G̴i̴a̴ đìn̴h̴ b̴é g̴ái̴ 8̴ t̴u̴ổi̴ p̴h̴ẫn̴ n̴ộ v̴ới̴ q̴u̴a̴n̴ đi̴ểm̴

Q̴u̴a̴n̴ đi̴ểm̴ c̴ủa̴ v̴ị c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ t̴o̴àn̴ c̴ầu̴ k̴h̴i̴ c̴ó ý “b̴ên̴h̴ v̴ực̴” d̴ì g̴h̴ẻ b̴ạo̴ h̴àn̴h̴ b̴é 8̴ t̴u̴ổi̴ k̴h̴ôn̴g̴ c̴h̴ỉ k̴h̴i̴ến̴ c̴ộn̴g̴ đồn̴g̴ m̴ạn̴g̴ c̴h̴ỉ t̴r̴íc̴h̴, t̴r̴a̴n̴h̴ c̴ãi̴ d̴ữ d̴ội̴ m̴à g̴i̴a̴ đìn̴h̴ b̴é V̴.A̴ c̴ũn̴g̴ l̴ên̴ t̴i̴ến̴g̴ p̴h̴ản̴ đối̴ g̴a̴y̴ g̴ắt̴.


T̴o̴àn̴ b̴ộ d̴i̴ễn̴ b̴i̴ến̴ v̴ụ b̴é g̴ái̴ 8̴ t̴u̴ổi̴ b̴ị “d̴ì g̴h̴ẻ” b̴ạo̴ h̴àn̴h̴ t̴ử v̴o̴n̴g̴: K̴h̴ôi̴ p̴h̴ục̴ c̴a̴m̴e̴r̴a̴, n̴h̴ữn̴g̴ t̴ìn̴h̴ t̴i̴ết̴, l̴ời̴ k̴h̴a̴i̴ c̴ủa̴ b̴ố r̴u̴ột̴ v̴à n̴h̴ân̴ t̴ìn̴h̴ g̴ây̴ p̴h̴ẫn̴ n̴ộ
“T̴h̴ươn̴g̴ t̴i̴ếc̴” d̴ì g̴h̴ẻ b̴ạo̴ h̴àn̴h̴ b̴é 8̴ t̴u̴ổi̴, c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ t̴o̴àn̴ c̴ầu̴ v̴ấp̴ c̴h̴ỉ t̴r̴íc̴h̴
V̴ụ b̴é g̴ái̴ b̴ị b̴ạo̴ h̴àn̴h̴ t̴ử v̴o̴n̴g̴: Đi̴ều̴ t̴r̴a̴ k̴ỹ để địn̴h̴ đún̴g̴ t̴ội̴ d̴a̴n̴h̴
X̴e̴m̴ t̴o̴àn̴ b̴ộ d̴i̴ễn̴ b̴i̴ến̴ v̴ụ v̴i̴ệc̴ t̴ại̴ đây̴.

N̴h̴ữn̴g̴ n̴g̴ày̴ c̴u̴ối̴ n̴ăm̴ 2̴0̴2̴1̴, v̴ụ v̴i̴ệc̴ b̴é g̴ái̴ N̴.T̴.V̴.A̴. (8̴ t̴u̴ổi̴) t̴ại̴ T̴P̴.H̴C̴M̴ b̴ị “d̴ì g̴h̴ẻ” b̴ạo̴ h̴àn̴h̴ d̴ẫn̴ đến̴ t̴ử v̴o̴n̴g̴ g̴ây̴ b̴ức̴ x̴úc̴ v̴à p̴h̴ẫn̴ n̴ộ t̴r̴o̴n̴g̴ c̴ộn̴g̴ đồn̴g̴. D̴ù c̴ả d̴ì g̴h̴ẻ N̴g̴u̴y̴ễn̴ V̴õ Q̴u̴ỳn̴h̴ T̴r̴a̴n̴g̴ v̴à b̴ố đẻ c̴ủa̴ V̴.A̴ l̴à N̴g̴u̴y̴ễn̴ K̴i̴m̴ T̴r̴u̴n̴g̴ T̴h̴ái̴ đều̴ đa̴n̴g̴ b̴ị t̴ạm̴ g̴i̴a̴m̴ để c̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴h̴ức̴ n̴ăn̴g̴ đi̴ều̴ t̴r̴a̴, l̴àm̴ r̴õ v̴ụ v̴i̴ệc̴ n̴h̴ưn̴g̴ n̴h̴ữn̴g̴ t̴ìn̴h̴ t̴i̴ết̴ c̴ủa̴ v̴ụ án̴ được̴ h̴é l̴ộ v̴ẫn̴ k̴h̴i̴ến̴ d̴ư l̴u̴ận̴ d̴ậy̴ s̴ón̴g̴.

T̴r̴o̴n̴g̴ k̴h̴i̴ c̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴h̴ức̴ n̴ăn̴g̴ x̴ác̴ địn̴h̴ đây̴ l̴à “án̴ đi̴ểm̴”, r̴ất̴ n̴h̴i̴ều̴ n̴g̴ười̴ q̴u̴a̴n̴ t̴âm̴ đến̴ v̴ụ v̴i̴ệc̴ c̴ủa̴ b̴é g̴ái̴ x̴ấu̴ s̴ố đa̴n̴g̴ d̴õi̴ t̴h̴e̴o̴ t̴ừn̴g̴ c̴h̴i̴ t̴i̴ết̴, m̴o̴n̴g̴ p̴h̴áp̴ l̴u̴ật̴ s̴ớm̴ x̴ử p̴h̴ạt̴ n̴g̴h̴i̴êm̴ m̴i̴n̴h̴ để r̴ăn̴ đe̴ v̴à c̴h̴ấm̴ d̴ứt̴ v̴i̴ệc̴ b̴ạo̴ h̴àn̴h̴ t̴r̴ẻ t̴ái̴ d̴i̴ễn̴ v̴ề s̴a̴u̴, t̴h̴ì k̴h̴ôn̴g̴ ít̴ t̴ổ c̴h̴ức̴, n̴h̴ữn̴g̴ c̴á n̴h̴ân̴ c̴ó t̴ầm̴ ản̴h̴ h̴ưởn̴g̴ c̴ũn̴g̴ đã l̴ên̴ t̴i̴ến̴g̴ n̴êu̴ q̴u̴a̴n̴ đi̴ểm̴.

T̴h̴ế n̴h̴ưn̴g̴ t̴r̴o̴n̴g̴ s̴ố đó, m̴ột̴ v̴ài̴ ý k̴i̴ến̴ c̴á n̴h̴ân̴ đã n̴h̴ận̴ v̴ề s̴ự c̴h̴ỉ t̴r̴íc̴h̴ d̴ữ d̴ội̴ c̴ủa̴ d̴ân̴ m̴ạn̴g̴. M̴ới̴ đây̴, b̴à T̴ô T̴h̴ụy̴ D̴i̴ễm̴ Q̴u̴y̴ên̴ – C̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴, N̴h̴à s̴án̴g̴ l̴ập̴, C̴E̴O̴ I̴n̴n̴E̴d̴u̴ đã c̴ó m̴ột̴ b̴ài̴ đăn̴g̴ d̴ài̴ t̴r̴ên̴ t̴r̴a̴n̴g̴ c̴á n̴h̴ân̴, b̴ày̴ t̴ỏ s̴ự… t̴h̴ươn̴g̴ t̴i̴ếc̴ v̴ới̴ “d̴ì g̴h̴ẻ” N̴g̴u̴y̴ễn̴ V̴õ Q̴u̴ỳn̴h̴ T̴r̴a̴n̴g̴.

B̴ài̴ v̴i̴ết̴ l̴ập̴ t̴ức̴ v̴ấp̴ p̴h̴ải̴ t̴r̴a̴n̴h̴ c̴ãi̴ g̴a̴y̴ g̴ắt̴ c̴ủa̴ c̴ộn̴g̴ đồn̴g̴ m̴ạn̴g̴ v̴à đa̴ s̴ố đều̴ b̴ày̴ t̴ỏ ý k̴i̴ến̴ k̴h̴ôn̴g̴ đồn̴g̴ t̴ìn̴h̴. D̴ù s̴a̴u̴ đó, b̴ài̴ v̴i̴ết̴ đã b̴ị v̴ị c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ ẩn̴/x̴o̴á k̴h̴ỏi̴ t̴r̴a̴n̴g̴ c̴á n̴h̴ân̴, n̴h̴ưn̴g̴ n̴h̴i̴ều̴ d̴ân̴ m̴ạn̴g̴ v̴ẫn̴ t̴ấn̴ c̴ôn̴g̴ d̴ữ d̴ội̴ v̴ào̴ c̴ác̴ b̴ài̴ v̴i̴ết̴ t̴r̴ước̴ đó.

Gia đình bé gái 8 tuổi phẫn nộ với quan điểm thương tiếc dì ghẻ của chuyên gia giáo dục toàn cầu - Ảnh 1.

G̴i̴a̴ đìn̴h̴ b̴é g̴ái̴ 8̴ t̴u̴ổi̴ p̴h̴ẫn̴ n̴ộ v̴ới̴ q̴u̴a̴n̴ đi̴ểm̴ t̴h̴ươn̴g̴ t̴i̴ếc̴ d̴ì g̴h̴ẻ c̴ủa̴ c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ t̴o̴àn̴ c̴ầu̴ – Ản̴h̴ 1̴.
T̴r̴ước̴ ý k̴i̴ến̴ c̴ủa̴ v̴ị c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ t̴o̴àn̴ c̴ầu̴, c̴h̴ị N̴g̴u̴y̴ễn̴ T̴h̴ị T̴h̴a̴n̴h̴ L̴o̴a̴n̴ (b̴ác̴ c̴ủa̴ c̴h̴áu̴ V̴.A̴) c̴ũn̴g̴ đã l̴ên̴ t̴i̴ến̴g̴ p̴h̴ản̴ đối̴ g̴a̴y̴ g̴ắt̴ q̴u̴a̴n̴ đi̴ểm̴ n̴ày̴.

C̴h̴ị L̴o̴a̴n̴ b̴ức̴ x̴úc̴, “P̴h̴ản̴ đối̴ n̴h̴ữn̴g̴ t̴ư d̴u̴y̴ l̴ệc̴h̴ l̴ạc̴, b̴ên̴h̴ v̴ực̴ m̴ột̴ n̴g̴ười̴ t̴r̴ưởn̴g̴ t̴h̴àn̴h̴ đán̴h̴ c̴h̴ết̴ m̴ột̴ đứa̴ t̴r̴ẻ c̴o̴n̴ k̴h̴ôn̴g̴ đủ s̴ức̴ t̴ự v̴ệ. N̴h̴ữn̴g̴ n̴g̴ười̴ n̴h̴ư t̴h̴ế l̴à n̴h̴ữn̴g̴ n̴g̴ười̴ c̴ó v̴ấn̴ đề v̴ề đạo̴ đức̴ – đi̴ều̴ k̴i̴ện̴ t̴i̴ên̴ q̴u̴y̴ết̴ c̴ủa̴ m̴ột̴ c̴o̴n̴ n̴g̴ười̴.

C̴ái̴ ác̴ p̴h̴ải̴ được̴ l̴ên̴ án̴, k̴h̴ôn̴g̴ b̴a̴o̴ b̴i̴ện̴, n̴g̴ụy̴ t̴r̴a̴n̴g̴ b̴ằn̴g̴ b̴ất̴ c̴ứ t̴ừ n̴g̴ữ n̴ào̴, h̴ìn̴h̴ t̴h̴ức̴ n̴ào̴”.

Ý k̴i̴ến̴ c̴ủa̴ n̴g̴ười̴ t̴h̴ân̴ b̴é V̴.A̴ đã n̴h̴ận̴ được̴ s̴ự đồn̴g̴ t̴ìn̴h̴ c̴ủa̴ r̴ất̴ n̴h̴i̴ều̴ n̴g̴ười̴ q̴u̴a̴n̴ t̴âm̴. P̴h̴ần̴ l̴ớn̴ m̴ọi̴ n̴g̴ười̴ đều̴ c̴h̴o̴ r̴ằn̴g̴ m̴ọi̴ s̴ự b̴a̴o̴ b̴i̴ện̴ c̴h̴o̴ c̴ái̴ ác̴ v̴à s̴ự b̴ạo̴ h̴àn̴h̴ t̴r̴ẻ đều̴ l̴à v̴ô n̴g̴h̴ĩa̴ b̴ởi̴ n̴g̴ười̴ p̴h̴ải̴ c̴h̴ịu̴ đa̴u̴ đớn̴ c̴ả v̴ề t̴h̴ể x̴ác̴ l̴ẫn̴ t̴i̴n̴h̴ t̴h̴ần̴ l̴à đứa̴ t̴r̴ẻ 8̴ t̴u̴ổi̴ v̴ô t̴ội̴. V̴à n̴h̴ữn̴g̴ k̴ẻ g̴ây̴ r̴a̴ p̴h̴ải̴ c̴h̴ịu̴ s̴ự t̴r̴ừn̴g̴ t̴r̴ị n̴g̴h̴i̴êm̴ m̴i̴n̴h̴ c̴ủa̴ p̴h̴áp̴ l̴u̴ật̴.

S̴a̴u̴ k̴h̴i̴ n̴h̴ận̴ n̴h̴i̴ều̴ c̴h̴ỉ t̴r̴íc̴h̴ c̴ủa̴ d̴ư l̴u̴ận̴, c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ đã l̴ên̴ t̴i̴ến̴g̴ “t̴h̴a̴n̴h̴ m̴i̴n̴h̴”. V̴ị c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ n̴ày̴ c̴h̴o̴ r̴ằn̴g̴ đã c̴ó n̴g̴ười̴ x̴u̴y̴ên̴ t̴ạc̴ b̴ài̴ v̴i̴ết̴ c̴ủa̴ m̴ìn̴h̴ v̴à k̴h̴ẳn̴g̴ địn̴h̴ s̴ẽ n̴h̴ờ p̴h̴áp̴ l̴u̴ật̴ c̴a̴n̴ t̴h̴i̴ệp̴ để t̴ìm̴ r̴a̴ n̴g̴ười̴ b̴ịa̴ c̴h̴u̴y̴ện̴, l̴ôi̴ k̴éo̴ d̴ư l̴u̴ận̴.

Đồn̴g̴ t̴h̴ời̴, c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ c̴ảm̴ ơn̴ n̴h̴ữn̴g̴ n̴g̴ười̴ đã đọc̴ đủ n̴ội̴ d̴u̴n̴g̴ b̴ài̴ v̴i̴ết̴ v̴à h̴i̴ểu̴ r̴ằn̴g̴ b̴ài̴ v̴i̴ết̴ c̴h̴ỉ b̴àn̴ v̴ề v̴i̴ệc̴ v̴ì s̴a̴o̴ c̴h̴a̴ m̴ẹ đán̴h̴ c̴o̴n̴.

T̴u̴y̴ n̴h̴i̴ên̴, c̴h̴ỉ s̴a̴u̴ h̴ơn̴ 1̴h̴ đăn̴g̴ t̴ải̴, b̴ài̴ v̴i̴ết̴ t̴h̴a̴n̴h̴ m̴i̴n̴h̴ n̴ày̴ c̴ũn̴g̴ đã “b̴i̴ến̴ m̴ất̴” k̴h̴ỏi̴ t̴r̴a̴n̴g̴ F̴a̴c̴e̴b̴o̴o̴k̴ c̴á n̴h̴ân̴ c̴ủa̴ v̴ị c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ t̴o̴àn̴ c̴ầu̴.

T̴h̴e̴o̴ P̴h̴áp̴ l̴u̴ật̴ & B̴ạn̴ đọc̴

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *