ h̲y̲ v̲ọn̲g̲ c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ c̲o̲n̲ c̲ủa̲ r̲i̲ên̲g̲ m̲ìn̲h̲”.

L̲i̲ệu̲ đây̲ đơn̲ t̲h̲u̲ần̲ l̲à m̲ột̲ p̲h̲ép̲ m̲àu̲, h̲a̲y̲ c̲ó m̲ột̲ s̲ự t̲h̲ật̲ n̲ào̲ đó m̲à k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ g̲i̲ải̲ t̲h̲íc̲h̲ được̲. N̲h̲ưn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ s̲i̲n̲h̲ v̲ật̲ r̲ộn̲g̲ l̲ớn̲, s̲ự b̲ất̲ ổn̲ địn̲h̲ v̲ề “g̲i̲ới̲ t̲ín̲h̲” c̲ủa̲ t̲ế b̲ào̲ v̲à c̲ơ t̲h̲ể l̲ại̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲à t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ c̲á b̲i̲ệt̲.

G̲i̲a̲ H̲ưn̲g̲ (T̲h̲e̲o̲ S̲e̲c̲r̲e̲t̲c̲h̲i̲n̲a̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.