h̲àn̲g̲ x̲óm̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ h̲ết̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲, k̲ể l̲ại̲ t̲ườn̲g̲ t̲ận̲ đêm̲ ‘địn̲h̲ m̲ện̲h̲’

T̲ại̲ đám̲ t̲a̲n̲g̲ c̲ủa̲ n̲ữ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ b̲ị s̲át̲ h̲ại̲ ở B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ h̲àn̲g̲ x̲óm̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ h̲ết̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲, k̲ể l̲ại̲ t̲ườn̲g̲ t̲ận̲ đêm̲ ‘địn̲h̲ m̲ện̲h̲’ h̲ôm̲ 1̲1̲/4̲.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ ở B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ b̲ị s̲át̲ h̲ại̲ h̲ôm̲ 1̲1̲/4̲, t̲h̲e̲o̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ t̲ừ V̲T̲C̲ N̲e̲w̲s̲, n̲g̲ày̲ 1̲2̲/4̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ được̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ b̲àn̲ g̲i̲a̲o̲ l̲ại̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲à, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ữ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ D̲.T̲.T̲.M̲ đã t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲a̲n̲g̲ l̲ễ.

a̲n̲h̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ M̲ạn̲h̲ T̲. (S̲N̲ 1̲9̲9̲7̲, n̲g̲ười̲ n̲h̲à n̲ạn̲ n̲h̲ân̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, t̲r̲ước̲ đó m̲ẹ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ D̲.T̲.T̲.M̲ đa̲n̲g̲ ở P̲h̲ú Q̲u̲ốc̲, s̲án̲g̲ s̲ớm̲ n̲a̲y̲ m̲ới̲ c̲ó c̲h̲u̲y̲ến̲ b̲a̲y̲ v̲ề. K̲h̲i̲ v̲ừa̲ t̲ới̲ n̲ơi̲, n̲g̲ười̲ m̲ẹ đã k̲h̲óc̲ v̲à n̲g̲ất̲ l̲ịm̲ đi̲ k̲h̲i̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ l̲i̲n̲h̲ c̲ữu̲ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲.

Hàng xóm bàng hoàng kể lại đêm 'định mệnh' nữ chủ shop quần áo bị sát hại: Ngõ vắng, ít người qua lại, thấy ồn ào nhưng tưởng là đánh ghen - Ảnh 1

H̲àn̲g̲ x̲óm̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲ể l̲ại̲ đêm̲ ‘địn̲h̲ m̲ện̲h̲’ n̲ữ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ b̲ị s̲át̲ h̲ại̲: N̲g̲õ v̲ắn̲g̲, ít̲ n̲g̲ười̲ q̲u̲a̲ l̲ại̲, t̲h̲ấy̲ ồn̲ ào̲ n̲h̲ưn̲g̲ t̲ưởn̲g̲ l̲à đán̲h̲ g̲h̲e̲n̲ – Ản̲h̲ 1̲
T̲a̲n̲g̲ l̲ễ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ D̲.T̲.T̲.M̲ – Ản̲h̲: K̲h̲a̲n̲h̲ L̲i̲n̲h̲ T̲i̲i̲n̲
C̲ó m̲ặt̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲a̲n̲g̲ l̲ễ, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ h̲ết̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ v̲ì h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲ội̲ ác̲ c̲ủa̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị H̲à. D̲ẫn̲ t̲i̲n̲ t̲ừ P̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ v̲à B̲ạn̲ đọc̲, b̲à L̲. (m̲ột̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ọ v̲ới̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, t̲ối̲ n̲g̲ày̲ 1̲1̲/4̲, n̲h̲à (c̲ũn̲g̲ l̲à s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲) c̲ủa̲ M̲. b̲ị m̲ất̲ n̲ước̲ n̲ên̲ M̲. v̲ào̲ n̲h̲à b̲à n̲g̲o̲ại̲ ở g̲ần̲ đó để s̲i̲n̲h̲ h̲o̲ạt̲.

Q̲u̲ãn̲g̲ đườn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ x̲a̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲o̲n̲ n̲g̲õ v̲ào̲ n̲h̲à l̲ại̲ v̲ắn̲g̲, t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ h̲ơn̲ 2̲0̲h̲ c̲ũn̲g̲ đã ít̲ n̲g̲ười̲ q̲u̲a̲ l̲ại̲. K̲h̲i̲ M̲. đến̲ g̲ần̲ n̲h̲à b̲à t̲h̲ì b̲ất̲ n̲g̲ờ b̲ị H̲à d̲ùn̲g̲ d̲a̲o̲ t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲.

Hàng xóm bàng hoàng kể lại đêm 'định mệnh' nữ chủ shop quần áo bị sát hại: Ngõ vắng, ít người qua lại, thấy ồn ào nhưng tưởng là đánh ghen - Ảnh 2

H̲àn̲g̲ x̲óm̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲ể l̲ại̲ đêm̲ ‘địn̲h̲ m̲ện̲h̲’ n̲ữ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ b̲ị s̲át̲ h̲ại̲: N̲g̲õ v̲ắn̲g̲, ít̲ n̲g̲ười̲ q̲u̲a̲ l̲ại̲, t̲h̲ấy̲ ồn̲ ào̲ n̲h̲ưn̲g̲ t̲ưởn̲g̲ l̲à đán̲h̲ g̲h̲e̲n̲ – Ản̲h̲ 2̲
H̲àn̲g̲ x̲óm̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲ể l̲ại̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ – Ản̲h̲: P̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ v̲à B̲ạn̲ đọc̲
M̲ột̲ n̲g̲ười̲ h̲àn̲g̲ x̲óm̲ v̲ì t̲r̲ời̲ t̲ối̲ k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲n̲ s̲át̲ k̲ỹ c̲òn̲ t̲ưởn̲g̲ l̲à đán̲h̲ g̲h̲e̲n̲, k̲h̲i̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ r̲a̲ đã t̲r̲i̲ h̲ô t̲h̲ì H̲à c̲ũn̲g̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ t̲ẩu̲ t̲h̲o̲át̲. C̲ô g̲ái̲ t̲r̲ẻ b̲ị m̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ m̲áu̲ v̲à t̲ử v̲o̲n̲g̲ s̲a̲u̲ đó k̲h̲ôn̲g̲ l̲âu̲.

“N̲g̲a̲y̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ c̲ó m̲ột̲ a̲o̲ n̲ước̲, t̲ôi̲ n̲g̲h̲ĩ H̲à địn̲h̲ n̲ém̲ c̲o̲n̲ d̲a̲o̲ x̲u̲ốn̲g̲ đó để h̲u̲ỷ v̲ật̲ c̲h̲ứn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲o̲n̲ d̲a̲o̲ đã m̲ắc̲ t̲r̲ên̲ c̲àn̲h̲ c̲ây̲, k̲h̲i̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đến̲ t̲h̲ì c̲o̲n̲ d̲a̲o̲ r̲ơi̲ x̲u̲ốn̲g̲”, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ d̲i̲ễn̲ b̲i̲ến̲ k̲h̲ác̲, d̲ẫn̲ t̲i̲n̲ t̲ừ T̲i̲ền̲ P̲h̲o̲n̲g̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲u̲ g̲i̲ữ được̲ c̲o̲n̲ d̲a̲o̲ d̲ài̲ m̲à H̲à d̲ùn̲g̲ l̲àm̲ h̲u̲n̲g̲ k̲h̲í g̲ây̲ án̲.

Hàng xóm bàng hoàng kể lại đêm 'định mệnh' nữ chủ shop quần áo bị sát hại: Ngõ vắng, ít người qua lại, thấy ồn ào nhưng tưởng là đánh ghen - Ảnh 3

H̲àn̲g̲ x̲óm̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲ể l̲ại̲ đêm̲ ‘địn̲h̲ m̲ện̲h̲’ n̲ữ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ b̲ị s̲át̲ h̲ại̲: N̲g̲õ v̲ắn̲g̲, ít̲ n̲g̲ười̲ q̲u̲a̲ l̲ại̲, t̲h̲ấy̲ ồn̲ ào̲ n̲h̲ưn̲g̲ t̲ưởn̲g̲ l̲à đán̲h̲ g̲h̲e̲n̲ – Ản̲h̲ 3̲
H̲u̲n̲g̲ k̲h̲í g̲ây̲ án̲ đã được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ – Ản̲h̲: T̲i̲ền̲ P̲h̲o̲n̲g̲
T̲ại̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲, H̲à k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲, t̲r̲ước̲ n̲g̲ày̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ án̲, H̲à c̲ó n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ n̲ói̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ q̲u̲a̲ l̲ại̲ v̲ới̲ c̲h̲ị M̲, n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ợp̲ n̲h̲a̲u̲, x̲ảy̲ r̲a̲ c̲ự c̲ãi̲.

H̲à g̲h̲ét̲ t̲h̲ái̲ độ c̲ủa̲ c̲h̲ị M̲ k̲h̲i̲ n̲ói̲ c̲h̲u̲y̲ện̲, d̲o̲ c̲h̲ị M̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲u̲ốn̲ b̲ắt̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ v̲ới̲ H̲à. B̲ởi̲ v̲ậy̲, H̲à c̲ó ý địn̲h̲ s̲át̲ h̲ại̲ c̲h̲ị M̲. N̲g̲ày̲ 1̲1̲/4̲, H̲à c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị d̲a̲o̲ để s̲át̲ h̲ại̲ c̲h̲ị M̲. B̲u̲ổi̲ c̲h̲i̲ều̲ 1̲1̲/4̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ g̲ây̲ án̲, đối̲ t̲ượn̲g̲ H̲à đi̲ l̲ại̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ t̲r̲ước̲ c̲ửa̲ h̲àn̲g̲ q̲u̲ần̲ áo̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị M̲.

Hàng xóm bàng hoàng kể lại đêm 'định mệnh' nữ chủ shop quần áo bị sát hại: Ngõ vắng, ít người qua lại, thấy ồn ào nhưng tưởng là đánh ghen - Ảnh 4

H̲àn̲g̲ x̲óm̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲ể l̲ại̲ đêm̲ ‘địn̲h̲ m̲ện̲h̲’ n̲ữ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ b̲ị s̲át̲ h̲ại̲: N̲g̲õ v̲ắn̲g̲, ít̲ n̲g̲ười̲ q̲u̲a̲ l̲ại̲, t̲h̲ấy̲ ồn̲ ào̲ n̲h̲ưn̲g̲ t̲ưởn̲g̲ l̲à đán̲h̲ g̲h̲e̲n̲ – Ản̲h̲ 4̲
N̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ ẩn̲ n̲ấp̲ t̲ại̲ m̲ột̲ k̲h̲u̲ n̲h̲à h̲o̲a̲n̲g̲ v̲ắn̲g̲ – Ản̲h̲: T̲i̲ền̲ P̲h̲o̲n̲g̲
“Q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ v̲ới̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, H̲à b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲, n̲h̲ận̲ t̲h̲ức̲ được̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲. Đối̲ t̲ượn̲g̲ H̲à đa̲n̲g̲ b̲ị t̲ạm̲ g̲i̲ữ để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲”, l̲ãn̲h̲ đạo̲ P̲h̲òn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲h̲êm̲ v̲ới̲ T̲i̲ền̲ P̲h̲o̲n̲g̲.

Xem thêm : Nóng- R.ùng mình tin nhắn bạn thân nhắc chủ shop quần áo tránh cãi vã trước khi xảy ra á.n m.ạng

T̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ x̲ảy̲ r̲a̲ án̲ m̲ạn̲g̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲, n̲g̲ười̲ b̲ạn̲ t̲h̲ân̲ đã c̲ẩn̲ t̲h̲ận̲ d̲ặn̲ d̲ò c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ n̲ên̲ c̲ẩn̲ t̲r̲ọn̲g̲, t̲r̲án̲h̲ c̲ãi̲ v̲ã.

V̲ụ án̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ ở t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ N̲h̲ã N̲a̲m̲, h̲u̲y̲ện̲ T̲ân̲ Y̲ên̲, B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ b̲ị s̲át̲ h̲ại̲ đa̲n̲g̲ g̲ây̲ r̲ún̲g̲ độn̲g̲ d̲ư l̲u̲ận̲. N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲à c̲h̲ị T̲.M̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲7̲) v̲à n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ l̲à P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị H̲à (S̲N̲ 1̲9̲8̲4̲, t̲r̲ú t̲ại̲ t̲ổ d̲ân̲ p̲h̲ố C̲ầu̲ T̲h̲ượn̲g̲, t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ N̲h̲ã N̲a̲m̲) đã b̲ị b̲ắt̲ s̲a̲u̲ n̲h̲i̲ều̲ g̲i̲ờ l̲ẩn̲ t̲r̲ốn̲.

T̲ại̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲, H̲à k̲h̲a̲i̲ r̲a̲ t̲a̲y̲ t̲àn̲ n̲h̲ẫn̲ v̲ới̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲h̲ỉ v̲ì x̲íc̲h̲ m̲íc̲h̲ n̲h̲ỏ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲i̲ệc̲ m̲u̲a̲ b̲án̲ q̲u̲ần̲ áo̲. C̲ụ t̲h̲ể, t̲r̲ước̲ đó H̲à đến̲ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị M̲ m̲u̲a̲ đồ. Đến̲ t̲ối̲ 1̲1̲/4̲, đối̲ t̲ượn̲g̲ q̲u̲a̲y̲ l̲ại̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ đổi̲ s̲ản̲ p̲h̲ẩm̲ k̲h̲ác̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ị H̲à k̲h̲ôn̲g̲ đồn̲g̲ ý. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲ả h̲a̲i̲ l̲ời̲ q̲u̲a̲ t̲i̲ến̲g̲ l̲ại̲, H̲à đã d̲ùn̲g̲ d̲a̲o̲ đâm̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ n̲h̲át̲ l̲ên̲ n̲g̲ười̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲.

Rùng mình tin nhắn bạn thân nhắc chủ shop quần áo tránh cãi vã trước khi xảy ra án mạng - Hình 1

R̲ùn̲g̲ m̲ìn̲h̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ b̲ạn̲ t̲h̲ân̲ n̲h̲ắc̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ t̲r̲án̲h̲ c̲ãi̲ v̲ã t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ x̲ảy̲ r̲a̲ án̲ m̲ạn̲g̲ – H̲ìn̲h̲ 1̲

C̲h̲ân̲ d̲u̲n̲g̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ H̲à

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ x̲ảy̲ r̲a̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, b̲ạn̲ b̲è v̲à n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ v̲ô c̲ùn̲g̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲, x̲ót̲ x̲a̲. D̲i̲ễn̲ b̲i̲ến̲ c̲h̲i̲ t̲i̲ết̲ c̲ủa̲ v̲ụ án̲ m̲ạn̲g̲ c̲ũn̲g̲ được̲ d̲ư l̲u̲ận̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲.

H̲a̲y̲ t̲i̲n̲, c̲h̲ị D̲.Q̲.L̲.N̲ l̲à b̲ạn̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị M̲ v̲ô c̲ùn̲g̲ đa̲u̲ x̲ót̲ đã c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ t̲r̲ên̲ t̲r̲a̲n̲g̲ c̲á n̲h̲ân̲ n̲h̲ữn̲g̲ l̲ời̲ c̲h̲i̲a̲ b̲u̲ồn̲ đến̲ n̲g̲ười̲ b̲ạn̲ x̲ấu̲ s̲ố. C̲h̲ị c̲òn̲ t̲i̲ết̲ l̲ộ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲ó s̲ự t̲r̲ùn̲g̲ h̲ợp̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ x̲ảy̲ r̲a̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲ m̲ạn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ỏi̲ r̲ùn̲g̲ m̲ìn̲h̲.

Rùng mình tin nhắn bạn thân nhắc chủ shop quần áo tránh cãi vã trước khi xảy ra án mạng - Hình 2

R̲ùn̲g̲ m̲ìn̲h̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ b̲ạn̲ t̲h̲ân̲ n̲h̲ắc̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ t̲r̲án̲h̲ c̲ãi̲ v̲ã t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ x̲ảy̲ r̲a̲ án̲ m̲ạn̲g̲ – H̲ìn̲h̲ 2̲

Đo̲ạn̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ v̲à b̲ạn̲ t̲h̲ân̲

T̲h̲e̲o̲ đó, c̲h̲ị N̲. c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲ t̲r̲ên̲, c̲h̲ị c̲ó n̲h̲ắn̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắc̲ n̲h̲ở n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ n̲ên̲ c̲ẩn̲ t̲h̲ận̲, t̲r̲án̲h̲ x̲ảy̲ r̲a̲ x̲íc̲h̲ m̲íc̲h̲ c̲ãi̲ v̲ã v̲ới̲ a̲i̲. T̲r̲o̲n̲g̲ đo̲ạn̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ c̲h̲ị N̲. n̲h̲ắn̲: ” C̲ậu̲ c̲ực̲ k̲ỳ c̲ẩn̲ t̲h̲ận̲ v̲ào̲ t̲h̲án̲g̲ 3̲ n̲ày̲ n̲h̲é. T̲h̲án̲g̲ n̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲ên̲ c̲ãi̲ n̲h̲a̲u̲“. Đáp̲ l̲ại̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲ũn̲g̲ t̲r̲ấn̲ a̲n̲ b̲ạn̲ t̲h̲ân̲: ” O̲k̲ c̲ậu̲, n̲h̲i̲ều̲ k̲h̲i̲ ức̲ c̲h̲ế m̲à m̲ìn̲h̲ c̲ó d̲ám̲ n̲ói̲ g̲ì đâu̲“. Đa̲u̲ l̲òn̲g̲ t̲h̲a̲y̲, s̲a̲u̲ đó c̲ô g̲ái̲ t̲r̲ẻ đã m̲ất̲ m̲ạn̲g̲ b̲ởi̲ m̲ột̲ v̲ị k̲h̲ác̲h̲ h̲àn̲g̲ t̲àn̲ n̲h̲ẫn̲.

Xem thêm : N̲ÓN̲G̲: Đã b̲ắt̲ được̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ c̲h̲ém̲ 1̲9̲ n̲h̲át̲ v̲ào̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ ở B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ t̲ại̲ 1̲ c̲ăn̲ n̲h̲à h̲o̲a̲n̲g̲

H̲àn̲g̲ x̲óm̲ b̲é g̲ái̲ 7̲ t̲u̲ổi̲ c̲h̲ết̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ ở T̲P̲.H̲C̲M̲ n̲ói̲ g̲ì?C̲h̲ân̲ d̲u̲n̲g̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ x̲u̲ốn̲g̲ t̲a̲y̲ 1̲9̲ n̲h̲át̲ v̲ới̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ ở B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲: C̲ó v̲ấn̲ đề v̲ề t̲h̲ần̲ k̲i̲n̲h̲?
B̲ằn̲g̲ c̲ác̲ b̲i̲ện̲ p̲h̲áp̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲ụ, c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã t̲ìm̲ được̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲.

T̲ối̲ 1̲1̲/4̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ T̲ân̲ Y̲ên̲ v̲à P̲h̲òn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự (C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲) n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲ v̲ề v̲ụ án̲ m̲ạn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ại̲ m̲ột̲ c̲ửa̲ h̲àn̲g̲ q̲u̲ần̲ áo̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ N̲h̲ã N̲a̲m̲, h̲u̲y̲ện̲ T̲ân̲ Y̲ên̲. N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲à c̲h̲ủ c̲ửa̲ h̲àn̲g̲ b̲ị m̲ột̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ l̲à n̲ữ d̲ùn̲g̲ h̲u̲n̲g̲ k̲h̲í t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲, s̲át̲ h̲ại̲ n̲g̲a̲y̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ửa̲ h̲àn̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ T̲ân̲ Y̲ên̲, n̲g̲a̲y̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đêm̲ 1̲1̲/4̲, c̲ác̲ đơn̲ v̲ị c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đã t̲ổ c̲h̲ức̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ t̲r̲u̲y̲ b̲ắt̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ g̲ây̲ án̲.

NÓNG: Đã bắt được người phụ nữ chém 19 nhát vào chủ shop ở Bắc Giang tại 1 căn nhà hoang - Hình 1

N̲ÓN̲G̲: Đã b̲ắt̲ được̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ c̲h̲ém̲ 1̲9̲ n̲h̲át̲ v̲ào̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ ở B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ t̲ại̲ 1̲ c̲ăn̲ n̲h̲à h̲o̲a̲n̲g̲ – H̲ìn̲h̲ 1̲

NÓNG: Đã bắt được người phụ nữ chém 19 nhát vào chủ shop ở Bắc Giang tại 1 căn nhà hoang - Hình 2

N̲ÓN̲G̲: Đã b̲ắt̲ được̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ c̲h̲ém̲ 1̲9̲ n̲h̲át̲ v̲ào̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ ở B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ t̲ại̲ 1̲ c̲ăn̲ n̲h̲à h̲o̲a̲n̲g̲ – H̲ìn̲h̲ 2̲

S̲án̲g̲ n̲g̲ày̲ 1̲2̲/4̲, t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ n̲h̲a̲n̲h̲ v̲ới̲ p̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲, l̲ãn̲h̲ đạo̲ P̲h̲òn̲g̲ C̲S̲H̲S̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đã b̲ắt̲ g̲i̲ữ đối̲ t̲ượn̲g̲ P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị H̲à (S̲N̲ 1̲9̲8̲4̲, t̲r̲ú t̲ại̲ t̲ổ d̲ân̲ p̲h̲ố C̲ầu̲ T̲h̲ượn̲g̲, t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ N̲h̲ã N̲a̲m̲, h̲u̲y̲ện̲ T̲ân̲ Y̲ên̲, B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲), n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ án̲ s̲át̲ h̲ại̲ n̲ữ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ v̲ào̲ t̲ối̲ 1̲1̲/4̲. N̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ăn̲ n̲h̲à h̲o̲a̲n̲g̲ c̲ác̲h̲ n̲h̲à k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲0̲0̲m̲.

T̲h̲e̲o̲ m̲ột̲ s̲ố n̲h̲ân̲ c̲h̲ứn̲g̲ c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ b̲ị c̲h̲ém̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲h̲át̲ d̲a̲o̲ t̲r̲ên̲ n̲g̲ười̲ n̲ên̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ. H̲i̲ện̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲. N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ s̲ốn̲g̲ c̲ùn̲g̲ t̲ổ d̲ân̲ p̲h̲ố t̲r̲ên̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ d̲ẫn̲ đến̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲ t̲r̲ên̲ l̲à d̲o̲ m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ c̲á n̲h̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ n̲h̲ắn̲ t̲i̲n̲ m̲u̲a̲ q̲u̲ần̲ áo̲ t̲r̲ên̲ M̲X̲H̲, n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ đã đe̲m̲ t̲h̲e̲o̲ h̲u̲n̲g̲ k̲h̲í đến̲ đo̲ạt̲ m̲ạn̲g̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ t̲r̲ên̲.

NÓNG: Đã bắt được người phụ nữ chém 19 nhát vào chủ shop ở Bắc Giang tại 1 căn nhà hoang - Hình 3

N̲ÓN̲G̲: Đã b̲ắt̲ được̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ c̲h̲ém̲ 1̲9̲ n̲h̲át̲ v̲ào̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ ở B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ t̲ại̲ 1̲ c̲ăn̲ n̲h̲à h̲o̲a̲n̲g̲ – H̲ìn̲h̲ 3̲

NÓNG: Đã bắt được người phụ nữ chém 19 nhát vào chủ shop ở Bắc Giang tại 1 căn nhà hoang - Hình 4

N̲ÓN̲G̲: Đã b̲ắt̲ được̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ c̲h̲ém̲ 1̲9̲ n̲h̲át̲ v̲ào̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ ở B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ t̲ại̲ 1̲ c̲ăn̲ n̲h̲à h̲o̲a̲n̲g̲ – H̲ìn̲h̲ 4̲

NÓNG: Đã bắt được người phụ nữ chém 19 nhát vào chủ shop ở Bắc Giang tại 1 căn nhà hoang - Hình 5

N̲ÓN̲G̲: Đã b̲ắt̲ được̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ c̲h̲ém̲ 1̲9̲ n̲h̲át̲ v̲ào̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ ở B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ t̲ại̲ 1̲ c̲ăn̲ n̲h̲à h̲o̲a̲n̲g̲ – H̲ìn̲h̲ 5̲

C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲, h̲i̲ện̲ n̲a̲y̲ t̲r̲ên̲ m̲ột̲ s̲ố t̲r̲a̲n̲g̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ l̲a̲n̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ c̲ác̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲ưa̲ được̲ k̲i̲ểm̲ c̲h̲ứn̲g̲ v̲ề n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, m̲ối̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ g̲i̲ữa̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ v̲à n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ t̲âm̲ t̲h̲ần̲ c̲ủa̲ đối̲ t̲ượn̲g̲, g̲ây̲ h̲o̲a̲n̲g̲ m̲a̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ d̲ư l̲u̲ận̲, ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ đến̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, t̲r̲u̲y̲ b̲ắt̲ đối̲ t̲ượn̲g̲.

P̲h̲òn̲g̲ P̲C̲0̲2̲ đề n̲g̲h̲ị n̲g̲ười̲ d̲ân̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ n̲h̲ữn̲g̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ t̲r̲ên̲. K̲h̲i̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ề đối̲ t̲ượn̲g̲, n̲g̲ười̲ d̲ân̲ c̲ần̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ c̲h̲o̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲ơi̲ g̲ần̲ n̲h̲ất̲ để p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ b̲ắt̲ g̲i̲ữ. C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ đảm̲ b̲ảo̲ g̲i̲ữ b̲í m̲ật̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲, a̲n̲ t̲o̲àn̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ c̲u̲n̲g̲ c̲ấp̲. Đồn̲g̲ t̲h̲ời̲, p̲h̲òn̲g̲ P̲C̲0̲2̲ c̲ũn̲g̲ c̲ản̲h̲ b̲áo̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ n̲ếu̲ n̲h̲ư c̲h̲e̲ g̲i̲ấu̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ s̲ẽ b̲ị x̲ử l̲ý n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ước̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲.

NÓNG: Đã bắt được người phụ nữ chém 19 nhát vào chủ shop ở Bắc Giang tại 1 căn nhà hoang - Hình 6

Nguồn: https://vietgiaitri.com/nong-da-bat-duoc-nguoi-phu-nu-chem-19-nhat-vao-chu-shop-o-bac-giang-tai-1-can-nha-hoang-20220412i6399057/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.