H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ 4̲ e̲m̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ đu̲ối̲ n̲ước̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲

C̲h̲i̲ều̲ 1̲/5̲, t̲ại̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ s̲ôn̲g̲ Đồn̲g̲ N̲a̲i̲, b̲ốn̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲óm̲ b̲ạn̲ l̲ớp̲ 1̲1̲ r̲ủ n̲h̲a̲u̲ đi̲ t̲ắm̲ t̲ại̲ b̲ãi̲ c̲ạn̲ s̲ôn̲g̲ Đồn̲g̲ N̲a̲i̲. B̲ốn̲ e̲m̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲a̲y̲ r̲ơi̲ v̲ào̲ v̲ùn̲g̲ n̲ước̲ x̲o̲áy̲, đu̲ối̲ n̲ước̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

Tai nạn đau lòng ở Bình Phước, 4 học sinh lớp 11 cùng tử vong - Ảnh 1.

R̲u̲ n̲h̲a̲u̲ r̲a̲ s̲o̲n̲g̲ D̲o̲n̲g̲ N̲a̲i̲ c̲h̲o̲i̲ l̲e̲, b̲o̲n̲ h̲o̲c̲ s̲i̲n̲h̲ l̲o̲p̲ 1̲1̲ d̲u̲o̲i̲ n̲u̲o̲c̲ h̲i̲n̲h̲ a̲n̲h̲ 1̲
H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ 4̲ e̲m̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ đu̲ối̲ n̲ước̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲. (Ản̲h̲: T̲T̲X̲V̲N̲ p̲h̲át̲.)
C̲h̲i̲ều̲ 1̲/5̲, m̲ột̲ v̲ụ đu̲ối̲ n̲ước̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ại̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ s̲ôn̲g̲ Đồn̲g̲ N̲a̲i̲ (t̲h̲u̲ộc̲ địa̲ b̲àn̲ t̲h̲ôn̲ 1̲, x̲ã Đồn̲g̲ N̲a̲i̲, h̲u̲y̲ện̲ B̲ù Đăn̲g̲, t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ P̲h̲ước̲). B̲ốn̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲óm̲ b̲ạn̲ l̲ớp̲ 1̲1̲ r̲ủ n̲h̲a̲u̲ đi̲ t̲ắm̲ t̲ại̲ b̲ãi̲ c̲ạn̲ s̲ôn̲g̲ Đồn̲g̲ N̲a̲i̲. B̲ốn̲ e̲m̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲a̲y̲ r̲ơi̲ v̲ào̲ v̲ùn̲g̲ n̲ước̲ x̲o̲áy̲, đu̲ối̲ n̲ước̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

C̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ M̲i̲n̲h̲ H̲i̲ếu̲ (1̲7̲ t̲u̲ổi̲); V̲õ Đức̲T̲r̲ườn̲g̲ (1̲8̲ t̲u̲ổi̲); L̲ê H̲ồn̲g̲ M̲i̲n̲h̲ (1̲7̲ t̲u̲ổi̲) v̲à L̲ê N̲g̲u̲y̲ên̲ T̲ài̲ (1̲7̲ t̲u̲ổi̲), c̲ùn̲g̲ n̲g̲ụ t̲ại̲ h̲u̲y̲ện̲ B̲ù Đăn̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲, t̲r̲ưa̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, m̲ột̲ n̲h̲óm̲ 1̲0̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲1̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó b̲ốn̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ t̲r̲ên̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ đi̲ c̲h̲ơi̲ t̲ại̲ B̲ãi̲ C̲ạn̲ s̲ôn̲g̲ Đồn̲g̲ N̲a̲i̲, t̲h̲u̲ộc̲ địa̲ b̲àn̲ t̲h̲ôn̲ 1̲, x̲ã Đồn̲g̲ N̲a̲i̲, h̲u̲y̲ện̲ B̲ù Đăn̲g̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ đa̲n̲g̲ c̲h̲ơi̲, b̲ốn̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ t̲r̲ên̲ c̲ùn̲g̲ m̲ột̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ k̲h̲ác̲ t̲ác̲h̲ r̲a̲ n̲h̲óm̲ r̲i̲ên̲g̲ r̲ủ n̲h̲a̲u̲ l̲ội̲ n̲g̲ược̲ d̲òn̲g̲ l̲ên̲ h̲ướn̲g̲ c̲ó n̲ước̲, h̲ướn̲g̲ v̲ề k̲h̲u̲ v̲ực̲ x̲ã Đăn̲g̲ H̲à để t̲ắm̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ đa̲n̲g̲ t̲ắm̲, c̲ả 5̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ b̲ị r̲ơi̲ v̲ào̲ h̲ộc̲ x̲o̲áy̲ s̲âu̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 5̲ m̲ét̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲ả 5̲ c̲h̲ìm̲ v̲ào̲ v̲ùn̲g̲ n̲ước̲ x̲o̲áy̲. N̲g̲h̲e̲ t̲i̲ến̲g̲ k̲êu̲ c̲ứu̲, n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ đi̲ c̲h̲ơi̲ l̲ễ p̲h̲ía̲ t̲r̲ên̲ b̲ờ l̲i̲ền̲ n̲h̲ảy̲ x̲u̲ốn̲g̲ c̲ứu̲ v̲ớt̲ c̲ác̲ e̲m̲. M̲ặc̲ d̲ù r̲ất̲ c̲ố g̲ắn̲g̲, n̲g̲ười̲ d̲ân̲ c̲h̲ỉ c̲ứu̲ được̲ m̲ột̲ e̲m̲ l̲ên̲ b̲ờ, b̲ốn̲ e̲m̲ c̲òn̲ l̲ại̲ g̲ồm̲: N̲g̲u̲y̲ễn̲ M̲i̲n̲h̲ H̲i̲ếu̲, V̲õ Đức̲ T̲r̲ườn̲g̲, L̲ê H̲ồn̲g̲ M̲i̲n̲h̲ v̲à L̲ê N̲g̲u̲y̲ên̲ T̲ài̲ b̲ị n̲ước̲ x̲o̲áy̲ c̲u̲ốn̲ c̲h̲ìm̲ x̲u̲ốn̲g̲ n̲ước̲ s̲âu̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲.

Tai nạn đau lòng ở Bình Phước, 4 học sinh lớp 11 cùng tử vong - Ảnh 2.

N̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲, c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã Đồn̲g̲ N̲a̲i̲ đã đi̲ều̲ độn̲g̲ c̲ác̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ d̲ân̲ q̲u̲ân̲, c̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲.

Đến̲ 1̲5̲ g̲i̲ờ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, s̲a̲u̲ h̲ơn̲ 2̲ g̲i̲ờ đồn̲g̲ h̲ồ t̲íc̲h̲ c̲ực̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đã t̲r̲ục̲ v̲ớt̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể b̲ốn̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ x̲ấu̲ s̲ố l̲ên̲ b̲ờ.

N̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ được̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ./.

Xem thêm: L̲a̲i̲ C̲h̲âu̲: H̲a̲i̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 7̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ t̲ắm̲ s̲u̲ối̲ ở T̲a̲m̲ Đườn̲g̲
M̲ột̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ ở x̲ã T̲ả L̲èn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ T̲a̲m̲ Đườn̲g̲, t̲ỉn̲h̲ L̲a̲i̲ C̲h̲âu̲, p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ h̲a̲i̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 7̲, T̲r̲ườn̲g̲ T̲r̲u̲n̲g̲ h̲ọc̲ c̲ơ s̲ở Đôn̲g̲ P̲h̲o̲n̲g̲, t̲ử v̲o̲n̲g̲ d̲ưới̲ s̲u̲ối̲, n̲ơi̲ v̲ũn̲g̲ n̲ước̲ s̲âu̲.
Lai Chau: Hai hoc sinh lop 7 tu vong khi tam suoi o Tam Duong hinh anh 1
L̲a̲i̲ C̲h̲a̲u̲: H̲a̲i̲ h̲o̲c̲ s̲i̲n̲h̲ l̲o̲p̲ 7̲ t̲u̲ v̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ t̲a̲m̲ s̲u̲o̲i̲ o̲ T̲a̲m̲ D̲u̲o̲n̲g̲ h̲i̲n̲h̲ a̲n̲h̲ 1̲
Ản̲h̲ m̲i̲n̲h̲ h̲ọa̲.
L̲ãn̲h̲ đạo̲ Ủy̲ b̲a̲n̲ N̲h̲ân̲ d̲ân̲ x̲ã S̲a̲n̲ T̲h̲àn̲g̲, t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố L̲a̲i̲ C̲h̲âu̲, t̲ỉn̲h̲ L̲a̲i̲ C̲h̲âu̲ x̲ác̲ n̲h̲ận̲ c̲h̲i̲ều̲ 2̲7̲/4̲, t̲ại̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ đầu̲ n̲g̲u̲ồn̲ s̲u̲ối̲ S̲a̲n̲ T̲h̲àn̲g̲, t̲h̲u̲ộc̲ địa̲ p̲h̲ận̲ g̲i̲áp̲ r̲a̲n̲h̲ g̲i̲ữa̲ x̲ã S̲a̲n̲ T̲h̲àn̲g̲ (t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố L̲a̲i̲ C̲h̲âu̲) v̲ới̲ x̲ã T̲ả L̲èn̲g̲ (h̲u̲y̲ện̲ T̲a̲m̲ Đườn̲g̲) đã x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ đu̲ối̲ n̲ước̲ k̲h̲i̲ến̲ 2̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

K̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲7̲ g̲i̲ờ 1̲5̲ n̲g̲ày̲ 2̲7̲/4̲, k̲h̲i̲ đi̲ l̲àm̲ n̲ươn̲g̲ v̲ề, m̲ột̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ ở x̲ã T̲ả L̲èn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ T̲a̲m̲ Đườn̲g̲, t̲ỉn̲h̲ L̲a̲i̲ C̲h̲âu̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ên̲ b̲ờ s̲u̲ối̲ S̲a̲n̲ T̲h̲àn̲g̲ c̲ó 2̲ x̲e̲ đạp̲ đi̲ện̲, q̲u̲ần̲ áo̲ v̲à d̲ép̲; p̲h̲ía̲ d̲ưới̲ s̲u̲ối̲, n̲ơi̲ v̲ũn̲g̲ n̲ước̲ s̲âu̲ c̲ó 2̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ đã t̲ử v̲o̲n̲g̲ n̲ên̲ l̲ập̲ t̲ức̲ b̲áo̲ c̲h̲o̲ c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲.

N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã S̲a̲n̲ T̲h̲àn̲g̲ đã c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲.

H̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ l̲à c̲h̲áu̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲u̲ấn̲ N̲ (t̲r̲ú t̲ại̲ b̲ản̲ M̲ới̲, x̲ã S̲a̲n̲ T̲h̲àn̲g̲) v̲à P̲h̲ạm̲ Đức̲ A̲ (t̲r̲ú t̲ại̲ t̲ổ 2̲6̲, p̲h̲ườn̲g̲ Đôn̲g̲ P̲h̲o̲n̲g̲), c̲ùn̲g̲ s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 2̲0̲0̲9̲, h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 7̲, T̲r̲ườn̲g̲ T̲r̲u̲n̲g̲ h̲ọc̲ c̲ơ s̲ở Đôn̲g̲ P̲h̲o̲n̲g̲, p̲h̲ườn̲g̲ Đôn̲g̲ P̲h̲o̲n̲g̲, t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố L̲a̲i̲ C̲h̲âu̲.

[I̲n̲f̲o̲g̲r̲a̲p̲h̲i̲c̲s̲] C̲ản̲h̲ b̲áo̲ t̲r̲ẻ e̲m̲ b̲ị đu̲ối̲ n̲ước̲: N̲h̲ữn̲g̲ c̲o̲n̲ s̲ố ám̲ ản̲h̲

B̲ước̲ đầu̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ x̲ác̲ địn̲h̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ d̲o̲ đu̲ối̲ n̲ước̲. H̲i̲ện̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ác̲ c̲h̲áu̲ đã được̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ h̲ỗ t̲r̲ợ đưa̲ v̲ề g̲i̲a̲ đìn̲h̲ để l̲o̲ h̲ậu̲ s̲ự t̲h̲e̲o̲ p̲h̲o̲n̲g̲ t̲ục̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲.

Đại̲ d̲i̲ện̲ c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ v̲à n̲h̲à t̲r̲ườn̲g̲ đã t̲ới̲ t̲h̲ăm̲ h̲ỏi̲, độn̲g̲ v̲i̲ên̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲./.

Xem thêm: M̲ới̲ đây̲, B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ N̲h̲ân̲ d̲ân̲ 1̲1̲5̲ (T̲P̲ H̲C̲M̲) đã t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ 2̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ l̲àm̲ n̲g̲h̲ề s̲ửa̲ t̲h̲a̲n̲g̲ m̲áy̲ b̲ị r̲ơi̲ t̲h̲a̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đa̲n̲g̲ s̲ửa̲ c̲h̲ữa̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲h̲ấn̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲ột̲ s̲ốn̲g̲. C̲ả 2̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ đã được̲ c̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ k̲ịp̲ t̲h̲ời̲ c̲ứu̲ c̲h̲ữa̲ b̲ảo̲ v̲ệ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, d̲o̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ c̲h̲ấn̲ t̲h̲ươn̲g̲ n̲ặn̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲ả 2̲ b̲ị l̲i̲ệt̲ 2̲ c̲h̲ân̲.
2̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ n̲a̲m̲ n̲h̲ập̲ v̲i̲ện̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ đa̲u̲ đớn̲, l̲i̲ệt̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ 2̲ c̲h̲ân̲, b̲í t̲i̲ểu̲… K̲h̲a̲i̲ t̲h̲ác̲ b̲ện̲h̲ s̲ử, t̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ n̲a̲m̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ 2̲8̲ t̲u̲ổi̲, q̲u̲ê ở H̲ải̲ D̲ươn̲g̲, đa̲n̲g̲ s̲ửa̲ c̲áp̲ t̲h̲a̲n̲g̲ m̲áy̲ t̲h̲ì n̲g̲ười̲ đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ (2̲6̲ t̲u̲ổi̲, q̲u̲ê T̲i̲ền̲ G̲i̲a̲n̲g̲) b̲ước̲ v̲ào̲ t̲h̲a̲n̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ t̲h̲a̲n̲g̲ q̲u̲á t̲ải̲ r̲ơi̲ x̲u̲ốn̲g̲ t̲ừ l̲ầu̲ 7̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ập̲ v̲i̲ện̲, c̲ả h̲a̲i̲ được̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ k̲h̲ẩn̲ n̲ắn̲ c̲h̲ỉn̲h̲ c̲ột̲ s̲ốn̲g̲, g̲i̲ải̲ ép̲ t̲ủy̲… S̲a̲u̲ m̲ổ, c̲ả h̲a̲i̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ được̲ t̲ập̲ p̲h̲ục̲ h̲ồi̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ v̲ới̲ c̲ác̲ d̲ụn̲g̲ c̲ụ n̲h̲ư d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ x̲e̲ l̲ăn̲, n̲ạn̲g̲, n̲ẹp̲… để c̲ó t̲h̲ể t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ được̲ c̲ác̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ s̲ốn̲g̲ h̲àn̲g̲ n̲g̲ày̲ m̲ột̲ c̲ác̲h̲ độc̲ l̲ập̲ n̲h̲ất̲.
C̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ c̲ũn̲g̲ k̲h̲u̲y̲ến̲ c̲áo̲ n̲g̲ười̲ b̲ện̲h̲ p̲h̲ải̲ k̲i̲ên̲ t̲r̲ì v̲ận̲ độn̲g̲ n̲h̲ằm̲ n̲g̲ăn̲ n̲g̲ừa̲ b̲i̲ến̲ c̲h̲ứn̲g̲ v̲à t̲h̲ươn̲g̲ t̲ật̲ t̲h̲ứ c̲ấp̲ đối̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ b̲ị t̲ổn̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲ủy̲ s̲ốn̲g̲ n̲h̲ư l̲o̲ét̲ d̲a̲ d̲o̲ đè ép̲, n̲h̲i̲ễm̲ k̲h̲u̲ẩn̲ h̲ô h̲ấp̲, n̲h̲i̲ễm̲ t̲r̲ùn̲g̲ t̲i̲ết̲ n̲i̲ệu̲, h̲u̲y̲ết̲ k̲h̲ối̲ t̲ĩn̲h̲ m̲ạc̲h̲ s̲âu̲, t̲e̲o̲ c̲ơ, c̲ứn̲g̲ k̲h̲ớp̲, c̲o̲ r̲út̲ b̲i̲ến̲ d̲ạn̲g̲… C̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ t̲ập̲ b̲a̲o̲ g̲ồm̲ c̲ả t̲ập̲ t̲h̲ở, t̲ập̲ h̲o̲, t̲ập̲ v̲ận̲ độn̲g̲ đún̲g̲ t̲ư t̲h̲ế, t̲ập̲ t̲h̲e̲o̲ t̲ầm̲ v̲ận̲ độn̲g̲, t̲ập̲ d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲ại̲ g̲i̲ườn̲g̲, t̲ập̲ d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲ừ g̲i̲ườn̲g̲ r̲a̲ x̲e̲ l̲ăn̲ v̲à n̲g̲ược̲ l̲ại̲,…

T̲h̲e̲o̲ c̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ, c̲h̲ấn̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲ột̲ s̲ốn̲g̲ t̲h̲ườn̲g̲ g̲ặp̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲i̲n̲h̲ h̲o̲ạt̲, l̲a̲o̲ độn̲g̲ h̲ằn̲g̲ n̲g̲ày̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó, t̲a̲i̲ n̲ạn̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲ (2̲0̲%) t̲h̲ườn̲g̲ d̲o̲ t̲é t̲ừ t̲r̲ên̲ c̲a̲o̲ v̲à để l̲ại̲ d̲i̲ c̲h̲ứn̲g̲ y̲ếu̲ l̲i̲ệt̲ r̲ất̲ n̲ặn̲g̲ n̲ề. N̲g̲ười̲ b̲ện̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ t̲ốn̲ k̲ém̲ c̲h̲i̲ p̲h̲í c̲h̲o̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị, c̲h̲ế độ c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ k̲éo̲ d̲ài̲, p̲h̲ục̲ h̲ồi̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲. Đặc̲ b̲i̲ệt̲, n̲g̲ười̲ b̲ị t̲a̲i̲ n̲ạn̲ c̲ó t̲h̲ể m̲ất̲ m̲ất̲ k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ s̲i̲n̲h̲ h̲o̲ạt̲ v̲à l̲a̲o̲ độn̲g̲.

Q̲u̲a̲ c̲ác̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ t̲r̲ên̲, c̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ n̲h̲ấn̲ m̲ạn̲h̲, c̲ác̲ đơn̲ v̲ị s̲ử d̲ụn̲g̲ n̲g̲ười̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲ c̲ần̲ b̲a̲n̲ h̲àn̲h̲ v̲à t̲r̲i̲ển̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ữn̲g̲ k̲h̲u̲y̲ến̲ c̲áo̲, q̲u̲y̲ địn̲h̲, q̲u̲y̲ t̲r̲ìn̲h̲ c̲h̲i̲ t̲i̲ết̲ c̲h̲ặt̲ c̲h̲ẽ v̲à t̲ập̲ h̲u̲ấn̲ k̲ỹ l̲ưỡn̲g̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲ v̲ề đảm̲ b̲ảo̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲, p̲h̲òn̲g̲ n̲g̲ừa̲ n̲h̲ữn̲g̲ s̲ự c̲ố t̲a̲i̲ n̲ạn̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲ đán̲g̲ t̲i̲ếc̲. B̲ên̲ c̲ạn̲h̲ đó, c̲ần̲ c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ c̲h̲ín̲h̲ s̲ác̲h̲ v̲ề b̲ảo̲ h̲i̲ểm̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲, h̲ỗ t̲r̲ợ c̲h̲i̲ p̲h̲í, độn̲g̲ v̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ c̲h̲o̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ n̲g̲ười̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲a̲y̲ b̲ị t̲a̲i̲ n̲ạn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲.

Đối̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲ c̲h̲ú ý t̲u̲ân̲ t̲h̲ủ c̲ác̲ h̲ướn̲g̲ d̲ẫn̲ v̲ề a̲n̲ t̲o̲àn̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ n̲g̲ặt̲, đặc̲ b̲i̲ệt̲ c̲h̲ú ý c̲ản̲h̲ g̲i̲ác̲ đảm̲ b̲ảo̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ác̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲ d̲ưới̲ c̲ác̲ đi̲ều̲ k̲i̲ện̲ n̲g̲u̲y̲ c̲ơ c̲a̲o̲ n̲h̲ư l̲e̲o̲ t̲r̲èo̲ s̲ửa̲ c̲h̲ữa̲ c̲ác̲ v̲ị t̲r̲í c̲a̲o̲, s̲ửa̲ t̲h̲án̲g̲ m̲áy̲, c̲ác̲ t̲h̲a̲o̲ t̲ác̲ k̲ỹ t̲h̲u̲ật̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲ p̲h̲ức̲ t̲ạp̲ k̲h̲ôn̲g̲ đảm̲ b̲ảo̲ t̲h̲ăn̲g̲ b̲ằn̲g̲ h̲o̲ặc̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó p̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ện̲ b̲ảo̲ h̲ộ c̲h̲ắc̲ c̲h̲ắn̲. B̲ên̲ c̲ạn̲h̲ đó, n̲g̲ười̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲ n̲ên̲ t̲ìm̲ h̲i̲ểu̲ đầy̲ đủ v̲ề c̲h̲ín̲h̲ s̲ác̲h̲ c̲h̲ế độ b̲ảo̲ h̲i̲ểm̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲ n̲g̲h̲ề n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲ủa̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ c̲h̲ủ q̲u̲ản̲ để đảm̲ b̲ảo̲ q̲u̲y̲ền̲ l̲ợi̲ h̲ợp̲ p̲h̲áp̲ c̲ủa̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'CẢNH BÁO: TP.HCM: Thang máy rơi, hai người bị liệt 2 chân. Thang máy rơi từ tầng 7 khiến 2 nam thanh niên ngã chấn thương cột sống. Dù được cứu chữa kịp thời nhưng cả 2 bị liệt hoàn toàn 2 chân.'
Ản̲h̲: K̲ết̲ q̲u̲ả c̲h̲ụp̲ X̲-q̲u̲a̲n̲g̲ n̲g̲ực̲ t̲h̲ẳn̲g̲, c̲ổ b̲àn̲ c̲h̲ân̲ p̲h̲ải̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲. (Ản̲h̲: B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ c̲u̲n̲g̲ c̲ấp̲).
T̲h̲e̲o̲: N̲g̲ười̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.