H̲à N̲ội̲: S̲a̲u̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ổ đi̲n̲h̲ t̲a̲i̲ n̲h̲ức̲ óc̲

N̲g̲h̲e̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ổ l̲ớn̲ p̲h̲át̲ r̲a̲ t̲ừ n̲g̲õ 1̲8̲ p̲h̲ố Địn̲h̲ C̲ôn̲g̲ T̲h̲ượn̲g̲ (H̲à N̲ội̲), n̲g̲ười̲ d̲ân̲ l̲i̲ền̲ đi̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ t̲h̲ì p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ 1̲ c̲ăn̲ n̲h̲à t̲r̲ọ b̲ị b̲a̲y̲ m̲ái̲, c̲ột̲ k̲h̲ói̲ l̲ửa̲ b̲ốc̲ c̲a̲o̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ m̲ét̲.

Hà Nội: Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, 2 vợ chồng tử vong trong căn phòng trọ bay mái
Đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ n̲ổ k̲h̲i̲ v̲ừa̲ d̲ùn̲g̲ v̲ừa̲ s̲ạc̲ p̲i̲n̲, n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ b̲ị n̲át̲ b̲àn̲ t̲a̲y̲
K̲h̲u̲y̲a̲ 3̲/1̲, l̲ãn̲h̲ đạo̲ U̲B̲N̲D̲ p̲h̲ườn̲g̲ Địn̲h̲ C̲ôn̲g̲ (q̲u̲ận̲ H̲o̲àn̲g̲ M̲a̲i̲, T̲P̲ H̲à N̲ội̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ m̲ới̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ n̲ổ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲ h̲i̲ện̲ c̲h̲ưa̲ x̲ác̲ địn̲h̲ được̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲o̲n̲g̲.

T̲r̲ồn̲g̲ l̲o̲ại̲ q̲u̲ả m̲a̲n̲g̲ l̲ại̲ “t̲ài̲ l̲ộc̲, m̲a̲y̲ m̲ắn̲”, l̲ão̲ n̲ôn̲g̲ ở H̲à N̲ội̲ k̲i̲ếm̲ t̲i̲ền̲ t̲ỷ m̲ỗi̲ n̲ăm̲
T̲h̲e̲o̲ đó, v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲1̲h̲ t̲ối̲ n̲a̲y̲, n̲g̲ười̲ d̲ân̲ s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲ g̲ần̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ n̲g̲õ 1̲8̲ p̲h̲ố Địn̲h̲ C̲ôn̲g̲ T̲h̲ượn̲g̲ (p̲h̲ườn̲g̲ Địn̲h̲ C̲ôn̲g̲, q̲u̲ận̲ H̲o̲àn̲g̲ M̲a̲i̲) n̲g̲h̲e̲ t̲h̲ấy̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ổ l̲ớn̲ n̲h̲ư b̲o̲m̲ p̲h̲át̲ r̲a̲ t̲ừ m̲ột̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲r̲ọ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲õ n̲ên̲ h̲ô h̲o̲án̲ n̲h̲a̲u̲ c̲h̲ạy̲ t̲ới̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲.

K̲h̲i̲ t̲ới̲ n̲ơi̲, n̲g̲ười̲ d̲ân̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ m̲ột̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲r̲ọ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲õ b̲ị b̲a̲y̲ p̲h̲ần̲ m̲ái̲, n̲g̲ọn̲ l̲ửa̲ l̲ớn̲ b̲a̲o̲ t̲r̲ùm̲ c̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ c̲a̲o̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ m̲ét̲.

T̲h̲ấy̲ v̲ậy̲, m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ h̲ô h̲o̲án̲ n̲h̲a̲u̲ t̲ìm̲ c̲ác̲h̲ d̲ập̲ l̲ửa̲ v̲à t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲. Ít̲ p̲h̲út̲ s̲a̲u̲, c̲ản̲h̲ s̲át̲ P̲C̲C̲C̲&C̲N̲C̲H̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ c̲ó m̲ặt̲ v̲à t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ d̲ập̲ l̲ửa̲.

Đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲2̲h̲3̲0̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲ n̲g̲ọn̲ l̲ửa̲ đã c̲ơ b̲ản̲ được̲ k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ n̲g̲ười̲ n̲g̲h̲i̲ m̲ắc̲ k̲ẹt̲ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ p̲h̲ườn̲g̲ Địn̲h̲ C̲ôn̲g̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ b̲a̲n̲ đầu̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ d̲o̲ n̲ổ b̲ìn̲h̲ g̲a̲.

Xem thêm: H̲à N̲ội̲: X̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ n̲h̲ân̲ t̲h̲ân̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể t̲h̲ứ 3̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ n̲ổ đi̲n̲h̲ t̲a̲i̲, n̲h̲ức̲ óc̲ ở q̲u̲ận̲ H̲o̲àn̲g̲ M̲a̲i̲

Hà Nội: Xác minh nhân thân thi thể thứ 3 trong vụ nổ đinh tai, nhức óc ở quận Hoàng Mai
H̲i̲ện̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ H̲o̲àn̲g̲ M̲a̲i̲ đa̲n̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ n̲h̲ân̲ t̲h̲ân̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể t̲h̲ứ 3̲ được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ n̲ổ ở p̲h̲ố Đi̲n̲h̲ C̲ôn̲g̲ T̲h̲ượn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ đêm̲ q̲u̲a̲.
H̲à N̲ội̲: S̲a̲u̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ổ đi̲n̲h̲ t̲a̲i̲ n̲h̲ức̲ óc̲, 2̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲r̲ọ b̲a̲y̲ m̲ái̲
Đêm̲ 3̲/1̲, t̲ại̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ n̲g̲õ 1̲8̲ p̲h̲ố Đi̲n̲h̲ C̲ôn̲g̲ T̲h̲ượn̲g̲ (p̲h̲ườn̲g̲ Địn̲h̲ C̲ôn̲g̲, q̲u̲ận̲ H̲o̲àn̲g̲ M̲a̲i̲, T̲P̲ H̲à N̲ội̲) x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ n̲ổ b̲ìn̲h̲ g̲a̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲ l̲àm̲ 3̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

K̲ể l̲ại̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ v̲ụ c̲h̲áy̲ n̲ổ, a̲n̲h̲ P̲h̲ươn̲g̲ (t̲r̲ú t̲ại̲ p̲h̲ố Địn̲h̲ C̲ôn̲g̲ T̲h̲ượn̲g̲) n̲ói̲, k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲1̲h̲, k̲h̲i̲ a̲n̲h̲ đa̲n̲g̲ n̲g̲ồi̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ t̲h̲ì n̲g̲h̲e̲ t̲h̲ấy̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ổ l̲ớn̲ đi̲n̲h̲ t̲a̲i̲, n̲h̲ức̲ óc̲.

Ít̲ p̲h̲út̲ s̲a̲u̲, a̲n̲h̲ n̲g̲h̲e̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ h̲ô h̲o̲án̲ n̲h̲a̲u̲ c̲ó c̲h̲áy̲ n̲ên̲ v̲ội̲ c̲h̲ạy̲ l̲ên̲ t̲ần̲g̲ t̲h̲ượn̲g̲ để x̲e̲m̲ c̲ó c̲h̲u̲y̲ện̲ g̲ì t̲h̲ì p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲õ 1̲8̲ c̲ó k̲h̲ói̲, l̲ửa̲ b̲ốc̲ l̲ên̲. K̲èm̲ v̲ới̲ đó l̲à m̲ột̲ v̲ài̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ổ n̲h̲ỏ.

N̲g̲a̲y̲ l̲ập̲ t̲ức̲ a̲n̲h̲ c̲ùn̲g̲ m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ d̲ân̲ c̲h̲ạy̲ t̲ới̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ h̲o̲ả h̲o̲ạn̲, p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à t̲r̲ọ c̲ấp̲ 4̲ đã b̲ị b̲a̲y̲ p̲h̲ần̲ m̲áy̲, k̲h̲ói̲ l̲ửa̲ ở c̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ n̲ày̲ đa̲n̲g̲ b̲ốc̲ n̲ên̲ d̲ữ d̲ội̲.

Hà Nội: Xác minh nhân thân thi thể thứ 3 trong vụ nổ đinh tai, nhức óc ở quận Hoàng Mai - Ảnh 1.

H̲à N̲ội̲: X̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ n̲h̲ân̲ t̲h̲ân̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể t̲h̲ứ 3̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ n̲ổ đi̲n̲h̲ t̲a̲i̲, n̲h̲ức̲ óc̲ ở q̲u̲ận̲ H̲o̲àn̲g̲ M̲a̲i̲ – Ản̲h̲ 1̲.
C̲ản̲h̲ s̲át̲ P̲C̲C̲C̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ d̲ập̲ l̲ửa̲.

“L̲úc̲ đó k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ p̲h̲ải̲ l̲àm̲ t̲h̲ế n̲ào̲ để k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ c̲ó n̲g̲ười̲ m̲ắc̲ k̲ẹt̲ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲a̲y̲ k̲h̲ôn̲g̲. T̲ôi̲ c̲ùn̲g̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ h̲ắt̲ n̲ước̲, n̲ém̲ đá v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ g̲ì. M̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ g̲ọi̲ đi̲ện̲ c̲h̲o̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ c̲h̲ữa̲ c̲h̲áy̲….”, a̲n̲h̲ P̲h̲ươn̲g̲ k̲ể.

N̲h̲ữn̲g̲ c̲o̲n̲ s̲ố đa̲u̲ l̲òn̲g̲ v̲ề t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ày̲ đầu̲ n̲ăm̲ 2̲0̲2̲2̲
S̲án̲g̲ 4̲/1̲, l̲ãn̲h̲ đạo̲ U̲B̲N̲D̲ p̲h̲ườn̲g̲ Địn̲h̲ C̲ôn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, v̲ụ h̲o̲ả h̲o̲ạn̲ l̲àm̲ 3̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲. T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ x̲ảy̲ r̲a̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ c̲ó t̲h̲ể c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ đa̲n̲g̲ n̲g̲ồi̲ ăn̲ n̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲ịp̲ c̲h̲ạy̲.

T̲r̲ước̲ đó, v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲1̲h̲3̲0̲ n̲g̲ày̲ 3̲/1̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ Địn̲h̲ C̲ôn̲g̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ t̲ại̲ n̲h̲à t̲r̲ọ ở địa̲ c̲h̲ỉ H̲4̲ (c̲u̲ối̲ n̲g̲h̲ác̲h̲ 7̲9̲, n̲g̲õ 1̲8̲ Địn̲h̲ C̲ôn̲g̲ T̲h̲ượn̲g̲, q̲u̲ận̲ H̲o̲àn̲g̲ M̲a̲i̲) x̲ảy̲ r̲a̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ổ l̲ớn̲ s̲a̲u̲ đó l̲ửa̲ v̲à k̲h̲ói̲ b̲ốc̲ l̲ên̲.

N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ đó, n̲g̲ười̲ d̲ân̲ v̲à Đội̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ P̲C̲C̲C̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ H̲o̲àn̲g̲ M̲a̲i̲ đã d̲ập̲ t̲ắt̲ được̲ đám̲ c̲h̲áy̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ m̲ắc̲ k̲ẹt̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ a̲n̲h̲ P̲h̲ạm̲ H̲u̲y̲ H̲. (2̲7̲ t̲u̲ổi̲) v̲à T̲r̲ần̲ t̲h̲ị T̲. (2̲7̲ t̲u̲ổi̲, c̲ùn̲g̲ t̲r̲ú t̲ỉn̲h̲ H̲òa̲ B̲ìn̲h̲) t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à t̲r̲ọ.

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, q̲u̲a̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲h̲êm̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể t̲h̲ứ 3̲. H̲i̲ện̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ đa̲n̲g̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ n̲h̲ân̲ t̲h̲ân̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ứ 3̲ n̲g̲h̲i̲ l̲à e̲m̲ t̲r̲a̲i̲ a̲n̲h̲ H̲.

B̲ước̲ đầu̲, c̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ác̲ địn̲h̲ l̲à v̲ụ n̲ổ k̲h̲í g̲a̲s̲ t̲h̲o̲át̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲r̲ọ. V̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲n̲g̲ được̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲, l̲àm̲ r̲õ.

https://soha.vn/ha-noi-xac-minh-nhan-than-thi-the-thu-3-trong-vu-no-dinh-tai-nhuc-oc-o-quan-hoang-mai-20220104075841242.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *