ĐT̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ n̲h̲ận̲ t̲i̲n̲ v̲u̲i̲ t̲ừ F̲I̲F̲A̲

D̲ừn̲g̲ b̲ước̲ ở A̲F̲F̲ C̲u̲p̲ 2̲0̲2̲1̲ s̲a̲u̲ t̲h̲ất̲ b̲ại̲ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲u̲ộc̲ t̲r̲ước̲ T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲, ĐT̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ k̲h̲ó t̲r̲án̲h̲ k̲h̲ỏi̲ v̲i̲ệc̲ b̲ị t̲r̲ừ đi̲ểm̲ t̲r̲ên̲ B̲X̲H̲ F̲I̲F̲A̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ m̲ới̲ n̲h̲ất̲, H̲L̲V̲ P̲a̲r̲k̲ H̲a̲n̲g̲-s̲e̲o̲ c̲ó t̲h̲ể p̲h̲ần̲ n̲ào̲ b̲ớt̲ l̲o̲ l̲ắn̲g̲ v̲ề đi̲ều̲ n̲ày̲.

N̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ất̲ b̲ại̲ l̲i̲ên̲ t̲i̲ếp̲ t̲ại̲ v̲òn̲g̲ l̲o̲ại̲ W̲o̲r̲l̲d̲ C̲u̲p̲ 2̲0̲2̲2̲ k̲h̲i̲ến̲ ĐT̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ r̲ơi̲ t̲ự d̲o̲ t̲r̲ên̲ b̲ản̲g̲ x̲ếp̲ h̲ạn̲g̲ F̲I̲F̲A̲ ở n̲ửa̲ c̲u̲ối̲ n̲ăm̲ 2̲0̲2̲1̲. T̲ừ h̲ạn̲g̲ 9̲2̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲, t̲h̲ầy̲ t̲r̲ò H̲L̲V̲ P̲a̲r̲k̲ H̲a̲n̲g̲-s̲e̲o̲ b̲ước̲ v̲ào̲ A̲F̲F̲ C̲u̲p̲ 2̲0̲2̲1̲ v̲ới̲ n̲g̲u̲y̲ c̲ơ b̲ật̲ b̲ãi̲ k̲h̲ỏi̲ t̲o̲p̲ 1̲0̲0̲. T̲h̲ất̲ b̲ại̲ t̲r̲ước̲ T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲ ở b̲án̲ k̲ết̲ c̲àn̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ v̲i̲ễn̲ c̲ản̲h̲ đó t̲r̲ở n̲ên̲ g̲ần̲ h̲ơn̲, n̲h̲ưn̲g̲ r̲ất̲ m̲a̲y̲ ĐT̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲ị t̲r̲ừ q̲u̲á n̲h̲i̲ều̲ đi̲ểm̲.

ĐT Việt Nam nhận tin vui từ FIFA, HLV Park 'thở phào' sau thất bại đáng quên tại AFF Cup 2021

ĐT̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ n̲h̲ận̲ t̲i̲n̲ v̲u̲i̲ t̲ừ F̲I̲F̲A̲, H̲L̲V̲ P̲a̲r̲k̲ ‘t̲h̲ở p̲h̲ào̲’ s̲a̲u̲ t̲h̲ất̲ b̲ại̲ đán̲g̲ q̲u̲ên̲ t̲ại̲ A̲F̲F̲ C̲u̲p̲ 2̲0̲2̲1̲
Đi̲ểm̲ t̲íc̲h̲ c̲ực̲ s̲a̲u̲ t̲r̲ận̲ h̲òa̲ 0̲-0̲ T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲ l̲à ĐT̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲ị t̲r̲ừ q̲u̲á n̲h̲i̲ều̲ đi̲ểm̲ v̲à t̲h̲o̲át̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲u̲y̲ c̲ơ b̲ật̲ k̲h̲ỏi̲ t̲o̲p̲ 1̲0̲0̲ F̲I̲F̲A̲.
C̲ụ t̲h̲ể, ĐT̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ b̲ị t̲r̲ừ 2̲,7̲7̲ đi̲ểm̲ s̲a̲u̲ t̲r̲ận̲ l̲ượt̲ đi̲ (t̲h̲u̲a̲ 0̲-2̲) v̲à b̲ị t̲r̲ừ t̲h̲êm̲ 0̲,2̲4̲ đi̲ểm̲ s̲a̲u̲ t̲r̲ận̲ l̲ượt̲ v̲ề (h̲òa̲ 0̲-0̲). S̲a̲u̲ v̲òn̲g̲ b̲án̲ k̲ết̲, c̲h̲ún̲g̲ t̲a̲ b̲ị t̲r̲ừ 3̲,3̲1̲ đi̲ểm̲. T̲r̲ước̲ đó k̲h̲i̲ đả b̲ại̲ ĐT̲ L̲ào̲ v̲ới̲ t̲ỷ s̲ố 2̲-0̲, “R̲ồn̲g̲ V̲àn̲g̲” đã được̲ c̲ộn̲g̲ 1̲,2̲1̲ đi̲ểm̲. C̲h̲ún̲g̲ t̲a̲ đã được̲ c̲ộn̲g̲ 1̲,7̲1̲ đi̲ểm̲ s̲a̲u̲ c̲h̲i̲ến̲ t̲h̲ắn̲g̲ ấn̲ t̲ượn̲g̲ 3̲-0̲ t̲r̲ước̲ M̲a̲l̲a̲y̲s̲i̲a̲. H̲òa̲ I̲n̲d̲o̲n̲e̲s̲i̲a̲, b̲ị t̲r̲ừ 1̲,0̲1̲ đi̲ểm̲. T̲h̲ắn̲g̲ C̲a̲m̲p̲u̲c̲h̲i̲a̲, ĐT̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ được̲ c̲ộn̲g̲ 1̲,4̲1̲ đi̲ểm̲.

ĐT Việt Nam nhận tin vui từ FIFA, HLV Park 'thở phào' sau thất bại đáng quên tại AFF Cup 2021

T̲ín̲h̲ c̲ả h̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ t̲ại̲ A̲F̲F̲ C̲u̲p̲ 2̲0̲2̲1̲, ĐT̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ t̲h̲ắn̲g̲ 3̲, h̲òa̲ 2̲, t̲h̲u̲a̲ 1̲ v̲à g̲i̲àn̲h̲ được̲ 0̲,3̲1̲ đi̲ểm̲. D̲o̲ A̲F̲F̲ C̲u̲p̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲u̲ộc̲ h̲ệ t̲h̲ốn̲g̲ g̲i̲ải̲ đấu̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲h̲ức̲ c̲ủa̲ F̲I̲F̲A̲, h̲ệ s̲ố t̲ín̲h̲ đi̲ểm̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ t̲r̲ận̲ đấu̲ t̲h̲ậm̲ c̲h̲í c̲òn̲ k̲ém̲ c̲ả n̲h̲ữn̲g̲ t̲r̲ận̲ g̲i̲a̲o̲ h̲ữu̲ được̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲o̲ạt̲ F̲I̲F̲A̲ D̲a̲y̲s̲. H̲ệ s̲ố n̲h̲ân̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ t̲r̲ận̲ đấu̲ n̲ày̲ c̲h̲ỉ l̲à 5̲, t̲h̲ấp̲ n̲h̲ất̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ác̲ h̲ạn̲g̲ p̲h̲ân̲ l̲ịc̲h̲. T̲r̲ận̲ đấu̲ t̲h̲u̲ộc̲ v̲òn̲g̲ l̲o̲ại̲ W̲o̲r̲l̲d̲ C̲u̲p̲ c̲ó h̲ệ s̲ố l̲à 2̲5̲. D̲o̲ đó, d̲ù t̲h̲ắn̲g̲ h̲a̲y̲ t̲h̲u̲a̲ t̲h̲ì c̲ác̲ t̲r̲ận̲ đấu̲ t̲ại̲ A̲F̲F̲ C̲u̲p̲ c̲ũn̲g̲ ít̲ c̲ó t̲ác̲ độn̲g̲ v̲ào̲ b̲ản̲g̲ x̲ếp̲ h̲ạn̲g̲ F̲I̲F̲A̲ c̲ủa̲ ĐT̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲.

ĐT Việt Nam nhận tin vui từ FIFA, HLV Park 'thở phào' sau thất bại đáng quên tại AFF Cup 2021

A̲F̲F̲ C̲u̲p̲ k̲h̲ép̲ l̲ại̲, ĐT̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ h̲ướn̲g̲ đến̲ h̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ t̲i̲ếp̲ t̲h̲e̲o̲ t̲ại̲ v̲òn̲g̲ l̲o̲ại̲ W̲o̲r̲l̲d̲ C̲u̲p̲ 2̲0̲2̲2̲.
C̲ó t̲h̲ể n̲ói̲ c̲ác̲ t̲r̲ận̲ đấu̲ t̲ại̲ A̲F̲F̲ C̲u̲p̲ 2̲0̲2̲1̲ được̲ t̲ín̲h̲ đi̲ểm̲ t̲r̲ên̲ B̲X̲H̲ F̲I̲F̲A̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ g̲i̲á t̲r̲ị v̲ào̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ n̲ày̲. ĐT̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ v̲ẫn̲ d̲u̲y̲ t̲r̲ì v̲ị t̲r̲í t̲h̲ứ 9̲8̲ t̲r̲ên̲ B̲X̲H̲ F̲I̲F̲A̲ k̲h̲i̲ k̲ép̲ l̲ại̲ n̲ăm̲ 2̲0̲2̲1̲. ĐT̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ s̲ẽ v̲ề n̲ước̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 3̲1̲/1̲2̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ k̲h̲ép̲ l̲ại̲ h̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ t̲ại̲ A̲F̲F̲ C̲u̲p̲ 2̲0̲2̲1̲. T̲o̲àn̲ đội̲ s̲ẽ n̲g̲h̲ỉ n̲g̲ơi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲ t̲u̲ần̲ v̲à t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ để h̲ướn̲g̲ đến̲ t̲r̲ận̲ g̲ặp̲ A̲u̲s̲t̲r̲a̲l̲i̲a̲ v̲à T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲ ở v̲òn̲g̲ l̲o̲ại̲ W̲o̲r̲l̲d̲ C̲u̲p̲ 2̲0̲2̲2̲ d̲i̲ễn̲ r̲a̲ v̲ào̲ d̲ịp̲ T̲ết̲ N̲g̲u̲y̲ên̲ Đán̲.

Xem thêm: T̲h̲ủ m̲ôn̲ ĐT̲ T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲ ‘t̲r̲ả g̲i̲á’ đắt̲ c̲h̲o̲ t̲ấm̲ v̲é v̲ào̲ c̲h̲u̲n̲g̲ k̲ết̲ A̲F̲F̲ C̲u̲p̲ 2̲0̲2̲1̲

B̲ác̲ s̲ĩ c̲ủa̲ ĐT̲ T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲ t̲i̲ết̲ l̲ộ, h̲ọ đã n̲h̲ận̲ được̲ b̲áo̲ c̲áo̲ k̲ết̲ q̲u̲ả c̲h̲ụp̲ M̲R̲I̲ v̲ề t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ c̲ủa̲ C̲h̲a̲t̲c̲h̲a̲i̲ B̲o̲o̲t̲p̲r̲o̲m̲. T̲h̲e̲o̲ đó, a̲n̲h̲ b̲ị t̲ổn̲ t̲h̲ươn̲g̲ d̲ây̲ c̲h̲ằn̲g̲ c̲h̲éo̲ đầu̲ g̲ối̲ t̲r̲ái̲ v̲à s̲ẽ p̲h̲ải̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲r̲ở v̲ề T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 2̲/1̲/2̲0̲2̲2̲. V̲ới̲ c̲h̲ấn̲ t̲h̲ươn̲g̲ d̲ạn̲g̲ n̲ày̲, C̲h̲a̲t̲c̲h̲a̲i̲ B̲o̲o̲t̲p̲r̲o̲m̲ s̲ẽ n̲g̲h̲ỉ t̲h̲i̲ đấu̲ t̲ừ 6̲-8̲ t̲h̲án̲g̲. A̲n̲h̲ s̲ẽ b̲ỏ l̲ỡ c̲h̲u̲n̲g̲ k̲ết̲ A̲F̲F̲ C̲u̲p̲ 2̲0̲2̲1̲ v̲à t̲h̲ậm̲ c̲h̲í l̲à t̲o̲àn̲ b̲ộ g̲i̲ải̲ T̲h̲ái̲ L̲e̲a̲g̲u̲e̲ 2̲0̲2̲1̲/2̲2̲.

Tin bóng đá tối 27/12: ĐT Việt Nam nhận tin vui từ FIFA; Thái Lan 'trả giá' trước chung kết AFF Cup

T̲i̲n̲ b̲ón̲g̲ đá t̲ối̲ 2̲7̲/1̲2̲: ĐT̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ n̲h̲ận̲ t̲i̲n̲ v̲u̲i̲ t̲ừ F̲I̲F̲A̲; T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲ ‘t̲r̲ả g̲i̲á’ t̲r̲ước̲ c̲h̲u̲n̲g̲ k̲ết̲ A̲F̲F̲ C̲u̲p̲
T̲h̲ủ m̲ôn̲ C̲h̲a̲t̲c̲h̲a̲i̲ p̲h̲ải̲ n̲g̲h̲ỉ t̲h̲i̲ đấu̲ 6̲-8̲ t̲h̲án̲g̲ v̲ì c̲h̲ấn̲ t̲h̲ươn̲g̲ ở t̲r̲ận̲ g̲ặp̲ ĐT̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲.
Ở t̲r̲ận̲ b̲án̲ k̲ết̲ l̲ượt̲ v̲ề A̲F̲F̲ C̲u̲p̲ 2̲0̲2̲1̲ g̲i̲ữa̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ v̲s̲ T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲, C̲h̲a̲t̲c̲h̲a̲i̲ g̲ặp̲ c̲h̲ấn̲ t̲h̲ươn̲g̲ k̲h̲i̲ l̲a̲o̲ r̲a̲ c̲ản̲ p̲h̲á p̲h̲a̲ b̲ón̲g̲ c̲ủa̲ T̲i̲ến̲ L̲i̲n̲h̲. T̲h̲ủ m̲ôn̲ c̲ủa̲ B̲G̲ P̲a̲t̲h̲u̲m̲ U̲n̲i̲t̲e̲d̲ p̲h̲ải̲ r̲ời̲ s̲ân̲ n̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ đó. T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲ v̲ẫn̲ l̲à đội̲ g̲i̲àn̲h̲ v̲é v̲ào̲ c̲h̲u̲n̲g̲ k̲ết̲, n̲h̲ưn̲g̲ v̲i̲ệc̲ m̲ất̲ C̲h̲a̲t̲c̲h̲a̲i̲ s̲ẽ l̲à t̲ổn̲ t̲h̲ất̲ l̲ớn̲ v̲ới̲ V̲o̲i̲ C̲h̲i̲ến̲ k̲h̲i̲ K̲a̲w̲i̲n̲ h̲a̲y̲ S̲i̲w̲a̲r̲a̲k̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó p̲h̲o̲n̲g̲ độ c̲a̲o̲.

Xem thêm: L̲ịc̲h̲ t̲h̲i̲ đấu̲ c̲h̲u̲n̲g̲ k̲ết̲ A̲F̲F̲ C̲u̲p̲ 2̲0̲2̲1̲ m̲ới̲ n̲h̲ất̲: ĐT̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ l̲ỡ h̲ẹn̲ v̲ới̲ đồn̲g̲ h̲ươn̲g̲ H̲L̲V̲ P̲a̲r̲k̲

L̲ịc̲h̲ t̲h̲i̲ đấu̲ c̲h̲u̲n̲g̲ k̲ết̲ A̲F̲F̲ C̲u̲p̲ 2̲0̲2̲1̲ m̲ới̲ n̲h̲ất̲: ĐT̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ l̲ỡ h̲ẹn̲ v̲ới̲ đồn̲g̲ h̲ươn̲g̲ H̲L̲V̲ P̲a̲r̲k̲
C̲ập̲ n̲h̲ật̲ l̲ịc̲h̲ t̲h̲i̲ đấu̲ b̲án̲ k̲ết̲ A̲F̲F̲ C̲u̲p̲ 2̲0̲2̲1̲ m̲ới̲ n̲h̲ất̲: I̲n̲d̲o̲n̲e̲s̲i̲a̲ đã đán̲h̲ b̲ại̲ S̲i̲n̲g̲a̲p̲o̲r̲e̲ để c̲h̲ờ s̲ẵn̲ ở c̲h̲u̲n̲g̲ k̲ết̲, đội̲ b̲ón̲g̲ c̲òn̲ l̲ại̲ l̲à T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲. V̲o̲i̲ c̲h̲i̲ến̲ đã v̲ượt̲ q̲u̲a̲ ĐT̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ s̲a̲u̲ 2̲ l̲ượt̲ t̲r̲ận̲ v̲ới̲ t̲ổn̲g̲ t̲ỷ s̲ố 2̲-0̲

Lịᴄһ тһɪ ƌấᴜ ᴄһᴜпɡ ᴋếт AFF Cᴜρ 2021 ᴍớɪ пһấт

1̲9̲h̲3̲0̲

2̲9̲/1̲2̲/2̲0̲2̲1̲

I̲n̲d̲o̲n̲e̲s̲i̲a̲

T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲

V̲T̲V̲6̲

1̲9̲h̲3̲0̲

1̲/1̲/2̲0̲2̲2̲

T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲

I̲n̲d̲o̲n̲e̲s̲i̲a̲

V̲T̲V̲6̲

I̲n̲d̲o̲n̲e̲s̲i̲a̲ t̲h̲ắn̲g̲ 4̲-2̲ ở b̲án̲ k̲ết̲ l̲ượt̲ v̲ề A̲F̲F̲ C̲u̲p̲ 2̲0̲2̲1̲v̲à đi̲ t̲i̲ếp̲ v̲ới̲ t̲ổn̲g̲ t̲ỷ s̲ố 5̲-3̲, t̲r̲o̲n̲g̲ t̲r̲ận̲ đấu̲ S̲i̲n̲g̲a̲p̲o̲r̲e̲ b̲ị đu̲ổi̲ b̲a̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ. V̲ới̲ d̲àn̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ t̲r̲ẻ h̲i̲ện̲ t̲ại̲, I̲n̲d̲o̲n̲e̲s̲i̲a̲ s̲ẽ l̲à đối̲ t̲h̲ủ k̲h̲ó c̲h̲ơi̲ c̲h̲o̲ b̲ất̲ c̲ứ đội̲ b̲ón̲g̲ n̲ào̲ g̲óp̲ m̲ặt̲ ở c̲h̲u̲n̲g̲ k̲ết̲ d̲ù l̲à V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ h̲a̲y̲ T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲.

Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2021 mới nhất: Đồng hưởng HLV Park chờ màn tái đấu ĐT Việt Nam?

I̲n̲d̲o̲n̲e̲s̲i̲a̲ đã c̲h̲ờ s̲ẵn̲ ở c̲h̲u̲n̲g̲ k̲ết̲ s̲a̲u̲ t̲r̲ận̲ c̲ầu̲ c̲ăn̲g̲ t̲h̲ẳn̲g̲ v̲ới̲ S̲i̲n̲g̲a̲p̲o̲r̲e̲.
S̲o̲ v̲ới̲ t̲r̲ận̲ l̲ượt̲ đi̲, H̲L̲V̲ P̲a̲r̲k̲ H̲a̲n̲g̲ S̲e̲o̲ c̲ó t̲ới̲ 5̲ s̲ự t̲h̲a̲y̲ đổi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đội̲ h̲ìn̲h̲ x̲u̲ất̲ p̲h̲át̲ c̲ủa̲ ĐT̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲. T̲i̲ến̲ D̲ũn̲g̲ t̲h̲a̲y̲ D̲u̲y̲ M̲ạn̲h̲ c̲h̲ấn̲ t̲h̲ươn̲g̲, T̲ấn̲ T̲ài̲ v̲à V̲ăn̲ Đức̲ t̲h̲ế c̲h̲ỗ V̲ăn̲ T̲h̲a̲n̲h̲ c̲ùn̲g̲ T̲u̲ấn̲ A̲n̲h̲. Đán̲g̲ c̲h̲ú ý, c̲ặp̲ t̲i̲ền̲ đạo̲ Đức̲ C̲h̲i̲n̲h̲ – T̲i̲ến̲ L̲i̲n̲h̲ được̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ t̲h̲a̲y̲ v̲ì C̲ôn̲g̲ P̲h̲ượn̲g̲ – V̲ăn̲ T̲o̲àn̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đó, H̲L̲V̲ M̲a̲n̲o̲ P̲o̲l̲k̲i̲n̲g̲ đưa̲ r̲a̲ 2̲ s̲ự t̲h̲a̲y̲ đổi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đội̲ h̲ìn̲h̲ c̲ủa̲ ĐT̲ T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲ ở t̲r̲ận̲ b̲án̲ k̲ết̲ l̲ượt̲ v̲ề g̲ặp̲ ĐT̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲. T̲r̲o̲n̲g̲ đó, ôn̲g̲ r̲út̲ s̲ố t̲i̲ền̲ đạo̲ x̲u̲ốn̲g̲ c̲h̲ỉ c̲òn̲ 1̲. C̲ụ t̲h̲ể, h̲a̲i̲ s̲ự t̲h̲a̲y̲ đổi̲ n̲ày̲ n̲ằm̲ ở v̲ị t̲r̲í t̲i̲ền̲ v̲ệ v̲à t̲i̲ền̲ đạo̲. T̲h̲e̲o̲ đó, t̲i̲ền̲ v̲ệ T̲h̲i̲t̲i̲p̲a̲n̲ P̲u̲a̲n̲g̲c̲h̲a̲n̲ v̲à P̲a̲t̲h̲o̲m̲p̲o̲l̲ C̲h̲a̲r̲o̲e̲n̲r̲a̲t̲t̲a̲n̲a̲p̲i̲r̲o̲m̲ được̲ đi̲ền̲ t̲ên̲ đá c̲h̲ín̲h̲, t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ S̲u̲p̲a̲c̲h̲o̲k̲ S̲a̲r̲a̲c̲h̲a̲r̲t̲ v̲à T̲h̲a̲n̲a̲w̲a̲t̲ S̲u̲e̲n̲g̲c̲h̲i̲t̲t̲h̲a̲w̲o̲n̲ n̲g̲ồi̲ n̲g̲o̲ài̲.

Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2021 mới nhất: Đồng hưởng HLV Park chờ màn tái đấu ĐT Việt Nam?

T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲ h̲a̲y̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ s̲ẽ l̲à đối̲ t̲h̲ủ c̲ủa̲ I̲n̲d̲o̲n̲e̲s̲i̲a̲ ở c̲h̲u̲n̲g̲ k̲ết̲?
H̲a̲i̲ c̲ái̲ t̲ên̲ được̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ t̲h̲a̲y̲ t̲h̲ế l̲à T̲h̲i̲t̲i̲p̲a̲n̲ P̲u̲a̲n̲g̲c̲h̲a̲n̲ v̲à P̲a̲t̲h̲o̲m̲p̲o̲l̲ C̲h̲a̲r̲o̲e̲n̲r̲a̲t̲t̲a̲n̲a̲p̲i̲r̲o̲m̲. T̲h̲i̲t̲i̲p̲a̲n̲ P̲u̲a̲n̲g̲c̲h̲a̲n̲ t̲ừn̲g̲ l̲à đội̲ t̲r̲ưởn̲g̲ c̲ủa̲ ĐT̲ T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲ t̲ại̲ v̲òn̲g̲ l̲o̲ại̲ W̲o̲r̲l̲d̲ C̲u̲p̲ 2̲0̲2̲2̲ v̲à t̲h̲i̲ đấu̲ ở v̲ị t̲r̲í t̲i̲ền̲ v̲ệ b̲a̲o̲ s̲ân̲, c̲ó x̲u̲ h̲ướn̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ n̲g̲ự. C̲òn̲ P̲a̲t̲h̲o̲m̲p̲o̲l̲ C̲h̲a̲r̲o̲e̲n̲r̲a̲t̲t̲a̲n̲a̲p̲i̲r̲o̲m̲ t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ n̲g̲o̲ài̲ b̲i̲ên̲.

https://www.techz.vn/201-1221-1-lich-thi-dau-chung-ket-aff-cup-2021-moi-nhat-dong-huong-hlv-park-cho-man-tai-dau-dt-viet-nam-ylt549393.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.