Đ̼ạ̼i̼ ̼B̼i̼ể̼u̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼

Đ̼ạ̼i̼ ̼B̼i̼ể̼u̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼Đ̼ề̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼”̼T̼h̼i̼ế̼n̼”̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼X̼â̼m̼ ̼H̼ạ̼i̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ụ̼c̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼E̼m̼
Đ̼B̼Q̼H̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼”̼t̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼5̼0̼%̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ “̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼ .̼̼

D̼ẫ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼l̼ụ̼c̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Đ̼B̼Q̼H̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼”̼M̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼̼ P̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼B̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼p̼?̼

̼V̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼?
̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼ấ̼u̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼á̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼.̼̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

Đ̼B̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼đ̼o̼à̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼B,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼9̼0̼%̼ .̼ ̼C̼ó̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼…̼
̼Đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼̼

T̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼B̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼Đ̼B̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼”̼đ̼ổ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼Q̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼9̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼B̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼ủ̼y̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼̼”̼

Đại biểu Quốc hội 'hiến kế' tăng chất lượng nhân sự nhiệm kỳ tới | Chính  trị | Vietnam+ (VietnamPlus)

Đại biểu Quốc hội ‘hiến kế’ tăng chất lượng nhân sự nhiệm kỳ tới | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)

4̼0̼/̼6̼3̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼K̼T̼ ̼-̼ ̼X̼H̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼”̼,̼

̼Đ̼B̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼̼Đ̼B̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼.̼̼Đ̼B̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼H̼’̼B̼ơ̼ ̼K̼h̼ă̼p̼ ̼(̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼.̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼

Đ̼B̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼H̼’̼B̼ơ̼ ̼K̼h̼ă̼p̼

̼N̼ữ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼̼”̼C̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼é̼n̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼é̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼.̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼”̼,̼ ̼Đ̼B̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼H̼’̼B̼ơ̼ ̼K̼h̼ă̼p̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ở̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼B̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼x̼a̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼.̼̼

”̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼c̼á̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼u̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼K̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼.̼.̼̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼’̼’̼,̼ ̼Đ̼B̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼.̼

Đ̼B̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼̼Đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼Đ̼B̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼“̼t̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼ ̼k̼ẻ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼

Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼ê̼n̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼̼Đ̼B̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ố̼i̼.̼̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

Bạo lực, xâm hại trẻ em: Bao giờ mới có hồi kết? | Báo Dân tộc và Phát triển

Bạo lực, xâm hại trẻ em: Bao giờ mới có hồi kết? | Báo Dân tộc và Phát triển

C̼ó̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼3̼8̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼1̼3̼3̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼1̼.̼2̼8̼6̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼8̼4̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼.̼̼V̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼Đ̼B̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼;̼̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼;̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼l̼a̼n̼;̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼.̼.̼̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

FacebookTwitterEmailChia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *