C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼
N̼g̼à̼y̼ ̼5̼-̼1̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼T̼V̼A̼ ̼t̼á̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼8̼9̼ ̼B̼L̼H̼S̼.̼

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼2̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼;̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼2̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼
T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼T̼V̼A̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼

T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼
̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼.̼.̼.

D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼-̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼

N̼h̼ư̼ ̼P̼L̼O̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼3̼0̼-̼1̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼)̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼-̼1̼2̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼N̼T̼V̼A̼ ̼-̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼b̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼)̼.

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼2̼-̼1̼2̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼2̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼1̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼ ̼m̼â̼y̼,̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼é̼ ̼A̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

S̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼’̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼.

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼”̼t̼i̼ế̼c̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼

M̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼”̼t̼i̼ế̼c̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼
C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼:̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼Ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.

C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.


C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼.
C̼ô̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ú̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼á̼c̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼g̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Tô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼m̼ợ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.

B̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.

T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.
̼V̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼’̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼’̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼.̼.̼.̼”

̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼:̼ ̼”̼G̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼.̼.̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼ù̼n̼ ̼ù̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼”̼.

B̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼b̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼)̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼:̼ ̼”̼P̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼-̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

C̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼o̼”

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼a̼o̼s̼t̼a̼r̼.̼v̼n̼/̼d̼o̼i̼-̼s̼o̼n̼g̼/̼s̼a̼o̼-̼v̼i̼e̼t̼-̼g̼a̼y̼-̼g̼a̼t̼-̼v̼o̼i̼-̼p̼h̼a̼t̼-̼n̼g̼o̼n̼-̼v̼e̼-̼d̼i̼-̼g̼h̼e̼-̼c̼u̼a̼-̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼-̼g̼i̼a̼-̼g̼i̼a̼o̼-̼d̼u̼c̼-̼2̼0̼2̼2̼0̼1̼0̼4̼2̼2̼1̼8̼1̼3̼6̼6̼0̼2̼.̼h̼t̼m̼l̼

Xem thêm: P̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼H̼à̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼..

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.


Và̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼”̼m̼ẹ̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼H̼à̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼â̼̣̼p̼ ̼t̼ứ̼̼c̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼H̼à̼̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼v̼ề̼̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼ý̼̼ ̼k̼i̼ế̼̼n̼ ̼t̼r̼á̼̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼c̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼t̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼h̼a̼s̼h̼t̼a̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ọ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼P̼R̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼K̼O̼L̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼à̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼”

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼H̼à̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼o̼á̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼!̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼L̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼A̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ã̼n̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ấ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼A̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼é̼!̼”̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ẫ̼u̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼é̼o̼ ̼m̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

“̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼”̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼
Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼”̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *