d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ V̲ũ H̲ải̲ ( trong phim người ph.á.n x.ử) q̲u̲a̲ đời̲

C̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ày̲ 1̲0̲/4̲, ôn̲g̲ L̲ê N̲g̲ọc̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ – T̲ổn̲g̲ t̲h̲ư k̲ý H̲ội̲ v̲õ t̲h̲u̲ật̲ H̲à N̲ội̲ x̲ác̲ n̲h̲ận̲ d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ V̲ũ H̲ải̲ q̲u̲a̲ đời̲. T̲r̲ước̲ đó, d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ V̲ũ H̲ải̲ đã đi̲ều̲ t̲r̲ị u̲n̲g̲ t̲h̲ư t̲u̲ỷ s̲u̲ốt̲ 3̲ t̲h̲án̲g̲. T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ n̲ày̲ k̲h̲i̲ến̲ a̲i̲ n̲ấy̲ đều̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲. R̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ời̲ c̲h̲i̲a̲ b̲u̲ồn̲ đã được̲ g̲ửi̲ đến̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ủa̲ d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ V̲ũ H̲ải̲.

Diễn viên - võ sư Vũ Hải trong Người Phán Xử qua đời - Ảnh 2.

D̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ – v̲õ s̲ư V̲ũ H̲ải̲ t̲r̲o̲n̲g̲ N̲g̲ười̲ P̲h̲án̲ X̲ử q̲u̲a̲ đời̲ – Ản̲h̲ 2̲.
D̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ – v̲õ s̲ư V̲ũ H̲ải̲ q̲u̲a̲ đời̲

V̲õ s̲ư V̲ũ H̲ải̲ s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲6̲0̲, l̲à g̲ươn̲g̲ m̲ặt̲ q̲u̲e̲n̲ t̲h̲u̲ộc̲ t̲r̲ên̲ m̲àn̲ ản̲h̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ v̲a̲i̲ đán̲g̲ g̲ờm̲, c̲ó k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ v̲õ t̲h̲u̲ật̲ c̲a̲o̲. Ôn̲g̲ t̲ừn̲g̲ đảm̲ n̲h̲ận̲ v̲a̲i̲ H̲ùn̲g̲ C̲á R̲ô t̲r̲o̲n̲g̲ N̲g̲ười̲ P̲h̲án̲ X̲ử v̲à ôn̲g̲ T̲h̲ắn̲g̲ c̲ủa̲ H̲ươn̲g̲ V̲ị T̲ìn̲h̲ T̲h̲ân̲. L̲úc̲ s̲i̲n̲h̲ t̲h̲ời̲, ôn̲g̲ đảm̲ n̲h̲i̲ệm̲ v̲ị t̲r̲í P̲h̲ó t̲ổn̲g̲ t̲h̲ư k̲ý H̲ội̲ v̲õ t̲h̲u̲ật̲ H̲à N̲ội̲, p̲h̲ó c̲h̲ưởn̲g̲ m̲ôn̲ p̲h̲ái̲ T̲h̲ăn̲g̲ L̲o̲n̲g̲ v̲õ đạo̲. N̲ói̲ v̲ề l̲ý d̲o̲ “c̲h̲u̲y̲ên̲ t̲r̲ị” n̲h̲ữn̲g̲ v̲a̲i̲ đán̲g̲ g̲ờm̲ t̲r̲ên̲ m̲àn̲ ản̲h̲, d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ V̲ũ H̲ải̲ t̲i̲ết̲ l̲ộ r̲ằn̲g̲, đó l̲à v̲ì ôn̲g̲ c̲ó k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ v̲ề v̲õ t̲h̲u̲ật̲.

V̲õ s̲ư V̲ũ H̲ải̲ đảm̲ n̲h̲i̲ệm̲ v̲a̲i̲ H̲ùn̲g̲ C̲á R̲ô t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲i̲m̲ N̲g̲ười̲ P̲h̲án̲ X̲ử.

Xem thêm : M̲ới̲ đây̲, n̲h̲ạc̲ s̲ĩ P̲h̲ạm̲ C̲h̲ỉn̲h̲ – G̲i̲ám̲ đốc̲ N̲h̲à h̲át̲ C̲ải̲ l̲ươn̲g̲ H̲à N̲ội̲ – x̲ác̲ n̲h̲ận̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ T̲r̲ọn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ên̲ t̲r̲út̲ h̲ơi̲ t̲h̲ở c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ v̲ào̲ 1̲1̲h̲5̲0̲ n̲g̲ày̲ 2̲8̲/2̲, h̲ưởn̲g̲ d̲ươn̲g̲ 5̲8̲ t̲u̲ổi̲. T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ n̲ày̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲g̲ười̲ h̲âm̲ m̲ộ v̲ô c̲ùn̲g̲ x̲ót̲ x̲a̲. T̲r̲ên̲ c̲ác̲ t̲r̲a̲n̲g̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲, n̲e̲t̲i̲z̲e̲n̲ đã g̲ửi̲ l̲ời̲ c̲h̲i̲a̲ b̲u̲ồn̲ đến̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲.

N̲S̲ T̲r̲ọn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ên̲ được̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ m̲ắc̲ u̲n̲g̲ t̲h̲ư p̲h̲ổi̲ t̲ế b̲ào̲ n̲h̲ỏ h̲ồi̲ t̲h̲án̲g̲ 9̲/2̲0̲2̲1̲. Đến̲ 7̲/2̲/2̲0̲2̲2̲, k̲h̲i̲ b̲ện̲h̲ t̲ìn̲h̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ b̲i̲ến̲ x̲ấu̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đã đưa̲ ôn̲g̲ v̲ào̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ c̲h̲ữa̲ t̲r̲ị n̲h̲ưn̲g̲ b̲ị t̲r̲ả v̲ề. Ở g̲i̲a̲i̲ đo̲ạn̲ c̲u̲ối̲, T̲r̲ọn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ên̲ v̲ì k̲h̲ôn̲g̲ m̲u̲ốn̲ v̲ợ c̲o̲n̲ l̲o̲ l̲ắn̲g̲ n̲ên̲ đã n̲ói̲ r̲ằn̲g̲ b̲ện̲h̲ t̲ìn̲h̲ đa̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲i̲ đo̲ạn̲ đầu̲, c̲ó t̲h̲ể c̲h̲ữa̲ k̲h̲ỏi̲. N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ c̲u̲ối̲ đời̲, n̲a̲m̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ n̲ằm̲ m̲ột̲ c̲h̲ỗ, d̲u̲y̲ t̲r̲ì b̲ằn̲g̲ v̲i̲ệc̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ d̲ịc̲h̲ v̲à k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể ăn̲ u̲ốn̲g̲.

N̲S̲ T̲r̲ọn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ên̲ (S̲N̲ 1̲9̲6̲4̲) l̲à d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ c̲ủa̲ m̲ột̲ đo̲àn̲ c̲ải̲ l̲ươn̲g̲ H̲à N̲ội̲. Ôn̲g̲ g̲óp̲ m̲ặt̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ v̲ài̲ v̲a̲i̲ d̲i̲ễn̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲, g̲ây̲ ấn̲ t̲ượn̲g̲ k̲h̲i̲ đón̲g̲ C̲h̲í M̲ắt̲ M̲a̲ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲i̲m̲ N̲g̲ười̲ P̲h̲án̲ X̲ử.

Diễn viên phim Người Phán Xử qua đời vì ung thư - Ảnh 2.

D̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ p̲h̲i̲m̲ N̲g̲ười̲ P̲h̲án̲ X̲ử q̲u̲a̲ đời̲ v̲ì u̲n̲g̲ t̲h̲ư – Ản̲h̲ 2̲.
N̲S̲ T̲r̲ọn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ên̲ g̲óp̲ m̲ặt̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ b̲ộ p̲h̲i̲m̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲

Diễn viên phim Người Phán Xử qua đời vì ung thư - Ảnh 3.

D̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ p̲h̲i̲m̲ N̲g̲ười̲ P̲h̲án̲ X̲ử q̲u̲a̲ đời̲ v̲ì u̲n̲g̲ t̲h̲ư – Ản̲h̲ 3̲.
N̲a̲m̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ g̲ây̲ ấn̲ t̲ượn̲g̲ k̲h̲i̲ đón̲g̲ C̲h̲í M̲ắt̲ M̲a̲ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲i̲m̲ N̲g̲ười̲ P̲h̲án̲ X̲ử

Diễn viên phim Người Phán Xử qua đời vì ung thư - Ảnh 4.

D̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ p̲h̲i̲m̲ N̲g̲ười̲ P̲h̲án̲ X̲ử q̲u̲a̲ đời̲ v̲ì u̲n̲g̲ t̲h̲ư – Ản̲h̲ 4̲.
Ản̲h̲ N̲S̲ T̲r̲ọn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ên̲ (b̲ên̲ p̲h̲ải̲ n̲g̲o̲ài̲ c̲ùn̲g̲) c̲h̲ụp̲ c̲ùn̲g̲ N̲S̲ C̲ôn̲g̲ L̲ý

T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ N̲g̲ười̲ P̲h̲án̲ X̲ử q̲u̲a̲ đời̲ k̲h̲i̲ến̲ k̲h̲án̲ g̲i̲ả k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ỏi̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲.

T̲ối̲ n̲g̲ày̲ 1̲0̲/4̲, k̲h̲án̲ g̲i̲ả b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ t̲r̲ước̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲õ s̲ư – d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ V̲ũ H̲ải̲ đã q̲u̲a̲ đời̲ s̲a̲u̲ m̲ột̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị c̲ăn̲ b̲ện̲h̲ u̲n̲g̲ t̲h̲ư t̲ủy̲ q̲u̲ái̲ ác̲. N̲h̲ìn̲ l̲ại̲ s̲ự n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲ủa̲ v̲õ s̲ư, n̲a̲m̲ d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ n̲ày̲ m̲à n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ỏi̲ t̲i̲ếc̲ n̲u̲ối̲ c̲h̲o̲ m̲ột̲ t̲ài̲ n̲ăn̲g̲.

Diễn viên Người Phán Xử - Hương Vị Tình Thân vừa qua đời: Cả sự nghiệp chuyên thầu vai đầu gấu, võ sư lẫy lừng của làng võ Việt - Ảnh 1.

D̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ N̲g̲ười̲ P̲h̲án̲ X̲ử – H̲ươn̲g̲ V̲ị T̲ìn̲h̲ T̲h̲ân̲ v̲ừa̲ q̲u̲a̲ đời̲: C̲ả s̲ự n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ t̲h̲ầu̲ v̲a̲i̲ đầu̲ g̲ấu̲, v̲õ s̲ư l̲ẫy̲ l̲ừn̲g̲ c̲ủa̲ l̲àn̲g̲ v̲õ V̲i̲ệt̲ – Ản̲h̲ 1̲.
V̲õ s̲ư V̲ũ H̲ải̲ s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲6̲0̲, h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ đươn̲g̲ n̲h̲i̲ệm̲ v̲ị t̲r̲í P̲h̲ó t̲ổn̲g̲ t̲h̲ư k̲ý H̲ội̲ v̲õ t̲h̲u̲ật̲ H̲à N̲ội̲, p̲h̲ó c̲h̲ưởn̲g̲ m̲ôn̲ p̲h̲ái̲ T̲h̲ăn̲g̲ L̲o̲n̲g̲ v̲õ đạo̲. Ôn̲g̲ x̲u̲ất̲ t̲h̲ân̲ l̲à c̲o̲n̲ n̲h̲à v̲õ, c̲ó ôn̲g̲ n̲ội̲ v̲ốn̲ l̲à v̲õ s̲ư t̲ài̲ n̲ăn̲g̲ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲. S̲i̲n̲h̲ t̲h̲ời̲, ôn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ h̲ọc̲ m̲ột̲ s̲ố v̲õ s̲ư t̲ên̲ t̲u̲ổi̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó c̲ố v̲õ s̲ư V̲ăn̲ N̲h̲ân̲ – n̲g̲ười̲ s̲án̲g̲ l̲ập̲ r̲a̲ m̲ôn̲ p̲h̲ái̲ T̲h̲ăn̲g̲ L̲o̲n̲g̲ V̲õ Đạo̲ (m̲ôn̲ v̲õ h̲ội̲ t̲ụ c̲ả N̲h̲u̲ – H̲òa̲ – N̲h̲ân̲ – T̲r̲í được̲ x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ t̲r̲ên̲ n̲ền̲ t̲ản̲g̲ V̲õ h̲ọc̲ v̲à Y̲ h̲ọc̲, k̲ết̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ p̲h̲ươn̲g̲ p̲h̲áp̲ k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ h̲i̲ện̲ đại̲, p̲h̲ù h̲ợp̲ v̲ới̲ t̲h̲ể t̲r̲ạn̲g̲ n̲g̲ười̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲). V̲ũ H̲ải̲ đã k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ được̲ v̲ị t̲h̲ế t̲r̲o̲n̲g̲ l̲àn̲g̲ v̲õ t̲h̲u̲ật̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲, l̲à n̲g̲ười̲ đứn̲g̲ r̲a̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ n̲h̲i̲ều̲ g̲i̲ải̲ đấu̲ l̲ớn̲.

Diễn viên Người Phán Xử - Hương Vị Tình Thân vừa qua đời: Cả sự nghiệp chuyên thầu vai đầu gấu, võ sư lẫy lừng của làng võ Việt - Ảnh 2.

D̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ N̲g̲ười̲ P̲h̲án̲ X̲ử – H̲ươn̲g̲ V̲ị T̲ìn̲h̲ T̲h̲ân̲ v̲ừa̲ q̲u̲a̲ đời̲: C̲ả s̲ự n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ t̲h̲ầu̲ v̲a̲i̲ đầu̲ g̲ấu̲, v̲õ s̲ư l̲ẫy̲ l̲ừn̲g̲ c̲ủa̲ l̲àn̲g̲ v̲õ V̲i̲ệt̲ – Ản̲h̲ 2̲.

Diễn viên Người Phán Xử - Hương Vị Tình Thân vừa qua đời: Cả sự nghiệp chuyên thầu vai đầu gấu, võ sư lẫy lừng của làng võ Việt - Ảnh 4.
D̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ N̲g̲ười̲ P̲h̲án̲ X̲ử – H̲ươn̲g̲ V̲ị T̲ìn̲h̲ T̲h̲ân̲ v̲ừa̲ q̲u̲a̲ đời̲: C̲ả s̲ự n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ t̲h̲ầu̲ v̲a̲i̲ đầu̲ g̲ấu̲, v̲õ s̲ư l̲ẫy̲ l̲ừn̲g̲ c̲ủa̲ l̲àn̲g̲ v̲õ V̲i̲ệt̲ – Ản̲h̲ 3̲.
V̲ới̲ d̲a̲n̲h̲ t̲i̲ến̲g̲ l̲ẫy̲ l̲ừn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲àn̲g̲ v̲õ, v̲õ s̲ư V̲ũ H̲ải̲ s̲ớm̲ được̲ m̲ời̲ l̲àm̲ c̲ố v̲ấn̲ c̲h̲ỉ đạo̲ v̲õ t̲h̲u̲ật̲ c̲h̲o̲ l̲o̲ạt̲ p̲h̲i̲m̲ c̲ó y̲ếu̲ t̲ố h̲àn̲h̲ độn̲g̲. N̲ăm̲ 2̲0̲1̲1̲, t̲ừ v̲ị t̲r̲í c̲ố v̲ấn̲, ôn̲g̲ b̲én̲ d̲u̲y̲ên̲ v̲ới̲ n̲g̲h̲ề d̲i̲ễn̲ t̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ v̲a̲i̲ D̲ũn̲g̲ g̲ậy̲ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲i̲m̲ Đầm̲ L̲ầy̲ B̲ạc̲. N̲h̲ữn̲g̲ n̲ăm̲ s̲a̲u̲ đó, ôn̲g̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ t̲h̲êm̲ l̲o̲ạt̲ p̲h̲i̲m̲ đìn̲h̲ đám̲ c̲ủa̲ V̲T̲V̲ n̲h̲ư G̲i̲ấc̲ M̲ơ H̲ạn̲h̲ P̲h̲úc̲, B̲ản̲ D̲i̲ C̲h̲úc̲ B̲í Ẩn̲, H̲ạt̲ M̲ưa̲ S̲a̲, H̲o̲a̲ B̲a̲y̲, C̲âu̲ H̲ỏi̲ S̲ố 5̲ v̲à n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲h̲ất̲ l̲à N̲g̲ười̲ P̲h̲án̲ X̲ử v̲à H̲ươn̲g̲ V̲ị T̲ìn̲h̲ T̲h̲ân̲. V̲ới̲ v̲ẻ n̲g̲o̲ài̲ c̲ó c̲h̲út̲ b̲ặm̲ t̲r̲ợn̲, đa̲ p̲h̲ần̲ n̲h̲ữn̲g̲ v̲a̲i̲ d̲i̲ễn̲ c̲ủa̲ V̲ũ H̲ải̲ đều̲ l̲à g̲i̲a̲n̲g̲ h̲ồ, p̲h̲ải̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲i̲ều̲ p̲h̲a̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲.

Diễn viên Người Phán Xử - Hương Vị Tình Thân vừa qua đời: Cả sự nghiệp chuyên thầu vai đầu gấu, võ sư lẫy lừng của làng võ Việt - Ảnh 3.

D̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ N̲g̲ười̲ P̲h̲án̲ X̲ử – H̲ươn̲g̲ V̲ị T̲ìn̲h̲ T̲h̲ân̲ v̲ừa̲ q̲u̲a̲ đời̲: C̲ả s̲ự n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ t̲h̲ầu̲ v̲a̲i̲ đầu̲ g̲ấu̲, v̲õ s̲ư l̲ẫy̲ l̲ừn̲g̲ c̲ủa̲ l̲àn̲g̲ v̲õ V̲i̲ệt̲ – Ản̲h̲ 4̲.
V̲õ s̲ư V̲ũ H̲ải̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲a̲i̲ H̲ùn̲g̲ c̲á r̲ô p̲h̲i̲m̲ N̲g̲ười̲ P̲h̲án̲ X̲ử

Diễn viên Người Phán Xử - Hương Vị Tình Thân vừa qua đời: Cả sự nghiệp chuyên thầu vai đầu gấu, võ sư lẫy lừng của làng võ Việt - Ảnh 5.

D̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ N̲g̲ười̲ P̲h̲án̲ X̲ử – H̲ươn̲g̲ V̲ị T̲ìn̲h̲ T̲h̲ân̲ v̲ừa̲ q̲u̲a̲ đời̲: C̲ả s̲ự n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ t̲h̲ầu̲ v̲a̲i̲ đầu̲ g̲ấu̲, v̲õ s̲ư l̲ẫy̲ l̲ừn̲g̲ c̲ủa̲ l̲àn̲g̲ v̲õ V̲i̲ệt̲ – Ản̲h̲ 5̲.
V̲a̲i̲ b̲ố r̲u̲ột̲ c̲ủa̲ T̲h̲y̲ t̲r̲o̲n̲g̲ H̲ươn̲g̲ V̲ị T̲ìn̲h̲ T̲h̲ân̲ l̲à v̲a̲i̲ d̲i̲ễn̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲ủa̲ v̲õ s̲ư V̲ũ H̲ải̲

V̲ĩn̲h̲ b̲i̲ệt̲ v̲õ s̲ư – d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ V̲ũ H̲ải̲, x̲i̲n̲ c̲h̲i̲a̲ b̲u̲ồn̲ c̲ùn̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲!

Nguồn: https://kenh14.vn/dien-vien-nguoi-phan-xu-huong-vi-tinh-than-vua-qua-doi-ca-su-nghiep-chuyen-thau-vai-dau-gau-vo-su-lay-lung-cua-lang-vo-viet-20220410234722927.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.