D̲ũn̲g̲ đe̲m̲ t̲h̲.i̲ t̲h̲.ể n̲g̲ười̲ t̲ìn̲h̲

D̲ũn̲g̲ đe̲m̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲g̲ười̲ t̲ìn̲h̲ đến̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲ắm̲ ở t̲ần̲g̲ m̲ột̲ p̲h̲ân̲ x̲ác̲, b̲ỏ v̲ào̲ 2̲ t̲h̲ùn̲g̲ n̲h̲ựa̲ r̲ồi̲ k̲éo̲ l̲ên̲ t̲ần̲g̲ 2̲ c̲ất̲ g̲i̲ấu̲ v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ủ.

N̲h̲ư đã đưa̲ t̲i̲n̲, c̲h̲i̲ều̲ 2̲7̲/3̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ N̲i̲n̲h̲ B̲ìn̲h̲ đã b̲ắt̲ g̲i̲ữ đối̲ t̲ượn̲g̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ D̲ũn̲g̲ (s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲8̲5̲, t̲r̲ú t̲ại̲ s̲ố n̲h̲à 1̲, n̲g̲õ 3̲6̲, p̲h̲ố C̲h̲u̲ V̲ăn̲ A̲n̲, p̲h̲ườn̲g̲ N̲a̲m̲ B̲ìn̲h̲, t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố N̲i̲n̲h̲ B̲ìn̲h̲) để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲.

N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ l̲à c̲h̲ị N̲.T̲.T̲, s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲9̲2̲ (t̲r̲ú t̲ại̲ t̲ổ 2̲2̲, p̲h̲ườn̲g̲ T̲r̲u̲n̲g̲ S̲ơn̲, t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố T̲a̲m̲ Đi̲ệp̲, N̲i̲n̲h̲ B̲ìn̲h̲).

Rợn người lời khai của nghi phạm trong vụ giết người tình rồi phân xác phi tang ở Ninh Bình - Hình 1

R̲ợn̲ n̲g̲ười̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ t̲ìn̲h̲ r̲ồi̲ p̲h̲ân̲ x̲ác̲ p̲h̲i̲ t̲a̲n̲g̲ ở N̲i̲n̲h̲ B̲ìn̲h̲ – H̲ìn̲h̲ 1̲
N̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ D̲ũn̲g̲. Ản̲h̲: N̲L̲Đ

B̲áo̲ B̲ảo̲ v̲ệ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, b̲ước̲ đầu̲, đối̲ t̲ượn̲g̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲: T̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲, D̲ũn̲g̲ (đã c̲ó v̲ợ) c̲ó q̲u̲a̲n̲ h̲ệ q̲u̲e̲n̲ b̲i̲ết̲, t̲h̲u̲ê n̲h̲à t̲r̲ọ s̲ốn̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲ n̲h̲ư v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ v̲ới̲ c̲h̲ị N̲.T̲.T̲ (đã c̲ó c̲h̲ồn̲g̲, h̲i̲ện̲ l̲àm̲ t̲h̲u̲ê t̲ại̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố N̲i̲n̲h̲ B̲ìn̲h̲) k̲h̲o̲ản̲g̲ h̲ơn̲ m̲ột̲ n̲ăm̲ t̲r̲ở l̲ại̲ đây̲.

S̲án̲g̲ n̲g̲ày̲ 2̲3̲/3̲/2̲0̲2̲2̲, c̲h̲ị T̲. đến̲ n̲h̲à c̲h̲ị P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị T̲u̲y̲ết̲ (l̲à c̲h̲ị g̲ái̲ c̲ủa̲ D̲ũn̲g̲) t̲ìm̲, t̲r̲ả đồ c̲á n̲h̲ân̲ c̲ủa̲ D̲ũn̲g̲ (để t̲ại̲ n̲h̲à t̲h̲u̲ê t̲r̲ọ) để v̲ề t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố T̲a̲m̲ Đi̲ệp̲ l̲àm̲ n̲h̲ưn̲g̲ D̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ đồn̲g̲ ý, g̲i̲ữa̲ h̲a̲i̲ b̲ên̲ x̲ảy̲ r̲a̲ m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ c̲ãi̲ n̲h̲a̲u̲, D̲ũn̲g̲ đã g̲i̲ữ c̲h̲ị T̲. ở l̲ại̲ n̲h̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲o̲ đi̲ (c̲h̲ỉ c̲ó D̲ũn̲g̲ v̲à c̲h̲ị T̲. ở t̲ại̲ n̲h̲à).

Đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲8̲h̲4̲5̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ x̲ảy̲ r̲a̲, D̲ũn̲g̲ đã d̲ùn̲g̲ t̲a̲y̲ b̲óp̲ c̲ổ c̲h̲ị T̲. đến̲ n̲g̲ừn̲g̲ t̲h̲ở r̲ồi̲ n̲ằm̲ c̲ạn̲h̲ x̲ác̲ c̲h̲ị T̲..

S̲án̲g̲ n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ s̲a̲u̲, D̲ũn̲g̲ đe̲m̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲h̲o̲ v̲ào̲ n̲ồi̲ (d̲ùn̲g̲ để n̲ấu̲ b̲án̲h̲ c̲h̲ưn̲g̲) r̲ồi̲ đi̲ m̲u̲a̲ x̲ăn̲g̲ v̲ề đốt̲ n̲h̲ưn̲g̲ t̲h̲ấy̲ m̲ùi̲ n̲ên̲ đã d̲ập̲ t̲ắt̲ l̲ửa̲.

T̲h̲e̲o̲ b̲áo̲ N̲g̲ười̲ L̲a̲o̲ Độn̲g̲, đến̲ t̲r̲ưa̲ n̲g̲ày̲ 2̲5̲/3̲, D̲ũn̲g̲ đe̲m̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể đến̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲ắm̲ ở t̲ần̲g̲ m̲ột̲, p̲h̲ân̲ x̲ác̲ b̲ỏ v̲ào̲ 2̲ t̲h̲ùn̲g̲ n̲h̲ựa̲ (c̲ó s̲ẵn̲ t̲ại̲ n̲h̲à) k̲éo̲ l̲ên̲ t̲ần̲g̲ h̲a̲i̲ c̲ất̲ g̲i̲ấu̲ v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ủ.

N̲g̲ày̲ 2̲7̲/3̲, b̲ố c̲ủa̲ D̲ũn̲g̲ v̲ề n̲h̲à, p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ t̲âm̲ l̲ý b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ v̲à t̲h̲ấy̲ x̲e̲ m̲áy̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị T̲. n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ n̲g̲ười̲ đâu̲. N̲g̲h̲i̲ n̲g̲ờ c̲ó c̲h̲u̲y̲ện̲ c̲h̲ẳn̲g̲ l̲àn̲h̲ n̲ên̲ b̲ố D̲ũn̲g̲ đã g̲ọi̲ đi̲ện̲ b̲áo̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲.

Xem thêm: B̲ố n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ân̲ x̲ác̲ ở N̲i̲n̲h̲ B̲ìn̲h̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲ k̲ể v̲ề n̲h̲ữn̲g̲ b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ l̲ạ c̲ủa̲ c̲o̲n̲

Bố nghi phạm giết người phân xác ở Ninh Bình đau lòng kể về những biểu hiện lạ của con

C̲h̲i̲ều̲ q̲u̲a̲ k̲h̲i̲ t̲r̲ở v̲ề n̲h̲à t̲h̲ấy̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ l̲ạ, ôn̲g̲ N̲ăm̲ l̲i̲ền̲ k̲h̲óa̲ t̲r̲ái̲ c̲ửa̲ n̲h̲à r̲ồi̲ đi̲ t̲r̲ìn̲h̲ b̲áo̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲.

G̲ần̲ m̲ột̲ n̲g̲ày̲ q̲u̲a̲, n̲g̲ười̲ d̲ân̲ ở k̲h̲u̲ v̲ực̲ C̲ốn̲g̲ L̲o̲ọn̲g̲ (p̲h̲ườn̲g̲ N̲a̲m̲ B̲ìn̲h̲, T̲P̲ N̲i̲n̲h̲ B̲ìn̲h̲, N̲i̲n̲h̲ B̲ìn̲h̲) b̲àn̲ t̲án̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲ v̲ề v̲ụ v̲i̲ệc̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ D̲ũn̲g̲ (3̲7̲ t̲u̲ổi̲) s̲át̲ h̲ại̲ n̲g̲ười̲ y̲êu̲ r̲ồi̲ p̲h̲ân̲ x̲ác̲ p̲h̲i̲ t̲a̲n̲g̲.

B̲à H̲o̲a̲ (s̲ốn̲g̲ t̲ại̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ p̲h̲ố C̲ốn̲g̲ L̲o̲ọn̲g̲) k̲ể, v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ h̲ơn̲ 1̲5̲h̲ c̲h̲i̲ều̲ q̲u̲a̲ (2̲8̲/3̲) b̲à n̲g̲h̲e̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲u̲ p̲h̲ố k̲ể c̲ó v̲ụ án̲ x̲ảy̲ r̲a̲ ở n̲h̲à s̲ố 2̲, n̲g̲õ 3̲8̲ n̲ên̲ b̲à n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ r̲a̲ x̲e̲m̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ào̲.

“K̲h̲i̲ t̲ôi̲ r̲a̲ đến̲ n̲ơi̲ t̲h̲ì c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã c̲ăn̲g̲ d̲ây̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲o̲ t̲i̲ếp̲ c̲ận̲. L̲úc̲ n̲ày̲, m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ đứn̲g̲ ở đây̲ b̲ảo̲ t̲h̲ằn̲g̲ D̲ũn̲g̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ y̲êu̲ r̲ồi̲ p̲h̲ân̲ x̲ác̲ t̲r̲ên̲ t̲ần̲g̲. N̲g̲h̲e̲ t̲h̲ấy̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ n̲ói̲ n̲h̲ư t̲h̲ế t̲ôi̲ r̲ất̲ s̲ợ h̲ãi̲, k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ờ n̲ó d̲ám̲ l̲àm̲ n̲h̲ư v̲ậy̲…”, b̲à H̲o̲a̲ k̲ể.

M̲ột̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ k̲h̲ác̲ s̲ốn̲g̲ c̲ạn̲h̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ án̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ày̲ q̲u̲a̲ b̲à k̲h̲ôn̲g̲ h̲ề t̲h̲ấy̲ b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ g̲ì c̲ủa̲ n̲h̲à b̲ên̲ c̲ạn̲h̲. C̲h̲i̲ều̲ q̲u̲a̲, k̲h̲i̲ b̲à n̲g̲h̲e̲ t̲i̲n̲ D̲ũn̲g̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ v̲à p̲h̲ân̲ x̲ác̲ n̲ên̲ c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ r̲ất̲ s̲ợ h̲ãi̲, c̲ả đêm̲ m̲ất̲ n̲g̲ủ.

P̲V̲ đã c̲ó c̲u̲ộc̲ n̲ói̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ v̲ới̲ ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ N̲ăm̲ (b̲ố c̲ủa̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ D̲ũn̲g̲, ở p̲h̲ố C̲h̲u̲ V̲ăn̲ A̲n̲, p̲h̲ườn̲g̲ N̲a̲m̲ B̲ìn̲h̲) c̲ũn̲g̲ c̲h̲ín̲h̲ l̲à n̲g̲ười̲ t̲r̲ìn̲h̲ b̲áo̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲ề n̲h̲ữn̲g̲ đi̲ểm̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲. Ôn̲g̲ k̲ể, d̲o̲ b̲ận̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ (t̲r̲ôn̲g̲ n̲h̲à v̲à a̲o̲ c̲á) n̲ên̲ ít̲ k̲h̲i̲ ôn̲g̲ ở n̲h̲à r̲i̲ên̲g̲.

N̲g̲ày̲ t̲h̲ườn̲g̲, ôn̲g̲ N̲ăm̲ c̲h̲ỉ v̲ề n̲ấu̲ c̲ơm̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ r̲ồi̲ l̲ại̲ đi̲. N̲g̲ày̲ 2̲3̲/3̲, ôn̲g̲ N̲ăm̲ ở n̲h̲à n̲ấu̲ c̲ơm̲ c̲h̲o̲ D̲ũn̲g̲ t̲h̲ì t̲h̲ấy̲ c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲h̲. (3̲0̲ t̲u̲ổi̲, ở p̲h̲ườn̲g̲ N̲a̲m̲ S̲ơn̲, t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố T̲a̲m̲ Đi̲ệp̲ – b̲ạn̲ g̲ái̲ D̲ũn̲g̲) c̲ũn̲g̲ c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ đây̲ v̲à ăn̲ c̲ơm̲ t̲r̲ưa̲.

Đến̲ c̲h̲i̲ều̲ t̲ối̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, ôn̲g̲ N̲ăm̲ v̲ề n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ c̲h̲ị T̲h̲. ở n̲h̲à n̲h̲ưn̲g̲ x̲e̲ m̲áy̲ v̲ẫn̲ c̲òn̲ đó.

Bố nghi phạm giết người phân xác ở Ninh Bình đau lòng kể về những biểu hiện lạ của con - Ảnh 1.

B̲ố n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ân̲ x̲ác̲ ở N̲i̲n̲h̲ B̲ìn̲h̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲ k̲ể v̲ề n̲h̲ữn̲g̲ b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ l̲ạ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ – Ản̲h̲ 1̲.
N̲g̲ôi̲ n̲h̲à x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ án̲.

“K̲h̲i̲ đó t̲ôi̲ c̲ó h̲ỏi̲ c̲o̲n̲ T̲h̲. đâu̲ t̲h̲ì D̲ũn̲g̲ b̲ảo̲ c̲o̲n̲ b̲é đi̲ x̲e̲ t̲a̲x̲i̲ v̲ề T̲a̲m̲ Đi̲ệp̲. M̲ấy̲ h̲ôm̲ s̲a̲u̲ t̲ôi̲ v̲ề k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ x̲e̲ t̲h̲ì D̲ũn̲g̲ b̲ảo̲ đã đưa̲ x̲e̲ c̲h̲o̲ c̲h̲ồn̲g̲ T̲h̲….”, ôn̲g̲ N̲ăm̲ k̲ể.

Đến̲ c̲h̲i̲ều̲ 2̲7̲/3̲, ôn̲g̲ N̲ăm̲ t̲r̲ở v̲ề m̲ở c̲ửa̲ v̲ào̲ n̲h̲à t̲h̲ấy̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ó b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ l̲ạ, t̲r̲ên̲ n̲ền̲ n̲h̲à c̲ó n̲ước̲ n̲ên̲ h̲ỏi̲ t̲h̲ì D̲ũn̲g̲ t̲r̲ả l̲ời̲ d̲ọn̲ d̲ẹp̲ n̲h̲à c̲ửa̲.

“M̲ọi̲ n̲g̲ày̲ k̲h̲i̲ đi̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲h̲à l̲à t̲ôi̲ k̲h̲óa̲ t̲r̲ái̲ c̲h̲ỉ c̲ó n̲ó (D̲ũn̲g̲ – P̲V̲) ở t̲r̲o̲n̲g̲, k̲h̲i̲ n̲ào̲ b̲ạn̲ g̲ái̲ đến̲ t̲h̲ì p̲h̲ải̲ g̲ọi̲ đi̲ện̲ t̲ôi̲ v̲ề m̲ở c̲ửa̲ m̲ới̲ v̲ào̲ được̲.

V̲ụ c̲ô g̲ái̲ b̲ị s̲át̲ h̲ại̲ d̲ã m̲a̲n̲ ở N̲i̲n̲h̲ B̲ìn̲h̲: N̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ đi̲ t̲ìm̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể
C̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ d̲ọn̲ d̲ẹp̲, t̲h̲ấy̲ n̲ền̲ n̲h̲à n̲h̲ơ n̲h̲ớp̲, t̲ôi̲ h̲ỏi̲ c̲ái̲ x̲ô đỏ đâu̲ t̲h̲ì n̲ó b̲ảo̲ d̲ùn̲g̲ để l̲ấy̲ n̲ước̲.

T̲h̲ấy̲ c̲o̲n̲ b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲, t̲ôi̲ l̲i̲ền̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲h̲à k̲h̲óa̲ t̲r̲ái̲ c̲ửa̲ r̲ồi̲ l̲ên̲ t̲h̲ẳn̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲r̲ìn̲h̲ b̲áo̲…”, ôn̲g̲ N̲ăm̲ k̲ể v̲ề t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲ữn̲g̲ b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲.

K̲h̲i̲ t̲ới̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲r̲ìn̲h̲ b̲áo̲, ôn̲g̲ N̲ăm̲ đã đưa̲ c̲h̲ìa̲ k̲h̲o̲á c̲h̲o̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲. S̲a̲u̲ đó, c̲ản̲h̲ s̲át̲ t̲ới̲ n̲h̲à v̲à p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ r̲a̲ v̲ụ án̲ m̲a̲n̲ r̲ợ d̲o̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ D̲ũn̲g̲ đã g̲ây̲ r̲a̲.

Ôn̲g̲ N̲ăm̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ l̲à b̲ảo̲ v̲ệ t̲ổ d̲ân̲ p̲h̲ố n̲ên̲ r̲ất̲ n̲h̲ạy̲ c̲ảm̲ v̲à n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ d̲ù l̲à c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ ôn̲g̲ m̲o̲n̲g̲ m̲u̲ốn̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ v̲à x̲ử l̲ý đún̲g̲ n̲g̲ười̲, đún̲g̲ t̲ội̲.

T̲r̲ước̲ đó, v̲ào̲ c̲h̲i̲ều̲ 2̲7̲/3̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố N̲i̲n̲h̲ B̲ìn̲h̲ (N̲i̲n̲h̲ B̲ìn̲h̲) n̲h̲ận̲ được̲ t̲ố g̲i̲ác̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ N̲ăm̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ ôn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ n̲g̲ờ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ l̲à P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ D̲ũn̲g̲ (3̲7̲ t̲u̲ổi̲) đã g̲i̲ết̲, g̲i̲ấu̲ x̲ác̲ c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲h̲. t̲ại̲ n̲h̲à.

N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲ố g̲i̲ác̲, c̲ản̲h̲ s̲át̲ đã h̲u̲y̲ độn̲g̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ t̲i̲ếp̲ c̲ận̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ c̲ác̲ b̲i̲ện̲ p̲h̲áp̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲.

K̲ết̲ q̲u̲ả b̲ước̲ đầu̲ D̲ũn̲g̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲, c̲ó q̲u̲a̲n̲ h̲ệ q̲u̲e̲n̲ b̲i̲ết̲, t̲h̲u̲ê n̲h̲à t̲r̲ọ s̲ốn̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲ n̲h̲ư v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ v̲ới̲ c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲h̲. (đã c̲ó c̲h̲ồn̲g̲, h̲i̲ện̲ l̲àm̲ t̲h̲u̲ê t̲ại̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố N̲i̲n̲h̲ B̲ìn̲h̲) k̲h̲o̲ản̲g̲ h̲ơn̲ m̲ột̲ n̲ăm̲ t̲r̲ở l̲ại̲ đây̲.

S̲án̲g̲ 2̲3̲/3̲ c̲h̲ị T̲h̲. đến̲ n̲h̲à c̲h̲ị P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị T̲u̲y̲ết̲ (l̲à c̲h̲ị g̲ái̲ c̲ủa̲ D̲ũn̲g̲) t̲ìm̲, t̲r̲ả đồ c̲á n̲h̲ân̲ c̲ủa̲ D̲ũn̲g̲ (để t̲ại̲ n̲h̲à t̲h̲u̲ê t̲r̲ọ) để v̲ề t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố T̲a̲m̲ Đi̲ệp̲ l̲àm̲ n̲h̲ưn̲g̲ h̲ắn̲ k̲h̲ôn̲g̲ đồn̲g̲ ý, g̲i̲ữa̲ h̲a̲i̲ b̲ên̲ x̲ảy̲ r̲a̲ m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ c̲ãi̲ n̲h̲a̲u̲. D̲ũn̲g̲ đã g̲i̲ữ c̲h̲ị T̲h̲. ở l̲ại̲ n̲h̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲o̲ đi̲.

C̲h̲i̲ều̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, D̲ũn̲g̲ đã d̲ùn̲g̲ t̲a̲y̲ b̲óp̲ c̲ổ c̲h̲ị T̲h̲. đến̲ k̲h̲i̲ n̲ằm̲ i̲m̲, n̲g̲ừn̲g̲ t̲h̲ở r̲ồi̲ n̲ằm̲ c̲ạn̲h̲ x̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲. N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ s̲a̲u̲, D̲ũn̲g̲ đã p̲h̲ân̲ x̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ để t̲r̲ên̲ t̲ần̲g̲.
i̲ện̲ b̲áo̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲.

Theo SoHa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.