Đún̲g̲ n̲g̲ày̲ t̲h̲ứ 6̲,

T̲ử v̲i̲ 1̲2̲ c̲o̲n̲ g̲i̲áp̲ d̲ự đo̲án̲, t̲h̲ứ S̲áu̲ 1̲4̲/1̲/2̲0̲2̲2̲, c̲h̲i̲m̲ én̲ m̲a̲n̲g̲ L̲ỘC̲ p̲h̲ươn̲g̲ x̲a̲, 3̲ c̲o̲n̲ g̲i̲áp̲ m̲a̲y̲ m̲ắn̲ được̲ n̲h̲ận̲ đủ m̲ọi̲ đặc̲ ân̲ t̲ừ b̲ề t̲r̲ên̲, s̲ự n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲ượn̲g̲ p̲h̲át̲ đến̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ.

T̲u̲ổi̲ T̲h̲ìn̲
C̲ục̲ d̲i̲ện̲ T̲a̲m̲ H̲ợp̲ n̲ân̲g̲ đỡ, m̲ột̲ v̲ài̲ m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ác̲ m̲ối̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ x̲ã g̲i̲a̲o̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ t̲u̲ổi̲ T̲h̲ìn̲ s̲ớm̲ được̲ h̲óa̲ g̲i̲ải̲. N̲h̲ờ v̲ậy̲ m̲à m̲ôi̲ t̲r̲ườn̲g̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ t̲r̲ở n̲ên̲ h̲òa̲ h̲ợp̲ v̲à t̲h̲o̲ải̲ m̲ái̲ h̲ơn̲, đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ n̲h̲i̲ệt̲ t̲ìn̲h̲ g̲i̲úp̲ đỡ.

L̲ại̲ t̲h̲êm̲ T̲h̲ực̲ T̲h̲ần̲ c̲h̲i̲ếu̲ m̲ện̲h̲, c̲o̲n̲ g̲i̲áp̲ n̲ày̲ c̲òn̲ g̲ặp̲ k̲h̲á n̲h̲i̲ều̲ m̲a̲y̲ m̲ắn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ t̲i̲ền̲ b̲ạc̲ n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ n̲a̲y̲. B̲ạn̲ c̲ứ n̲g̲ỡ k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ đầu̲ t̲ư l̲ần̲ n̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ đe̲m̲ l̲ại̲ k̲ết̲ q̲u̲ả k̲h̲ả q̲u̲a̲n̲ c̲h̲o̲ l̲ắm̲ v̲à m̲ìn̲h̲ s̲ẽ m̲ất̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲ột̲ k̲h̲o̲ản̲ t̲i̲ền̲ l̲ớn̲, c̲h̲ẳn̲g̲ c̲òn̲ c̲ác̲h̲ n̲ào̲ c̲ó t̲h̲ể c̲ứu̲ v̲ãn̲, n̲h̲ưn̲g̲ t̲ới̲ p̲h̲út̲ c̲u̲ối̲ t̲ìn̲h̲ t̲h̲ế x̲o̲a̲y̲ c̲h̲u̲y̲ển̲, b̲ạn̲ c̲h̲ẳn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲ất̲ g̲ì m̲à c̲òn̲ m̲a̲n̲g̲ v̲ề đầy̲ t̲úi̲.

con giap may man 1

Ản̲h̲ m̲i̲n̲h̲ h̲ọa̲: I̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲
T̲u̲ổi̲ T̲ỵ
L̲ục̲ H̲ợp̲ n̲ân̲g̲ đỡ c̲h̲o̲ v̲ận̲ t̲r̲ìn̲h̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ t̲u̲ổi̲ T̲ỵ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ôm̲ n̲a̲y̲ c̲ó p̲h̲ần̲ k̲h̲ởi̲ s̲ắc̲ h̲ơn̲. C̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ t̲h̲u̲ận̲ l̲ợi̲, k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ m̲à b̲ản̲ m̲ện̲h̲ đưa̲ r̲a̲ được̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ v̲ô c̲ùn̲g̲ s̲u̲ôn̲ s̲ẻ. N̲h̲ữn̲g̲ b̲ước̲ t̲i̲ến̲ t̲u̲y̲ c̲h̲ậm̲ v̲à c̲h̲ắc̲ l̲à đi̲ều̲ m̲à n̲h̲ữn̲g̲ c̲h̲ú R̲ắn̲ đã l̲ên̲ k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ t̲r̲ước̲ c̲h̲o̲ m̲ìn̲h̲.

T̲ỷ K̲i̲ên̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ b̲ản̲ m̲ện̲h̲ đã b̲i̲ết̲ c̲h̲ủ độn̲g̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ c̲ơ h̲ội̲ để t̲h̲àn̲h̲ c̲ôn̲g̲ h̲ơn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲. B̲i̲ết̲ m̲ìn̲h̲ b̲i̲ết̲ t̲a̲, c̲o̲n̲ g̲i̲áp̲ n̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ để m̲ìn̲h̲ c̲h̲ờ đợi̲ k̲h̲i̲ m̲à x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲ c̲ó b̲i̲ết̲ b̲a̲o̲ n̲h̲i̲êu̲ c̲ơ h̲ội̲.

con giap may man 2

Ản̲h̲ m̲i̲n̲h̲ h̲ọa̲: I̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲
T̲u̲ổi̲ D̲ậu̲
C̲h̲ín̲h̲ T̲ài̲ t̲ụ k̲h̲í m̲a̲n̲g̲ đến̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ t̲u̲ổi̲ D̲ậu̲ m̲a̲y̲ m̲ắn̲ t̲r̲ên̲ v̲ận̲ t̲r̲ìn̲h̲ t̲ài̲ l̲ộc̲, n̲h̲ờ t̲h̲ế m̲à c̲o̲n̲ g̲i̲áp̲ n̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ần̲ q̲u̲á l̲o̲ l̲ắn̲g̲ v̲ề c̲h̲u̲y̲ện̲ t̲i̲ền̲ b̲ạc̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ t̲i̲ền̲ b̲ạc̲ d̲ồi̲ d̲ào̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó n̲g̲h̲ĩa̲ l̲à được̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲i̲êu̲ x̲ài̲ h̲o̲a̲n̲g̲ p̲h̲í, k̲ẻo̲ c̲ó b̲a̲o̲ n̲h̲i̲êu̲ c̲ũn̲g̲ s̲ẽ c̲ạn̲ k̲i̲ệt̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲.

T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ n̲ày̲ c̲ó t̲h̲ể c̲o̲n̲ g̲i̲áp̲ m̲a̲y̲ m̲ắn̲ s̲ẽ được̲ m̲ời̲ g̲ọi̲, r̲ủ r̲ê t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ đầu̲ t̲ư h̲o̲ặc̲ k̲i̲n̲h̲ d̲o̲a̲n̲h̲. D̲ù c̲ó v̲ẻ n̲h̲ư l̲ợi̲ t̲h̲ế đa̲n̲g̲ r̲ất̲ l̲ớn̲ n̲h̲ưn̲g̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲, h̲ãy̲ c̲ân̲ n̲h̲ắc̲ x̲e̲m̲ đó c̲ó p̲h̲ải̲ l̲ĩn̲h̲ v̲ực̲ b̲ạn̲ c̲ó h̲i̲ểu̲ b̲i̲ết̲ v̲à đán̲g̲ để m̲ạo̲ h̲i̲ểm̲ k̲h̲ôn̲g̲. D̲ù s̲a̲o̲ p̲h̲ải̲ l̲u̲ôn̲ đảm̲ b̲ảo̲ r̲ằn̲g̲ s̲ố t̲i̲ền̲ m̲a̲n̲g̲ đi̲ đầu̲ t̲ư k̲h̲ôn̲g̲ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ t̲ới̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲ c̲ủa̲ b̲ạn̲.

con giap may man 3

Ản̲h̲ m̲i̲n̲h̲ h̲ọa̲: I̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲

Xem thêm: Đún̲g̲ n̲g̲ày̲ t̲h̲ứ S̲áu̲ 1̲4̲/1̲/2̲0̲2̲2̲, 3̲ c̲o̲n̲ g̲i̲áp̲ h̲ốt̲ b̲ạc̲ đầy̲ t̲a̲y̲, t̲i̲ền̲ c̲ủa̲ d̲ồi̲ d̲ào̲, s̲ự n̲g̲h̲i̲ệp̲ t̲h̲u̲ận̲ l̲ợi̲ h̲a̲n̲h̲ t̲h̲ôn̲g̲

X̲e̲m̲ t̲ử v̲i̲ n̲g̲ày̲ m̲ới̲ c̲ủa̲ 1̲2̲ c̲o̲n̲ g̲i̲áp̲ t̲h̲ứ S̲áu̲ n̲g̲ày̲ 1̲4̲/1̲/2̲0̲2̲2̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲, t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ n̲a̲y̲ c̲ó 3̲ c̲o̲n̲ g̲i̲áp̲ h̲ốt̲ b̲ạc̲ đầy̲ t̲a̲y̲, t̲i̲ền̲ c̲ủa̲ d̲ồi̲ d̲ào̲, s̲ự n̲g̲h̲i̲ệp̲ t̲h̲u̲ận̲ l̲ợi̲ h̲a̲n̲h̲ t̲h̲ôn̲g̲.

T̲u̲ổi̲ S̲ửu̲

T̲h̲e̲o̲ t̲ử v̲i̲ h̲àn̲g̲ n̲g̲ày̲ c̲ủa̲ 1̲2̲ c̲o̲n̲ g̲i̲áp̲, t̲h̲ứ S̲áu̲ n̲g̲ày̲ 1̲4̲/1̲/2̲0̲2̲2̲ h̲ôm̲ n̲a̲y̲, t̲u̲ổi̲ S̲ửu̲ t̲r̲ở n̲ên̲ c̲ởi̲ m̲ở h̲ơn̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ ý t̲ưởn̲g̲ v̲à n̲h̲ữn̲g̲ q̲u̲a̲n̲ đi̲ểm̲ m̲ới̲ m̲ẻ, n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ m̲u̲ốn̲ t̲i̲ếp̲ n̲ối̲ n̲h̲ữn̲g̲ ý k̲i̲ến̲, q̲u̲a̲n̲ đi̲ểm̲ c̲á n̲h̲ân̲ c̲ũ. H̲ãy̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ c̲ó k̲i̲n̲h̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ s̲ốn̲g̲ để c̲ó t̲h̲ể c̲ó được̲ n̲h̲ữn̲g̲ l̲ời̲ k̲h̲u̲y̲ên̲ g̲i̲á t̲r̲ị h̲ơn̲.

N̲g̲ũ h̲àn̲h̲ t̲ươn̲g̲ s̲i̲n̲h̲ t̲ươn̲g̲ t̲r̲ợ c̲h̲o̲ m̲ối̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, c̲o̲n̲ g̲i̲áp̲ n̲ày̲ l̲à m̲ột̲ n̲g̲ười̲ d̲ịu̲ d̲àn̲g̲ v̲à b̲i̲ết̲ q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲, s̲ăn̲ s̲óc̲ c̲ác̲ t̲h̲àn̲h̲ v̲i̲ên̲. B̲ản̲ m̲ện̲h̲ l̲u̲ôn̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ v̲ới̲ n̲ửa̲ k̲i̲a̲ m̲ọi̲ s̲u̲y̲ n̲g̲h̲ĩ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ để v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ùn̲g̲ t̲h̲ảo̲ l̲u̲ận̲ đưa̲ r̲a̲ c̲ác̲h̲ g̲i̲ải̲ q̲u̲y̲ết̲ h̲ợp̲ l̲ý n̲h̲ất̲.

T̲h̲e̲o̲ q̲u̲a̲n̲ n̲i̲ệm̲ d̲ân̲ g̲i̲a̲n̲, h̲ôm̲ n̲a̲y̲ l̲à n̲g̲ày̲ m̲ọi̲ v̲i̲ệc̲ đều̲ t̲ốt̲, t̲ốt̲ n̲h̲ất̲ l̲à c̲ác̲ v̲ụ k̲h̲ởi̲ t̲ạo̲, c̲ưới̲ g̲ả, x̲ây̲ c̲ất̲, đào̲ a̲o̲ g̲i̲ến̲g̲, k̲h̲a̲i̲ m̲ươn̲g̲ r̲ạc̲h̲, k̲h̲a̲i̲ t̲r̲ươn̲g̲… C̲o̲n̲ g̲i̲áp̲ n̲ày̲ n̲ên̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ c̲ác̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ đó để c̲ó được̲ s̲ự t̲h̲u̲ận̲ l̲ợi̲.

con giap may man 2

Ản̲h̲ m̲i̲n̲h̲ h̲ọa̲: I̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲

T̲u̲ổi̲ D̲ần̲

T̲ử v̲i̲ n̲g̲ày̲ m̲ới̲ c̲ủa̲ 1̲2̲ c̲o̲n̲ g̲i̲áp̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲ứ S̲áu̲ n̲g̲ày̲ 1̲4̲/1̲/2̲0̲2̲2̲, t̲u̲ổi̲ D̲ần̲ g̲ặp̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ đi̲ều̲ t̲h̲u̲ận̲ l̲ợi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ k̲h̲i̲ c̲ó đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ n̲h̲i̲ệt̲ t̲ìn̲h̲ g̲i̲úp̲ s̲ức̲. H̲ôm̲ n̲a̲y̲ l̲à m̲ột̲ n̲g̲ày̲ c̲o̲n̲ g̲i̲áp̲ n̲ày̲ đón̲ n̲h̲ận̲ m̲a̲y̲ m̲ắn̲, v̲ì v̲ậy̲ n̲ên̲ b̲ắt̲ t̲a̲y̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ n̲g̲a̲y̲ n̲h̲ữn̲g̲ k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ đa̲n̲g̲ ấp̲ ủ, c̲h̲ớ để l̲ỡ t̲h̲ời̲ c̲ơ.

M̲ặt̲ t̲íc̲h̲ c̲ực̲ c̲ủa̲ n̲g̲ày̲ c̲ó c̲át̲ t̲i̲n̲h̲ n̲ân̲g̲ đỡ l̲à t̲u̲ổi̲ D̲ần̲ s̲ẽ t̲ìm̲ r̲a̲ m̲ột̲ c̲ác̲h̲ t̲h̲ức̲ m̲ới̲ c̲h̲o̲ đời̲ s̲ốn̲g̲, t̲h̲a̲y̲ v̲ì b̲ỏ c̲u̲ộc̲. N̲g̲a̲y̲ c̲ả k̲h̲i̲ c̲o̲n̲ g̲i̲áp̲ n̲ày̲ n̲g̲h̲ĩ r̲ằn̲g̲ m̲ìn̲h̲ đã c̲ó m̲ọi̲ t̲h̲ứ đủ r̲ồi̲, b̲ản̲ m̲ện̲h̲ v̲ẫn̲ n̲ên̲ c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ độn̲g̲ l̲ực̲ để d̲ấn̲ b̲ước̲.

N̲g̲ũ h̲àn̲h̲ t̲ươn̲g̲ s̲i̲n̲h̲ g̲i̲úp̲ c̲h̲o̲ m̲ối̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ g̲i̲áp̲ n̲ày̲ r̲ất̲ h̲ài̲ h̲òa̲. N̲ửa̲ k̲i̲a̲ l̲u̲ôn̲ s̲ẵn̲ s̲àn̲g̲ l̲ắn̲g̲ n̲g̲h̲e̲ t̲âm̲ s̲ự c̲ủa̲ b̲ản̲ m̲ện̲h̲. B̲ởi̲ v̲ậy̲ t̲u̲ổi̲ D̲ần̲ đừn̲g̲ g̲i̲ấu̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲òn̲g̲, h̲ãy̲ n̲ói̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ v̲à t̲h̲ảo̲ l̲u̲ận̲ v̲ới̲ n̲ửa̲ k̲i̲a̲ để c̲ùn̲g̲ t̲ìm̲ r̲a̲ c̲ác̲h̲ g̲i̲ải̲ q̲u̲y̲ết̲ h̲ợp̲ l̲ý.

con giap may man

Ản̲h̲ m̲i̲n̲h̲ h̲ọa̲: I̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲

T̲ử v̲i̲ n̲g̲ày̲ m̲ới̲ c̲ủa̲ 1̲2̲ c̲o̲n̲ g̲i̲áp̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲ứ S̲áu̲ n̲g̲ày̲ 1̲4̲/1̲/2̲0̲2̲2̲, t̲u̲ổi̲ D̲ần̲ g̲ặp̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ đi̲ều̲ t̲h̲u̲ận̲ l̲ợi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ k̲h̲i̲ c̲ó đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ n̲h̲i̲ệt̲ t̲ìn̲h̲ g̲i̲úp̲ s̲ức̲. Ản̲h̲ m̲i̲n̲h̲ h̲ọa̲: I̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲
T̲u̲ổi̲ M̲ùi̲

T̲h̲e̲o̲ t̲ử v̲i̲ n̲g̲ày̲ m̲ới̲ c̲ủa̲ 1̲2̲ c̲o̲n̲ g̲i̲áp̲, t̲h̲ứ S̲áu̲ n̲g̲ày̲ 1̲4̲/1̲/2̲0̲2̲2̲ h̲ôm̲ n̲a̲y̲, t̲u̲ổi̲ M̲ùi̲ c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ n̲h̲i̲ệt̲ h̲u̲y̲ết̲ h̲ơn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ v̲i̲ệc̲ m̲ìn̲h̲ l̲à v̲à h̲ăn̲g̲ h̲ái̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ c̲ác̲ t̲h̲ử t̲h̲ác̲h̲ m̲ới̲. C̲o̲n̲ g̲i̲áp̲ n̲ày̲ t̲h̲ườn̲g̲ b̲ắt̲ t̲a̲y̲ v̲ào̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ n̲g̲a̲y̲ m̲à k̲h̲ôn̲g̲ h̲ề c̲h̲ần̲ c̲h̲ừ, d̲o̲ d̲ự, d̲ù đó l̲à c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ đi̲ c̲h̲ăn̲g̲ n̲ữa̲.

con giap may man 1

Ản̲h̲ m̲i̲n̲h̲ h̲ọa̲: I̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲

N̲g̲ũ h̲àn̲h̲ t̲ươn̲g̲ s̲i̲n̲h̲ c̲h̲o̲ b̲ản̲ m̲ện̲h̲ c̲ơ h̲ội̲ để t̲h̲ể h̲i̲ện̲ m̲ột̲ p̲h̲ần̲ n̲ăn̲g̲ l̲ực̲, t̲ài̲ n̲ăn̲g̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲, đi̲ều̲ m̲à t̲ừ t̲r̲ước̲ t̲ới̲ g̲i̲ờ c̲o̲n̲ g̲i̲áp̲ n̲ày̲ c̲h̲ưa̲ c̲ó c̲ơ h̲ội̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ h̲ãy̲ l̲ắn̲g̲ n̲g̲h̲e̲ l̲ời̲ k̲h̲u̲y̲ên̲ c̲ủa̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲ để b̲i̲ết̲ m̲ìn̲h̲ c̲ó t̲h̲ể l̲àm̲ được̲ n̲h̲ữn̲g̲ đi̲ều̲ g̲ì g̲i̲á t̲r̲ị h̲ơn̲ v̲ới̲ n̲ăn̲g̲ l̲ực̲ đó.

T̲a̲m̲ h̲ợp̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ r̲ất̲ t̲ốt̲ c̲h̲o̲ t̲u̲ổi̲ M̲ùi̲ độc̲ t̲h̲ân̲ c̲ó t̲h̲ể t̲ìm̲ được̲ n̲g̲ười̲ t̲âm̲ đầu̲ ý h̲ợp̲, a̲i̲ đã c̲ó g̲i̲a̲ đìn̲h̲ l̲ại̲ n̲ên̲ c̲ẩn̲ t̲r̲ọn̲g̲ t̲r̲ước̲ c̲ác̲ m̲ối̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ m̲ới̲. T̲ốt̲ n̲h̲ất̲, b̲ản̲ m̲ện̲h̲ h̲ãy̲ l̲u̲ôn̲ c̲h̲ú ý v̲à g̲i̲ữ k̲h̲o̲ản̲g̲ c̲ác̲h̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ k̲h̲ác̲ g̲i̲ới̲ c̲ó ý địn̲h̲ t̲i̲ếp̲ c̲ận̲ m̲ìn̲h̲, t̲r̲án̲h̲ để b̲ản̲ t̲h̲ân̲ s̲a̲ n̲g̲ã v̲ì h̲a̲m̲ v̲u̲i̲.

*T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲ài̲ v̲i̲ết̲ c̲h̲ỉ m̲a̲n̲g̲ t̲ín̲h̲ c̲h̲ất̲ t̲h̲a̲m̲ k̲h̲ảo̲ v̲à c̲h̲i̲êm̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *