G̲ặp̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ t̲ư.ới̲ x̲.ăn̲g̲ t̲h̲i̲.ê.u̲ s̲.ố.n̲g̲, b̲ỏn̲g̲ đến̲ 9̲2̲% ”3̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲ơn̲ ác̲ m̲ộn̲g̲, e̲m̲ đa̲u̲ l̲ắm̲ n̲h̲ưn̲g̲ p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ v̲ì c̲o̲n̲”

G̲ặp̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲, b̲ỏn̲g̲ đến̲ 9̲2̲%: “C̲h̲ị s̲ợ, đa̲u̲ l̲ắm̲ – B̲a̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲ơn̲ ác̲ m̲ộn̲g̲, c̲h̲ị p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ v̲ì c̲o̲n̲”
N̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲, b̲ỏn̲g̲ 9̲2̲%: “3̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲ơn̲ ác̲ m̲ộn̲g̲, e̲m̲ đa̲u̲ l̲ắm̲ n̲h̲ưn̲g̲ p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ v̲ì c̲o̲n̲”

Người phụ nữ bị chồng tưới xăng thiêu sống, bỏng 92%: "3 năm qua giống như một cơn ác mộng, em đau lắm nhưng phải sống vì con"
3̲ n̲ăm̲ t̲r̲ôi̲ q̲u̲a̲, n̲ó g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ g̲i̲ấc̲ m̲ộn̲g̲ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ đối̲ v̲ới̲ c̲h̲ị L̲ê T̲h̲ị K̲i̲m̲ N̲g̲ân̲ (3̲4̲ t̲u̲ổi̲, q̲u̲ê P̲h̲ú Y̲ên̲). T̲ừ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ c̲ó t̲ất̲ c̲ả, c̲h̲ị r̲ơi̲ x̲u̲ốn̲g̲ t̲ận̲ c̲ùn̲g̲ b̲i̲ k̲ịc̲h̲ k̲h̲i̲ c̲ả c̲ơ t̲h̲ể b̲ốc̲ c̲h̲áy̲ v̲ì c̲ơn̲ n̲g̲h̲ĩ q̲u̲ẩn̲ “c̲h̲ết̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲a̲u̲” c̲ủa̲ c̲h̲ồn̲g̲. T̲h̲o̲át̲ c̲h̲ết̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ đốt̲, c̲h̲ị N̲g̲ân̲ b̲ỏn̲g̲ 9̲2̲% c̲ơ t̲h̲ể, t̲r̲ải̲ q̲u̲a̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ đợt̲ c̲h̲ữa̲ t̲r̲ị, p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲…, n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ b̲ất̲ h̲ạn̲h̲ v̲ẫn̲ c̲ố g̲ắn̲g̲ s̲ốn̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ừn̲g̲ n̲g̲ày̲ v̲ì 2̲ đứa̲ c̲o̲n̲ t̲h̲ơ d̲ại̲.

 Người phụ nữ bị chồng tưới xăng thiêu sống, bỏng 92%: 3 năm qua giống như một cơn ác mộng, em đau lắm nhưng phải sống vì con - Ảnh 1.

N̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲, b̲ỏn̲g̲ 9̲2̲%: 3̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲ơn̲ ác̲ m̲ộn̲g̲, e̲m̲ đa̲u̲ l̲ắm̲ n̲h̲ưn̲g̲ p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ v̲ì c̲o̲n̲ – Ản̲h̲ 1̲.
3̲ n̲ăm̲ đầy̲ c̲h̲ôn̲g̲ g̲a̲i̲, t̲h̲ử t̲h̲ác̲h̲ v̲ới̲ c̲h̲ị N̲g̲ân̲, n̲h̲ắm̲ m̲ắt̲ l̲ại̲, n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ể n̲ào̲ t̲i̲n̲ được̲ t̲ất̲ c̲ả n̲h̲ữn̲g̲ g̲ì m̲ìn̲h̲ đã t̲r̲ải̲ q̲u̲a̲

T̲ìn̲h̲ y̲êu̲ c̲o̲n̲ g̲i̲úp̲ n̲g̲ười̲ m̲ẹ t̲r̲ở v̲ề t̲ừ c̲õi̲ c̲h̲ết̲…
M̲ột̲ n̲g̲ày̲ g̲i̲ữa̲ t̲h̲án̲g̲ 4̲/2̲0̲2̲2̲, c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ t̲ìm̲ v̲ề c̲ăn̲ n̲h̲à c̲ấp̲ 4̲ x̲ập̲ x̲ệ, n̲ằm̲ s̲âu̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ẻm̲ đườn̲g̲ 6̲2̲5̲, ấp̲ M̲ũi̲ C̲ôn̲ T̲i̲ểu̲, x̲ã H̲i̲ệp̲ P̲h̲ước̲, h̲u̲y̲ện̲ C̲ủ C̲h̲i̲, T̲P̲.H̲C̲M̲, n̲ơi̲ c̲h̲ị N̲g̲ân̲ c̲ùn̲g̲ 2̲ đứa̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ (1̲1̲ t̲u̲ổi̲ v̲à 9̲ t̲u̲ổi̲) đa̲n̲g̲ s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲.

L̲o̲a̲y̲ h̲o̲a̲y̲ s̲ửa̲ l̲ại̲ b̲ộ q̲u̲ần̲ áo̲ c̲h̲o̲ k̲h̲ác̲h̲, c̲h̲ị N̲g̲ân̲ t̲h̲ở m̲ột̲ h̲ơi̲ d̲ài̲, t̲ỏ v̲ẻ m̲ệt̲ m̲ỏi̲ s̲a̲u̲ n̲h̲i̲ều̲ đêm̲ m̲ất̲ n̲g̲ủ. 9̲ l̲ần̲ l̲ên̲ b̲àn̲ m̲ổ, t̲r̲ải̲ q̲u̲a̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ b̲a̲o̲ n̲h̲i̲êu̲ đa̲u̲ đớn̲, g̲i̲ày̲ v̲ò c̲ủa̲ m̲ột̲ c̲ơ t̲h̲ể k̲h̲ôn̲g̲ l̲àn̲h̲ l̲ặn̲, c̲h̲ị N̲g̲ân̲ m̲ới̲ d̲ần̲ d̲ần̲ đi̲ đứn̲g̲, c̲ầm̲ n̲ắm̲ được̲ m̲ọi̲ v̲ật̲.

 Người phụ nữ bị chồng tưới xăng thiêu sống, bỏng 92%: 3 năm qua giống như một cơn ác mộng, em đau lắm nhưng phải sống vì con - Ảnh 2.

N̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲, b̲ỏn̲g̲ 9̲2̲%: 3̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲ơn̲ ác̲ m̲ộn̲g̲, e̲m̲ đa̲u̲ l̲ắm̲ n̲h̲ưn̲g̲ p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ v̲ì c̲o̲n̲ – Ản̲h̲ 2̲.

 Người phụ nữ bị chồng tưới xăng thiêu sống, bỏng 92%: 3 năm qua giống như một cơn ác mộng, em đau lắm nhưng phải sống vì con - Ảnh 3.
N̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲, b̲ỏn̲g̲ 9̲2̲%: 3̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲ơn̲ ác̲ m̲ộn̲g̲, e̲m̲ đa̲u̲ l̲ắm̲ n̲h̲ưn̲g̲ p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ v̲ì c̲o̲n̲ – Ản̲h̲ 3̲.
M̲ột̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ m̲ới̲ m̲a̲n̲g̲ t̲h̲e̲o̲ n̲h̲i̲ều̲ h̲i̲ v̲ọn̲g̲ đã m̲ở r̲a̲ d̲àn̲h̲ c̲h̲o̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị N̲g̲ân̲

Đưa̲ đôi̲ m̲ắt̲ đỏ h̲o̲e̲ n̲h̲ìn̲ v̲ào̲ t̲ấm̲ h̲ìn̲h̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ụp̲ c̲h̲u̲n̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, c̲h̲ị N̲g̲ân̲ n̲h̲ớ n̲h̲ư i̲n̲ c̲ái̲ đêm̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ n̲h̲ẫn̲ t̲âm̲ t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲ c̲ả n̲h̲à, c̲ùn̲g̲ v̲ợ c̲o̲n̲ q̲u̲y̲ên̲ s̲i̲n̲h̲ v̲ì n̲ợ n̲ần̲, b̲ện̲h̲ t̲ật̲.

“L̲úc̲ đó l̲ửa̲ t̲r̲ên̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ị c̲ứ b̲ốc̲ c̲h̲áy̲, c̲h̲ị k̲i̲ệt̲ q̲u̲ệ r̲ồi̲ m̲à n̲h̲ìn̲ b̲ên̲ p̲h̲òn̲g̲ 2̲ đứa̲ c̲o̲n̲, n̲ếu̲ m̲ìn̲h̲ b̲ỏ c̲u̲ộc̲ t̲h̲ì t̲ụi̲ n̲h̲ỏ c̲ũn̲g̲ s̲ẽ c̲h̲ết̲. C̲h̲ị b̲ật̲ d̲ậy̲ k̲êu̲ 2̲ đứa̲ n̲h̲ỏ c̲h̲ạy̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲, k̲h̲ôn̲g̲ h̲i̲ểu̲ s̲a̲o̲ c̲h̲ị l̲ại̲ r̲ất̲ t̲ỉn̲h̲ t̲áo̲, l̲úc̲ l̲ên̲ x̲e̲ m̲áy̲ để v̲ào̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲, c̲h̲ị c̲òn̲ x̲i̲n̲ được̲ q̲u̲a̲y̲ l̲ại̲ n̲h̲ìn̲ c̲o̲n̲, d̲ặn̲ c̲h̲ún̲g̲ v̲ài̲ đi̲ều̲ v̲ì n̲g̲h̲ĩ m̲ìn̲h̲ s̲ẽ c̲h̲ết̲. N̲g̲ồi̲ x̲e̲ 5̲k̲m̲ đườn̲g̲ n̲úi̲ x̲u̲ốn̲g̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲, d̲a̲ t̲h̲ịt̲ c̲h̲ị n̲ó b̲ắt̲ đầu̲ n̲ứt̲ r̲a̲, c̲h̲ân̲ t̲a̲y̲ l̲ạn̲h̲ c̲ón̲g̲…”, c̲h̲ị N̲g̲ân̲ r̲ớm̲ n̲ước̲ m̲ắt̲.

 Người phụ nữ bị chồng tưới xăng thiêu sống, bỏng 92%: 3 năm qua giống như một cơn ác mộng, em đau lắm nhưng phải sống vì con - Ảnh 4.

N̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲, b̲ỏn̲g̲ 9̲2̲%: 3̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲ơn̲ ác̲ m̲ộn̲g̲, e̲m̲ đa̲u̲ l̲ắm̲ n̲h̲ưn̲g̲ p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ v̲ì c̲o̲n̲ – Ản̲h̲ 4̲.
N̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ x̲úc̲ độn̲g̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ớ l̲ại̲ k̲ý ức̲ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ 3̲ n̲ăm̲ t̲r̲ước̲

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ được̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ v̲i̲ện̲ t̲ừ P̲h̲ú Y̲ên̲ v̲ào̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ để đi̲ều̲ t̲r̲ị, s̲u̲ốt̲ 1̲0̲ n̲g̲ày̲ đầu̲, c̲h̲ị N̲g̲ân̲ n̲ằm̲ b̲ất̲ độn̲g̲ t̲r̲ên̲ g̲i̲ườn̲g̲ b̲ện̲h̲, t̲o̲àn̲ t̲h̲ân̲ b̲ăn̲g̲ k̲ín̲ m̲ít̲. C̲h̲ỉ c̲ần̲ n̲h̲ắm̲ m̲ắt̲ l̲ại̲, ám̲ ản̲h̲ v̲ề c̲ái̲ đêm̲ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲ l̲úc̲ n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ h̲i̲ện̲ r̲a̲. Đa̲u̲ đớn̲, t̲ủi̲ n̲h̲ục̲, n̲h̲i̲ều̲ l̲úc̲ c̲h̲ị N̲g̲ân̲ c̲h̲ỉ m̲u̲ốn̲ c̲h̲ết̲ đi̲…

“C̲h̲ị n̲g̲h̲ĩ đến̲ 2̲ đứa̲ c̲o̲n̲, c̲ũn̲g̲ v̲ì b̲ố r̲u̲ột̲ t̲ụi̲ n̲ó đã b̲ỏ đi̲ t̲ừ n̲h̲ỏ, c̲h̲ị m̲ới̲ r̲án̲g̲ t̲ìm̲ m̲ột̲ t̲ổ ấm̲ m̲ới̲ đủ đầy̲, n̲h̲ưn̲g̲ a̲i̲ n̲g̲ờ l̲ại̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲i̲ệc̲ n̲h̲ư v̲ậy̲. G̲i̲ờ m̲à c̲h̲ị b̲u̲ôn̲g̲ t̲a̲y̲, 2̲ đứa̲ c̲o̲n̲ c̲h̲ị a̲i̲ s̲ẽ c̲h̲ăm̲ s̲óc̲, n̲ó c̲h̲ỉ c̲ó m̲ẹ v̲à c̲òn̲ m̲ẹ t̲h̲ôi̲”, c̲h̲ị N̲g̲ân̲ t̲âm̲ s̲ự.

D̲ẫu̲ đa̲u̲ đớn̲ đến̲ t̲ột̲ c̲ùn̲g̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ìn̲ c̲ác̲ m̲ản̲g̲ d̲a̲ b̲o̲n̲g̲ t̲r̲óc̲, l̲ở l̲o̲ét̲ k̲h̲ắp̲ n̲g̲ười̲, b̲ằn̲g̲ m̲ột̲ s̲ức̲ m̲ạn̲h̲, n̲i̲ềm̲ t̲i̲n̲ n̲ào̲ đó t̲ừ c̲h̲ín̲h̲ 2̲ đứa̲ c̲o̲n̲ k̲h̲ờ d̲ại̲, c̲h̲ị N̲g̲ân̲ d̲ần̲ d̲ần̲ l̲ấy̲ l̲ại̲ h̲i̲ v̲ọn̲g̲ s̲ốn̲g̲, c̲ố v̲ượt̲ q̲u̲a̲ được̲ b̲ện̲h̲ t̲ật̲. T̲ất̲ n̲h̲i̲ên̲, n̲ó k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ật̲ s̲ự d̲ễ d̲àn̲g̲…

 Người phụ nữ bị chồng tưới xăng thiêu sống, bỏng 92%: 3 năm qua giống như một cơn ác mộng, em đau lắm nhưng phải sống vì con - Ảnh 5.

N̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲, b̲ỏn̲g̲ 9̲2̲%: 3̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲ơn̲ ác̲ m̲ộn̲g̲, e̲m̲ đa̲u̲ l̲ắm̲ n̲h̲ưn̲g̲ p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ v̲ì c̲o̲n̲ – Ản̲h̲ 5̲.

 Người phụ nữ bị chồng tưới xăng thiêu sống, bỏng 92%: 3 năm qua giống như một cơn ác mộng, em đau lắm nhưng phải sống vì con - Ảnh 6.
N̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲, b̲ỏn̲g̲ 9̲2̲%: 3̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲ơn̲ ác̲ m̲ộn̲g̲, e̲m̲ đa̲u̲ l̲ắm̲ n̲h̲ưn̲g̲ p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ v̲ì c̲o̲n̲ – Ản̲h̲ 6̲.

 Người phụ nữ bị chồng tưới xăng thiêu sống, bỏng 92%: 3 năm qua giống như một cơn ác mộng, em đau lắm nhưng phải sống vì con - Ảnh 7.
N̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲, b̲ỏn̲g̲ 9̲2̲%: 3̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲ơn̲ ác̲ m̲ộn̲g̲, e̲m̲ đa̲u̲ l̲ắm̲ n̲h̲ưn̲g̲ p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ v̲ì c̲o̲n̲ – Ản̲h̲ 7̲.

 Người phụ nữ bị chồng tưới xăng thiêu sống, bỏng 92%: 3 năm qua giống như một cơn ác mộng, em đau lắm nhưng phải sống vì con - Ảnh 8.
N̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲, b̲ỏn̲g̲ 9̲2̲%: 3̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲ơn̲ ác̲ m̲ộn̲g̲, e̲m̲ đa̲u̲ l̲ắm̲ n̲h̲ưn̲g̲ p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ v̲ì c̲o̲n̲ – Ản̲h̲ 8̲.
H̲ìn̲h̲ ản̲h̲ c̲h̲ị N̲g̲ân̲ t̲r̲ước̲ v̲à s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲ để “c̲h̲ết̲ c̲h̲u̲n̲g̲”

S̲a̲u̲ 4̲ t̲h̲án̲g̲ n̲ằm̲ v̲i̲ện̲, c̲h̲ị N̲g̲ân̲ c̲ũn̲g̲ được̲ v̲ề n̲h̲à, t̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ m̲ọi̲ s̲ự c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ đều̲ p̲h̲ải̲ n̲h̲ờ v̲ào̲ 2̲ c̲ậu̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲. K̲h̲i̲ đó m̲ột̲ được̲ 8̲, m̲ột̲ đứa̲ 6̲ t̲u̲ổi̲. L̲ần̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ s̲a̲u̲ v̲ụ c̲h̲áy̲, c̲h̲ị N̲g̲ân̲ t̲ập̲ t̲ễn̲h̲ b̲ước̲ t̲ừn̲g̲ b̲ước̲, n̲h̲ìn̲ 2̲ đứa̲ c̲o̲n̲ c̲h̲ạy̲ òa̲ v̲ào̲ ôm̲ c̲h̲ầm̲ l̲ấy̲ m̲ẹ, đôi̲ m̲ắt̲ c̲h̲ị N̲g̲ân̲ b̲ỗn̲g̲ l̲óe̲ l̲ên̲ h̲i̲ v̲ọn̲g̲.

“C̲h̲ị t̲h̲èm̲ s̲ốn̲g̲, t̲h̲èm̲ được̲ k̲h̲ỏe̲ l̲ại̲ để l̲àm̲ c̲h̲ỗ d̲ựa̲ c̲h̲o̲ 2̲ c̲o̲n̲. B̲a̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ n̲ó g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲ơn̲ ác̲ m̲ộn̲g̲, k̲i̲n̲h̲ k̲h̲ủn̲g̲. N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ h̲ỏi̲ s̲a̲o̲ m̲à c̲h̲ị v̲ượt̲ q̲u̲a̲ được̲, n̲ó k̲h̲ôn̲g̲ d̲ễ d̲àn̲g̲ g̲ì. N̲h̲ưn̲g̲ m̲à v̲ì c̲o̲n̲, c̲h̲ị p̲h̲ải̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲. K̲h̲i̲ m̲à c̲h̲ị v̲ượt̲ q̲u̲a̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ r̲ồi̲, t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ để c̲h̲ị đấu̲ t̲r̲a̲n̲h̲ v̲ới̲ c̲ái̲ c̲ơ t̲h̲ể c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲, n̲ó n̲ặn̲g̲ n̲ề l̲ắm̲.

 Người phụ nữ bị chồng tưới xăng thiêu sống, bỏng 92%: 3 năm qua giống như một cơn ác mộng, em đau lắm nhưng phải sống vì con - Ảnh 9.

N̲h̲ữn̲g̲ c̲a̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ c̲ấy̲ g̲h̲ép̲ d̲a̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲ơ t̲h̲ể c̲h̲ị N̲g̲ân̲ n̲g̲ày̲ m̲ột̲ k̲i̲ệt̲ q̲u̲ệ

 Người phụ nữ bị chồng tưới xăng thiêu sống, bỏng 92%: 3 năm qua giống như một cơn ác mộng, em đau lắm nhưng phải sống vì con - Ảnh 11.

C̲h̲ị đã p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 9̲ l̲ần̲ r̲ồi̲, m̲à l̲ần̲ n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ x̲i̲n̲ k̲h̲u̲y̲ến̲ m̲ãi̲, m̲ột̲ l̲ần̲ c̲h̲ị l̲ấy̲ m̲áu̲ r̲ất̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲, đâu̲ c̲ó c̲h̲ọc̲ được̲ v̲e̲n̲ đâu̲. C̲h̲ị ám̲ ản̲h̲ n̲ên̲ c̲ứ m̲ỗi̲ l̲ần̲ đi̲ m̲ổ l̲à c̲h̲ị x̲i̲n̲ l̲àm̲ t̲h̲êm̲, c̲ắt̲ c̲h̲ỗ n̲ày̲ t̲ý c̲h̲ỗ k̲i̲a̲ t̲ý để c̲h̲o̲ n̲ó đỡ l̲ại̲.

C̲h̲ị s̲ợ! Đa̲u̲ l̲ắm̲, m̲ìn̲h̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲u̲ộc̲ d̲ạn̲g̲ l̲ì l̲ắm̲ r̲ồi̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲i̲ l̲ên̲ b̲àn̲ m̲ổ q̲u̲á n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲, c̲ảm̲ g̲i̲ác̲ c̲ơ t̲h̲ể m̲ìn̲h̲ b̲ị g̲i̲ày̲ x̲éo̲ t̲h̲êm̲ l̲ần̲ n̲ữa̲. N̲h̲ìn̲ t̲a̲y̲ c̲h̲ân̲ c̲h̲ị, đâu̲ c̲òn̲ g̲ì n̲ữa̲ đâu̲”, c̲h̲ị N̲g̲ân̲ t̲âm̲ s̲ự.

“M̲ặt̲ m̲ày̲ t̲h̲ế k̲i̲a̲ c̲òn̲ l̲ên̲ m̲ạn̲g̲ h̲át̲ h̲ò…”

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲ó t̲h̲ể đi̲ l̲ại̲ được̲, c̲h̲ị N̲g̲ân̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ăn̲ g̲ói̲ m̲ột̲ t̲h̲ân̲ m̲ột̲ m̲ìn̲h̲ r̲a̲ H̲à N̲ội̲ để n̲u̲ôi̲ h̲i̲ v̲ọn̲g̲ g̲i̲úp̲ c̲ơ t̲h̲ể t̲h̲êm̲ p̲h̲ần̲ l̲àn̲h̲ l̲ặn̲. N̲g̲ày̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ đến̲ v̲i̲ện̲, n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ c̲ơ t̲h̲ể m̲ìn̲h̲ p̲h̲ản̲ c̲h̲i̲ếu̲ q̲u̲a̲ t̲ấm̲ c̲ửa̲ k̲ín̲h̲, c̲h̲ị N̲g̲ân̲ g̲ục̲ n̲g̲ã.

“L̲úc̲ đó c̲h̲ị c̲h̲ẳn̲g̲ k̲h̲ác̲ g̲ì m̲ột̲ b̲à g̲i̲à, ốm̲ n̲h̲o̲m̲, t̲óc̲ t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó, m̲ấy̲ đứa̲ t̲h̲ực̲ t̲ập̲ s̲i̲n̲h̲ c̲h̲ạy̲ l̲ại̲ đỡ m̲ìn̲h̲, n̲ó g̲ọi̲ m̲ìn̲h̲ l̲à b̲à, m̲à c̲h̲ị m̲ới̲ c̲ó 3̲1̲ t̲u̲ổi̲ t̲h̲ôi̲… A̲i̲ c̲ũn̲g̲ n̲h̲ìn̲ m̲ìn̲h̲ b̲ằn̲g̲ c̲o̲n̲ m̲ắt̲ k̲h̲ác̲ l̲ạ, n̲h̲ưn̲g̲ n̲ếu̲ c̲h̲ị k̲h̲ôn̲g̲ c̲ố g̲ắn̲g̲, t̲h̲ì c̲o̲n̲ m̲ìn̲h̲ ở n̲h̲à a̲i̲ l̲o̲? T̲r̲ầy̲ d̲a̲ t̲r̲óc̲ v̲ẩy̲, c̲h̲ị k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ớ m̲ìn̲h̲ đã k̲h̲óc̲ b̲a̲o̲ n̲h̲i̲êu̲ l̲ần̲, g̲i̲ờ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ày̲, đã m̲a̲y̲ m̲ắn̲ l̲ắm̲ r̲ồi̲”, c̲h̲ị N̲g̲ân̲ t̲âm̲ s̲ự.

 Người phụ nữ bị chồng tưới xăng thiêu sống, bỏng 92%: 3 năm qua giống như một cơn ác mộng, em đau lắm nhưng phải sống vì con - Ảnh 12.

N̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲, b̲ỏn̲g̲ 9̲2̲%: 3̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲ơn̲ ác̲ m̲ộn̲g̲, e̲m̲ đa̲u̲ l̲ắm̲ n̲h̲ưn̲g̲ p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ v̲ì c̲o̲n̲ – Ản̲h̲ 1̲2̲.
2̲ đứa̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ c̲h̲ín̲h̲ l̲à độn̲g̲ l̲ực̲ để c̲h̲ị N̲g̲ân̲ s̲ốn̲g̲ t̲i̲ếp̲…

Để b̲ắt̲ đầu̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ m̲ới̲, t̲ạm̲ q̲u̲ên̲ t̲ất̲ c̲ả n̲h̲ữn̲g̲ k̲ý ức̲ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ đã x̲ảy̲ r̲a̲, T̲ết̲ n̲ăm̲ 2̲0̲2̲0̲, 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị N̲g̲ân̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ r̲ời̲ P̲h̲ú Y̲ên̲ để v̲ào̲ T̲P̲.H̲C̲M̲. B̲a̲n̲ đầu̲, c̲h̲ị N̲g̲ân̲ x̲i̲n̲ l̲àm̲ c̲h̲o̲ m̲ột̲ x̲ưởn̲g̲ m̲a̲y̲ g̲ần̲ n̲h̲à, v̲ì t̲h̲ời̲ t̲i̲ết̲ n̲ón̲g̲ b̲ức̲, n̲h̲ữn̲g̲ v̲ết̲ s̲ẹo̲ c̲h̲i̲ c̲h̲ít̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲ơ t̲h̲ể c̲h̲ị N̲g̲ân̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể c̲h̲ịu̲ n̲ổi̲. S̲a̲u̲ m̲ột̲ t̲h̲án̲g̲, c̲h̲ị x̲i̲n̲ n̲h̲ận̲ h̲àn̲g̲ v̲ề m̲a̲y̲ t̲ại̲ n̲h̲à, v̲ì p̲h̲ải̲ c̲h̲ật̲ v̲ật̲ l̲o̲ c̲h̲o̲ 3̲ m̲i̲ện̲g̲ ăn̲, c̲h̲ị b̲ắt̲ đầu̲ b̲án̲ t̲h̲êm̲ h̲àn̲g̲ o̲n̲l̲i̲n̲e̲.

T̲h̲ấy̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ l̲ên̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ v̲ừa̲ h̲át̲ v̲ừa̲ q̲u̲ản̲g̲ c̲áo̲ b̲án̲ h̲àn̲g̲, c̲h̲ị N̲g̲ân̲ c̲ũn̲g̲ r̲ủ t̲h̲êm̲ v̲ài̲ n̲g̲ười̲ b̲ạn̲ k̲h̲i̲ếm̲ t̲h̲ị đến̲ h̲át̲, l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲, q̲u̲ản̲g̲ c̲áo̲ s̲ản̲ p̲h̲ẩm̲. N̲g̲ười̲ n̲ào̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲h̲ì m̲u̲a̲ h̲àn̲g̲ ủn̲g̲ h̲ộ, n̲g̲ười̲ n̲ào̲ t̲h̲ấy̲ k̲h̲ôn̲g̲ v̲ừa̲ l̲òn̲g̲, để l̲ại̲ n̲h̲ữn̲g̲ b̲ìn̲h̲ l̲u̲ận̲: “M̲ặt̲ m̲ày̲ t̲h̲ế k̲i̲a̲ m̲à l̲ên̲ m̲ạn̲g̲ h̲át̲ h̲ò…”, k̲h̲i̲ến̲ c̲h̲ị N̲g̲ân̲ t̲ức̲ t̲ưởi̲.

 Người phụ nữ bị chồng tưới xăng thiêu sống, bỏng 92%: 3 năm qua giống như một cơn ác mộng, em đau lắm nhưng phải sống vì con - Ảnh 13.

N̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲, b̲ỏn̲g̲ 9̲2̲%: 3̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲ơn̲ ác̲ m̲ộn̲g̲, e̲m̲ đa̲u̲ l̲ắm̲ n̲h̲ưn̲g̲ p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ v̲ì c̲o̲n̲ – Ản̲h̲ 1̲3̲.

 Người phụ nữ bị chồng tưới xăng thiêu sống, bỏng 92%: 3 năm qua giống như một cơn ác mộng, em đau lắm nhưng phải sống vì con - Ảnh 14.
N̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲, b̲ỏn̲g̲ 9̲2̲%: 3̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲ơn̲ ác̲ m̲ộn̲g̲, e̲m̲ đa̲u̲ l̲ắm̲ n̲h̲ưn̲g̲ p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ v̲ì c̲o̲n̲ – Ản̲h̲ 1̲4̲.
N̲h̲ữn̲g̲ đơn̲ h̲àn̲g̲ o̲n̲l̲i̲n̲e̲, n̲h̲ữn̲g̲ b̲u̲ổi̲ m̲a̲y̲ v̲á đồ… l̲à n̲g̲u̲ồn̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲

“M̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ h̲ọ k̲h̲ôn̲g̲ đồn̲g̲ c̲ảm̲ v̲ới̲ n̲g̲o̲ại̲ h̲ìn̲h̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲, h̲ọ c̲h̲o̲ m̲ìn̲h̲ n̲h̲ữn̲g̲ l̲ời̲ c̲a̲y̲ đắn̲g̲, c̲h̲ị r̲ất̲ đa̲u̲ đớn̲. N̲h̲ưn̲g̲ b̲i̲ết̲ l̲àm̲ s̲a̲o̲, c̲h̲ị v̲ẫn̲ p̲h̲ải̲ c̲ười̲, v̲ì c̲h̲ị c̲ần̲ m̲ưu̲ s̲i̲n̲h̲ để n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲.

C̲h̲ị c̲ũn̲g̲ l̲à m̲ột̲ c̲o̲n̲ n̲g̲ười̲, n̲g̲h̲e̲ n̲h̲ữn̲g̲ l̲ời̲ n̲h̲ư v̲ậy̲, s̲a̲o̲ m̲à k̲h̲ôn̲g̲ s̲u̲y̲ n̲g̲h̲ĩ, b̲u̲ồn̲ được̲ c̲h̲ứ. N̲h̲ưn̲g̲ s̲a̲u̲ t̲ất̲ c̲ả, n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ 2̲ đứa̲ c̲o̲n̲ n̲ó l̲ớn̲ l̲ên̲ m̲ỗi̲ n̲g̲ày̲, n̲ó q̲u̲ấn̲ q̲u̲ýt̲ b̲ên̲ m̲ìn̲h̲ l̲à c̲h̲ị v̲u̲i̲ r̲ồi̲.

C̲h̲ị đã t̲ừn̲g̲ r̲ơi̲ v̲ào̲ đáy̲ x̲ã h̲ội̲, k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ t̲i̲ền̲ b̲ạc̲, n̲g̲o̲ại̲ h̲ìn̲h̲ g̲ì c̲ả n̲h̲ưn̲g̲ đổi̲ l̲ại̲, c̲h̲ị v̲ẫn̲ c̲òn̲ 2̲ đứa̲ c̲o̲n̲, c̲òn̲ s̲ốn̲g̲ để t̲h̲ấy̲ t̲ụi̲ n̲ó l̲ớn̲ l̲ên̲ m̲ỗi̲ n̲g̲ày̲. S̲u̲y̲ đi̲ n̲g̲h̲ĩ l̲ại̲, c̲h̲ị t̲h̲ấy̲ m̲ìn̲h̲ v̲ẫn̲ m̲a̲y̲ m̲ắn̲ h̲ơn̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲. B̲ởi̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ h̲ọ k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ c̲ơ h̲ội̲ để s̲ốn̲g̲, c̲h̲ị b̲ằn̲g̲ l̲òn̲g̲ v̲à c̲h̲ọn̲ c̲h̲o̲ m̲ìn̲h̲ c̲ác̲h̲ s̲ốn̲g̲ a̲n̲ y̲ên̲, n̲ó n̲h̲ư c̲ái̲ t̲ên̲ c̲h̲ị g̲ọi̲ c̲h̲o̲ c̲h̲ín̲h̲ m̲ìn̲h̲: N̲g̲ân̲ A̲n̲ Y̲ên̲”.

 Người phụ nữ bị chồng tưới xăng thiêu sống, bỏng 92%: 3 năm qua giống như một cơn ác mộng, em đau lắm nhưng phải sống vì con - Ảnh 15.

N̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲, b̲ỏn̲g̲ 9̲2̲%: 3̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲ơn̲ ác̲ m̲ộn̲g̲, e̲m̲ đa̲u̲ l̲ắm̲ n̲h̲ưn̲g̲ p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ v̲ì c̲o̲n̲ – Ản̲h̲ 1̲5̲.
D̲ẫu̲ t̲r̲ải̲ q̲u̲a̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲a̲y̲ đắn̲g̲, n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ v̲ẫn̲ m̲ạn̲h̲ m̲ẽ, g̲ắn̲g̲ g̲ượn̲g̲ v̲ới̲ m̲ột̲ t̲i̲n̲h̲ t̲h̲ần̲ t̲h̲ép̲: V̲ì c̲o̲n̲!

C̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ m̲ưu̲ s̲i̲n̲h̲ c̲h̲ưa̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ l̲à d̲ễ d̲àn̲g̲ v̲ới̲ c̲h̲ị N̲g̲ân̲, n̲h̲ất̲ l̲à t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ c̲ơ t̲h̲ể k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ l̲àn̲h̲ l̲ặn̲

T̲r̲ở v̲ào̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ s̲a̲u̲ h̲ơn̲ n̲ửa̲ n̲ăm̲ ở q̲u̲ê t̲r̲án̲h̲ d̲ịc̲h̲ C̲o̲v̲i̲d̲-1̲9̲, 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị N̲g̲ân̲ l̲ại̲ t̲ất̲ b̲ật̲ c̲h̲o̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ m̲ới̲. H̲i̲ện̲ t̲ại̲, b̲é đầu̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị N̲g̲ân̲ đã 1̲1̲ t̲u̲ổi̲, h̲ọc̲ l̲ớp̲ 6̲, đứa̲ c̲o̲n̲ út̲ c̲ũn̲g̲ v̲ào̲ l̲ớp̲ 4̲. S̲o̲ v̲ới̲ b̲ạn̲ b̲è c̲ùn̲g̲ t̲r̲a̲n̲g̲ l̲ứa̲, 2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ c̲ũn̲g̲ h̲i̲ểu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ v̲à t̲h̲ươn̲g̲ m̲ẹ h̲ơn̲.

B̲u̲ổi̲ s̲án̲g̲, c̲h̲ị N̲g̲ân̲ d̲ậy̲ s̲ớm̲ để c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị đồ ăn̲ s̲án̲g̲, t̲h̲ườn̲g̲ l̲à m̲ì g̲ói̲ h̲o̲ặc̲ c̲h̲i̲ên̲ c̲ơm̲ n̲g̲u̲ội̲ r̲ồi̲ c̲h̲ở 2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ đến̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ọc̲. R̲i̲ên̲g̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ n̲h̲à, 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ t̲ự p̲h̲ân̲ c̲h̲i̲a̲ v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲. D̲ù k̲h̲ôn̲g̲ được̲ m̲ẹ c̲h̲o̲ đi̲ h̲ọc̲ t̲h̲êm̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲ả 2̲ c̲ậu̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị N̲g̲ân̲ đều̲ n̲ỗ l̲ực̲ h̲ết̲ s̲ức̲, c̲ố g̲ắn̲g̲ h̲ọc̲ t̲ốt̲ h̲ơn̲ t̲ừn̲g̲ n̲g̲ày̲ để l̲àm̲ m̲ẹ v̲u̲i̲ l̲òn̲g̲.

“S̲o̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ t̲r̲ẻ c̲ùn̲g̲ t̲r̲a̲n̲g̲ l̲ứa̲, 2̲ đứa̲ c̲o̲n̲ c̲h̲ị n̲ó đã n̲g̲o̲a̲n̲ l̲ắm̲ r̲ồi̲, c̲h̲ị t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ k̲ỳ v̲ọn̲g̲ n̲ó s̲ẽ h̲ọc̲ g̲i̲ỏi̲, t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ a̲i̲ đó t̲o̲ l̲ớn̲, c̲h̲ỉ m̲o̲n̲g̲ s̲a̲o̲ c̲o̲n̲ m̲ìn̲h̲ s̲ốn̲g̲ l̲à m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲.

 Người phụ nữ bị chồng tưới xăng thiêu sống, bỏng 92%: 3 năm qua giống như một cơn ác mộng, em đau lắm nhưng phải sống vì con - Ảnh 18.

N̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲, b̲ỏn̲g̲ 9̲2̲%: 3̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲ơn̲ ác̲ m̲ộn̲g̲, e̲m̲ đa̲u̲ l̲ắm̲ n̲h̲ưn̲g̲ p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ v̲ì c̲o̲n̲ – Ản̲h̲ 1̲8̲.
H̲a̲i̲ đứa̲ t̲r̲ẻ đa̲n̲g̲ d̲ần̲ l̲ớn̲ l̲ên̲, đó l̲à đi̲ều̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲ n̲h̲ất̲ m̲à c̲h̲ị N̲g̲ân̲ c̲ó được̲

N̲ói̲ c̲h̲ứ g̲i̲ờ c̲h̲ị c̲ũn̲g̲ g̲ặp̲ áp̲ l̲ực̲ l̲ắm̲, h̲àn̲g̲ t̲h̲án̲g̲ t̲r̲ăm̲ t̲h̲ứ c̲h̲i̲ t̲i̲êu̲ n̲ó đè l̲ên̲ m̲ìn̲h̲. N̲g̲ười̲ t̲a̲ đủ v̲ợ đủ c̲h̲ồn̲g̲ c̲òn̲ u̲ể o̲ải̲, đây̲ c̲ó m̲ỗi̲ m̲ìn̲h̲ c̲h̲ị, c̲ơ t̲h̲ể l̲ại̲ c̲h̲ẳn̲g̲ l̲àn̲h̲ l̲ặn̲ n̲h̲ư n̲g̲ười̲ t̲a̲ n̲ên̲ c̲h̲ỉ b̲i̲ết̲ c̲ố được̲ n̲g̲ày̲ n̲ào̲ h̲a̲y̲ n̲g̲ày̲ đó. N̲ếu̲ m̲à n̲h̲ắm̲ l̲o̲ h̲ết̲ n̲ổi̲, h̲ọc̲ h̲ết̲ c̲ấp̲ 2̲ c̲h̲ị s̲ẽ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ đi̲ h̲ọc̲ n̲g̲h̲ề. C̲h̲ị b̲i̲ết̲ b̲ện̲h̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ m̲à…”, n̲ói̲ đo̲ạn̲, c̲h̲ị N̲g̲ân̲ n̲h̲ìn̲ v̲ề p̲h̲ía̲ đầu̲ n̲g̲õ, t̲h̲ở d̲ài̲.

3̲ n̲ăm̲ đã q̲u̲a̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲h̲ể x̲ác̲ v̲à t̲âm̲ h̲ồn̲ v̲ẫn̲ c̲òn̲ đó, c̲h̲ị N̲g̲ân̲ c̲h̲ẳn̲g̲ b̲i̲ết̲ m̲ìn̲h̲ c̲ó t̲h̲ể g̲ắn̲g̲ g̲ượn̲g̲ được̲ b̲a̲o̲ l̲âu̲ n̲ữa̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲ơn̲ đa̲u̲ n̲h̲ức̲, k̲h̲ó t̲h̲ở v̲ẫn̲ t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲. N̲h̲ưn̲g̲ d̲ù c̲ó t̲h̲ế n̲ào̲ đi̲ n̲ữa̲: “C̲h̲ị p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ v̲ì c̲h̲ị c̲òn̲ 2̲ đứa̲ c̲o̲n̲”!

 Người phụ nữ bị chồng tưới xăng thiêu sống, bỏng 92%: 3 năm qua giống như một cơn ác mộng, em đau lắm nhưng phải sống vì con - Ảnh 19.

N̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲, b̲ỏn̲g̲ 9̲2̲%: 3̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲ơn̲ ác̲ m̲ộn̲g̲, e̲m̲ đa̲u̲ l̲ắm̲ n̲h̲ưn̲g̲ p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ v̲ì c̲o̲n̲ – Ản̲h̲ 1̲9̲.
M̲o̲n̲g̲ r̲ằn̲g̲ c̲h̲u̲ỗi̲ n̲g̲ày̲ s̲ắp̲ t̲ới̲, c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị N̲g̲ân̲ s̲ẽ đỡ c̲ơ c̲ực̲ h̲ơn̲. C̲h̲úc̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ đầy̲ m̲ạn̲h̲ m̲ẽ s̲ẽ t̲h̲ật̲ s̲ự c̲ó được̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲, b̲ìn̲h̲ a̲n̲ s̲a̲u̲ c̲h̲u̲ỗi̲ n̲g̲ày̲ d̲ài̲ c̲h̲ìm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đa̲u̲ đớn̲ c̲ủa̲ q̲u̲á k̲h̲ứ, b̲ện̲h̲ t̲ật̲…

T̲h̲e̲o̲ V̲ân̲ T̲i̲ên̲

T̲h̲e̲o̲ T̲r̲í t̲h̲ức̲ t̲r̲ẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.