C̴ặp̴ s̴i̴n̴h̴ đôi̴ d̴ín̴h̴ l̴i̴ền̴ n̴ổi̴ t̴i̴ến̴g̴ n̴h̴ất̴ l̴ịc̴h̴ s̴ử

C̴u̴ộc̴ đời̴ p̴h̴i̴ t̴h̴ườn̴g̴ c̴ủa̴ a̴n̴h̴ e̴m̴ s̴o̴n̴g̴ s̴i̴n̴h̴ d̴ín̴h̴ l̴i̴ền̴ n̴g̴ười̴ T̴h̴ái̴ đã k̴h̴i̴ến̴ n̴g̴ười̴ đời̴ v̴ừa̴ k̴i̴n̴h̴ n̴g̴ạc̴ v̴ừa̴ v̴ô c̴ùn̴g̴ t̴ò m̴ò.

C̴h̴a̴n̴g̴ v̴à E̴n̴g̴ B̴u̴n̴k̴e̴r̴, s̴i̴n̴h̴ n̴g̴ày̴ 1̴1̴/5̴/1̴8̴1̴1̴ t̴ại̴ T̴h̴ái̴ L̴a̴n̴ l̴à 2̴ a̴n̴h̴ e̴m̴ s̴i̴n̴h̴ đôi̴ d̴ín̴h̴ l̴i̴ền̴ t̴ừ l̴úc̴ b̴ẩm̴ s̴i̴n̴h̴. T̴r̴o̴n̴g̴ c̴u̴ốn̴ s̴ác̴h̴ C̴u̴ộc̴ đời̴ c̴ủa̴ C̴h̴a̴n̴g̴ v̴à E̴n̴g̴, t̴ác̴ g̴i̴ả J̴o̴s̴e̴p̴h̴ A̴n̴d̴r̴e̴w̴ O̴r̴s̴e̴r̴ k̴ể l̴ại̴ v̴ào̴ g̴i̴ây̴ p̴h̴út̴ h̴a̴i̴ đứa̴ t̴r̴ẻ c̴ùn̴g̴ r̴a̴ đời̴, c̴ác̴ y̴ t̴á t̴r̴o̴n̴g̴ p̴h̴òn̴g̴ h̴ộ s̴i̴n̴h̴ c̴h̴ất̴ h̴ẹp̴ l̴úc̴ ấy̴ đã h̴ét̴ l̴ên̴ k̴i̴n̴h̴ h̴ãi̴. N̴g̴ày̴ ấy̴, n̴g̴ười̴ t̴a̴ n̴g̴h̴ĩ n̴h̴ữn̴g̴ đứa̴ t̴r̴ẻ d̴ín̴h̴ n̴h̴a̴u̴ n̴ày̴ l̴à “độn̴g̴ v̴ật̴ k̴ỳ l̴ạ”, “q̴u̴ái̴ t̴h̴a̴i̴”.

C̴ặp̴ s̴i̴n̴h̴ đôi̴ d̴ín̴h̴ l̴i̴ền̴ v̴ới̴ c̴u̴ộc̴ đời̴ p̴h̴i̴ t̴h̴ườn̴g̴
V̴ới̴ c̴ơ t̴h̴ể d̴ín̴h̴ c̴h̴ặt̴ n̴h̴a̴u̴ t̴ừ ở p̴h̴ần̴ s̴ụn̴ x̴ươn̴g̴ ức̴, C̴h̴a̴n̴g̴ v̴à E̴n̴g̴ c̴ó c̴u̴ộc̴ s̴ốn̴g̴ v̴ô c̴ùn̴g̴ v̴ất̴ v̴ả v̴à k̴h̴ó k̴h̴ăn̴. K̴h̴ôn̴g̴ c̴h̴ỉ b̴ất̴ t̴i̴ện̴ t̴r̴o̴n̴g̴ v̴i̴ệc̴ s̴i̴n̴h̴ h̴o̴ạt̴ h̴ằn̴g̴ n̴g̴ày̴, h̴a̴i̴ a̴n̴h̴ e̴m̴ b̴ị n̴g̴ười̴ đời̴ x̴u̴n̴g̴ q̴u̴a̴n̴h̴ c̴h̴ỉ t̴r̴ỏ v̴à c̴o̴i̴ l̴à v̴ận̴ x̴u̴i̴, q̴u̴ái̴ v̴ật̴. D̴ẫu̴ v̴ậy̴, m̴a̴y̴ m̴ắn̴ l̴à h̴ọ n̴h̴ận̴ được̴ t̴ìn̴h̴ y̴êu̴ v̴à s̴ự b̴ảo̴ v̴ệ, c̴h̴e̴ c̴h̴ở c̴ủa̴ n̴g̴ười̴ m̴ẹ v̴à t̴r̴ưởn̴g̴ t̴h̴àn̴h̴ r̴ất̴ t̴h̴ôn̴g̴ m̴i̴n̴h̴, s̴án̴g̴ s̴ủa̴.

Cặp sinh đôi dính liền nổi tiếng nhất lịch sử: Bị gọi là “quái vật” nhưng vẫn thành công rực rỡ, gây tò mò khi lấy 2 vợ riêng biệt, sinh tù tì 21 con - Ảnh 1.

C̴ặp̴ s̴i̴n̴h̴ đôi̴ d̴ín̴h̴ l̴i̴ền̴ n̴ổi̴ t̴i̴ến̴g̴ n̴h̴ất̴ l̴ịc̴h̴ s̴ử: B̴ị g̴ọi̴ l̴à “q̴u̴ái̴ v̴ật̴” n̴h̴ưn̴g̴ v̴ẫn̴ t̴h̴àn̴h̴ c̴ôn̴g̴ r̴ực̴ r̴ỡ, g̴ây̴ t̴ò m̴ò k̴h̴i̴ l̴ấy̴ 2̴ v̴ợ r̴i̴ên̴g̴ b̴i̴ệt̴, s̴i̴n̴h̴ t̴ù t̴ì 2̴1̴ c̴o̴n̴ – Ản̴h̴ 1̴.
2̴ a̴n̴h̴ e̴m̴ s̴o̴n̴g̴ s̴i̴n̴h̴ d̴ín̴h̴ v̴ào̴ n̴h̴a̴u̴ ở p̴h̴ần̴ b̴ụn̴g̴

T̴r̴ườn̴g̴ h̴ợp̴ c̴ặp̴ s̴o̴n̴g̴ s̴i̴n̴h̴ d̴ín̴h̴ l̴i̴ền̴ t̴h̴ời̴ b̴ấy̴ g̴i̴ờ l̴à v̴ô c̴ùn̴g̴ h̴i̴ếm̴ g̴ặp̴. C̴âu̴ c̴h̴u̴y̴ện̴ v̴ề C̴h̴a̴n̴g̴ v̴à E̴n̴g̴ l̴a̴n̴ c̴ả s̴a̴n̴g̴ p̴h̴ươn̴g̴ t̴ây̴ x̴a̴ x̴ôi̴. K̴h̴i̴ h̴a̴i̴ a̴n̴h̴ e̴m̴ b̴ước̴ v̴ào̴ t̴u̴ổi̴ 1̴8̴, c̴u̴ộc̴ đời̴ h̴ọ đã r̴ẽ s̴a̴n̴g̴ t̴r̴a̴n̴g̴ h̴o̴àn̴ t̴o̴àn̴ m̴ới̴ k̴h̴i̴ được̴ R̴o̴b̴e̴r̴t̴ H̴u̴n̴t̴e̴r̴ – m̴ột̴ t̴h̴ươn̴g̴ g̴i̴a̴ n̴g̴ười̴ A̴n̴h̴ t̴ìm̴ đến̴. Ôn̴g̴ đã đe̴m̴ h̴a̴i̴ a̴n̴h̴ e̴m̴ s̴a̴n̴g̴ M̴ỹ v̴ới̴ m̴ục̴ đíc̴h̴ l̴àm̴ v̴ật̴ “t̴r̴ưn̴g̴ b̴ày̴”, đi̴ l̴ưu̴ d̴i̴ễn̴ v̴ì b̴i̴ết̴ h̴ọ s̴ẽ k̴íc̴h̴ t̴h̴íc̴h̴ s̴ự t̴ò m̴ò c̴ủa̴ c̴ôn̴g̴ c̴h̴ún̴g̴.

S̴a̴u̴ đó, h̴a̴i̴ a̴n̴h̴ e̴m̴ C̴h̴a̴n̴g̴ v̴à E̴n̴g̴ n̴h̴a̴n̴h̴ c̴h̴ón̴g̴ t̴r̴ở n̴ên̴ n̴ổi̴ t̴i̴ến̴g̴ k̴h̴ắp̴ n̴ơi̴ v̴ới̴ t̴ên̴ g̴ọi̴ c̴h̴u̴n̴g̴ l̴à “a̴n̴h̴ e̴m̴ s̴i̴n̴h̴ đôi̴ n̴g̴ười̴ X̴i̴êm̴” (t̴ên̴ đất̴ n̴ước̴ T̴h̴ái̴ L̴a̴n̴ l̴úc̴ b̴ấy̴ g̴i̴ờ). R̴o̴b̴e̴r̴t̴ d̴ẫn̴ h̴ọ đi̴ b̴i̴ểu̴ d̴i̴ễn̴ v̴òn̴g̴ q̴u̴a̴n̴h̴ t̴h̴ế g̴i̴ới̴ v̴à k̴i̴ếm̴ được̴ r̴ất̴ n̴h̴i̴ều̴ t̴i̴ền̴. S̴a̴u̴ k̴h̴i̴ k̴ết̴ t̴h̴úc̴ h̴ợp̴ đồn̴g̴ v̴ới̴ R̴o̴b̴e̴r̴t̴ H̴u̴n̴t̴e̴r̴, c̴ặp̴ s̴o̴n̴g̴ s̴i̴n̴h̴ m̴u̴a̴ đất̴ t̴ại̴ B̴ắc̴ C̴a̴r̴o̴l̴i̴n̴a̴ v̴à b̴ắt̴ đầu̴ k̴i̴n̴h̴ d̴o̴a̴n̴h̴ r̴i̴ên̴g̴, t̴ự t̴ạo̴ l̴ập̴ s̴ự n̴g̴h̴i̴ệp̴ t̴h̴àn̴h̴ đạt̴ c̴ủa̴ r̴i̴ên̴g̴ m̴ìn̴h̴. H̴ọ c̴ũn̴g̴ được̴ n̴h̴ập̴ t̴ịc̴h̴ c̴ôn̴g̴ d̴ân̴ M̴ỹ r̴ồi̴ l̴ấy̴ h̴ọ M̴ỹ l̴à B̴u̴n̴k̴e̴r̴. H̴a̴i̴ n̴g̴ười̴ đã c̴ùn̴g̴ n̴h̴a̴u̴ x̴ây̴ d̴ựn̴g̴ được̴ m̴ột̴ t̴r̴a̴n̴g̴ t̴r̴ại̴ r̴ộn̴g̴ 1̴1̴0̴ h̴a̴ v̴à t̴r̴ở n̴ên̴ g̴i̴àu̴ c̴ó.

Cặp sinh đôi dính liền nổi tiếng nhất lịch sử: Bị gọi là “quái vật” nhưng vẫn thành công rực rỡ, gây tò mò khi lấy 2 vợ riêng biệt, sinh tù tì 21 con - Ảnh 2.

C̴ặp̴ s̴i̴n̴h̴ đôi̴ d̴ín̴h̴ l̴i̴ền̴ n̴ổi̴ t̴i̴ến̴g̴ n̴h̴ất̴ l̴ịc̴h̴ s̴ử: B̴ị g̴ọi̴ l̴à “q̴u̴ái̴ v̴ật̴” n̴h̴ưn̴g̴ v̴ẫn̴ t̴h̴àn̴h̴ c̴ôn̴g̴ r̴ực̴ r̴ỡ, g̴ây̴ t̴ò m̴ò k̴h̴i̴ l̴ấy̴ 2̴ v̴ợ r̴i̴ên̴g̴ b̴i̴ệt̴, s̴i̴n̴h̴ t̴ù t̴ì 2̴1̴ c̴o̴n̴ – Ản̴h̴ 2̴.
N̴g̴ỡ s̴ẽ s̴ốn̴g̴ m̴ột̴ đời̴ b̴ị k̴ỳ t̴h̴ị, h̴a̴i̴ a̴n̴h̴ e̴m̴ b̴ất̴ n̴g̴ờ c̴ó c̴ơ h̴ội̴ s̴a̴n̴g̴ M̴ỹ v̴à k̴i̴ếm̴ t̴i̴ền̴ t̴ừ c̴h̴ín̴h̴ s̴ự b̴ất̴ t̴h̴ườn̴g̴ c̴ủa̴ m̴ìn̴h̴

A̴n̴h̴ e̴m̴ B̴u̴n̴k̴e̴r̴ đã t̴r̴ở t̴h̴àn̴h̴ m̴ột̴ m̴ục̴ t̴i̴êu̴ n̴g̴h̴i̴ên̴ c̴ứu̴ c̴ủa̴ h̴àn̴g̴ l̴o̴ạt̴ c̴ác̴ n̴h̴à k̴h̴o̴a̴ h̴ọc̴. T̴ại̴ M̴ỹ, h̴ọ được̴ c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ m̴ời̴ đến̴ k̴i̴ểm̴ t̴r̴a̴ t̴h̴ườn̴g̴ x̴u̴y̴ên̴. C̴ác̴ b̴ác̴ s̴ĩ đã t̴h̴ử k̴i̴ểm̴ t̴r̴a̴ p̴h̴ần̴ d̴a̴ t̴h̴ịt̴ d̴ín̴h̴ g̴i̴ữa̴ h̴a̴i̴ a̴n̴h̴ e̴m̴ b̴ằn̴g̴ c̴ác̴h̴ c̴h̴ọc̴ k̴i̴m̴ v̴ào̴ k̴h̴u̴ v̴ực̴ ở g̴i̴ữa̴ 2̴ c̴ơ t̴h̴ể d̴ín̴h̴ l̴i̴ền̴ để x̴ác̴ địn̴h̴ độ n̴h̴ạy̴ c̴ảm̴. K̴h̴i̴ b̴ác̴ s̴ĩ c̴h̴ọc̴ c̴h̴i̴ếc̴ k̴i̴m̴ g̴ần̴ p̴h̴ía̴ n̴g̴ười̴ n̴ào̴ t̴h̴ì n̴g̴ười̴ đó c̴ó c̴ảm̴ g̴i̴ác̴ đa̴u̴ h̴ơn̴. T̴h̴í n̴g̴h̴i̴ệm̴ c̴ũn̴g̴ p̴h̴át̴ h̴i̴ện̴ k̴h̴i̴ m̴ột̴ n̴g̴ười̴ c̴ảm̴ n̴h̴ận̴ được̴ v̴ị c̴h̴u̴a̴, n̴g̴ười̴ k̴i̴a̴ c̴ũn̴g̴ c̴ảm̴ n̴h̴ận̴ t̴ươn̴g̴ t̴ự, h̴o̴ặc̴ c̴ù m̴ột̴ n̴g̴ười̴ t̴h̴ì n̴g̴ười̴ k̴i̴a̴ c̴ũn̴g̴ c̴ó c̴ảm̴ g̴i̴ác̴ b̴u̴ồn̴ g̴i̴ốn̴g̴ a̴n̴h̴ e̴m̴ m̴ìn̴h̴.

C̴u̴ộc̴ h̴ôn̴ n̴h̴ân̴ 4̴ n̴g̴ười̴ g̴ây̴ t̴ò m̴ò
V̴ới̴ t̴ài̴ d̴i̴ễn̴ x̴i̴ếc̴ k̴h̴éo̴ l̴éo̴, n̴ói̴ c̴h̴u̴y̴ện̴ h̴ài̴ h̴ước̴ v̴à t̴i̴ền̴ t̴ài̴ t̴r̴o̴n̴g̴ t̴a̴y̴, a̴n̴h̴ e̴m̴ C̴h̴a̴n̴g̴ v̴à E̴n̴g̴ được̴ n̴h̴i̴ều̴ n̴g̴ười̴ q̴u̴ý m̴ến̴, t̴r̴o̴n̴g̴ đó c̴ó c̴ác̴ c̴ô g̴ái̴. T̴u̴y̴ n̴h̴i̴ên̴, y̴êu̴ m̴ến̴ l̴à m̴ột̴ c̴h̴u̴y̴ện̴, c̴òn̴ v̴i̴ệc̴ y̴êu̴ đươn̴g̴ v̴à g̴ắn̴ b̴ó c̴u̴ộc̴ đời̴ v̴ới̴ h̴a̴i̴ a̴n̴h̴ e̴m̴ d̴ín̴h̴ l̴i̴ền̴ n̴h̴a̴u̴ 2̴4̴/7̴ l̴à đi̴ều̴ k̴h̴ôn̴g̴ p̴h̴ải̴ c̴ô g̴ái̴ n̴ào̴ c̴ũn̴g̴ c̴ó c̴a̴n̴ đảm̴.

T̴h̴ế n̴h̴ưn̴g̴ m̴a̴y̴ m̴ắn̴ t̴h̴ực̴ s̴ự đã đến̴ v̴ới̴ c̴ặp̴ s̴o̴n̴g̴ s̴i̴n̴h̴ n̴ước̴ X̴i̴êm̴ k̴h̴i̴ c̴ó 2̴ c̴ô g̴ái̴ đã s̴ẵn̴ s̴àn̴g̴ x̴ây̴ d̴ựn̴g̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ v̴ới̴ h̴ọ. Đó l̴à m̴ột̴ c̴ặp̴ c̴h̴ị e̴m̴ r̴u̴ột̴ A̴d̴e̴l̴a̴i̴d̴e̴ v̴à S̴a̴r̴a̴h̴ Y̴a̴t̴e̴s̴. H̴ọ đến̴ v̴ới̴ C̴h̴a̴n̴g̴ v̴à E̴n̴g̴ k̴h̴ôn̴g̴ p̴h̴ải̴ v̴ì t̴h̴a̴m̴ t̴ài̴ s̴ản̴ h̴a̴y̴ s̴ự n̴ổi̴ t̴i̴ến̴g̴ c̴ủa̴ h̴ọ v̴ì v̴ốn̴ x̴u̴ất̴ t̴h̴ân̴ c̴o̴n̴ n̴h̴à g̴i̴àu̴, l̴à c̴h̴ủ đất̴ ở địa̴ p̴h̴ươn̴g̴.

Cặp sinh đôi dính liền nổi tiếng nhất lịch sử: Bị gọi là “quái vật” nhưng vẫn thành công rực rỡ, gây tò mò khi lấy 2 vợ riêng biệt, sinh tù tì 21 con - Ảnh 3.

C̴ặp̴ s̴i̴n̴h̴ đôi̴ d̴ín̴h̴ l̴i̴ền̴ n̴ổi̴ t̴i̴ến̴g̴ n̴h̴ất̴ l̴ịc̴h̴ s̴ử: B̴ị g̴ọi̴ l̴à “q̴u̴ái̴ v̴ật̴” n̴h̴ưn̴g̴ v̴ẫn̴ t̴h̴àn̴h̴ c̴ôn̴g̴ r̴ực̴ r̴ỡ, g̴ây̴ t̴ò m̴ò k̴h̴i̴ l̴ấy̴ 2̴ v̴ợ r̴i̴ên̴g̴ b̴i̴ệt̴, s̴i̴n̴h̴ t̴ù t̴ì 2̴1̴ c̴o̴n̴ – Ản̴h̴ 3̴.
2̴ c̴ặp̴ a̴n̴h̴ e̴m̴ – c̴h̴ị e̴m̴ v̴à c̴o̴n̴ c̴ủa̴ h̴ọ

K̴h̴i̴ 2̴ c̴ô n̴àn̴g̴ t̴i̴ểu̴ t̴h̴ư q̴u̴y̴ết̴ địn̴h̴ l̴ấy̴ 2̴ a̴n̴h̴ c̴h̴àn̴g̴ d̴ín̴h̴ l̴i̴ền̴ đến̴ t̴ừ Đôn̴g̴ N̴a̴m̴ Á, A̴d̴e̴l̴a̴i̴d̴e̴ v̴à S̴a̴r̴a̴h̴ đã b̴ị n̴g̴ười̴ đời̴ n̴ém̴ đá d̴ữ d̴ội̴. D̴ù n̴ổi̴ t̴i̴ến̴g̴ n̴h̴ưn̴g̴ C̴h̴a̴n̴g̴ v̴à E̴n̴g̴ v̴ẫn̴ b̴ị m̴ột̴ b̴ộ p̴h̴ận̴ n̴g̴ười̴ k̴ỳ t̴h̴ị. H̴ọ g̴ọi̴ c̴u̴ộc̴ h̴ôn̴ n̴h̴ân̴ n̴ày̴ l̴à “c̴u̴ộc̴ h̴ôn̴ n̴h̴ân̴ t̴h̴ú t̴ín̴h̴”. N̴h̴i̴ều̴ b̴ài̴ b̴áo̴ v̴i̴ết̴ v̴ề v̴ụ l̴ùm̴ x̴ùm̴ n̴ày̴, t̴h̴ậm̴ c̴h̴í c̴òn̴ đặt̴ r̴a̴ c̴âu̴ h̴ỏi̴ p̴h̴ụ n̴ữ c̴ó n̴ên̴ b̴ị k̴ết̴ án̴ v̴ì “k̴ết̴ h̴ôn̴ v̴ới̴ m̴ột̴ n̴g̴ười̴ c̴ó b̴ốn̴ c̴h̴ân̴” h̴a̴y̴ k̴h̴ôn̴g̴.

Đời̴ s̴ốn̴g̴ h̴ôn̴ n̴h̴ân̴ v̴à t̴ìn̴h̴ d̴ục̴ c̴ủa̴ 4̴ n̴g̴ười̴ d̴i̴ễn̴ r̴a̴ n̴h̴ư t̴h̴ế n̴ào̴ k̴h̴i̴ C̴h̴a̴n̴g̴ v̴à E̴n̴g̴ b̴ị d̴ín̴h̴ l̴i̴ền̴ l̴à m̴ột̴ t̴h̴ắc̴ m̴ắc̴ g̴ây̴ t̴ò m̴ò l̴ớn̴. H̴ọ s̴ốn̴g̴ ở 2̴ n̴g̴ôi̴ n̴h̴à k̴h̴ác̴ b̴i̴ệt̴ n̴h̴a̴u̴. H̴ằn̴g̴ n̴g̴ày̴, h̴a̴i̴ a̴n̴h̴ e̴m̴ s̴ẽ l̴u̴ân̴ p̴h̴i̴ên̴ ở t̴r̴o̴n̴g̴ h̴a̴i̴ c̴ăn̴ n̴h̴à c̴ó n̴g̴ười̴ v̴ợ c̴ủa̴ m̴ìn̴h̴. N̴h̴ữn̴g̴ n̴g̴ười̴ t̴r̴o̴n̴g̴ c̴u̴ộc̴ c̴h̴ưa̴ b̴a̴o̴ g̴i̴ờ t̴i̴ết̴ l̴ộ v̴ề c̴ác̴h̴ h̴a̴i̴ c̴ặp̴ v̴ợ c̴h̴ồn̴g̴ ân̴ ái̴ n̴h̴ư t̴h̴ế n̴ào̴ n̴ên̴ đi̴ều̴ n̴ày̴ v̴ẫn̴ l̴u̴ôn̴ l̴à m̴ột̴ b̴í ẩn̴.

Cặp sinh đôi dính liền nổi tiếng nhất lịch sử: Bị gọi là “quái vật” nhưng vẫn thành công rực rỡ, gây tò mò khi lấy 2 vợ riêng biệt, sinh tù tì 21 con - Ảnh 4.

C̴ặp̴ s̴i̴n̴h̴ đôi̴ d̴ín̴h̴ l̴i̴ền̴ n̴ổi̴ t̴i̴ến̴g̴ n̴h̴ất̴ l̴ịc̴h̴ s̴ử: B̴ị g̴ọi̴ l̴à “q̴u̴ái̴ v̴ật̴” n̴h̴ưn̴g̴ v̴ẫn̴ t̴h̴àn̴h̴ c̴ôn̴g̴ r̴ực̴ r̴ỡ, g̴ây̴ t̴ò m̴ò k̴h̴i̴ l̴ấy̴ 2̴ v̴ợ r̴i̴ên̴g̴ b̴i̴ệt̴, s̴i̴n̴h̴ t̴ù t̴ì 2̴1̴ c̴o̴n̴ – Ản̴h̴ 4̴.
Đại̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ đôn̴g̴ đúc̴ c̴ủa̴ 2̴ c̴ặp̴ v̴ợ c̴h̴ồn̴g̴ đặc̴ b̴i̴ệt̴

2̴ c̴ặp̴ đôi̴ s̴ốn̴g̴ êm̴ ấm̴, h̴ạn̴h̴ p̴h̴úc̴ v̴à s̴i̴n̴h̴ được̴ t̴ổn̴g̴ c̴ộn̴g̴ 2̴1̴ n̴g̴ười̴ c̴o̴n̴, t̴r̴o̴n̴g̴ đó c̴ó v̴ài̴ c̴ặp̴ s̴i̴n̴h̴ đôi̴ b̴ìn̴h̴ t̴h̴ườn̴g̴. C̴ụ t̴h̴ể, C̴h̴a̴n̴g̴ v̴à A̴d̴e̴l̴a̴i̴d̴e̴ c̴ó 1̴0̴ đứa̴ c̴o̴n̴, e̴m̴ t̴r̴a̴i̴ E̴n̴g̴ v̴à S̴a̴r̴a̴h̴ s̴i̴n̴h̴ 1̴1̴ c̴o̴n̴. Đứa̴ c̴o̴n̴ đầu̴ l̴òn̴g̴ c̴ủa̴ 2̴ c̴ặp̴ đôi̴ c̴h̴ào̴ đời̴ c̴ác̴h̴ n̴h̴a̴u̴ c̴h̴ỉ 6̴ n̴g̴ày̴, v̴à c̴ặp̴ t̴i̴ếp̴ t̴h̴e̴o̴ s̴i̴n̴h̴ c̴ác̴h̴ n̴h̴a̴u̴ 8̴ n̴g̴ày̴.

G̴i̴a̴ đìn̴h̴ l̴ớn̴ B̴u̴n̴k̴e̴r̴ s̴ốn̴g̴ v̴ới̴ n̴h̴a̴u̴ h̴òa̴ t̴h̴u̴ận̴ v̴à s̴i̴n̴h̴ c̴o̴n̴ đàn̴ c̴h̴áu̴ đốn̴g̴, t̴r̴ở t̴h̴àn̴h̴ m̴ột̴ g̴i̴a̴ t̴ộc̴ g̴ốc̴ T̴h̴ái̴ p̴h̴át̴ t̴r̴i̴ển̴ m̴ạn̴h̴ m̴ẽ c̴h̴o̴ đến̴ n̴g̴ày̴ n̴a̴y̴. C̴u̴ộc̴ đời̴ t̴h̴ú v̴ị c̴ủa̴ C̴h̴a̴n̴g̴ v̴à E̴n̴g̴ v̴ề s̴a̴u̴ đã được̴ d̴ựn̴g̴ t̴h̴àn̴h̴ n̴h̴i̴ều̴ t̴ác̴ p̴h̴ẩm̴ v̴ăn̴ h̴ọc̴, n̴g̴h̴ệ t̴h̴u̴ật̴, t̴r̴o̴n̴g̴ đó c̴ó t̴r̴u̴y̴ện̴ n̴g̴ắn̴ T̴h̴e̴ S̴i̴a̴m̴e̴s̴e̴ T̴w̴i̴n̴s̴ (C̴ặp̴ s̴i̴n̴h̴ đôi̴ n̴g̴ười̴ X̴i̴êm̴) c̴ủa̴ n̴h̴à v̴ăn̴ l̴ớn̴ M̴a̴r̴k̴ T̴w̴a̴i̴n̴ l̴ấy̴ c̴ảm̴ h̴ứn̴g̴ t̴ừ h̴ọ.

N̴ăm̴ 1̴8̴7̴0̴, n̴g̴ười̴ a̴n̴h̴ C̴h̴a̴n̴g̴ b̴ị đột̴ q̴u̴ỵ, s̴a̴u̴ đó b̴ị t̴ê l̴i̴ệt̴ p̴h̴ần̴ c̴ơ t̴h̴ể b̴ên̴ p̴h̴ải̴ v̴à p̴h̴ải̴ d̴ùn̴g̴ n̴ạn̴g̴. E̴n̴g̴ đã l̴à n̴g̴ười̴ c̴h̴ăm̴ s̴óc̴ a̴n̴h̴ t̴r̴a̴i̴ v̴à C̴h̴a̴n̴g̴ p̴h̴ải̴ s̴ốn̴g̴ d̴ựa̴ v̴ào̴ s̴ự t̴r̴ợ g̴i̴úp̴ c̴ủa̴ e̴m̴ t̴r̴a̴i̴ t̴r̴o̴n̴g̴ m̴ọi̴ s̴i̴n̴h̴ h̴o̴ạt̴. Đến̴ n̴ăm̴ 1̴8̴7̴4̴, s̴ức̴ k̴h̴ỏe̴ C̴h̴a̴n̴g̴ y̴ếu̴ d̴ần̴ v̴à q̴u̴a̴ đời̴. C̴h̴ỉ v̴ài̴ t̴i̴ến̴g̴ s̴a̴u̴ k̴h̴i̴ a̴n̴h̴ s̴o̴n̴g̴ s̴i̴n̴h̴ m̴ất̴, E̴n̴g̴ c̴ũn̴g̴ k̴h̴ôn̴g̴ t̴ử v̴o̴n̴g̴.

B̴a̴n̴ đầu̴, c̴ác̴ b̴ác̴ s̴ĩ đã c̴h̴o̴ r̴ằn̴g̴ E̴n̴g̴ q̴u̴a̴ đời̴ v̴ì q̴u̴á s̴ợ h̴ãi̴ v̴à đa̴u̴ k̴h̴ổ t̴r̴ước̴ c̴ái̴ c̴h̴ết̴ c̴ủa̴ a̴n̴h̴ s̴i̴n̴h̴ đôi̴ d̴ín̴h̴ l̴i̴ền̴. T̴u̴y̴ n̴h̴i̴ên̴, k̴h̴ám̴ n̴g̴h̴i̴ệm̴ t̴ử t̴h̴i̴ c̴h̴o̴ t̴h̴ấy̴ c̴ơ t̴h̴ể c̴ủa̴ c̴ả h̴a̴i̴ c̴ó c̴h̴u̴n̴g̴ m̴ạc̴h̴ m̴áu̴ v̴à độn̴g̴ m̴ạc̴h̴. C̴ặp̴ s̴o̴n̴g̴ s̴i̴n̴h̴ c̴òn̴ c̴h̴u̴n̴g̴ l̴á p̴h̴ổi̴. V̴ậy̴ n̴ên̴ k̴h̴i̴ c̴ơ t̴h̴ể C̴h̴a̴n̴g̴ n̴g̴ừn̴g̴ h̴o̴ạt̴ độn̴g̴, E̴n̴g̴ c̴ũn̴g̴ b̴ị m̴ất̴ m̴áu̴ v̴à q̴u̴a̴ đời̴.

Cặp sinh đôi dính liền nổi tiếng nhất lịch sử: Bị gọi là “quái vật” nhưng vẫn thành công rực rỡ, gây tò mò khi lấy 2 vợ riêng biệt, sinh tù tì 21 con - Ảnh 5.

C̴ặp̴ s̴i̴n̴h̴ đôi̴ d̴ín̴h̴ l̴i̴ền̴ n̴ổi̴ t̴i̴ến̴g̴ n̴h̴ất̴ l̴ịc̴h̴ s̴ử: B̴ị g̴ọi̴ l̴à “q̴u̴ái̴ v̴ật̴” n̴h̴ưn̴g̴ v̴ẫn̴ t̴h̴àn̴h̴ c̴ôn̴g̴ r̴ực̴ r̴ỡ, g̴ây̴ t̴ò m̴ò k̴h̴i̴ l̴ấy̴ 2̴ v̴ợ r̴i̴ên̴g̴ b̴i̴ệt̴, s̴i̴n̴h̴ t̴ù t̴ì 2̴1̴ c̴o̴n̴ – Ản̴h̴ 5̴.
H̴ìn̴h̴ m̴i̴n̴h̴ h̴ọa̴ t̴ìn̴h̴ t̴r̴ạn̴g̴ c̴ơ t̴h̴ể d̴ín̴h̴ l̴i̴ền̴ c̴ủa̴ C̴h̴a̴n̴g̴ v̴à E̴n̴g̴

N̴g̴u̴ồn̴: N̴Y̴P̴o̴s̴t̴

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.