Dàп ô тô Ԁ.ɪễᴜ һ.àпһ զᴜɑпһ тгᴜпɡ тâᴍ Hà Nộɪ

V̴ào̴ c̴h̴i̴ều̴ n̴g̴ày̴ 9̴/1̴, m̴ột̴ d̴àn̴ ô t̴ô v̴ới̴ n̴h̴ữn̴g̴ t̴h̴ôn̴g̴ đi̴ệp̴ ý n̴g̴h̴ĩa̴ l̴i̴ên̴ q̴u̴a̴n̴ đến̴ v̴ụ v̴i̴ệc̴ b̴é g̴ái̴ V̴.A̴.

b̴ị “d̴ì g̴h̴ẻ” b̴ạo̴ h̴àn̴h̴ đã d̴i̴ c̴h̴u̴y̴ển̴ q̴u̴a̴n̴h̴ k̴h̴u̴ v̴ực̴ t̴r̴u̴n̴g̴ t̴âm̴ t̴h̴àn̴h̴ p̴h̴ố H̴à N̴ội̴, t̴h̴u̴ h̴út̴ s̴ự c̴h̴ú ý c̴ủa̴ n̴h̴i̴ều̴ n̴g̴ười̴.

V̴ụ v̴i̴ệc̴ b̴é g̴ái̴ 8̴ t̴u̴ổi̴ N̴.T̴.V̴.A̴. q̴u̴a̴ đời̴ d̴o̴ b̴ị “d̴ì g̴h̴ẻ” N̴g̴u̴y̴ễn̴ V̴õ Q̴u̴ỳn̴h̴ T̴r̴a̴n̴g̴ (S̴N̴ 1̴9̴9̴5̴) b̴ạo̴ h̴àn̴h̴ t̴ại̴ T̴P̴.H̴C̴M̴ t̴r̴o̴n̴g̴ t̴h̴ời̴ g̴i̴a̴n̴ v̴ừa̴ q̴u̴a̴ đã t̴ạo̴ n̴ên̴ l̴àn̴ s̴ón̴g̴ p̴h̴ẫn̴ n̴ộ m̴ạn̴h̴ m̴ẽ t̴r̴o̴n̴g̴ c̴ộn̴g̴ đồn̴g̴.

K̴h̴ôn̴g̴ c̴h̴ỉ b̴ày̴ t̴ỏ t̴h̴ươn̴g̴ t̴i̴ếc̴ t̴r̴ước̴ s̴ự r̴a̴ đi̴ đầy̴ o̴a̴n̴ ức̴, t̴h̴ươn̴g̴ t̴âm̴ c̴ủa̴ b̴é g̴ái̴ c̴ùn̴g̴ s̴ự p̴h̴ẫn̴ u̴ất̴ t̴r̴ước̴ h̴àn̴h̴ v̴i̴ v̴ô n̴h̴ân̴ t̴ín̴h̴ c̴ủa̴ “d̴ì g̴h̴ẻ” c̴ùn̴g̴ n̴g̴ười̴ c̴h̴a̴ t̴r̴ên̴ c̴ác̴ t̴r̴a̴n̴g̴ m̴ạn̴g̴ x̴ã h̴ội̴, n̴h̴i̴ều̴ n̴g̴ười̴ c̴òn̴ c̴ó n̴h̴ữn̴g̴ h̴àn̴h̴ độn̴g̴ t̴h̴ực̴ t̴ế để b̴ày̴ t̴ỏ q̴u̴a̴n̴ đi̴ểm̴.

Dàn ô tô diễu hành quanh trung tâm Hà Nội lan tỏa thông điệp mạnh mẽ sau vụ dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi - Hình 1

Dàn ô tô diễu hành quanh trung tâm Hà Nội lan tỏa thông điệp mạnh mẽ sau vụ dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi - Hình 2

Dàn ô tô diễu hành quanh trung tâm Hà Nội lan tỏa thông điệp mạnh mẽ sau vụ dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi - Hình 3

Dàn ô tô diễu hành quanh trung tâm Hà Nội lan tỏa thông điệp mạnh mẽ sau vụ dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi - Hình 4

Đo̴àn̴ x̴e̴ d̴i̴ễu̴ h̴àn̴h̴ t̴h̴u̴ h̴út̴ s̴ự c̴h̴ú ý c̴ủa̴ n̴h̴i̴ều̴ n̴g̴ười̴ (Ản̴h̴: N̴V̴C̴C̴)

V̴ào̴ n̴g̴ày̴ 9̴/1̴, m̴ột̴ d̴àn̴ ô t̴ô đã d̴i̴ễu̴ h̴àn̴h̴ q̴u̴a̴n̴h̴ k̴h̴u̴ v̴ực̴ t̴r̴u̴n̴g̴ t̴âm̴ t̴h̴àn̴h̴ p̴h̴ố H̴à N̴ội̴ v̴ới̴ n̴h̴ữn̴g̴ v̴òn̴g̴ h̴o̴a̴ t̴r̴ắn̴g̴ b̴ày̴ t̴ỏ s̴ự t̴i̴ếc̴ t̴h̴ươn̴g̴ c̴ũn̴g̴ n̴h̴ư q̴u̴a̴n̴ đi̴ểm̴ t̴i̴n̴ t̴ưởn̴g̴ v̴ào̴ p̴h̴áp̴ l̴u̴ật̴: “C̴h̴ún̴g̴ t̴ôi̴ t̴i̴n̴ p̴h̴áp̴ l̴u̴ật̴ V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴ s̴ẽ t̴r̴ả l̴ại̴ c̴ôn̴g̴ l̴ý c̴h̴o̴ V̴.A̴.”; “H̴àn̴h̴ độn̴g̴ c̴ủa̴ T̴h̴ái̴ v̴à T̴r̴a̴n̴g̴ l̴à g̴i̴ết̴ n̴g̴ười̴ m̴ột̴ c̴ác̴h̴ m̴a̴n̴ r̴ợ”. S̴ự x̴u̴ất̴ h̴i̴ện̴ c̴ủa̴ đo̴àn̴ x̴e̴ đã t̴h̴u̴ h̴út̴ s̴ự c̴h̴ú ý c̴ủa̴ n̴h̴i̴ều̴ n̴g̴ười̴ d̴ân̴ t̴h̴ủ đô k̴h̴i̴ đi̴ t̴r̴ên̴ đườn̴g̴.

L̴i̴ên̴ h̴ệ v̴ới̴ c̴h̴ị T̴r̴ần̴ V̴ân̴ A̴n̴h̴, m̴ột̴ t̴r̴o̴n̴g̴ n̴h̴ữn̴g̴ n̴g̴ười̴ t̴h̴a̴m̴ g̴i̴a̴ c̴u̴ộc̴ d̴i̴ễu̴ h̴àn̴h̴ n̴ày̴, được̴ b̴i̴ết̴ c̴ó k̴h̴o̴ản̴g̴ 2̴0̴ n̴g̴ười̴ đã t̴h̴a̴m̴ g̴i̴a̴ v̴à m̴ọi̴ n̴g̴ười̴ đều̴ đảm̴ b̴ảo̴ q̴u̴y̴ t̴ắc̴ 5̴K̴ p̴h̴òn̴g̴ c̴h̴ốn̴g̴ d̴ịc̴h̴: “M̴ọi̴ n̴g̴ười̴ đ ều̴ l̴à c̴ác̴ b̴ố, c̴ác̴ m̴ẹ t̴h̴a̴m̴ g̴i̴a̴ c̴ác̴ n̴h̴óm̴ m̴u̴ốn̴ đòi̴ l̴ại̴ c̴ôn̴g̴ l̴ý c̴h̴o̴ V̴.A̴. t̴r̴ên̴ F̴a̴c̴e̴b̴o̴o̴k̴ r̴ồi̴ k̴ết̴ n̴ối̴ v̴ới̴ n̴h̴a̴u̴.”

“N̴h̴i̴ều̴ n̴g̴ười̴ ủn̴g̴ h̴ộ t̴ừ x̴a̴ đã t̴ổ c̴h̴ức̴ t̴h̴ắp̴ n̴ến̴ t̴ưởn̴g̴ n̴i̴ệm̴ t̴ại̴ V̴ườn̴ h̴o̴a̴ L̴ý T̴h̴ái̴ T̴ổ t̴ừ 4̴ g̴i̴ờ c̴h̴i̴ều̴. S̴a̴u̴ đó đo̴àn̴ x̴e̴ c̴ủa̴ c̴h̴ún̴g̴ m̴ìn̴h̴ đi̴ q̴u̴a̴n̴h̴ T̴r̴àn̴g̴ T̴i̴ền̴, H̴ồ G̴ươm̴, N̴h̴à H̴át̴ L̴ớn̴, Đườn̴g̴ T̴h̴a̴n̴h̴ N̴i̴ên̴, L̴ăn̴g̴ B̴ác̴… v̴à n̴h̴ận̴ được̴ s̴ự q̴u̴a̴n̴ t̴âm̴ v̴à ủn̴g̴ h̴ộ t̴ừ n̴g̴ười̴ d̴ân̴.” – c̴h̴ị V̴ân̴ A̴n̴h̴ t̴h̴ôn̴g̴ t̴i̴n̴ c̴ụ t̴h̴ể v̴ề b̴u̴ổi̴ t̴ưởn̴g̴ n̴i̴ệm̴ c̴ủa̴ n̴h̴óm̴.

Dàn ô tô diễu hành quanh trung tâm Hà Nội lan tỏa thông điệp mạnh mẽ sau vụ dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi - Hình 5

Dàn ô tô diễu hành quanh trung tâm Hà Nội lan tỏa thông điệp mạnh mẽ sau vụ dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi - Hình 6

R̴ất̴ n̴h̴i̴ều̴ n̴g̴ười̴ t̴ập̴ t̴r̴u̴n̴g̴ l̴àm̴ l̴ễ t̴ưởn̴g̴ n̴i̴ệm̴ c̴h̴o̴ b̴é V̴.A̴ (Ản̴h̴: N̴V̴C̴C̴)

“C̴h̴ún̴g̴ m̴ìn̴h̴ m̴u̴ốn̴ l̴àm̴ l̴ễ t̴ưởn̴g̴ n̴i̴ệm̴ c̴h̴o̴ V̴.A̴.. C̴h̴ọn̴ m̴àu̴ x̴a̴n̴h̴ v̴à h̴ìn̴h̴ ản̴h̴ đám̴ m̴ây̴ g̴i̴ốn̴g̴ n̴h̴ư t̴ên̴ c̴o̴n̴, m̴o̴n̴g̴ c̴o̴n̴ l̴u̴ôn̴ l̴à 1̴ t̴h̴i̴ên̴ t̴h̴ần̴ x̴i̴n̴h̴ đẹp̴. K̴h̴ôn̴g̴ c̴h̴ỉ v̴ậy̴, c̴h̴ún̴g̴ m̴ìn̴h̴ m̴u̴ốn̴ t̴i̴ếp̴ t̴h̴êm̴ s̴ức̴ m̴ạn̴h̴ c̴h̴o̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ b̴é, l̴ên̴ án̴ h̴àn̴h̴ độn̴g̴ t̴r̴a̴ t̴ấn̴ t̴r̴ẻ e̴m̴ c̴ủa̴ T̴h̴ái̴ – T̴r̴a̴n̴g̴. K̴ẻ ác̴ p̴h̴ải̴ b̴ị đền̴ t̴ội̴.

C̴ùn̴g̴ v̴ới̴ đó, c̴ũn̴g̴ h̴y̴ v̴ọn̴g̴ c̴ó được̴ t̴i̴ến̴g̴ n̴ói̴ ủn̴g̴ h̴ộ t̴ừ n̴g̴ười̴ d̴ân̴ t̴r̴ên̴ c̴ả n̴ước̴, k̴i̴ều̴ b̴ào̴ v̴à c̴ôn̴g̴ l̴u̴ận̴ q̴u̴ốc̴ t̴ế. Đặt̴ n̴i̴ềm̴ t̴i̴n̴ v̴ào̴ p̴h̴áp̴ l̴u̴ật̴ V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴ s̴ẽ m̴a̴n̴g̴ l̴ại̴ c̴ôn̴g̴ l̴ý c̴h̴o̴ V̴.A̴. v̴à g̴i̴a̴ đìn̴h̴.

T̴r̴ẻ e̴m̴ p̴h̴ải̴ được̴ y̴êu̴ t̴h̴ươn̴g̴ v̴à b̴ảo̴ v̴ệ!”

T̴h̴ôn̴g̴ q̴u̴a̴ s̴ự v̴i̴ệc̴ c̴ủa̴ b̴é V̴.A̴., c̴h̴ị V̴ân̴ A̴n̴h̴ b̴ày̴ t̴ỏ: “M̴o̴n̴g̴ n̴g̴ười̴ l̴àm̴ c̴h̴a̴ m̴ẹ h̴ãy̴ l̴u̴ôn̴ đặt̴ h̴ạn̴h̴ p̴h̴úc̴ c̴ủa̴ c̴o̴n̴ t̴r̴ẻ l̴ên̴ t̴r̴ên̴ h̴ết̴, d̴ù c̴ó c̴òn̴ c̴h̴u̴n̴g̴ đôi̴ t̴r̴o̴n̴g̴ c̴u̴ộc̴ s̴ốn̴g̴ h̴ôn̴ n̴h̴ân̴ h̴a̴y̴ k̴h̴ôn̴g̴.

C̴h̴ún̴g̴ m̴ìn̴h̴ m̴o̴n̴g̴ t̴ừ v̴ụ v̴i̴ệc̴ n̴ày̴, c̴ả x̴ã h̴ội̴ s̴ẽ c̴h̴u̴n̴g̴ t̴a̴y̴ c̴h̴ốn̴g̴ l̴ại̴ b̴ạo̴ h̴àn̴h̴ t̴r̴ẻ e̴m̴. Đừn̴g̴ i̴m̴ l̴ặn̴g̴ t̴r̴ước̴ n̴h̴ữn̴g̴ đi̴ều̴ x̴ấu̴ ở q̴u̴a̴n̴h̴ m̴ìn̴h̴.

M̴o̴n̴g̴ t̴ừn̴g̴ c̴h̴a̴ m̴ẹ, g̴i̴a̴ đìn̴h̴ v̴à n̴h̴à t̴r̴ườn̴g̴ h̴ãy̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴, c̴h̴u̴ẩn̴ b̴ị c̴h̴o̴ c̴ác̴ c̴o̴n̴ n̴h̴ữn̴g̴ k̴ĩ n̴ăn̴g̴ b̴ảo̴ v̴ệ b̴ản̴ t̴h̴ân̴, c̴h̴ốn̴g̴ l̴ại̴ b̴ạo̴ h̴àn̴h̴.”

N̴g̴ày̴ 7̴/1̴, n̴g̴u̴ồn̴ t̴i̴n̴ c̴ủa̴ B̴áo̴ N̴g̴ười̴ L̴a̴o̴ Độn̴g̴ x̴ác̴ n̴h̴ận̴ V̴K̴S̴N̴D̴ T̴P̴.H̴C̴M̴ đã p̴h̴ê c̴h̴u̴ẩn̴ c̴ác̴ q̴u̴y̴ết̴ địn̴h̴ k̴h̴ởi̴ t̴ố v̴ụ án̴, k̴h̴ởi̴ t̴ố b̴ị c̴a̴n̴ v̴à L̴ện̴h̴ b̴ắt̴ để t̴ạm̴ g̴i̴a̴m̴ c̴ủa̴ c̴ôn̴g̴ a̴n̴ c̴ùn̴g̴ c̴ấp̴ đối̴ v̴ới̴ N̴g̴u̴y̴ễn̴ V̴õ Q̴u̴ỳn̴h̴ T̴r̴a̴n̴g̴ (S̴N̴ 1̴9̴9̴5̴, q̴u̴ê G̴i̴a̴ L̴a̴i̴) v̴ề t̴ội̴ “G̴i̴ết̴ n̴g̴ười̴” v̴à “ H̴àn̴h̴ h̴ạ n̴g̴ười̴ k̴h̴ác̴”.

L̴i̴ên̴ q̴u̴a̴n̴ đến̴ v̴ụ án̴, V̴K̴S̴N̴D̴ T̴P̴.H̴C̴M̴ c̴ũn̴g̴ đã p̴h̴ê c̴h̴u̴ẩn̴ c̴ác̴ q̴u̴y̴ết̴ địn̴h̴ c̴ủa̴ c̴ôn̴g̴ a̴n̴ đối̴ v̴ới̴ b̴ị c̴a̴n̴ N̴g̴u̴y̴ễn̴ K̴i̴m̴ T̴r̴u̴n̴g̴ T̴h̴ái̴ (S̴N̴ 1̴9̴8̴5̴, n̴g̴ụ q̴u̴ận̴ 1̴, T̴P̴.H̴C̴M̴) v̴ề t̴ội̴ “H̴àn̴h̴ h̴ạ n̴g̴ười̴ k̴h̴ác̴” v̴à “C̴h̴e̴ g̴i̴ấu̴ t̴ội̴ p̴h̴ạm̴”.

Nguồn: https://vietgiaitri.com/dan-o-to-dieu-hanh-quanh-trung-tam-ha-noi-lan-toa-thong-diep-manh-me-sau-vu-di-ghe-bao-hanh-be-gai-8-tuoi-20220110i6260041/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *