Camera ghi lại

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄʜᴏ̛̉ ɴʜᴀᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙᴀ̃ɪ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢᴏ̂̀ɪ sᴀᴜ đɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴀ̣̆ᴛ ᴛᴜ́ɪ xᴀ́ᴄʜ xᴜᴏ̂́ɴɢ ɢʜᴇ̂́ đᴀ́ ʀᴏ̂̀ɪ ʀᴏ̛̀ɪ đɪ… Cʜᴀ̆̉ɴɢ ᴀɪ ɴɢᴏ̛̀, ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̣ᴄ đᴏ́ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ᴍᴏ̛́ɪ sɪɴʜ đᴏ̉ ʜᴏ̉ɴ, ᴄᴏ̀ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴅᴀ̂ʏ ʀᴏ̂́ɴ.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴇᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ᴍᴏ̛́ɪ sɪɴʜ ʙᴏ̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴀ̃ɪ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴᴜ̛̉ᴀ đᴇ̂ᴍ. Tᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ɢᴀ̂̀ɴ đᴏ́ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

Bᴇ́ ᴛʀᴀɪ ᴍᴏ̛́ɪ sɪɴʜ ʙɪ̣ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʙᴏ̉ ʀᴏ̛ɪ ᴏ̛̉ ʙᴀ̃ɪ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴᴜ̛̉ᴀ đᴇ̂m

Tʜᴇᴏ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1 ɢɪᴏ̛̀ 8 ᴘʜᴜ́ᴛ sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 21/5, ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄʜᴏ̛̉ ɴʜᴀᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙᴀ̃ɪ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ. 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ɴᴀ̆́ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ᴛ ᴋʜᴀ́ ᴋɪ́ɴ. Nʜɪ̀ɴ ɴɢᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴀɪ ǫᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢᴏ̂̀ɪ sᴀᴜ đɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴀ̣̆ᴛ ᴛᴜ́ɪ xᴀ́ᴄʜ xᴜᴏ̂́ɴɢ ɢʜᴇ̂́ đᴀ́ ʀᴏ̂̀ɪ ʀᴏ̛̀ɪ đɪ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ.

Camera an ninh ghi lại cảnh 2 người phụ nữ bỏ bé trai còn nguyên dây rốn ở bãi đất trống lúc nửa đêm - Ảnh 2.
Rᴀ̣ɴɢ sᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̆ɴ Đɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (ɴɢᴜ̣ Bɪ̀ɴʜ Cʜᴀ́ɴʜ) đɪ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅᴜ̣ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ᴄᴏ̀ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴅᴀ̂ʏ ʀᴏ̂́ɴ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ́ɪ xᴀ́ᴄʜ đᴀ̣̆ᴛ ᴏ̛̉ ʙᴀ̃ɪ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Lᴀ̣ɪ Hᴜ̀ɴɢ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, xᴀ̃ Vɪ̃ɴʜ Lᴏ̣̂ᴄ B, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ Cʜᴀ́ɴʜ.

Camera an ninh ghi lại cảnh 2 người phụ nữ bỏ bé trai còn nguyên dây rốn ở bãi đất trống lúc nửa đêm - Ảnh 3.
Bᴇ́ ᴛʀᴀɪ ʙɪ̣ ʙᴏ̉ ʀᴏ̛ɪ ʟᴜ́ᴄ 1 ɢɪᴏ̛̀ sᴀ́ɴɢ

Pʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̃ ɢᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣, đᴜ̛ᴀ ᴇᴍ ʙᴇ́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴀ̣ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ ɢᴀ̂̀ɴ đᴏ́ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ.

Cʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛̀ Pʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ TP.HCM, ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ́ɪ xᴀ́ᴄʜ, ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴏ̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏ̛́ᴘ ᴀ́ᴏ, ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ đᴀ́ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴏ́ᴛ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ ᴍᴇ̂̀ɴ. “Bᴇ́ ᴛʀᴀɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴀ́ᴜ ᴋʜɪ̉ɴʜ, ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴍᴀ̣ɴʜ”.

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛̀ Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴀ̀ʏ 22/5, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ Cʜᴀ́ɴʜ, TP.HCM đᴀɴɢ ʟᴀ̣̂ᴘ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ sᴏ̛ sɪɴʜ ʙɪ̣ ʙᴏ̉ ʀᴏ̛ɪ đᴇ̂́ɴ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ Nᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ, Bᴀ̉ᴏ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ Gᴏ̀ Vᴀ̂́ᴘ; đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴜʏ ᴛɪ̀ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ʙᴏ̉ ʀᴏ̛ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ᴄᴀ̂ɴ ɴᴀ̣̆ɴɢ 3,2 ᴋɢ ᴠᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ đᴀ̃ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ.

Tʜᴇᴏ Pʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ

xem thêm: Vừa cười tươi nhận ô tô mới, người đàn ông đã điều khiển xe gây tai nạn liên hoàn khiến 7 người thương vong

Vào khoảg 18h40′ ngày 9/4 vừa qua, một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường ĐH3, thuộc thôn Phú Hoà, xã Đại An, huyện Đại Lộc (Quảng Nam).

Thời điểm này, ô tô hiệu Mitsubishi Outlander do tài xế Châu Văn Ánh (46 tuổi) điều khiển chạy từ xã Đại Anh đi xã Đại Cường đã xảy ra va chạm với xe máy chạy hướng ngược chiều. Tiếp đó, ô tô này còn va chạm với ô tô tải, rồi đâm 3 chiếc xe máy khác. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 5 người khách bị thương.

Đến sáng ngày 10/4, tài xế Châu Văn Ánh đã đến Công an huyện Đại Lộc đầu thú. Tiếp đến, lực lượng Công an tiến hành đo nồng độ cồn đối với tài xế Ánh thì kết quả có 0,33 miligam/1 lít khí thở.

Vừa cười tươi nhận ô tô mới, người đàn ông đã điều khiển xe gây tai nạn liên hoàn khiến 7 người thương vong - Ảnh 1.

Những bức ảnh ghi lại tại hiện trường

Cách đây không lâu, tài xế Châu Văn Anh đã nở nụ cười tươi, chụp ảnh bên cạnh chiếc xe mới mua. Lúc đó, ông thực sự đã rất hạnh phúc vì sau bao ngày nỗ lực tích góp cũng đã để được một khoản mua ô tô. Ấy thế nhưng, chỉ vì chén rượu, hạnh phúc ngày nào đã trở thành cơn ác mộng của chính ông và những nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn tối 9/4.

Vừa cười tươi nhận ô tô mới, người đàn ông đã điều khiển xe gây tai nạn liên hoàn khiến 7 người thương vong - Ảnh 3.

Hình ảnh này cũng khiến nhiều người cảm thấy xót xa.

“Đây là bác trai 46 tuổi, và ảnh chụp bác với sự hào hứng phấn khích khi đón nhận chiếc xe ô tô mới. Bác và chiếc Out lander này tối 9/4 đã gây tai nạn ở Quảng Nam làm 2 phụ nữ thiệt mạng, 4 người khác trong đó có 2 trẻ em vào viện cấp cứu trong thương tích nặng.

Như có lần trên OFFB đã từng nói, mua 1 cái ô tô không đơn giản chỉ mang về nhà một niềm vui. Nó ẩn chứa nhiều nguy cơ nếu bạn thiếu tôn trọng những quy tắc của nó, một trong số đó là không được điều khiển xe khi đã uống rượu bia. Nếu chuẩn bị phải lái xe, tôi không uống bia nữa, dù khả năng lái và làm chủ xe vẫn như cũ. Mong mọi người cũng có chung suy nghĩ này”, tài khoản Bình Nguyên chia sẻ.

Nguồn:Soha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *