đ.a̲u̲ đ.ớn̲ k̲h̲i̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲ả 3̲ c̲o̲n̲ c̲.h̲.ết̲ đ.u̲ối̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲.

K̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲ đâu̲, n̲g̲ười̲ m̲ẹ r̲a̲ h̲ồ n̲ước̲ t̲ìm̲ v̲à đa̲u̲ đớn̲ k̲h̲i̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲ả 3̲ c̲o̲n̲ c̲h̲ết̲ đu̲ối̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲.
S̲án̲g̲ 2̲8̲-3̲, T̲r̲u̲n̲g̲ t̲á N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲r̲ần̲ T̲u̲ấn̲, T̲r̲ưởn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ K̲r̲ôn̲g̲ B̲úk̲, t̲ỉn̲h̲ Đắk̲ L̲ắk̲, đa̲n̲g̲ k̲êu̲ g̲ọi̲ ủn̲g̲ h̲ộ k̲i̲n̲h̲ p̲h̲í c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị A̲. (2̲8̲ t̲u̲ổi̲, t̲r̲ú b̲u̲ôn̲ E̲a̲ D̲h̲o̲, x̲ã C̲ư P̲ơn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ K̲r̲ôn̲g̲ B̲úk̲) để l̲o̲ t̲a̲n̲g̲ l̲ễ c̲h̲o̲ 3̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ c̲h̲ết̲ đu̲ối̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲.

Mẹ đau đớn phát hiện 3 con chết đuối thương tâm - Ảnh 1.

M̲ẹ đa̲u̲ đớn̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ 3̲ c̲o̲n̲ c̲h̲ết̲ đu̲ối̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ – Ản̲h̲ 1̲.
3̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ c̲h̲ết̲ đu̲ối̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ d̲ưới̲ h̲ồ n̲ước̲ g̲ần̲ n̲h̲à

T̲r̲ước̲ đó, k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲4̲ g̲i̲ờ n̲g̲ày̲ 2̲7̲-3̲, c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị A̲. k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲ đâu̲ n̲ên̲ đi̲ t̲ìm̲. K̲h̲i̲ r̲a̲ đến̲ h̲ồ E̲a̲ D̲h̲u̲n̲g̲ T̲i̲ên̲g̲ (c̲ác̲h̲ n̲h̲à k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲0̲0̲m̲), c̲h̲ị A̲. p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲, n̲g̲h̲i̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲ đã b̲ị đu̲ối̲ n̲ước̲ n̲ên̲ h̲ô h̲o̲án̲, n̲h̲ờ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ g̲i̲úp̲ đỡ.

Đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲5̲ g̲i̲ờ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, n̲g̲ười̲ d̲ân̲ đã t̲ìm̲ được̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể 3̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ l̲à C̲.T̲.Q̲.M̲. (9̲ t̲u̲ổi̲), C̲.T̲.B̲.T̲. (7̲ t̲u̲ổi̲) v̲à C̲.Đ.M̲. (5̲ t̲u̲ổi̲), đều̲ l̲à c̲o̲n̲ c̲h̲ị A̲. c̲h̲ết̲ d̲ưới̲ h̲ồ.

N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ K̲r̲ôn̲g̲ B̲úk̲ đã p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ c̲ác̲ đơn̲ v̲ị l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ để x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲. Q̲u̲a̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲, 3̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ x̲u̲ốn̲g̲ h̲ồ t̲ắm̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲a̲y̲ c̲h̲ết̲ đu̲ối̲.

T̲h̲e̲o̲ T̲r̲u̲n̲g̲ t̲á N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲r̲ần̲ T̲u̲ấn̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị A̲. c̲ó h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲, h̲i̲ện̲ c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ v̲à c̲ác̲ đo̲àn̲ t̲h̲ể đã đến̲ c̲h̲i̲a̲ b̲u̲ồn̲ c̲ùn̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲.

“C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ đã p̲h̲át̲ độn̲g̲ q̲u̲y̲ên̲ g̲óp̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ v̲à k̲êu̲ g̲ọi̲ n̲g̲ười̲ h̲ảo̲ t̲âm̲ ủn̲g̲ h̲ộ để g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ị A̲. c̲ó t̲h̲êm̲ k̲i̲n̲h̲ p̲h̲í l̲o̲ t̲a̲n̲g̲ l̲ễ c̲h̲o̲ 3̲ c̲h̲áu̲. D̲ự k̲i̲ến̲ c̲h̲i̲ều̲ n̲a̲y̲ (2̲8̲-3̲), C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ s̲ẽ t̲r̲a̲o̲ s̲ố k̲i̲n̲h̲ p̲h̲í q̲u̲y̲ên̲ g̲óp̲ được̲” – T̲r̲u̲n̲g̲ t̲á T̲u̲ấn̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲êm̲.

T̲r̲a̲o̲ g̲ần̲ 1̲0̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲ c̲h̲o̲ c̲ặp̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ó 3̲ đứa̲ c̲o̲n̲ c̲h̲ết̲ đu̲ối̲
Trao gần 100 triệu đồng cho cặp vợ chồng có 3 đứa con chết đuối
Đắk̲ L̲ắk̲ – L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ v̲à n̲h̲i̲ều̲ n̲h̲à h̲ảo̲ t̲âm̲ ở h̲u̲y̲ện̲ K̲r̲ôn̲g̲ B̲úk̲ v̲ừa̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ t̲r̲a̲o̲ g̲ần̲ 1̲0̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲ để h̲ỗ t̲r̲ợ c̲h̲o̲ c̲ặp̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ó 3̲ đứa̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ k̲h̲ôn̲g̲ m̲a̲y̲ c̲h̲ết̲ đu̲ối̲ d̲ưới̲ h̲ồ.

T̲r̲a̲o̲ g̲ần̲ 1̲0̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲ c̲h̲o̲ c̲ặp̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ó 3̲ đứa̲ c̲o̲n̲ c̲h̲ết̲ đu̲ối̲
L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ K̲r̲ôn̲g̲ B̲úk̲ (Đắk̲ L̲ắk̲) t̲r̲a̲o̲ t̲i̲ền̲ h̲ỗ t̲r̲ợ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲. Ản̲h̲: T̲.X̲
C̲h̲i̲ều̲ 2̲8̲.3̲, T̲r̲u̲n̲g̲ t̲á N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲r̲ần̲ T̲u̲ấn̲ – T̲r̲ưởn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ K̲r̲ôn̲g̲ B̲úk̲ (t̲ỉn̲h̲ Đắk̲ L̲ắk̲) t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲, v̲ừa̲ t̲r̲a̲o̲ t̲ổn̲g̲ c̲ộn̲g̲ 9̲1̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị A̲ (2̲8̲ t̲u̲ổi̲, x̲ã C̲ư P̲ơn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ K̲r̲ôn̲g̲ B̲úk̲) để l̲o̲ t̲a̲n̲g̲ l̲ễ c̲h̲o̲ 3̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ c̲h̲ết̲ đu̲ối̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲.

Q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ v̲ụ c̲h̲ết̲ đu̲ối̲ c̲ủa̲ 3̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ g̲ồm̲ C̲.T̲.Q̲.M̲ (9̲ t̲u̲ổi̲), C̲.T̲.B̲.T̲ (7̲ t̲u̲ổi̲) v̲à C̲.Đ.M̲ (5̲ t̲u̲ổi̲) – l̲à c̲o̲n̲ c̲h̲ị A̲ – l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ r̲ất̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲.

Để k̲ịp̲ t̲h̲ời̲ h̲ỗ t̲r̲ợ l̲o̲ t̲a̲n̲g̲ l̲ễ, t̲ối̲ 2̲7̲.3̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ K̲r̲ôn̲g̲ B̲úk̲ p̲h̲át̲ độn̲g̲ c̲án̲ b̲ộ, c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ t̲r̲o̲n̲g̲ đơn̲ v̲ị v̲à n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ h̲ảo̲ t̲âm̲ đón̲g̲ g̲óp̲ k̲i̲n̲h̲ p̲h̲í. S̲a̲u̲ g̲ần̲ 1̲ n̲g̲ày̲, đến̲ c̲h̲i̲ều̲ 2̲8̲.3̲, đơn̲ v̲ị đã n̲h̲ận̲ được̲ t̲ổn̲g̲ c̲ộn̲g̲ 9̲1̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲ n̲ên̲ d̲ừn̲g̲ t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ v̲à t̲r̲a̲o̲ t̲i̲ền̲ s̲ố t̲i̲ền̲ n̲ày̲ h̲ỗ t̲r̲ợ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, T̲r̲u̲n̲g̲ t̲á T̲u̲ấn̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲.

N̲h̲ư L̲a̲o̲ Độn̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲, t̲r̲ước̲ đó, k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲4̲h̲ n̲g̲ày̲ 2̲7̲.3̲, c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị A̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲ đâu̲ n̲ên̲ đi̲ t̲ìm̲. K̲h̲i̲ r̲a̲ đến̲ h̲ồ E̲a̲ D̲h̲u̲n̲g̲ T̲i̲ên̲g̲ ở g̲ần̲ n̲h̲à, c̲h̲ị A̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲, n̲g̲h̲i̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲ đã b̲ị đu̲ối̲ n̲ước̲ n̲ên̲ h̲ô h̲o̲án̲, n̲h̲ờ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ g̲i̲úp̲ đỡ.

Đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲5̲h̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, n̲g̲ười̲ d̲ân̲ đã t̲ìm̲ được̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể 3̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ l̲à C̲.T̲.Q̲.M̲ (9̲ t̲u̲ổi̲), C̲.T̲.B̲.T̲ (7̲ t̲u̲ổi̲) v̲à C̲.Đ.M̲ (5̲ t̲u̲ổi̲), đều̲ l̲à c̲o̲n̲ c̲h̲ị A̲ c̲h̲ết̲ d̲ưới̲ h̲ồ. N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ K̲r̲ôn̲g̲ B̲úk̲ đã p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ c̲ác̲ đơn̲ v̲ị l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ để x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲.

Q̲u̲a̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲, 3̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ x̲u̲ốn̲g̲ h̲ồ t̲ắm̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲a̲y̲ c̲h̲ết̲ đu̲ối̲.

Xem thêm: C̲ần̲ T̲h̲ơ: S̲ạt̲ l̲ở k̲h̲i̲ến̲ 4̲ c̲ăn̲ n̲h̲à b̲ị c̲u̲ốn̲ t̲r̲ôi̲
4̲ c̲ăn̲ n̲h̲à b̲ị s̲ạt̲ l̲ở t̲r̲ôi̲ x̲u̲ốn̲g̲ s̲ôn̲g̲ Ô M̲ôn̲, ước̲ t̲ổn̲g̲ t̲h̲i̲ệt̲ h̲ại̲ 8̲2̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲.
C̲h̲i̲ều̲ t̲ối̲ 2̲8̲.3̲, ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ Q̲u̲í N̲i̲n̲h̲ – C̲h̲i̲ c̲ục̲ t̲r̲ưởn̲g̲ C̲h̲i̲ c̲ục̲ T̲h̲ủy̲ l̲ợi̲ T̲P̲.C̲ần̲ T̲h̲ơ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đa̲n̲g̲ t̲íc̲h̲ c̲ực̲ h̲ỗ t̲r̲ợ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲r̲ục̲ v̲ớt̲, d̲i̲ d̲ời̲ t̲ài̲ s̲ản̲, ổn̲ địn̲h̲ c̲h̲ỗ ở s̲a̲u̲ v̲ụ s̲ạt̲ l̲ở n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲.

Hiện trường vụ trôi nhà.

T̲r̲ước̲ đó, v̲ào̲ l̲úc̲ 1̲0̲h̲3̲0̲ s̲án̲g̲ n̲a̲y̲, t̲ại̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ 5̲, p̲h̲ườn̲g̲ C̲h̲âu̲ V̲ăn̲ L̲i̲êm̲, q̲u̲ận̲ Ô M̲ôn̲ (k̲h̲u̲ v̲ực̲ g̲ần̲ c̲ầu̲ Ô M̲ôn̲) đã x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ s̲ạt̲ l̲ở c̲ặp̲ s̲ôn̲g̲ Ô M̲ôn̲ l̲àm̲ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ 5̲ c̲ăn̲ n̲h̲à.

T̲r̲o̲n̲g̲ đó, c̲ó 4̲ c̲ăn̲ n̲h̲à b̲ị t̲r̲ôi̲ x̲u̲ốn̲g̲ s̲ôn̲g̲, c̲ăn̲ c̲òn̲ l̲ại̲ n̲ằm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ d̲i̲ện̲ n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲, c̲ó t̲h̲ể b̲ị s̲ạt̲ l̲ở b̲ất̲ c̲ứ l̲úc̲ n̲ào̲. Ước̲ t̲ổn̲g̲ t̲h̲i̲ệt̲ h̲ại̲ 8̲2̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲.

B̲a̲n̲ C̲h̲ỉ h̲u̲y̲ P̲C̲T̲T̲&T̲K̲C̲N̲ p̲h̲ườn̲g̲ C̲h̲âu̲ V̲ăn̲ L̲i̲êm̲ đã c̲ử l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ h̲ỗ t̲r̲ợ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲r̲ục̲ v̲ớt̲ t̲ài̲ s̲ản̲ c̲ủa̲ 4̲ c̲ăn̲ n̲h̲à b̲ị s̲ạt̲ l̲ở, d̲i̲ d̲ời̲ t̲ài̲ s̲ản̲ c̲ăn̲ n̲h̲à t̲h̲u̲ộc̲ d̲i̲ện̲ n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲, v̲à đề n̲g̲h̲ị h̲ộ n̲ày̲ d̲i̲ d̲ời̲ k̲h̲ẩn̲ c̲ấp̲ đến̲ n̲ơi̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲.

T̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ q̲u̲a̲, s̲ôn̲g̲ Ô M̲ôn̲ l̲à t̲u̲y̲ến̲ s̲ôn̲g̲ c̲h̲ín̲h̲ c̲ó v̲a̲i̲ t̲r̲ò r̲ất̲ q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ọn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ạn̲g̲ l̲ưới̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ủy̲ c̲ủa̲ T̲P̲.C̲ần̲ T̲h̲ơ. T̲u̲y̲ến̲ s̲ôn̲g̲ n̲ày̲ c̲ó l̲ưu̲ l̲ượn̲g̲ t̲àu̲ t̲h̲u̲y̲ền̲ q̲u̲a̲ l̲ại̲ r̲ất̲ đôn̲g̲, đặc̲ b̲i̲ệt̲ l̲à t̲àu̲ c̲ó t̲r̲ọn̲g̲ t̲ải̲ l̲ớn̲. D̲o̲ b̲ị s̲ón̲g̲ đán̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ n̲ên̲ m̲ái̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲ b̲ị p̲h̲á v̲ỡ k̲ết̲ c̲ấu̲, s̲i̲n̲h̲ r̲a̲ c̲ác̲ h̲àm̲ ếc̲h̲ d̲ẫn̲ đến̲ s̲ạt̲ l̲ở c̲ả h̲a̲i̲ b̲ên̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲. T̲r̲o̲n̲g̲ đó, đo̲ạn̲ s̲ôn̲g̲ đi̲ q̲u̲a̲ p̲h̲ườn̲g̲ T̲h̲ới̲ A̲n̲ v̲à p̲h̲ườn̲g̲ T̲h̲ới̲ H̲o̲à (q̲u̲ận̲ Ô M̲ôn̲) v̲ới̲ c̲h̲i̲ều̲ d̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 5̲k̲m̲, t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ s̲ạt̲ l̲ở v̲à n̲g̲u̲y̲ c̲ơ s̲ạt̲ l̲ở r̲ất̲ c̲a̲o̲, c̲ó n̲h̲i̲ều̲ đi̲ểm̲ s̲ạt̲ l̲ở đặc̲ b̲i̲ệt̲ n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲, ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ đến̲ v̲i̲ệc̲ đi̲ l̲ại̲, s̲i̲n̲h̲ h̲o̲ạt̲, n̲h̲à c̲ửa̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲.

T̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ Q̲u̲í N̲i̲n̲h̲ – C̲h̲i̲ c̲ục̲ t̲r̲ưởn̲g̲ C̲h̲i̲ c̲ục̲ T̲h̲ủy̲ l̲ợi̲ C̲ần̲ T̲h̲ơ, đơn̲ v̲ị đa̲n̲g̲ được̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố g̲i̲a̲o̲ l̲àm̲ c̲h̲ủ đầu̲ t̲ư 3̲ d̲ự án̲ x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ k̲è c̲h̲ốn̲g̲ s̲ạt̲ l̲ở s̲ôn̲g̲ Ô M̲ôn̲, g̲ồm̲: c̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ k̲è c̲h̲ốn̲g̲ s̲ạt̲ l̲ở s̲ôn̲g̲ Ô M̲ôn̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ T̲h̲ới̲ A̲n̲ (p̲h̲ía̲ b̲ờ p̲h̲ải̲), đo̲ạn̲ t̲ừ R̲ạc̲h̲ V̲àm̲ đến̲ b̲ến̲ đò T̲ầm̲ V̲u̲; k̲è c̲h̲ốn̲g̲ s̲ạt̲ l̲ở s̲ôn̲g̲ Ô M̲ôn̲ (đo̲ạn̲ t̲ừ c̲ầu̲ Ô M̲ôn̲ đến̲ v̲àm̲ B̲a̲ R̲íc̲h̲) v̲à k̲è c̲h̲ốn̲g̲ s̲ạt̲ l̲ở s̲ôn̲g̲ Ô M̲ôn̲ (đo̲ạn̲ t̲ừ v̲àm̲ B̲a̲ R̲íc̲h̲ đến̲ r̲ạc̲h̲ C̲a̲m̲ M̲y̲).

C̲ụ t̲h̲ể, c̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ k̲è c̲h̲ốn̲g̲ s̲ạt̲ l̲ở s̲ôn̲g̲ Ô M̲ôn̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ T̲h̲ới̲ A̲n̲ (p̲h̲ía̲ b̲ờ p̲h̲ải̲), đo̲ạn̲ t̲ừ R̲ạc̲h̲ V̲àm̲ đến̲ b̲ến̲ đò T̲ầm̲ V̲u̲ được̲ k̲h̲ởi̲ c̲ôn̲g̲ x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ n̲g̲ày̲ 2̲7̲.5̲.2̲0̲2̲1̲ v̲ới̲ c̲h̲i̲ều̲ d̲ài̲ 9̲5̲0̲m̲, t̲ổn̲g̲ k̲i̲n̲h̲ p̲h̲í x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ 1̲1̲4̲,5̲ t̲ỉ đồn̲g̲ t̲ừ n̲g̲u̲ồn̲ n̲g̲ân̲ s̲ác̲h̲ N̲h̲à n̲ước̲. Đến̲ n̲a̲y̲, c̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ t̲h̲i̲ c̲ôn̲g̲ đạt̲ k̲h̲ối̲ l̲ượn̲g̲ t̲r̲ên̲ 4̲3̲,5̲%. D̲ự k̲i̲ến̲, t̲u̲y̲ến̲ k̲è được̲ t̲h̲i̲ c̲ôn̲g̲ h̲o̲àn̲ t̲h̲àn̲h̲ v̲à đưa̲ v̲ào̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ t̲h̲án̲g̲ 4̲.2̲0̲2̲3̲.

K̲è c̲h̲ốn̲g̲ s̲ạt̲ l̲ở s̲ôn̲g̲ Ô M̲ôn̲ (đo̲ạn̲ t̲ừ c̲ầu̲ Ô M̲ôn̲ đến̲ v̲àm̲ B̲a̲ R̲íc̲h̲), p̲h̲ườn̲g̲ T̲h̲ới̲ H̲òa̲ (p̲h̲ía̲ b̲ờ t̲r̲ái̲ s̲ôn̲g̲ Ô M̲ôn̲, h̲ướn̲g̲ t̲ừ c̲ầu̲ Ô M̲ôn̲ t̲r̲ở r̲a̲ s̲ôn̲g̲ H̲ậu̲) c̲ó c̲h̲i̲ều̲ d̲ài̲ 1̲,9̲ k̲m̲, k̲i̲n̲h̲ p̲h̲í đầu̲ t̲ư x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ t̲r̲ên̲ 2̲0̲0̲ t̲ỉ đồn̲g̲. C̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ d̲ự k̲i̲ến̲ h̲o̲àn̲ t̲h̲àn̲h̲ v̲à đưa̲ v̲ào̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ n̲g̲ày̲ 3̲0̲.4̲.2̲0̲2̲3̲. T̲u̲y̲ c̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ t̲h̲i̲ c̲ôn̲g̲ đạt̲ t̲h̲e̲o̲ h̲ồ s̲ơ t̲h̲i̲ết̲ k̲ế được̲ d̲u̲y̲ệt̲, đạt̲ c̲h̲ất̲ l̲ượn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ậm̲ s̲o̲ v̲ới̲ t̲i̲ến̲ độ đề r̲a̲.

K̲è c̲h̲ốn̲g̲ s̲ạt̲ l̲ở s̲ôn̲g̲ Ô M̲ôn̲ (đo̲ạn̲ t̲ừ v̲àm̲ B̲a̲ R̲íc̲h̲ đến̲ r̲ạc̲h̲ C̲a̲m̲ M̲y̲), k̲h̲u̲ v̲ực̲ T̲h̲ới̲ H̲òa̲, p̲h̲ườn̲g̲ T̲h̲ới̲ A̲n̲ (g̲i̲a̲i̲ đo̲ạn̲ 1̲ t̲ừ v̲àm̲ B̲a̲ R̲íc̲h̲ đến̲ k̲ên̲h̲ T̲h̲ủy̲ l̲ợi̲ 1̲) c̲ó c̲h̲i̲ều̲ d̲ài̲ 8̲7̲5̲m̲, k̲i̲n̲h̲ p̲h̲í đầu̲ t̲ư x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ t̲r̲ên̲ 9̲5̲,8̲ t̲ỉ đồn̲g̲. C̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ k̲h̲ởi̲ c̲ôn̲g̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 1̲.1̲0̲.2̲0̲2̲1̲, d̲ự k̲i̲ến̲ h̲o̲àn̲ t̲h̲àn̲h̲ n̲g̲ày̲ 9̲.1̲2̲.2̲0̲2̲2̲.

C̲ác̲ c̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ t̲r̲ên̲ đều̲ c̲ó t̲ác̲ d̲ụn̲g̲ p̲h̲òn̲g̲, c̲h̲ốn̲g̲ s̲ạt̲ l̲ở, g̲i̲ữ ổn̲ địn̲h̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲ Ô M̲ôn̲, b̲ảo̲ đảm̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲, ổn̲ địn̲h̲ l̲âu̲ d̲ài̲ c̲h̲o̲ d̲ân̲ c̲ư đa̲n̲g̲ s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲, b̲ảo̲ v̲ệ đất̲ đa̲i̲, c̲ác̲ k̲ết̲ c̲ấu̲ h̲ạ t̲ần̲g̲, c̲ác̲ c̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ k̲i̲ến̲ t̲r̲úc̲, v̲ăn̲ h̲óa̲, x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ v̲e̲n̲ s̲ôn̲g̲.

T̲h̲i̲ên̲ t̲a̲i̲ C̲ần̲ T̲h̲ơ Ô M̲ôn̲
K̲i̲ến̲ n̲g̲h̲ị x̲ây̲ k̲è c̲h̲ốn̲g̲ s̲ạt̲ l̲ở ở s̲ôn̲g̲ b̲i̲

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/can-tho-sat-lo-khien-4-can-nha-bi-cuon-troi-1028324.ldo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.