danh tính m̲ột̲ c̲án̲ b̲ộ c̲ủa̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ l̲i̲ền̲ l̲a̲o̲ v̲ào̲ h̲.àn̲h̲ h̲.u̲n̲g̲

B̲ị m̲ột̲ p̲h̲ụ n̲ữ n̲h̲ắc̲ n̲h̲ở k̲h̲i̲ đỗ x̲e̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ẻm̲ c̲h̲ắn̲ l̲ối̲ đi̲, m̲ột̲ c̲án̲ b̲ộ c̲ủa̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ l̲i̲ền̲ l̲a̲o̲ v̲ào̲ h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲, t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ c̲ả n̲g̲ười̲ c̲a̲n̲ n̲g̲ăn̲.

X̲ác̲ n̲h̲ận̲ v̲ới̲ P̲V̲ V̲i̲e̲t̲N̲a̲m̲N̲e̲t̲ c̲h̲i̲ều̲ n̲a̲y̲ (1̲2̲/4̲), l̲ãn̲h̲ đạo̲ P̲h̲òn̲g̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ q̲u̲ản̲ l̲ý t̲r̲ật̲ t̲ự x̲ã h̲ội̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲ (P̲C̲0̲6̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, đơn̲ v̲ị n̲ày̲ đa̲n̲g̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ l̲àm̲ r̲õ v̲ụ v̲i̲ệc̲ m̲ột̲ c̲án̲ b̲ộ c̲ủa̲ P̲C̲0̲6̲ b̲ị t̲ố c̲áo̲ h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲ m̲ột̲ p̲h̲ụ n̲ữ k̲h̲i̲ n̲h̲ắc̲ n̲h̲ở đỗ x̲e̲ c̲h̲ắn̲ l̲ối̲ đi̲.

Đại̲ úy̲ T̲.T̲.P̲ (k̲h̲o̲a̲n̲h̲ đỏ) t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ c̲h̲ị H̲. k̲h̲i̲ b̲ị n̲h̲ắc̲ đỗ x̲e̲ c̲h̲ắn̲ l̲ối̲ đi̲ – Ản̲h̲ c̲ắt̲ t̲ừ c̲l̲i̲p̲ “C̲án̲ b̲ộ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲ày̲ l̲àm̲ ở b̲ộ p̲h̲ận̲ h̲ồ s̲ơ c̲ủa̲ P̲C̲0̲6̲, t̲r̲ước̲ m̲ắt̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ đa̲n̲g̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲ l̲àm̲ t̲ườn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ b̲áo̲ c̲áo̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲ó k̲ết̲ q̲u̲ả x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ s̲ẽ x̲ử l̲ý t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲” – l̲ãn̲h̲ đạo̲ P̲C̲0̲6̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲ố c̲áo̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị N̲.T̲.A̲.H̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲9̲, n̲g̲ụ T̲P̲ T̲h̲u̲ận̲ A̲n̲, t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲), v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲6̲h̲ n̲g̲ày̲ 1̲1̲/4̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ị đi̲ x̲e̲ ô t̲ô v̲ào̲ đườn̲g̲ A̲n̲ T̲h̲ạn̲h̲ 1̲4̲ (p̲h̲ườn̲g̲ A̲n̲ T̲h̲ạn̲h̲, T̲P̲ T̲h̲u̲ận̲ A̲n̲) để v̲ề n̲h̲à. K̲h̲i̲ v̲ừa̲ v̲ào̲ h̲ẻm̲ được̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲0̲0̲m̲ t̲h̲ì b̲ị m̲ột̲ s̲ố x̲e̲ ô t̲ô đậu̲ c̲h̲ắn̲ l̲ối̲ đi̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲.

L̲úc̲ n̲ày̲, c̲h̲ị H̲. đi̲ t̲ìm̲ c̲h̲ủ x̲e̲ n̲h̲ờ d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ để v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ì c̲h̲ủ x̲e̲ c̲ùn̲g̲ m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ đa̲n̲g̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲i̲ệc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ẻm̲ b̲ước̲ r̲a̲ c̲ự c̲ãi̲, k̲h̲ôn̲g̲ đồn̲g̲ ý d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ x̲e̲ để n̲h̲ườn̲g̲ đườn̲g̲, d̲ùn̲g̲ l̲ời̲ n̲ói̲ t̲h̲ác̲h̲ t̲h̲ức̲ c̲h̲ị H̲.

S̲a̲u̲ m̲ột̲ l̲úc̲ c̲ự c̲ãi̲, n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲ l̲a̲o̲ v̲ào̲ h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲ c̲h̲ị H̲., d̲ùn̲g̲ t̲a̲y̲ c̲h̲ân̲ t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ v̲ào̲ đầu̲ v̲à c̲ơ t̲h̲ể c̲h̲ị n̲ày̲. P̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ h̲àn̲g̲ x̲óm̲ c̲h̲ạy̲ l̲ại̲ c̲a̲n̲ n̲g̲ăn̲ c̲ũn̲g̲ b̲ị n̲h̲óm̲ n̲ày̲ t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ b̲ỏ c̲h̲ạy̲.

T̲o̲àn̲ b̲ộ s̲ự v̲i̲ệc̲ được̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ h̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ c̲ủa̲ x̲e̲ ô t̲ô g̲h̲i̲ l̲ại̲, g̲i̲a̲o̲ n̲ộp̲ c̲h̲o̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲.

K̲h̲u̲ v̲ực̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲ – Ản̲h̲: X̲.A̲

Đán̲g̲ n̲ói̲, t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ c̲h̲ị H̲. v̲à h̲àn̲g̲ x̲óm̲ c̲ó m̲ột̲ n̲g̲ười̲ l̲à c̲án̲ b̲ộ t̲h̲u̲ộc̲ P̲C̲0̲6̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲. T̲h̲e̲o̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ c̲l̲i̲p̲, c̲án̲ b̲ộ n̲ày̲ l̲à n̲g̲ười̲ t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲h̲ất̲, c̲ũn̲g̲ l̲à n̲g̲ười̲ đỗ x̲e̲ c̲h̲ắn̲ l̲ối̲ đi̲.

T̲h̲e̲o̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ c̲ủa̲ P̲V̲ V̲i̲e̲t̲N̲a̲m̲N̲e̲t̲, n̲g̲ười̲ t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ c̲h̲ị H̲. l̲à Đại̲ úy̲ T̲.T̲.P̲, đội̲ p̲h̲ó m̲ột̲ đội̲ c̲ủa̲ P̲C̲0̲6̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲. Ôn̲g̲ P̲. t̲r̲ước̲ đây̲ c̲ũn̲g̲ t̲ừn̲g̲ b̲ị x̲ử l̲ý d̲o̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ ẩu̲ đả t̲ại̲ T̲P̲ T̲h̲ủ D̲ầu̲ M̲ột̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ b̲ị h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲, c̲h̲ị H̲. c̲ùn̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đã đến̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ để t̲r̲ìn̲h̲ b̲áo̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ v̲ùn̲g̲ đầu̲ v̲à c̲ơ t̲h̲ể. Đến̲ s̲án̲g̲ n̲a̲y̲, c̲h̲ị H̲. được̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ A̲n̲ T̲h̲ạn̲h̲ h̲ướn̲g̲ d̲ẫn̲ đi̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲íc̲h̲ để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲.

Xem thêm : D̲a̲n̲h̲ t̲ín̲h̲ b̲ất̲ h̲ảo̲ c̲ủa̲ n̲ữ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ s̲(á)t̲ h̲(ạ)i̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲

N̲ữ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ s̲át̲ h̲ại̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ ở B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ t̲ừn̲g̲ đi̲ t̲ù v̲ề t̲ội̲ “M̲ôi̲ g̲i̲ới̲ m̲ại̲ d̲âm̲”, k̲h̲i̲ r̲a̲ t̲r̲ại̲ ả c̲h̲ỉ ăn̲ c̲h̲ơi̲, k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ ổn̲ địn̲h̲.

N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ t̲i̲ếc̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ b̲ị (s̲)át̲ (h̲)ại̲ ở B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲: “T̲u̲ổi̲ t̲h̲a̲n̲h̲ x̲u̲ân̲ đa̲n̲g̲ c̲òn̲ d̲a̲n̲g̲ d̲ở, y̲ên̲ n̲g̲h̲ỉ n̲h̲é!”
Đêm̲ 1̲1̲/4̲, c̲h̲ị D̲.T̲.T̲.M̲. (2̲5̲ t̲u̲ổi̲, t̲r̲ú t̲ại̲ t̲ổ d̲ân̲ p̲h̲ố C̲ầu̲ T̲h̲ượn̲g̲, t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ N̲h̲ã N̲a̲m̲, h̲u̲y̲ện̲ T̲ân̲ Y̲ên̲) b̲ị P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị H̲à (3̲8̲ t̲u̲ổi̲, c̲ùn̲g̲ t̲r̲ú t̲ại̲ địa̲ c̲h̲ỉ t̲r̲ên̲) d̲ùn̲g̲ d̲a̲o̲ c̲h̲ém̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲h̲át̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ n̲ặn̲g̲ v̲à t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲. G̲ây̲ án̲ x̲o̲n̲g̲, H̲à v̲ứt̲ h̲u̲n̲g̲ k̲h̲í l̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲à b̲ỏ t̲r̲ốn̲.

S̲a̲u̲ 1̲2̲ g̲i̲ờ đồn̲g̲ h̲ồ t̲r̲u̲y̲ t̲ìm̲, t̲r̲ưa̲ 1̲2̲/4̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã b̲ắt̲ g̲i̲ữ được̲ H̲à t̲ại̲ m̲ột̲ k̲h̲u̲ n̲h̲à h̲o̲a̲n̲g̲ t̲h̲u̲ộc̲ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ N̲h̲ã N̲a̲m̲.

M̲ột̲ c̲án̲ b̲ộ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲h̲u̲ộc̲ p̲h̲òn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ (P̲C̲0̲2̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, H̲à c̲ó n̲h̲ân̲ t̲h̲ân̲ b̲ất̲ h̲ảo̲ k̲h̲i̲ c̲ó 1̲ t̲i̲ền̲ án̲ v̲ề t̲ội̲ “M̲ôi̲ g̲i̲ới̲ m̲ại̲ d̲âm̲” v̲à b̲ị x̲ử p̲h̲ạt̲ 6̲ t̲h̲án̲g̲ t̲ù g̲i̲a̲m̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲r̲ở v̲ề địa̲ p̲h̲ươn̲g̲, H̲à s̲ốn̲g̲ 1̲ m̲ìn̲h̲ v̲ì b̲ố v̲à e̲m̲ t̲r̲a̲i̲ đều̲ đa̲n̲g̲ đi̲ l̲àm̲ x̲a̲, m̲ẹ đối̲ t̲ượn̲g̲ đã m̲ất̲. N̲ữ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ưa̲ l̲ập̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ h̲a̲y̲ c̲ó m̲ối̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ t̲ìn̲h̲ c̲ảm̲ v̲ới̲ a̲i̲. T̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ g̲ần̲ đây̲ H̲à c̲h̲ỉ ăn̲ c̲h̲ơi̲, k̲h̲ôn̲g̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲ v̲à c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó n̲g̲h̲ề n̲g̲h̲i̲ệp̲ ổn̲ địn̲h̲.

Ả c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲a̲o̲ d̲u̲, t̲i̲ếp̲ x̲úc̲ v̲ới̲ a̲i̲ ở địa̲ p̲h̲ươn̲g̲, c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ t̲ươn̲g̲ đối̲ k̲h̲ép̲ k̲ín̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ g̲ây̲ án̲, P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị H̲à đã t̲ừn̲g̲ r̲út̲ d̲a̲o̲ d̲o̲ạ c̲h̲ém̲ m̲ột̲ t̲i̲ểu̲ t̲h̲ươn̲g̲ n̲g̲o̲ài̲ c̲h̲ợ v̲ì x̲íc̲h̲ m̲íc̲h̲ k̲h̲i̲ m̲u̲a̲ b̲án̲.

N̲ói̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ d̲ư l̲u̲ận̲ đồn̲ đo̲án̲ H̲à c̲ó b̲ện̲h̲ l̲ý v̲ề t̲h̲ần̲ k̲i̲n̲h̲, v̲ị c̲án̲ b̲ộ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ n̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ b̲ện̲h̲ l̲ý t̲âm̲ t̲h̲ần̲ k̲h̲i̲ b̲ị b̲ắt̲ g̲i̲ữ v̲à c̲ả t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ v̲ới̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲. T̲ại̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲, H̲à c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲u̲ộc̲ d̲i̲ện̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ n̲g̲ười̲ c̲ó b̲ện̲h̲ t̲âm̲ t̲h̲ần̲, k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó h̲ồ s̲ơ b̲ện̲h̲ án̲.

L̲àm̲ v̲i̲ệc̲ v̲ới̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲, P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị H̲à k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ v̲à c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ D̲.T̲.T̲.M̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲, t̲h̲ù h̲ằn̲ c̲á n̲h̲ân̲.

C̲ô t̲a̲ t̲ừn̲g̲ m̲u̲a̲ q̲u̲ần̲ áo̲ ở s̲h̲o̲p̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị M̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ v̲ừa̲ ý n̲ên̲ c̲h̲i̲ều̲ t̲ối̲ 1̲1̲/4̲, H̲à q̲u̲a̲y̲ t̲r̲ở l̲ại̲ s̲h̲o̲p̲ v̲à y̲êu̲ c̲ầu̲ được̲ đổi̲ q̲u̲ần̲ áo̲. S̲o̲n̲g̲ c̲h̲ị M̲. k̲h̲ôn̲g̲ đồn̲g̲ ý.

C̲ó t̲h̲ể đối̲ d̲i̲ện̲ án̲ t̲ử h̲ìn̲h̲
T̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ P̲V̲ d̲ưới̲ g̲óc̲ độ p̲h̲áp̲ l̲ý c̲ủa̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, L̲u̲ật̲ s̲ư N̲g̲u̲y̲ễn̲ A̲n̲h̲ T̲h̲ơm̲ – T̲r̲ưởn̲g̲ v̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ L̲u̲ật̲ s̲ư N̲g̲u̲y̲ễn̲ A̲n̲h̲ (đo̲àn̲ L̲u̲ật̲ s̲ư T̲P̲ H̲à N̲ội̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, v̲ụ án̲ t̲r̲ên̲ đã g̲ây̲ b̲ức̲ x̲úc̲, p̲h̲ẫn̲ n̲ộ t̲r̲o̲n̲g̲ d̲ư l̲u̲ận̲ n̲ên̲ c̲ần̲ t̲h̲i̲ết̲ p̲h̲ải̲ x̲ử l̲ý n̲g̲h̲i̲êm̲ m̲i̲n̲h̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲, để t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲, H̲à đã c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị h̲u̲n̲g̲ k̲h̲í n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲ l̲à c̲o̲n̲ d̲a̲o̲ m̲a̲n̲g̲ t̲h̲e̲o̲, c̲h̲ọn̲ t̲h̲ời̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ đêm̲ m̲u̲ộn̲ c̲u̲ối̲ n̲g̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó n̲g̲ười̲ đã đến̲ g̲ặp̲ c̲h̲ị M̲. t̲ại̲ n̲g̲õ g̲ần̲ n̲h̲à.

H̲à s̲a̲u̲ đó đã s̲ử d̲ụn̲g̲ d̲a̲o̲ c̲h̲ém̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲h̲át̲ v̲ào̲ v̲ùn̲g̲ t̲r̲ọn̲g̲ y̲ếu̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲h̲ị M̲. b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ n̲ặn̲g̲ v̲à t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲.

X̲ét̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ c̲ủa̲ n̲ữ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲h̲ể h̲i̲ện̲ s̲ự c̲ôn̲ đồ, h̲u̲n̲g̲ h̲ãn̲, c̲h̲ỉ v̲ì m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ n̲h̲ỏ n̲h̲ặt̲ đã s̲ử d̲ụn̲g̲ h̲u̲n̲g̲ k̲h̲í c̲h̲ém̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲h̲át̲ v̲ào̲ c̲ác̲ v̲ùn̲g̲ t̲r̲ọn̲g̲ y̲ếu̲ t̲r̲ên̲ c̲ơ t̲h̲ể n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ g̲ây̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ đã c̲ấu̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲ội̲ “G̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲”, t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ v̲à h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ được̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ t̲ại̲ đi̲ểm̲ n̲, k̲h̲o̲ản̲ 1̲ Đi̲ều̲ 1̲2̲3̲ B̲ộ l̲u̲ật̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự.

Đối̲ v̲ới̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ d̲a̲o̲ c̲h̲ém̲ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ l̲i̲ên̲ t̲i̲ếp̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲h̲át̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ s̲ẽ c̲ó t̲h̲ể p̲h̲ải̲ c̲h̲ịu̲ t̲h̲êm̲ t̲ìn̲h̲ t̲i̲ết̲ t̲ăn̲g̲ n̲ặn̲g̲ được̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ t̲ại̲ đi̲ểm̲ e̲, k̲h̲o̲ản̲ 1̲ Đi̲ều̲ 5̲2̲ B̲ộ l̲u̲ật̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự “C̲ố t̲ìn̲h̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲ đến̲ c̲ùn̲g̲”.

“H̲àn̲h̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ c̲ủa̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ đã g̲ây̲ t̲a̲n̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ m̲ất̲ m̲át̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ k̲h̲ôn̲g̲ g̲ì b̲ù đắp̲ được̲, đa̲n̲g̲ t̲âm̲ t̲ước̲ đo̲ạt̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ n̲ữ c̲h̲ủ n̲h̲ân̲ t̲r̲ẻ t̲u̲ổi̲ k̲h̲i̲ b̲ắt̲ đầu̲ k̲h̲ởi̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ đã g̲ây̲ n̲ên̲ s̲ự t̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ếc̲ c̲h̲o̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ x̲ã h̲ội̲.

H̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ đã t̲ước̲ đo̲ạt̲ đi̲ q̲u̲y̲ền̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ được̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ b̲ảo̲ v̲ệ m̲à c̲òn̲ g̲ây̲ m̲ất̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ t̲r̲ật̲ t̲ự t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ n̲ên̲ n̲ếu̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ c̲ó đầy̲ đủ n̲ăn̲g̲ l̲ực̲ c̲h̲ịu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự t̲h̲ì s̲ẽ p̲h̲ải̲ đối̲ m̲ặt̲ v̲ới̲ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ c̲a̲o̲ n̲h̲ất̲ “t̲ử h̲ìn̲h̲” l̲à c̲ó c̲ăn̲ c̲ứ, đún̲g̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲…”, L̲u̲ật̲ s̲ư T̲h̲ơm̲ n̲êu̲ q̲u̲a̲n̲ đi̲ểm̲.

N̲g̲u̲ồn̲: h̲t̲t̲p̲s̲://s̲o̲h̲a̲.v̲n̲/c̲h̲a̲n̲-d̲u̲n̲g̲-b̲a̲t̲-h̲a̲o̲-c̲u̲a̲-n̲u̲-n̲g̲h̲i̲-p̲h̲a̲m̲-s̲a̲t̲-h̲a̲i̲-c̲h̲u̲-s̲h̲o̲p̲-q̲u̲a̲n̲-a̲o̲-2̲0̲2̲2̲0̲4̲1̲2̲1̲9̲2̲2̲4̲0̲1̲1̲1̲.h̲t̲m̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.