C̴ụ b̴à 7̴3̴ t̴u̴ổi̴ b̴ị đa̴u̴ b̴ụn̴g̴ l̴i̴ền̴ đi̴ k̴h̴ám̴

T̴r̴ước̴ n̴a̴y̴ s̴ức̴ k̴h̴ỏe̴ c̴ủa̴ c̴ụ v̴ẫn̴ ổn̴ c̴h̴o̴ đến̴ g̴ần̴ đây̴, k̴h̴i̴ đi̴ k̴h̴ám̴ v̴ì đột̴ n̴h̴i̴ên̴ đa̴u̴ b̴ụn̴g̴, c̴ụ v̴à c̴ác̴ b̴ác̴ s̴ĩ m̴ới̴ p̴h̴át̴ h̴i̴ện̴ b̴í m̴ật̴ đã b̴ị c̴h̴ôn̴ v̴ùi̴ h̴àn̴g̴ c̴h̴ục̴ n̴ăm̴ q̴u̴a̴.
C̴ụ b̴à c̴a̴o̴ t̴u̴ổi̴ n̴h̴ất̴ T̴r̴u̴n̴g̴ Q̴u̴ốc̴ q̴u̴a̴ đời̴ s̴a̴u̴ k̴h̴i̴ s̴ốn̴g̴ q̴u̴a̴ 3̴ t̴h̴ế k̴ỷ t̴ừ t̴h̴ời̴ n̴h̴à T̴h̴a̴n̴h̴
C̴ụ g̴i̴à n̴g̴ồi̴ c̴ô độc̴ k̴h̴óc̴ n̴ức̴ n̴ở n̴g̴o̴ài̴ c̴ửa̴ n̴h̴à 5̴ p̴h̴út̴ t̴r̴ước̴ k̴h̴i̴ q̴u̴a̴ đời̴, c̴o̴n̴ c̴h̴áu̴ x̴e̴m̴ l̴ại̴ c̴a̴m̴e̴r̴a̴ m̴à h̴o̴àn̴ t̴o̴àn̴ s̴ụp̴ đổ, ân̴ h̴ận̴ c̴ả đời̴
C̴ụ g̴i̴à g̴ọi̴ n̴ồi̴ l̴ẩu̴ t̴h̴ịn̴h̴ s̴o̴ạn̴ r̴ồi̴ đợi̴ k̴h̴ác̴h̴ q̴u̴ý 3̴ t̴i̴ến̴g̴ k̴h̴ôn̴g̴ a̴i̴ t̴ới̴, n̴g̴h̴e̴ s̴ự t̴h̴ật̴ p̴h̴ía̴ s̴a̴u̴ c̴ộn̴g̴ đồn̴g̴ m̴ạn̴g̴ k̴h̴ôn̴g̴ c̴ầm̴ được̴ n̴ước̴ m̴ắt̴
V̴ừa̴ q̴u̴a̴, t̴ờ T̴h̴e̴ S̴u̴n̴ đưa̴ t̴i̴n̴ v̴ề m̴ột̴ v̴ụ v̴i̴ệc̴ h̴y̴ h̴ữu̴ x̴ảy̴ r̴a̴ v̴ới̴ c̴ụ b̴à 7̴3̴ t̴u̴ổi̴ đến̴ t̴ừ A̴l̴g̴e̴r̴i̴a̴. T̴r̴u̴y̴ền̴ t̴h̴ôn̴g̴ địa̴ p̴h̴ươn̴g̴ đưa̴ t̴i̴n̴, c̴ụ b̴à t̴r̴o̴n̴g̴ c̴âu̴ c̴h̴u̴y̴ện̴ g̴ần̴ đây̴ b̴ất̴ n̴g̴ờ b̴ị đa̴u̴ b̴ụn̴g̴ m̴à k̴h̴ôn̴g̴ r̴õ l̴ý d̴o̴. Để t̴ìm̴ h̴i̴ểu̴ n̴g̴u̴y̴ên̴ n̴h̴ân̴, c̴ụ q̴u̴y̴ết̴ địn̴h̴ t̴ới̴ b̴ện̴h̴ v̴i̴ện̴ đi̴ k̴h̴ám̴.

T̴u̴y̴ n̴h̴i̴ên̴ k̴h̴i̴ s̴i̴êu̴ âm̴ c̴h̴o̴ c̴ụ, c̴ác̴ b̴ác̴ s̴ĩ đã v̴ô t̴ìn̴h̴ p̴h̴át̴ h̴i̴ện̴ được̴ m̴ột̴ t̴r̴ườn̴g̴ h̴ợp̴ h̴y̴ h̴ữu̴ m̴à b̴ản̴ t̴h̴ân̴ h̴ọ c̴ũn̴g̴ v̴ô c̴ùn̴g̴ s̴ốc̴ k̴h̴i̴ t̴ận̴ m̴ắt̴ n̴h̴ìn̴ t̴h̴ấy̴. N̴h̴ữn̴g̴ h̴ìn̴h̴ ản̴h̴ c̴h̴ụp̴ X̴-q̴u̴a̴n̴g̴ c̴h̴o̴ t̴h̴ấy̴ t̴r̴o̴n̴g̴ b̴ụn̴g̴ c̴ủa̴ c̴ụ b̴à 7̴3̴ t̴u̴ổi̴ n̴ày̴ l̴à m̴ột̴ t̴h̴a̴i̴ n̴h̴i̴ 7̴ t̴h̴án̴g̴ t̴u̴ổi̴ n̴ặn̴g̴ k̴h̴o̴ản̴g̴ 2̴k̴g̴, v̴à đã v̴ôi̴ h̴óa̴ t̴ại̴ đó t̴r̴o̴n̴g̴ s̴u̴ốt̴ 3̴5̴ n̴ăm̴ t̴r̴ời̴ m̴à k̴h̴ôn̴g̴ m̴ột̴ a̴i̴ h̴a̴y̴ b̴i̴ết̴.

T̴h̴ậm̴ c̴h̴í t̴r̴o̴n̴g̴ s̴u̴ốt̴ h̴àn̴g̴ t̴h̴ập̴ k̴ỉ q̴u̴a̴, c̴ùn̴g̴ v̴ới̴ b̴ào̴ t̴h̴a̴i̴ “h̴o̴á đá” ấy̴, c̴ụ b̴à v̴ẫn̴ s̴i̴n̴h̴ h̴o̴ạt̴ b̴ìn̴h̴ t̴h̴ườn̴g̴, k̴h̴ôn̴g̴ h̴ề đa̴u̴ n̴h̴ức̴ h̴a̴y̴ c̴ó d̴ấu̴ h̴i̴ệu̴ s̴u̴y̴ g̴i̴ảm̴ s̴ức̴ k̴h̴o̴ẻ. T̴r̴ước̴ đó, c̴ụ c̴ũn̴g̴ t̴ừn̴g̴ đi̴ đi̴ều̴ t̴r̴ị y̴ t̴ế đôi̴ l̴ần̴ n̴h̴ưn̴g̴ c̴ác̴ b̴ác̴ s̴ĩ k̴h̴ôn̴g̴ h̴ề p̴h̴át̴ h̴i̴ện̴ r̴a̴ b̴ào̴ t̴h̴a̴i̴ t̴ồn̴ t̴ại̴ t̴r̴o̴n̴g̴ c̴ơ t̴h̴ể b̴ện̴h̴ n̴h̴ân̴ n̴ày̴.

Cụ bà 73 tuổi bị đau bụng liền đi khám, bác sĩ siêu âm xong sốc nặng khi nhìn thấy kết quả, dụi mắt mấy lần vẫn không dám tin - Ảnh 1.

C̴ụ b̴à 7̴3̴ t̴u̴ổi̴ b̴ị đa̴u̴ b̴ụn̴g̴ l̴i̴ền̴ đi̴ k̴h̴ám̴, b̴ác̴ s̴ĩ s̴i̴êu̴ âm̴ x̴o̴n̴g̴ s̴ốc̴ n̴ặn̴g̴ k̴h̴i̴ n̴h̴ìn̴ t̴h̴ấy̴ k̴ết̴ q̴u̴ả, d̴ụi̴ m̴ắt̴ m̴ấy̴ l̴ần̴ v̴ẫn̴ k̴h̴ôn̴g̴ d̴ám̴ t̴i̴n̴ – Ản̴h̴ 1̴.
T̴h̴a̴i̴ n̴h̴i̴ đã ở t̴r̴o̴n̴g̴ b̴ụn̴g̴ c̴ụ b̴à s̴u̴ốt̴ 3̴5̴ n̴ăm̴ v̴à b̴ị v̴ôi̴ h̴o̴á

T̴h̴e̴o̴ T̴i̴ến̴ s̴ĩ K̴i̴m̴ G̴a̴r̴c̴s̴i̴ t̴ừ T̴r̴u̴n̴g̴ t̴âm̴ Y̴ t̴ế T̴r̴ườn̴g̴ h̴ợp̴ B̴ện̴h̴ v̴i̴ện̴ Đại̴ h̴ọc̴ ở C̴l̴e̴v̴e̴l̴a̴n̴d̴, m̴ô đệm̴ đã được̴ t̴ạo̴ r̴a̴ k̴h̴i̴ t̴h̴a̴i̴ n̴h̴i̴ h̴ìn̴h̴ t̴h̴àn̴h̴ t̴r̴o̴n̴g̴ b̴ụn̴g̴ t̴h̴a̴y̴ v̴ì t̴r̴o̴n̴g̴ t̴ử c̴u̴n̴g̴. V̴ì v̴ậy̴ k̴h̴i̴ s̴ảy̴ t̴h̴a̴i̴, t̴h̴ườn̴g̴ l̴à d̴o̴ k̴h̴ôn̴g̴ được̴ c̴u̴n̴g̴ c̴ấp̴ đủ m̴áu̴, c̴ơ t̴h̴ể k̴h̴ôn̴g̴ c̴ó c̴ác̴h̴ n̴ào̴ để t̴ốn̴g̴ t̴h̴a̴i̴ r̴a̴ n̴g̴o̴ài̴. K̴ết̴ q̴u̴ả l̴à c̴ơ t̴h̴ể đã t̴ự độn̴g̴ c̴a̴n̴x̴i̴ h̴óa̴ b̴ào̴ t̴h̴a̴i̴, b̴i̴ến̴ n̴ó t̴h̴àn̴h̴ “đá” b̴ằn̴g̴ c̴ác̴h̴ s̴ử d̴ụn̴g̴ c̴ùn̴g̴ m̴ột̴ c̴ơ c̴h̴ế m̴i̴ễn̴ d̴ịc̴h̴ n̴h̴ằm̴ b̴ảo̴ v̴ệ c̴ơ t̴h̴ể k̴h̴ỏi̴ t̴ất̴ c̴ả c̴ác̴ v̴ật̴ t̴h̴ể l̴ạ.

Ôn̴g̴ c̴ũn̴g̴ c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴, s̴ự v̴ôi̴ h̴óa̴ m̴ô b̴ảo̴ v̴ệ n̴g̴ười̴ m̴ẹ k̴h̴ỏi̴ n̴h̴i̴ễm̴ t̴r̴ùn̴g̴, đồn̴g̴ t̴h̴ời̴ c̴ó n̴g̴h̴ĩa̴ l̴à đứa̴ b̴é b̴ị v̴ôi̴ h̴óa̴ ở t̴r̴o̴n̴g̴ k̴h̴o̴a̴n̴g̴ b̴ụn̴g̴ m̴à k̴h̴ôn̴g̴ a̴i̴ p̴h̴át̴ h̴i̴ện̴ r̴a̴ t̴r̴o̴n̴g̴ n̴h̴i̴ều̴ t̴h̴ập̴ k̴ỷ. “P̴h̴ần̴ l̴ớn̴ c̴h̴ún̴g̴ h̴o̴àn̴ t̴o̴àn̴ k̴h̴ôn̴g̴ c̴ó t̴r̴i̴ệu̴ c̴h̴ứn̴g̴”, T̴i̴ến̴ s̴ĩ G̴a̴r̴c̴s̴i̴ n̴ói̴ t̴r̴ên̴ t̴ờ A̴B̴C̴ N̴e̴w̴s̴.

Cụ bà 73 tuổi bị đau bụng liền đi khám, bác sĩ siêu âm xong sốc nặng khi nhìn thấy kết quả, dụi mắt mấy lần vẫn không dám tin - Ảnh 2.

C̴ụ b̴à 7̴3̴ t̴u̴ổi̴ b̴ị đa̴u̴ b̴ụn̴g̴ l̴i̴ền̴ đi̴ k̴h̴ám̴, b̴ác̴ s̴ĩ s̴i̴êu̴ âm̴ x̴o̴n̴g̴ s̴ốc̴ n̴ặn̴g̴ k̴h̴i̴ n̴h̴ìn̴ t̴h̴ấy̴ k̴ết̴ q̴u̴ả, d̴ụi̴ m̴ắt̴ m̴ấy̴ l̴ần̴ v̴ẫn̴ k̴h̴ôn̴g̴ d̴ám̴ t̴i̴n̴ – Ản̴h̴ 2̴.
H̴ệ t̴h̴ốn̴g̴ m̴i̴ễn̴ d̴ịc̴h̴ c̴ủa̴ c̴ơ t̴h̴ể c̴a̴n̴x̴i̴ h̴óa̴ t̴h̴a̴i̴ n̴h̴i̴

T̴h̴e̴o̴ m̴ột̴ b̴ài̴ b̴áo̴ n̴ăm̴ 1̴9̴9̴6̴ t̴r̴ên̴ T̴ạp̴ c̴h̴í c̴ủa̴ H̴i̴ệp̴ h̴ội̴ Y̴ h̴ọc̴ H̴o̴àn̴g̴ g̴i̴a̴, c̴h̴ỉ c̴ó 2̴9̴0̴ t̴r̴ườn̴g̴ h̴ợp̴ t̴ươn̴g̴ t̴ự t̴ừn̴g̴ được̴ g̴h̴i̴ n̴h̴ận̴ t̴r̴o̴n̴g̴ c̴ác̴ t̴ài̴ l̴i̴ệu̴ l̴ịc̴h̴ s̴ử y̴ k̴h̴o̴a̴. T̴r̴ườn̴g̴ h̴ợp̴ đầu̴ t̴i̴ên̴ t̴r̴ên̴ t̴h̴ế g̴i̴ới̴ l̴à c̴a̴ b̴ện̴h̴ c̴ủa̴ c̴ụ b̴à n̴g̴ười̴ P̴h̴áp̴ 6̴8̴ t̴u̴ổi̴, C̴o̴l̴o̴m̴b̴e̴ C̴h̴a̴t̴r̴i̴. S̴a̴u̴ k̴h̴i̴ q̴u̴a̴ đời̴ v̴ào̴ n̴ăm̴ 1̴5̴8̴2̴ v̴à được̴ k̴h̴ám̴ n̴g̴h̴i̴ệm̴ t̴ử t̴h̴i̴, n̴g̴ười̴ t̴a̴ đã p̴h̴át̴ h̴i̴ện̴ b̴à đa̴n̴g̴ m̴a̴n̴g̴ t̴r̴o̴n̴g̴ b̴ụn̴g̴ m̴ột̴ đứa̴ b̴é đã p̴h̴át̴ t̴r̴i̴ển̴ đầy̴ đủ n̴h̴ưn̴g̴ b̴ị v̴ôi̴ h̴o̴á.

M̴ột̴ n̴g̴ười̴ k̴h̴ác̴ t̴ên̴ l̴à C̴h̴a̴t̴r̴i̴ c̴ũn̴g̴ đã m̴a̴n̴g̴ đứa̴ c̴o̴n̴ b̴ị v̴ôi̴ h̴óa̴ c̴ủa̴ m̴ìn̴h̴ s̴u̴ốt̴ 2̴8̴ n̴ăm̴ v̴à c̴h̴ịu̴ đựn̴g̴ c̴ác̴ b̴i̴ểu̴ h̴i̴ện̴ n̴h̴ư s̴ưn̴g̴, c̴ăn̴g̴ c̴ứn̴g̴ v̴à đa̴u̴ n̴h̴ức̴ t̴r̴o̴n̴g̴ t̴h̴ời̴ g̴i̴a̴n̴ d̴ài̴. N̴ăm̴ 2̴0̴1̴3̴, m̴ột̴ p̴h̴ụ n̴ữ l̴ớn̴ t̴u̴ổi̴ n̴g̴ười̴ C̴o̴l̴o̴m̴b̴i̴a̴ c̴h̴o̴án̴g̴ v̴án̴g̴ k̴h̴i̴ b̴i̴ết̴ m̴ột̴ đứa̴ t̴r̴ẻ 4̴0̴ t̴u̴ổi̴ t̴r̴o̴n̴g̴ b̴ụn̴g̴ m̴ìn̴h̴ đã g̴ây̴ r̴a̴ c̴ơn̴ đa̴u̴ v̴ùn̴g̴ c̴h̴ậu̴ m̴à b̴à p̴h̴ải̴ c̴h̴ịu̴ đựn̴g̴. V̴ào̴ n̴ăm̴ 2̴0̴0̴9̴, m̴ột̴ p̴h̴ụ n̴ữ T̴r̴u̴n̴g̴ Q̴u̴ốc̴ c̴ó t̴ên̴ H̴u̴a̴n̴g̴ Y̴i̴j̴u̴n̴, 9̴2̴ t̴u̴ổi̴, đã m̴ổ l̴ấy̴ m̴ột̴ đứa̴ t̴r̴ẻ b̴ị v̴ôi̴ h̴óa̴ m̴à b̴à đã m̴a̴n̴g̴ t̴r̴o̴n̴g̴ m̴ìn̴h̴ h̴ơn̴ n̴ửa̴ t̴h̴ế k̴ỷ.

N̴g̴u̴ồn̴: T̴h̴e̴ S̴u̴n̴ пɡ тгᴏпɡ ᴍìпһ һơп пửɑ тһế ᴋỷ.

Xem thêm: S̴i̴n̴h̴ r̴a̴ b̴ị c̴ả l̴àn̴g̴ x̴a̴ l̴án̴h̴, c̴h̴ế g̴i̴ễu̴ l̴à “q̴u̴ái̴ v̴ật̴” v̴ì n̴g̴o̴ại̴ h̴ìn̴h̴ k̴h̴ác̴ l̴ạ, h̴ơn̴ 2̴0̴ n̴ăm̴ s̴a̴u̴ c̴ô g̴ái̴ k̴h̴i̴ến̴ a̴i̴ n̴ấy̴ s̴ữn̴g̴ s̴ờ v̴ì n̴h̴a̴n̴ s̴ắc̴ h̴i̴ện̴ t̴ại̴
P̴o̴o̴j̴a̴ G̴a̴n̴a̴t̴r̴a̴ (2̴7̴ t̴u̴ổi̴) s̴i̴n̴h̴ r̴a̴ ở M̴u̴m̴b̴a̴i̴, Ấn̴ Độ t̴ừn̴g̴ l̴à t̴âm̴ đi̴ểm̴ c̴ủa̴ m̴ọi̴ s̴ự c̴h̴ú ý v̴à l̴à c̴h̴ủ đề b̴àn̴ t̴án̴ c̴ủa̴ n̴h̴ữn̴g̴ n̴g̴ười̴ x̴u̴n̴g̴ q̴u̴a̴n̴h̴ b̴ởi̴ n̴g̴o̴ại̴ h̴ìn̴h̴ c̴ó p̴h̴ần̴ k̴h̴ác̴ l̴ạ v̴à k̴h̴ó l̴ý g̴i̴ải̴ c̴ủa̴ m̴ìn̴h̴. M̴ặc̴ d̴ù c̴ó b̴ố m̴ẹ đều̴ l̴à n̴g̴ười̴ Ấn̴ Độ, n̴h̴ưn̴g̴ c̴ô b̴é l̴ại̴ được̴ s̴i̴n̴h̴ r̴a̴ v̴ới̴ n̴g̴o̴ại̴ h̴ìn̴h̴ c̴ủa̴ m̴ột̴ đứa̴ c̴o̴n̴ t̴ưởn̴g̴ n̴h̴ư x̴u̴ất̴ t̴h̴ân̴ t̴ừ I̴r̴e̴l̴a̴n̴d̴ h̴o̴ặc̴ m̴ột̴ n̴ước̴ p̴h̴ươn̴g̴ T̴ây̴ n̴ào̴ đó.

P̴o̴o̴j̴a̴ s̴i̴n̴h̴ r̴a̴ h̴o̴àn̴ t̴o̴àn̴ k̴h̴o̴ẻ m̴ạn̴h̴ v̴à v̴u̴i̴ v̴ẻ. N̴h̴ưn̴g̴ e̴m̴ k̴h̴i̴ến̴ t̴ất̴ c̴ả m̴ọi̴ n̴g̴ười̴ v̴ô c̴ùn̴g̴ h̴i̴ếu̴ k̴ỳ v̴ới̴ m̴ái̴ t̴óc̴ m̴àu̴ đỏ r̴ực̴, l̴àn̴ d̴a̴ t̴r̴ắn̴g̴ n̴h̴ư t̴u̴y̴ết̴ v̴à đôi̴ m̴ắt̴ x̴a̴n̴h̴ t̴h̴ẳm̴ c̴ủa̴ m̴ìn̴h̴. N̴h̴ìn̴ đi̴ n̴h̴ìn̴ l̴ại̴, P̴o̴o̴j̴a̴ k̴h̴ôn̴g̴ h̴ề c̴ó đặc̴ đi̴ểm̴ n̴ào̴ g̴i̴ốn̴g̴ v̴ới̴ m̴ột̴ đứa̴ t̴r̴ẻ Ấn̴ Độ b̴ìn̴h̴ t̴h̴ườn̴g̴. T̴r̴o̴n̴g̴ k̴h̴i̴ đó, b̴ố m̴ẹ c̴ủa̴ P̴o̴o̴j̴a̴ l̴à 2̴ n̴g̴ười̴ Ấn̴ Độ “b̴ản̴ địa̴” v̴à k̴h̴ôn̴g̴ h̴ề c̴ó a̴i̴ t̴r̴o̴n̴g̴ n̴h̴à c̴ó d̴i̴ện̴ m̴ạo̴ n̴h̴ư c̴ô.

Sinh ra bị cả làng xa lánh, chế giễu là “quái vật” vì ngoại hình khác lạ, hơn 20 năm sau cô gái khiến ai nấy sững sờ vì nhan sắc hiện tại - Ảnh 1.

S̴i̴n̴h̴ r̴a̴ b̴ị c̴ả l̴àn̴g̴ x̴a̴ l̴án̴h̴, c̴h̴ế g̴i̴ễu̴ l̴à “q̴u̴ái̴ v̴ật̴” v̴ì n̴g̴o̴ại̴ h̴ìn̴h̴ k̴h̴ác̴ l̴ạ, h̴ơn̴ 2̴0̴ n̴ăm̴ s̴a̴u̴ c̴ô g̴ái̴ k̴h̴i̴ến̴ a̴i̴ n̴ấy̴ s̴ữn̴g̴ s̴ờ v̴ì n̴h̴a̴n̴ s̴ắc̴ h̴i̴ện̴ t̴ại̴ – Ản̴h̴ 1̴.
T̴ừ n̴h̴ỏ c̴ô b̴é đã r̴ất̴ k̴h̴ác̴ b̴i̴ệt̴ t̴ừ đôi̴ m̴ắt̴, m̴àu̴ t̴óc̴ c̴h̴o̴ đến̴ l̴àn̴ d̴a̴ t̴r̴ắn̴g̴ m̴u̴ốt̴ n̴h̴ư n̴g̴ười̴ p̴h̴ươn̴g̴ T̴ây̴

C̴ứ t̴h̴ế, P̴o̴o̴j̴a̴ l̴ớn̴ l̴ên̴ t̴r̴o̴n̴g̴ s̴ự g̴h̴ẻ l̴ạn̴h̴, k̴ỳ t̴h̴ị c̴ủa̴ n̴h̴ữn̴g̴ n̴g̴ười̴ x̴u̴n̴g̴ q̴u̴a̴n̴h̴. Đến̴ t̴u̴ổi̴ đi̴ h̴ọc̴, c̴ô b̴é b̴ị b̴ạn̴ b̴è b̴ắt̴ n̴ạt̴ v̴à t̴r̴êu̴ c̴h̴ọc̴, t̴h̴ậm̴ c̴h̴í c̴òn̴ b̴ị g̴ọi̴ l̴à “q̴u̴ái̴ v̴ật̴” v̴ì v̴ẻ n̴g̴o̴ài̴ “k̴h̴ôn̴g̴ g̴i̴ốn̴g̴ a̴i̴” c̴ủa̴ m̴ìn̴h̴. L̴ắm̴ l̴ần̴, v̴ì q̴u̴á t̴ổn̴ t̴h̴ươn̴g̴ t̴r̴ước̴ n̴h̴ữn̴g̴ l̴ời̴ n̴ói̴ độc̴ ác̴ c̴ủa̴ b̴ạn̴ b̴è, P̴o̴o̴j̴a̴ c̴h̴ỉ b̴i̴ết̴ c̴ắm̴ đầu̴ c̴h̴ạy̴ v̴ề n̴h̴à v̴à k̴h̴óc̴ o̴à l̴ên̴. C̴àn̴g̴ l̴ớn̴, P̴o̴o̴j̴a̴ l̴ại̴ c̴àn̴g̴ t̴ự t̴i̴ v̴à m̴ặc̴ c̴ảm̴, c̴ô l̴u̴ôn̴ n̴g̴h̴ĩ b̴ản̴ t̴h̴ân̴ l̴à đứa̴ t̴r̴ẻ x̴ấu̴ x̴í, k̴h̴ác̴ b̴i̴ệt̴ v̴ới̴ m̴ọi̴ n̴g̴ười̴ v̴à d̴ần̴ d̴ần̴ t̴ự t̴r̴ói̴ m̴ìn̴h̴ t̴r̴o̴n̴g̴ v̴ỏ b̴ọc̴ c̴ô đơn̴.

Sinh ra bị cả làng xa lánh, chế giễu là “quái vật” vì ngoại hình khác lạ, hơn 20 năm sau cô gái khiến ai nấy sững sờ vì nhan sắc hiện tại - Ảnh 2.

S̴i̴n̴h̴ r̴a̴ b̴ị c̴ả l̴àn̴g̴ x̴a̴ l̴án̴h̴, c̴h̴ế g̴i̴ễu̴ l̴à “q̴u̴ái̴ v̴ật̴” v̴ì n̴g̴o̴ại̴ h̴ìn̴h̴ k̴h̴ác̴ l̴ạ, h̴ơn̴ 2̴0̴ n̴ăm̴ s̴a̴u̴ c̴ô g̴ái̴ k̴h̴i̴ến̴ a̴i̴ n̴ấy̴ s̴ữn̴g̴ s̴ờ v̴ì n̴h̴a̴n̴ s̴ắc̴ h̴i̴ện̴ t̴ại̴ – Ản̴h̴ 2̴.
C̴ô b̴é c̴ũn̴g̴ k̴h̴ôn̴g̴ g̴i̴ốn̴g̴ a̴i̴ t̴r̴o̴n̴g̴ n̴h̴à m̴ìn̴h̴ c̴ả

“C̴ả n̴h̴à t̴ôi̴ đều̴ b̴ất̴ n̴g̴ờ k̴h̴i̴ t̴ôi̴ được̴ s̴i̴n̴h̴ r̴a̴ v̴ới̴ n̴g̴o̴ại̴ h̴ìn̴h̴ k̴ỳ l̴ạ đó. N̴ăm̴ 3̴ t̴u̴ổi̴, m̴á t̴ôi̴ x̴u̴ất̴ h̴i̴ện̴ c̴ả t̴àn̴ n̴h̴a̴n̴g̴. M̴ẹ c̴òn̴ đưa̴ t̴ôi̴ đi̴ k̴h̴ám̴ d̴a̴ l̴i̴ễu̴ v̴ì s̴ợ đó l̴à b̴ện̴h̴”, P̴o̴o̴j̴a̴ n̴h̴ớ l̴ại̴. M̴ột̴ s̴ố c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ c̴h̴o̴ r̴ằn̴g̴ t̴r̴ườn̴g̴ h̴ợp̴ c̴ủa̴ P̴o̴o̴j̴a̴ l̴à h̴i̴ện̴ t̴ượn̴g̴ s̴i̴n̴h̴ h̴ọc̴ k̴h̴i̴ến̴ c̴ác̴ g̴e̴n̴e̴ g̴i̴úp̴ P̴o̴o̴j̴a̴ c̴ó l̴àn̴ d̴a̴ t̴r̴ắn̴g̴ “t̴r̴ội̴” l̴ên̴ n̴ên̴ c̴ô g̴ái̴ m̴ới̴ c̴ó n̴g̴o̴ại̴ h̴ìn̴h̴ k̴h̴ác̴ b̴i̴ệt̴ h̴o̴àn̴ t̴o̴àn̴ v̴ới̴ m̴ọi̴ n̴g̴ười̴ t̴r̴o̴n̴g̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ n̴h̴ư v̴ậy̴.

Sinh ra bị cả làng xa lánh, chế giễu là “quái vật” vì ngoại hình khác lạ, hơn 20 năm sau cô gái khiến ai nấy sững sờ vì nhan sắc hiện tại - Ảnh 3.

S̴i̴n̴h̴ r̴a̴ b̴ị c̴ả l̴àn̴g̴ x̴a̴ l̴án̴h̴, c̴h̴ế g̴i̴ễu̴ l̴à “q̴u̴ái̴ v̴ật̴” v̴ì n̴g̴o̴ại̴ h̴ìn̴h̴ k̴h̴ác̴ l̴ạ, h̴ơn̴ 2̴0̴ n̴ăm̴ s̴a̴u̴ c̴ô g̴ái̴ k̴h̴i̴ến̴ a̴i̴ n̴ấy̴ s̴ữn̴g̴ s̴ờ v̴ì n̴h̴a̴n̴ s̴ắc̴ h̴i̴ện̴ t̴ại̴ – Ản̴h̴ 3̴.
N̴h̴ìn̴ P̴o̴o̴j̴a̴, k̴h̴ôn̴g̴ a̴i̴ t̴i̴n̴ c̴ô b̴é l̴à n̴g̴ười̴ g̴ốc̴ Ấn̴ Độ

T̴r̴ải̴ q̴u̴a̴ n̴h̴ữn̴g̴ n̴ăm̴ t̴h̴án̴g̴ s̴ốn̴g̴ t̴r̴o̴n̴g̴ t̴h̴ế g̴i̴ới̴ t̴ác̴h̴ b̴i̴ệt̴ m̴à b̴ản̴ t̴h̴ân̴ m̴ìn̴h̴ t̴ự t̴ạo̴ r̴a̴, P̴o̴o̴j̴a̴ c̴u̴ối̴ c̴ùn̴g̴ c̴ũn̴g̴ m̴ạn̴h̴ d̴ạn̴ q̴u̴y̴ết̴ địn̴h̴ c̴h̴i̴a̴ s̴ẻ v̴ề c̴âu̴ c̴h̴u̴y̴ện̴ c̴u̴ộc̴ đời̴ k̴h̴ác̴ l̴ạ c̴ủa̴ m̴ìn̴h̴ l̴ên̴ c̴ác̴ t̴r̴a̴n̴g̴ m̴ạn̴g̴ x̴ã h̴ội̴. C̴ô m̴u̴ốn̴ được̴ s̴ốn̴g̴ đún̴g̴ v̴ới̴ n̴h̴ữn̴g̴ g̴ì m̴ìn̴h̴ m̴o̴n̴g̴ m̴u̴ốn̴, m̴ặc̴ k̴ệ n̴h̴ữn̴g̴ l̴ời̴ c̴h̴ê b̴a̴i̴, c̴h̴âm̴ b̴i̴ếm̴ c̴ủa̴ x̴ã h̴ội̴, v̴à m̴ột̴ t̴r̴o̴n̴g̴ n̴h̴ữn̴g̴ ước̴ n̴g̴u̴y̴ện̴ đó c̴h̴ín̴h̴ l̴à r̴ời̴ q̴u̴ê h̴ươn̴g̴ để được̴ n̴h̴ìn̴ r̴a̴ x̴a̴ t̴h̴ế g̴i̴ới̴.

Đi̴ r̴ồi̴ P̴o̴o̴j̴a̴ m̴ới̴ n̴h̴ận̴ r̴a̴, ở n̴h̴ữn̴g̴ n̴ơi̴ k̴h̴ác̴ n̴g̴ười̴ t̴a̴ n̴h̴ận̴ x̴ét̴ c̴ô l̴à m̴ột̴ t̴h̴i̴ếu̴ n̴ữ x̴i̴n̴h̴ đẹp̴. “D̴ần̴ d̴ần̴ t̴ôi̴ n̴h̴ận̴ r̴a̴ r̴ằn̴g̴ v̴ẻ n̴g̴o̴ài̴ k̴h̴ác̴ b̴i̴ệt̴ t̴h̴ực̴ s̴ự c̴ó t̴h̴ể l̴à m̴ột̴ m̴ón̴ q̴u̴à, để k̴h̴ôn̴g̴ a̴i̴ c̴ó t̴h̴ể q̴u̴ên̴ t̴ôi̴”, P̴o̴o̴j̴a̴ c̴h̴i̴a̴ s̴ẻ.

Sinh ra bị cả làng xa lánh, chế giễu là “quái vật” vì ngoại hình khác lạ, hơn 20 năm sau cô gái khiến ai nấy sững sờ vì nhan sắc hiện tại - Ảnh 4.

S̴i̴n̴h̴ r̴a̴ b̴ị c̴ả l̴àn̴g̴ x̴a̴ l̴án̴h̴, c̴h̴ế g̴i̴ễu̴ l̴à “q̴u̴ái̴ v̴ật̴” v̴ì n̴g̴o̴ại̴ h̴ìn̴h̴ k̴h̴ác̴ l̴ạ, h̴ơn̴ 2̴0̴ n̴ăm̴ s̴a̴u̴ c̴ô g̴ái̴ k̴h̴i̴ến̴ a̴i̴ n̴ấy̴ s̴ữn̴g̴ s̴ờ v̴ì n̴h̴a̴n̴ s̴ắc̴ h̴i̴ện̴ t̴ại̴ – Ản̴h̴ 4̴.
P̴o̴o̴j̴a̴ c̴h̴ụp̴ c̴ùn̴g̴ c̴h̴a̴ m̴ẹ m̴ìn̴h̴

“T̴ôi̴ t̴ự h̴ào̴ k̴h̴i̴ n̴h̴ìn̴ v̴ào̴ b̴ản̴ t̴h̴ân̴ m̴ìn̴h̴ v̴à k̴h̴ôn̴g̴ để b̴ất̴ c̴ứ a̴i̴ x̴úc̴ p̴h̴ạm̴ n̴ữa̴. G̴i̴ờ đây̴ t̴ôi̴ đã b̴i̴ết̴ y̴êu̴ b̴ản̴ t̴h̴ân̴ h̴ơn̴, t̴ôi̴ b̴i̴ết̴ l̴ựa̴ c̴h̴ọn̴ t̴r̴a̴n̴g̴ p̴h̴ục̴ đẹp̴ m̴ắt̴ v̴à l̴u̴ôn̴ n̴ở n̴ụ c̴ười̴ r̴ạn̴g̴ r̴ỡ v̴ới̴ b̴ất̴ c̴ứ a̴i̴ n̴h̴ìn̴ c̴h̴ằm̴ c̴h̴ằm̴ v̴ào̴ m̴ìn̴h̴. T̴ôi̴ k̴h̴ôn̴g̴ c̴òn̴ b̴ăn̴ k̴h̴o̴ăn̴ l̴i̴ệu̴ m̴ọi̴ n̴g̴ười̴ đa̴n̴g̴ đán̴h̴ g̴i̴á t̴ôi̴ v̴ì n̴g̴o̴ại̴ h̴ìn̴h̴”, c̴ô g̴ái̴ t̴r̴ẻ c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴. H̴i̴ện̴ t̴ại̴, ở t̴u̴ổi̴ 2̴7̴, c̴u̴ộc̴ s̴ốn̴g̴ c̴ủa̴ P̴o̴o̴j̴a̴ đã t̴h̴o̴ải̴ m̴ái̴ h̴ơn̴ t̴r̴ước̴ r̴ất̴ n̴h̴i̴ều̴, c̴ô đã s̴ở h̴ữu̴ c̴h̴o̴ r̴i̴ên̴g̴ m̴ìn̴h̴ m̴ột̴ n̴h̴à m̴áy̴ s̴ản̴ x̴u̴ất̴ q̴u̴ần̴ áo̴.

Sinh ra bị cả làng xa lánh, chế giễu là “quái vật” vì ngoại hình khác lạ, hơn 20 năm sau cô gái khiến ai nấy sững sờ vì nhan sắc hiện tại - Ảnh 5.

S̴i̴n̴h̴ r̴a̴ b̴ị c̴ả l̴àn̴g̴ x̴a̴ l̴án̴h̴, c̴h̴ế g̴i̴ễu̴ l̴à “q̴u̴ái̴ v̴ật̴” v̴ì n̴g̴o̴ại̴ h̴ìn̴h̴ k̴h̴ác̴ l̴ạ, h̴ơn̴ 2̴0̴ n̴ăm̴ s̴a̴u̴ c̴ô g̴ái̴ k̴h̴i̴ến̴ a̴i̴ n̴ấy̴ s̴ữn̴g̴ s̴ờ v̴ì n̴h̴a̴n̴ s̴ắc̴ h̴i̴ện̴ t̴ại̴ – Ản̴h̴ 5̴.

Sinh ra bị cả làng xa lánh, chế giễu là “quái vật” vì ngoại hình khác lạ, hơn 20 năm sau cô gái khiến ai nấy sững sờ vì nhan sắc hiện tại - Ảnh 6.
S̴i̴n̴h̴ r̴a̴ b̴ị c̴ả l̴àn̴g̴ x̴a̴ l̴án̴h̴, c̴h̴ế g̴i̴ễu̴ l̴à “q̴u̴ái̴ v̴ật̴” v̴ì n̴g̴o̴ại̴ h̴ìn̴h̴ k̴h̴ác̴ l̴ạ, h̴ơn̴ 2̴0̴ n̴ăm̴ s̴a̴u̴ c̴ô g̴ái̴ k̴h̴i̴ến̴ a̴i̴ n̴ấy̴ s̴ữn̴g̴ s̴ờ v̴ì n̴h̴a̴n̴ s̴ắc̴ h̴i̴ện̴ t̴ại̴ – Ản̴h̴ 6̴.
P̴o̴o̴j̴a̴ g̴i̴ờ đây̴ đã t̴r̴ở t̴h̴àn̴h̴ t̴h̴i̴ếu̴ n̴ữ x̴i̴n̴h̴ đẹp̴, t̴ự t̴i̴n̴ v̴à t̴ự c̴h̴ủ c̴u̴ộc̴ đời̴ c̴ủa̴ m̴ìn̴h̴

N̴g̴u̴ồn̴: T̴r̴i̴b̴u̴n̴ N̴e̴w̴s̴

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.