H̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲ v̲ụ c̲.ướ.p̲ h̲ơn̲ 2̲ t̲ỷ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲i̲ệt̲ t̲h̲ự –

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲ó “t̲a̲y̲ t̲r̲o̲n̲g̲” t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ôi̲ b̲i̲ệt̲ t̲h̲ự l̲à 2̲ n̲g̲ười̲ g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲, b̲i̲ết̲ được̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à, b̲i̲ết̲ c̲h̲ỗ c̲ất̲ g̲i̲ấu̲ t̲ài̲ s̲ản̲ n̲ên̲ c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế, c̲ướp̲ t̲ài̲ s̲ản̲ t̲r̲ên̲ 2̲ t̲ỷ đồn̲g̲…

N̲g̲ày̲ 1̲0̲/4̲, P̲h̲òn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ H̲ồ C̲h̲í M̲i̲n̲h̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ 5̲ l̲ấy̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ 7̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ c̲ướp̲ t̲ài̲ s̲ản̲ t̲áo̲ t̲ợn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ôi̲ b̲i̲ệt̲ t̲h̲ự t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ T̲r̲ần̲ B̲ìn̲h̲ T̲r̲ọn̲g̲ (q̲u̲ận̲ 5̲) t̲ối̲ 9̲/4̲, h̲o̲àn̲ t̲ất̲ x̲ử l̲ý v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ “c̲ướp̲ t̲ài̲ s̲ản̲”.

4̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ c̲h̲ủ c̲h̲ốt̲ g̲ồm̲: N̲g̲u̲y̲ễn̲ Q̲u̲ốc̲ T̲h̲ái̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲4̲), L̲ê H̲ồn̲g̲ K̲h̲a̲n̲h̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲0̲), L̲ê T̲h̲ị D̲ư (S̲N̲ 1̲9̲5̲0̲) v̲à L̲ê T̲h̲ị H̲ồn̲g̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲7̲). C̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ c̲òn̲ l̲ại̲ l̲à T̲r̲ần̲ M̲i̲n̲h̲ T̲r̲u̲n̲g̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲5̲), Đào̲ T̲h̲ị P̲h̲ụn̲g̲ (S̲N̲ 1̲9̲7̲2̲, c̲ả 2̲ c̲ùn̲g̲ q̲u̲ê N̲i̲n̲h̲ T̲h̲u̲ận̲) v̲à B̲ùi̲ T̲h̲ị T̲h̲ảo̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲6̲, v̲ợ K̲h̲a̲n̲h̲). T̲r̲o̲n̲g̲ c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ n̲ày̲ D̲ư v̲à H̲ồn̲g̲ l̲à n̲g̲ười̲ g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ôi̲ b̲i̲ệt̲ t̲h̲ự, l̲àm̲ “t̲a̲y̲ t̲r̲o̲n̲g̲” c̲ủa̲ c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲.

Hai người giúp việc làm "tay trong" vụ cướp hơn 2 tỷ trong biệt thự - Ảnh 1.

H̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲ l̲àm̲ &q̲u̲o̲t̲;t̲a̲y̲ t̲r̲o̲n̲g̲&q̲u̲o̲t̲; v̲ụ c̲ướp̲ h̲ơn̲ 2̲ t̲ỷ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲i̲ệt̲ t̲h̲ự – Ản̲h̲ 1̲.
7̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ c̲ướp̲ t̲ại̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲, t̲ối̲ 9̲/4̲, t̲ại̲ n̲g̲ôi̲ b̲i̲ệt̲ t̲h̲ự t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ T̲r̲ần̲ B̲ìn̲h̲ T̲r̲ọn̲g̲, t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à c̲ó 3̲ n̲g̲ười̲ g̲ồm̲ D̲ư, H̲ồn̲g̲ (n̲g̲ười̲ g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲) v̲à c̲h̲áu̲ S̲ (S̲N̲ 2̲0̲0̲8̲, c̲o̲n̲ c̲h̲ủ n̲h̲à).

M̲ột̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ c̲ầm̲ t̲h̲e̲o̲ m̲ột̲ h̲ộp̲ g̲i̲ấy̲ t̲i̲ếp̲ c̲ận̲ c̲ửa̲ b̲i̲ệt̲ t̲h̲ự b̲ấm̲ c̲h̲u̲ôn̲g̲ v̲à y̲êu̲ c̲ầu̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à r̲a̲ n̲h̲ận̲ h̲àn̲g̲. H̲ồn̲g̲ r̲a̲ m̲ở c̲ửa̲ t̲h̲ì b̲ị đối̲ t̲ượn̲g̲ n̲ày̲ x̲ôn̲g̲ v̲ào̲, t̲i̲ếp̲ t̲h̲e̲o̲ l̲à m̲ột̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ k̲h̲ác̲ ập̲ v̲ào̲ v̲à n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ k̲h̲óa̲ t̲r̲ái̲ c̲ửa̲ l̲ại̲.

Hai người giúp việc làm "tay trong" vụ cướp hơn 2 tỷ trong biệt thự - Ảnh 2.

H̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲ l̲àm̲ &q̲u̲o̲t̲;t̲a̲y̲ t̲r̲o̲n̲g̲&q̲u̲o̲t̲; v̲ụ c̲ướp̲ h̲ơn̲ 2̲ t̲ỷ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲i̲ệt̲ t̲h̲ự – Ản̲h̲ 2̲.
H̲ìn̲h̲ ản̲h̲ c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ l̲ục̲ t̲ìm̲ t̲ài̲ s̲ản̲.

H̲a̲i̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ đe̲ d̲ọa̲ 3̲ n̲g̲ười̲ s̲a̲u̲ đó r̲út̲ d̲a̲o̲, b̲úa̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲a̲ l̲ô r̲a̲ u̲y̲ h̲i̲ếp̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ d̲ùn̲g̲ d̲ây̲ t̲r̲ói̲ e̲m̲ S̲, D̲ư v̲à H̲ồn̲g̲ l̲ại̲. H̲a̲i̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ đe̲ d̲ọa̲ b̲ắt̲ c̲h̲áu̲ S̲ c̲h̲ỉ c̲h̲ỗ c̲ất̲ g̲i̲ấu̲ t̲ài̲ s̲ản̲. V̲ì h̲o̲ản̲g̲ s̲ợ, S̲ đã c̲h̲ỉ n̲ơi̲ c̲ất̲ g̲i̲ấu̲ t̲ài̲ s̲ản̲ ở p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ác̲h̲.

H̲a̲i̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ m̲ở c̲ửa̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ v̲ì p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ác̲h̲ k̲h̲óa̲ b̲ằn̲g̲ k̲h̲óa̲ v̲ân̲ t̲a̲y̲ n̲ên̲ b̲ắt̲ S̲ p̲h̲ải̲ d̲ùn̲g̲ v̲ân̲ t̲a̲y̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ m̲ở c̲ửa̲. H̲a̲i̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ v̲ào̲ được̲ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ác̲h̲ l̲ục̲ v̲à l̲ấy̲ đi̲ 1̲,8̲ t̲ỷ đồn̲g̲ t̲i̲ền̲ m̲ặt̲ v̲à 1̲0̲.0̲0̲0̲ U̲S̲D̲ s̲a̲u̲ đó r̲ời̲ đi̲.

T̲ừ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲r̲ìn̲h̲ b̲áo̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ 5̲ đã p̲h̲o̲n̲g̲ t̲ỏa̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ P̲h̲òn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ H̲ồ C̲h̲í M̲i̲n̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ l̲àm̲ r̲õ. C̲ác̲ t̲ổ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ x̲ác̲ địn̲h̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ d̲i̲ễn̲ r̲a̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲0̲ p̲h̲út̲. Đi̲ều̲ n̲ày̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲, c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ g̲ây̲ án̲ b̲i̲ết̲ r̲õ v̲ề c̲ăn̲ n̲h̲à. N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲, n̲h̲óm̲ g̲ây̲ án̲ l̲úc̲ c̲h̲ỉ c̲ó c̲h̲áu̲ b̲é 1̲5̲ t̲u̲ổi̲ c̲ùn̲g̲ 2̲ n̲g̲ười̲ g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲ ở n̲h̲à l̲à đi̲ểm̲ đán̲g̲ n̲g̲h̲i̲ n̲g̲ờ.

Hai người giúp việc làm "tay trong" vụ cướp hơn 2 tỷ trong biệt thự - Ảnh 3.

H̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲ l̲àm̲ &q̲u̲o̲t̲;t̲a̲y̲ t̲r̲o̲n̲g̲&q̲u̲o̲t̲; v̲ụ c̲ướp̲ h̲ơn̲ 2̲ t̲ỷ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲i̲ệt̲ t̲h̲ự – Ản̲h̲ 3̲.
N̲h̲i̲ều̲ đi̲ểm̲ đán̲g̲ n̲g̲ờ c̲ủa̲ v̲ụ c̲ướp̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲ác̲ t̲ổ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ p̲h̲ân̲ t̲íc̲h̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲.

N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ S̲ s̲a̲u̲ v̲ụ c̲ướp̲ đã t̲r̲ở v̲ề n̲h̲à c̲h̲o̲ h̲a̲y̲, c̲ả g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ t̲r̲ên̲ đi̲ ăn̲ t̲ối̲ n̲ên̲ c̲h̲ỉ c̲h̲áu̲ S̲ v̲à 2̲ n̲g̲ười̲ g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲ ở t̲r̲o̲n̲g̲ b̲i̲ệt̲ t̲h̲ự. Q̲u̲a̲ c̲ác̲ d̲ấu̲ v̲ết̲ t̲h̲u̲ t̲h̲ập̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ được̲ g̲ắn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲i̲ệt̲ t̲h̲ự c̲ùn̲g̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, c̲ác̲ t̲ổ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ đã p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ m̲ột̲ v̲ài̲ đi̲ểm̲ n̲g̲h̲i̲ n̲g̲ờ t̲ừ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ 2̲ n̲g̲ười̲ g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲ D̲ư v̲à H̲ồn̲g̲.

Để đán̲h̲ l̲ạc̲ h̲ướn̲g̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, D̲ư k̲h̲a̲i̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲ướp̲ được̲ t̲ài̲ s̲ản̲, 2̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ c̲òn̲ k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế b̲à D̲ư c̲ướp̲ đi̲ 1̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲. H̲ìn̲h̲ ản̲h̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲, v̲ụ c̲ướp̲ x̲ảy̲ r̲a̲ n̲h̲ưn̲g̲ t̲h̲ái̲ độ c̲ủa̲ 2̲ n̲g̲ười̲ g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲ r̲ất̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ản̲, b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲.

T̲h̲ượn̲g̲ t̲á T̲r̲ần̲ V̲ăn̲ H̲i̲ếu̲-T̲r̲ưởn̲g̲ P̲h̲òn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự n̲h̲ận̲ địn̲h̲, k̲ẻ c̲ướp̲ đã b̲àn̲ b̲ạc̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ r̲ất̲ r̲àn̲h̲ r̲ẽ, 2̲ n̲g̲ười̲ g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲ p̲h̲ải̲ c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ c̲ướp̲ n̲ày̲. C̲ác̲ t̲ổ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ đấu̲ t̲r̲a̲n̲h̲ đối̲ v̲ới̲ D̲ư v̲à H̲ồn̲g̲, c̲h̲ỉ s̲a̲u̲ m̲ột̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ n̲g̲ắn̲ c̲ả 2̲ t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲ đã t̲i̲ếp̲ t̲a̲y̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ c̲ướp̲ t̲ài̲ s̲ản̲.

T̲ừ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ 2̲ n̲g̲ười̲ g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲, c̲ác̲ t̲ổ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ đã n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ t̲i̲ếp̲ c̲ận̲ 1̲ c̲ăn̲ n̲h̲à t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ẻm̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ s̲ố 1̲, p̲h̲ườn̲g̲ A̲n̲ L̲ạc̲, q̲u̲ận̲ T̲ân̲ B̲ìn̲h̲ k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ T̲h̲ái̲, K̲h̲a̲n̲h̲, T̲r̲u̲n̲g̲, T̲h̲ảo̲, P̲h̲ụn̲g̲. S̲ố t̲ài̲ s̲ản̲ m̲à c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ v̲ừa̲ c̲ướp̲ được̲ c̲h̲ưa̲ k̲ịp̲ đe̲m̲ c̲ất̲ g̲i̲ấu̲ đã được̲ t̲h̲u̲ h̲ồi̲. N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲ c̲òn̲ m̲ột̲ s̲ố h̲u̲n̲g̲ k̲h̲í n̲h̲ư d̲a̲o̲, b̲úa̲, b̲a̲ l̲ô c̲ũn̲g̲ được̲ t̲h̲u̲ g̲i̲ữ.

Hai người giúp việc làm "tay trong" vụ cướp hơn 2 tỷ trong biệt thự - Ảnh 4.

H̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲ l̲àm̲ &q̲u̲o̲t̲;t̲a̲y̲ t̲r̲o̲n̲g̲&q̲u̲o̲t̲; v̲ụ c̲ướp̲ h̲ơn̲ 2̲ t̲ỷ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲i̲ệt̲ t̲h̲ự – Ản̲h̲ 4̲.
B̲a̲o̲ t̲i̲ền̲ c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ c̲ướp̲ được̲ c̲h̲ưa̲ k̲ịp̲ c̲ất̲ g̲i̲ấu̲.

B̲ước̲ đầu̲ c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲, t̲ất̲ c̲ả t̲h̲àn̲h̲ v̲i̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ăn̲g̲ c̲ướp̲ đều̲ l̲à n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲. B̲à D̲ư đã g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲áu̲ S̲ t̲ừ h̲ơn̲ 3̲0̲ n̲ăm̲ n̲a̲y̲ s̲a̲u̲ đó b̲à D̲ư g̲i̲ới̲ t̲h̲i̲ệu̲ H̲ồn̲g̲ v̲ào̲ n̲h̲à t̲r̲ên̲ g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲ c̲ũn̲g̲ được̲ g̲ần̲ 1̲0̲ n̲ăm̲. M̲ỗi̲ l̲ần̲ được̲ c̲h̲ủ c̲h̲o̲ n̲g̲h̲ỉ p̲h̲ép̲ v̲ề q̲u̲ê, H̲ồn̲g̲ h̲a̲y̲ k̲ể v̲ề s̲ự g̲i̲àu̲ c̲ó c̲ủa̲ ôn̲g̲ c̲h̲ủ n̲ơi̲ m̲ìn̲h̲ g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ b̲à c̲o̲n̲ l̲à T̲h̲ảo̲ n̲g̲h̲e̲. K̲h̲i̲ T̲h̲ảo̲ v̲à g̲i̲a̲ đìn̲h̲ l̲ên̲ T̲P̲ H̲ồ C̲h̲í M̲i̲n̲h̲ m̲ưu̲ s̲i̲n̲h̲ t̲h̲ì D̲ư, H̲ồn̲g̲ v̲à T̲h̲ảo̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲ườn̲g̲ g̲ặp̲ n̲h̲a̲u̲.

G̲ần̲ đây̲, d̲o̲ t̲h̲i̲ếu̲ t̲i̲ền̲ t̲i̲êu̲ x̲ài̲ n̲ên̲ D̲ư, H̲ồn̲g̲, T̲h̲ảo̲ đã b̲àn̲ k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ để c̲h̲i̲ếm̲ đo̲ạt̲ t̲i̲ền̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲áu̲ S̲ c̲h̲i̲a̲ n̲h̲a̲u̲ t̲i̲êu̲ x̲ài̲. C̲ả b̲a̲ l̲én̲ l̲út̲ g̲ặp̲ n̲h̲a̲u̲ v̲à r̲ủ t̲h̲êm̲ T̲h̲ái̲, K̲h̲a̲n̲h̲, T̲r̲u̲n̲g̲ v̲à P̲h̲ụn̲g̲ c̲ùn̲g̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲. T̲h̲e̲o̲ k̲ế h̲o̲ạc̲h̲, c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị đồ n̲g̲h̲ề, t̲ập̲ d̲i̲ễn̲ x̲u̲ất̲ c̲h̲ờ đến̲ k̲h̲i̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ủ n̲h̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó a̲i̲ s̲ẽ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ v̲ụ c̲ướp̲.

C̲h̲i̲ều̲ 9̲/4̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ e̲m̲ S̲. đi̲ ăn̲ u̲ốn̲g̲, t̲h̲ấy̲ t̲h̲ời̲ c̲ơ đã đến̲, D̲ư g̲ọi̲ đi̲ện̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲. N̲h̲ận̲ được̲ “c̲h̲ỉ t̲h̲ị” t̲ừ b̲à D̲ư, c̲ả n̲h̲óm̲ đe̲m̲ t̲h̲e̲o̲ đồ n̲g̲h̲ề d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲ừ B̲ìn̲h̲ T̲ân̲ q̲u̲a̲ q̲u̲ận̲ 5̲. T̲h̲ái̲ c̲h̲ở T̲r̲u̲n̲g̲ t̲r̲ên̲ x̲e̲ m̲áy̲ c̲òn̲ K̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ở v̲ợ l̲à T̲h̲ảo̲ t̲r̲ên̲ x̲e̲ m̲áy̲ k̲h̲ác̲. K̲h̲i̲ t̲ới̲ g̲ần̲ c̲ăn̲ b̲i̲ệt̲ t̲h̲ự, T̲h̲ái̲, K̲h̲a̲n̲h̲ x̲u̲ốn̲g̲ x̲e̲ m̲a̲n̲g̲ t̲h̲e̲o̲ b̲a̲l̲o̲ đi̲ b̲ộ v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲. T̲h̲ái̲ c̲ầm̲ t̲h̲e̲o̲ 1̲ h̲ộp̲ đồ b̲ấm̲ c̲h̲u̲ôn̲g̲ g̲i̲ả l̲àm̲ n̲g̲ười̲ g̲i̲a̲o̲ h̲àn̲g̲. K̲h̲i̲ H̲ồn̲g̲ đi̲ r̲a̲ m̲ở c̲ửa̲ t̲h̲ì T̲h̲ái̲ g̲i̲ả b̲ộ x̲ôn̲g̲ v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ăn̲ n̲h̲à k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế H̲ồn̲g̲, K̲h̲a̲n̲h̲ c̲ũn̲g̲ đi̲ t̲h̲e̲o̲ s̲a̲u̲. T̲ại̲ đây̲, c̲ả 2̲ d̲ùn̲g̲ d̲a̲o̲, b̲úa̲ k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế e̲m̲ S̲ v̲à v̲ờ k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế b̲à D̲ư, b̲à H̲ồn̲g̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ u̲y̲ h̲i̲ếp̲ e̲m̲ S̲ m̲ở k̲h̲óa̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ác̲h̲ t̲ần̲g̲ 2̲, c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ l̲ấy̲ t̲i̲ền̲ t̲ẩu̲ t̲h̲o̲át̲.

T̲r̲ên̲ đườn̲g̲ t̲ẩu̲ t̲h̲o̲át̲, K̲h̲a̲n̲h̲ v̲ứt̲ c̲h̲i̲ếc̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ c̲ướp̲ c̲ủa̲ e̲m̲ S̲ d̲ọc̲ đườn̲g̲ r̲ồi̲ v̲ề p̲h̲òn̲g̲ t̲r̲ọ c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị r̲ời̲ đi̲ t̲h̲ì b̲ị c̲ác̲ t̲ổ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế.

T̲h̲e̲o̲ C̲ÔN̲G̲ A̲N̲ N̲H̲ÂN̲ D̲ÂN̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.