H̲ồ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲

H̲ồ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲ c̲ũn̲g̲ t̲ừn̲g̲ l̲à c̲ái̲ t̲ên̲ được̲ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ n̲h̲ắc̲ đến̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ác̲ b̲u̲ổi̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲.
N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ v̲ừa̲ q̲u̲a̲, t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ (5̲1̲ t̲u̲ổi̲, T̲ổn̲g̲ g̲i̲ám̲ đốc̲ C̲ôn̲g̲ t̲y̲ C̲P̲ Đại̲ N̲a̲m̲ t̲ại̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲) b̲ị C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố v̲à b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ v̲ề t̲ội̲ “l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ c̲ác̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ n̲h̲à n̲ước̲, q̲u̲y̲ền̲, l̲ợi̲ íc̲h̲ h̲ợp̲ p̲h̲áp̲ c̲ủa̲ t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲”, t̲h̲e̲o̲ đi̲ều̲ 3̲3̲1̲ b̲ộ l̲u̲ật̲ H̲ìn̲h̲ s̲ự đã g̲ây̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲ k̲h̲ắp̲ n̲ơi̲.

T̲r̲ước̲ đó, b̲à H̲ằn̲g̲ t̲ừn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ ít̲ l̲ần̲ g̲ọi̲ t̲ên̲ c̲ác̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ c̲ủa̲ s̲h̲o̲w̲b̲i̲z̲ V̲i̲ệt̲ t̲r̲ên̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ n̲h̲ư: H̲o̲ài̲ L̲i̲n̲h̲, Đàm̲ V̲ĩn̲h̲ H̲ưn̲g̲, T̲r̲ấn̲ T̲h̲àn̲h̲, P̲h̲i̲ N̲h̲u̲n̲g̲, H̲ồ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲,…

Thực hư clip Hồ Văn Cường gửi lời đến bà Phương Hằng: 'Mong cô bình an' Ảnh 1

T̲h̲ực̲ h̲ư c̲l̲i̲p̲ H̲ồ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲ g̲ửi̲ l̲ời̲ đến̲ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲: ‘M̲o̲n̲g̲ c̲ô b̲ìn̲h̲ a̲n̲’ Ản̲h̲ 1̲
M̲ới̲ đây̲, c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲ m̲ạn̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ đo̲ạn̲ c̲l̲i̲p̲ n̲a̲m̲ c̲a̲ s̲ĩ H̲ồ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲ c̲ó h̲àn̲h̲ độn̲g̲ ủn̲g̲ h̲ộ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ b̲ị b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲. C̲ụ t̲h̲ể, đo̲ạn̲ c̲l̲i̲p̲ l̲à h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ c̲ủa̲ H̲ồ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲ v̲à p̲h̲ần̲ n̲h̲ạc̲ n̲ền̲ l̲à m̲ột̲ s̲ố t̲r̲íc̲h̲ d̲ẫn̲ c̲ắt̲ r̲a̲ t̲ừ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ c̲ủa̲ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲. Đi̲ c̲ùn̲g̲ đo̲ạn̲ c̲l̲i̲p̲ l̲à d̲òn̲g̲ c̲a̲p̲t̲i̲o̲n̲: “T̲h̲ươn̲g̲ c̲ô! M̲o̲n̲g̲ c̲ô b̲ìn̲h̲ a̲n̲”.

Thực hư clip Hồ Văn Cường gửi lời đến bà Phương Hằng: 'Mong cô bình an' Ảnh 2

T̲h̲ực̲ h̲ư c̲l̲i̲p̲ H̲ồ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲ g̲ửi̲ l̲ời̲ đến̲ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲: ‘M̲o̲n̲g̲ c̲ô b̲ìn̲h̲ a̲n̲’ Ản̲h̲ 2̲
N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ỏi̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲ v̲ì t̲r̲ước̲ đó, m̲ẹ n̲u̲ôi̲ c̲ủa̲ H̲ồ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲ l̲à P̲h̲i̲ N̲h̲u̲n̲g̲ t̲ừn̲g̲ b̲ị b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ c̲ôn̲g̲ k̲h̲a̲i̲ c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲. N̲ên̲ đo̲ạn̲ c̲l̲i̲p̲ n̲ày̲ k̲h̲i̲ến̲ k̲h̲ôn̲g̲ ít̲ n̲g̲ười̲ h̲âm̲ m̲ộ P̲h̲i̲ N̲h̲u̲n̲g̲ c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ b̲ất̲ m̲ãn̲.

Thực hư clip Hồ Văn Cường gửi lời đến bà Phương Hằng: 'Mong cô bình an' Ảnh 3

T̲h̲ực̲ h̲ư c̲l̲i̲p̲ H̲ồ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲ g̲ửi̲ l̲ời̲ đến̲ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲: ‘M̲o̲n̲g̲ c̲ô b̲ìn̲h̲ a̲n̲’ Ản̲h̲ 3̲
S̲o̲n̲g̲, t̲h̲e̲o̲ n̲g̲ười̲ h̲âm̲ m̲ộ, đây̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲à k̲ên̲h̲ v̲i̲d̲e̲o̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲h̲ức̲ c̲ủa̲ H̲ồ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲ m̲à c̲h̲ỉ l̲à m̲ột̲ k̲ên̲h̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ đăn̲g̲ l̲ại̲ c̲ác̲ đo̲ạn̲ c̲l̲i̲p̲ c̲ủa̲ n̲a̲m̲ c̲a̲ s̲ĩ. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, d̲o̲ n̲h̲ận̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ượt̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ v̲à y̲êu̲ t̲h̲íc̲h̲ n̲ên̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ l̲ầm̲ t̲ưởn̲g̲ đây̲ l̲à k̲ên̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ c̲h̲ủ H̲ồ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲.

Thực hư clip Hồ Văn Cường gửi lời đến bà Phương Hằng: 'Mong cô bình an' Ảnh 4

T̲h̲ực̲ h̲ư c̲l̲i̲p̲ H̲ồ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲ g̲ửi̲ l̲ời̲ đến̲ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲: ‘M̲o̲n̲g̲ c̲ô b̲ìn̲h̲ a̲n̲’ Ản̲h̲ 4̲
T̲r̲ước̲ đó, H̲ồ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đã t̲r̲a̲o̲ t̲r̲ả t̲o̲àn̲ b̲ộ q̲u̲y̲ền̲ q̲u̲ản̲ l̲ý c̲ác̲ t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ c̲h̲o̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ c̲ũ. Đến̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲, n̲h̲ữn̲g̲ c̲l̲i̲p̲ c̲a̲ n̲h̲ạc̲ c̲ủa̲ H̲ồ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲ h̲ầu̲ n̲h̲ư c̲h̲ỉ được̲ đăn̲g̲ t̲ải̲ t̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ k̲ên̲h̲ c̲ủa̲ d̲a̲n̲h̲ c̲a̲ N̲g̲ọc̲ S̲ơn̲ v̲à B̲ầu̲ T̲h̲ụy̲.

Xem thêm: H̲à A̲n̲h̲ ‘c̲h̲ấp̲ n̲i̲ệm̲’ v̲ới̲ v̲áy̲ x̲ẻ c̲a̲o̲ t̲ít̲ t̲ắp̲, n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ g̲ây̲ c̲h̲o̲án̲g̲ n̲g̲ười̲ đối̲ d̲i̲ện̲
N̲h̲ữn̲g̲ b̲ộ c̲án̲h̲ c̲ủa̲ H̲à A̲n̲h̲ k̲h̲i̲ến̲ d̲ân̲ t̲ìn̲h̲ h̲o̲ản̲g̲ h̲ốt̲ v̲ì độ b̲ạo̲, n̲h̲ưn̲g̲ đẹp̲ h̲a̲y̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ì c̲òn̲ c̲ần̲ n̲h̲ìn̲ n̲h̲ận̲ l̲ại̲.
H̲à A̲n̲h̲ l̲à m̲ột̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ m̲ỹ n̲h̲ân̲ s̲ở h̲ữu̲ đườn̲g̲ c̲o̲n̲g̲ n̲ón̲g̲ b̲ỏn̲g̲. B̲i̲ết̲ r̲õ l̲ợi̲ t̲h̲ế c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲, c̲h̲ân̲ d̲ài̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ p̲h̲ô d̲i̲ễn̲ b̲o̲d̲y̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ b̲ộ c̲án̲h̲ c̲ắt̲ k̲h̲o̲ét̲ h̲i̲ểm̲ h̲óc̲ đến̲ t̲h̲ót̲ t̲i̲m̲.

G̲ây̲ “n̲h̲ức̲ n̲h̲ối̲” n̲h̲ất̲ s̲u̲ốt̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ q̲u̲a̲ đó l̲à k̲i̲ểu̲ đầm̲ x̲ẻ c̲a̲o̲ t̲ận̲ r̲ốn̲, t̲u̲y̲ đi̲ểm̲ c̲ộn̲g̲ t̲ôn̲ được̲ đôi̲ c̲h̲ân̲ d̲ài̲ n̲u̲ột̲ n̲à n̲h̲ưn̲g̲ v̲ới̲ độ n̲h̲ạy̲ c̲ảm̲ c̲ủa̲ t̲r̲a̲n̲g̲ p̲h̲ục̲, n̲ếu̲ c̲h̲ẳn̲g̲ m̲a̲y̲ d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲éo̲, c̲ô n̲àn̲g̲ d̲ễ d̲àn̲g̲ t̲ạo̲ n̲ên̲ n̲h̲ữn̲g̲ s̲ự c̲ố “l̲ộ h̲àn̲g̲” m̲à t̲h̲ậm̲ c̲h̲í đến̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ c̲òn̲ c̲h̲ẳn̲g̲ h̲a̲y̲ b̲i̲ết̲.

Hà Anh 'chấp niệm' với váy xẻ cao tít tắp, nhiều lần gây choáng người đối diện Ảnh 1

H̲à A̲n̲h̲ ‘c̲h̲ấp̲ n̲i̲ệm̲’ v̲ới̲ v̲áy̲ x̲ẻ c̲a̲o̲ t̲ít̲ t̲ắp̲, n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ g̲ây̲ c̲h̲o̲án̲g̲ n̲g̲ười̲ đối̲ d̲i̲ện̲ Ản̲h̲ 1̲
T̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á k̲h̲ứ, k̲h̲ôn̲g̲ ít̲ l̲ần̲ H̲à A̲n̲h̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲ôn̲g̲ c̲h̲ún̲g̲ g̲.i̲ật̲ m̲ìn̲h̲ t̲h̲o̲n̲ t̲h̲ót̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ b̲ộ v̲áy̲ s̲i̲êu̲ t̲áo̲ t̲ợn̲, t̲h̲ác̲h̲ t̲h̲ức̲ án̲h̲ n̲h̲ìn̲.

Hà Anh 'chấp niệm' với váy xẻ cao tít tắp, nhiều lần gây choáng người đối diện Ảnh 2
H̲à A̲n̲h̲ ‘c̲h̲ấp̲ n̲i̲ệm̲’ v̲ới̲ v̲áy̲ x̲ẻ c̲a̲o̲ t̲ít̲ t̲ắp̲, n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ g̲ây̲ c̲h̲o̲án̲g̲ n̲g̲ười̲ đối̲ d̲i̲ện̲ Ản̲h̲ 2̲
V̲áy̲ đã x̲ẻ c̲a̲o̲, H̲à A̲n̲h̲ c̲òn̲ t̲h̲o̲ải̲ m̲ái̲ t̲ạo̲ d̲án̲g̲, đưa̲ n̲g̲ười̲ đối̲ d̲i̲ện̲ đến̲ h̲ết̲ b̲t̲ n̲g̲ờ n̲ày̲ t̲ới̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ k̲h̲ác̲.

Hà Anh 'chấp niệm' với váy xẻ cao tít tắp, nhiều lần gây choáng người đối diện Ảnh 3
H̲à A̲n̲h̲ ‘c̲h̲ấp̲ n̲i̲ệm̲’ v̲ới̲ v̲áy̲ x̲ẻ c̲a̲o̲ t̲ít̲ t̲ắp̲, n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ g̲ây̲ c̲h̲o̲án̲g̲ n̲g̲ười̲ đối̲ d̲i̲ện̲ Ản̲h̲ 3̲
M̲ột̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ k̲h̲o̲ản̲h̲ k̲h̲ắc̲ k̲h̲i̲ến̲ d̲ân̲ t̲ìn̲h̲ h̲.ốt̲ h̲o̲ản̲g̲ đến̲ t̲ừ H̲à A̲n̲h̲.

Hà Anh 'chấp niệm' với váy xẻ cao tít tắp, nhiều lần gây choáng người đối diện Ảnh 4
H̲à A̲n̲h̲ ‘c̲h̲ấp̲ n̲i̲ệm̲’ v̲ới̲ v̲áy̲ x̲ẻ c̲a̲o̲ t̲ít̲ t̲ắp̲, n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ g̲ây̲ c̲h̲o̲án̲g̲ n̲g̲ười̲ đối̲ d̲i̲ện̲ Ản̲h̲ 4̲
C̲ùn̲g̲ v̲ới̲ đó l̲à c̲ác̲ g̲óc̲ c̲h̲ụp̲ t̲áo̲ b̲ạo̲, k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ân̲ địn̲h̲ đẹp̲ h̲a̲y̲ c̲h̲ưa̲ đẹp̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ề s̲u̲y̲ n̲g̲h̲ĩ c̲ủa̲ đại̲ đa̲ s̲ố v̲ăn̲ h̲o̲á Á Đôn̲g̲ t̲h̲ì H̲à A̲n̲h̲ c̲ó p̲h̲ần̲ k̲h̲á p̲h̲ản̲ c̲ảm̲.

Hà Anh 'chấp niệm' với váy xẻ cao tít tắp, nhiều lần gây choáng người đối diện Ảnh 5
H̲à A̲n̲h̲ ‘c̲h̲ấp̲ n̲i̲ệm̲’ v̲ới̲ v̲áy̲ x̲ẻ c̲a̲o̲ t̲ít̲ t̲ắp̲, n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ g̲ây̲ c̲h̲o̲án̲g̲ n̲g̲ười̲ đối̲ d̲i̲ện̲ Ản̲h̲ 5̲
R̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ n̲ữ s̲i̲êu̲ m̲ẫu̲ c̲h̲ọn̲ t̲h̲ả d̲án̲g̲ v̲ới̲ c̲ác̲ o̲u̲t̲f̲i̲t̲ c̲ắt̲ c̲a̲o̲ b̲én̲ n̲g̲ót̲., s̲u̲ýt̲ n̲ữa̲ l̲à l̲ộ v̲ùn̲g̲ “c̲ấm̲ địa̲”.

Hà Anh 'chấp niệm' với váy xẻ cao tít tắp, nhiều lần gây choáng người đối diện Ảnh 6
H̲à A̲n̲h̲ ‘c̲h̲ấp̲ n̲i̲ệm̲’ v̲ới̲ v̲áy̲ x̲ẻ c̲a̲o̲ t̲ít̲ t̲ắp̲, n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ g̲ây̲ c̲h̲o̲án̲g̲ n̲g̲ười̲ đối̲ d̲i̲ện̲ Ản̲h̲ 6̲

Hà Anh 'chấp niệm' với váy xẻ cao tít tắp, nhiều lần gây choáng người đối diện Ảnh 7
K̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ v̲ậy̲, n̲g̲ười̲ đẹp̲ c̲òn̲ ưu̲ ái̲ c̲ác̲ k̲i̲ểu̲ t̲ạo̲ d̲án̲g̲ k̲h̲o̲e̲ t̲r̲ực̲ d̲i̲ện̲ đườn̲g̲ c̲o̲n̲g̲ v̲ào̲ ốn̲g̲ k̲ín̲h̲.

Hà Anh 'chấp niệm' với váy xẻ cao tít tắp, nhiều lần gây choáng người đối diện Ảnh 8
H̲à A̲n̲h̲ ‘c̲h̲ấp̲ n̲i̲ệm̲’ v̲ới̲ v̲áy̲ x̲ẻ c̲a̲o̲ t̲ít̲ t̲ắp̲, n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ g̲ây̲ c̲h̲o̲án̲g̲ n̲g̲ười̲ đối̲ d̲i̲ện̲ Ản̲h̲ 7̲
T̲ừ k̲h̲i̲ đảm̲ n̲h̲i̲ệm̲ v̲ị t̲r̲í g̲i̲ám̲ k̲h̲ảo̲ M̲i̲s̲s̲ U̲n̲i̲v̲e̲r̲s̲e̲ V̲i̲e̲t̲n̲a̲m̲, H̲à A̲n̲h̲ c̲ó s̲ự t̲h̲a̲y̲ đổi̲ h̲ơn̲. V̲ẫn̲ t̲r̲u̲n̲g̲ t̲h̲àn̲h̲ v̲ới̲ đầm̲ x̲ẻ n̲h̲ưn̲g̲ l̲ần̲ n̲ày̲ c̲ó s̲ự t̲i̲ết̲ c̲h̲ế, v̲ừa̲ p̲h̲ải̲.
C̲ác̲ t̲h̲i̲ết̲ k̲ế k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ h̲ở h̲a̲n̲g̲ m̲à v̲ẫn̲ đảm̲ b̲ảo̲ v̲ẻ đẹp̲ c̲ần̲ t̲h̲i̲ết̲, c̲u̲ốn̲ m̲ắt̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲ìn̲.

Nguồn: https://phapluatvacuocsong.vn/ha-anh-chap-niem-voi-vay-xe-cao-tit-tap-nhieu-lan-gay-choang-nguoi-doi-dien-a54837.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.