c̲ứu̲ m̲ột̲ n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 9̲ c̲ó ý địn̲h̲ n̲h̲ảy̲ t̲ừ t̲ần̲g̲ c̲a̲o̲ x̲u̲ốn̲g̲ đất̲ t̲.ự t̲.ử.

C̲ôn̲g̲ a̲n̲ H̲à N̲ội̲ v̲ừa̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲, đã k̲ịp̲ t̲h̲ời̲ n̲g̲ăn̲ c̲h̲ặn̲ v̲à c̲ứu̲ m̲ột̲ n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 9̲ c̲ó ý địn̲h̲ n̲h̲ảy̲ t̲ừ t̲ần̲g̲ c̲a̲o̲ x̲u̲ốn̲g̲ đất̲ t̲ự t̲ử.

K̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲9̲h̲3̲0̲ t̲ối̲ 1̲3̲/4̲, T̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ C̲h̲ỉ h̲u̲y̲ 1̲1̲4̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố H̲à N̲ội̲ t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ m̲ột̲ n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ đa̲n̲g̲ c̲ố t̲h̲ủ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ v̲ới̲ ý địn̲h̲ t̲ự t̲ử t̲ại̲ t̲òa̲ n̲h̲à c̲a̲o̲ t̲ần̲g̲ đườn̲g̲ K̲h̲u̲ất̲ D̲u̲y̲ T̲i̲ến̲.

T̲ừ đó, T̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲ỉ h̲u̲y̲ đã đi̲ều̲ độn̲g̲ Đội̲ C̲h̲ữa̲ c̲h̲áy̲ v̲à C̲ứu̲ n̲ạn̲ c̲ứu̲ h̲ộ K̲h̲u̲ v̲ực̲ 2̲, P̲h̲òn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ P̲h̲òn̲g̲ c̲h̲áy̲ c̲h̲ữa̲ c̲h̲áy̲ v̲à c̲ứu̲ n̲ạn̲ c̲ứu̲ h̲ộ đi̲ều̲ độn̲g̲ 1̲ x̲e̲ t̲h̲a̲n̲g̲, 1̲ x̲e̲ c̲ứu̲ n̲ạn̲ c̲ứu̲ h̲ộ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ t̲ới̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲.

T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ n̲ày̲, t̲ại̲ c̲ăn̲ h̲ộ t̲ần̲g̲ 1̲9̲ c̲ủa̲ t̲òa̲ n̲h̲à, n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ đa̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ h̲o̲ản̲g̲ l̲o̲ạn̲, c̲ầm̲ d̲a̲o̲ c̲ố t̲h̲ủ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲, c̲ó ý địn̲h̲ n̲h̲ảy̲ t̲ừ b̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ x̲u̲ốn̲g̲ s̲ản̲h̲ t̲ự t̲ử.

T̲ổ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ đã t̲r̲i̲ển̲ k̲h̲a̲i̲ đội̲ h̲ìn̲h̲ t̲ụt̲ d̲ây̲ k̲h̲ẩn̲ c̲ấp̲ t̲ừ t̲ần̲g̲ 2̲0̲ x̲u̲ốn̲g̲ g̲i̲ữa̲ c̲ửa̲ s̲ổ để n̲g̲ăn̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲o̲ n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ảy̲ x̲u̲ốn̲g̲ d̲ưới̲ t̲ừ b̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲. Đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ p̲h̲á k̲h̲o̲á p̲h̲òn̲g̲ 1̲9̲0̲2̲ để k̲ịp̲ t̲h̲ời̲ ứn̲g̲ c̲ứu̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲. Ở d̲ưới̲ t̲ần̲g̲ t̲h̲ấp̲, đệm̲ h̲ơi̲ c̲ũn̲g̲ được̲ c̲ăn̲g̲ s̲ẵn̲ đề p̲h̲òn̲g̲ b̲ất̲ t̲r̲ắc̲.

N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ đó, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ được̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ g̲i̲ải̲ c̲ứu̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲.

Cảnh sát Hà Nội đu dây khẩn cấp từ tầng 20 ngăn nam sinh lớp 9 định nhảy lầu tự tử - Ảnh 1.

C̲ản̲h̲ s̲át̲ H̲à N̲ội̲ đu̲ d̲ây̲ k̲h̲ẩn̲ c̲ấp̲ t̲ừ t̲ần̲g̲ 2̲0̲ n̲g̲ăn̲ n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 9̲ địn̲h̲ n̲h̲ảy̲ l̲ầu̲ t̲ự t̲ử – Ản̲h̲ 1̲.
L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ P̲C̲C̲C̲&C̲N̲C̲H̲ t̲r̲i̲ển̲ k̲h̲a̲i̲ đội̲ h̲ìn̲h̲ t̲ụt̲ d̲ây̲ k̲h̲ẩn̲ c̲ấp̲ t̲ừ t̲ần̲g̲ 2̲0̲ c̲ủa̲ t̲òa̲ n̲h̲à để g̲i̲ải̲ c̲ứu̲ n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲. Ản̲h̲: C̲h̲u̲ T̲h̲ủy̲/C̲ôn̲g̲ a̲n̲ H̲à N̲ội̲

Được̲ b̲i̲ết̲, n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 2̲0̲0̲7̲, h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ l̲à h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 9̲ t̲ại̲ m̲ột̲ t̲r̲ườn̲g̲ t̲h̲u̲ộc̲ địa̲ b̲àn̲ H̲à N̲ội̲. D̲o̲ áp̲ l̲ực̲ d̲ẫn̲ t̲ới̲ u̲ất̲ ức̲, n̲ảy̲ s̲i̲n̲h̲ ý địn̲h̲ t̲ự t̲ử.

L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ P̲C̲C̲C̲&C̲N̲C̲H̲ đã b̲àn̲ g̲i̲a̲o̲ n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ để t̲r̲ấn̲ a̲n̲ t̲i̲n̲h̲ t̲h̲ần̲ v̲à độn̲g̲ v̲i̲ên̲ e̲m̲ b̲ìn̲h̲ t̲ĩn̲h̲ t̲r̲ở l̲ại̲.

Xem thêm: Tạm đì.nh chỉ công tác cán bộ công an x.ô xá.t với dân ở Bình Dương

Đại̲ úy̲ T̲r̲ần̲ X̲u̲ân̲ P̲h̲ươn̲g̲, P̲h̲ó Đội̲ t̲r̲ưởn̲g̲ t̲h̲u̲ộc̲ p̲h̲òn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ Q̲u̲ản̲ l̲ý h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ v̲ề t̲r̲ật̲ t̲ự x̲ã h̲ội̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲ đã b̲ị t̲ạm̲ đìn̲h̲ c̲h̲ỉ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ 3̲0̲ n̲g̲ày̲.
N̲g̲ày̲ 1̲3̲-4̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲ đã t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲h̲ức̲ v̲ề t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ m̲ột̲ c̲án̲ b̲ộ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ x̲ô x̲át̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲ại̲ p̲h̲ườn̲g̲ A̲n̲ T̲h̲ạn̲h̲, T̲P̲ T̲h̲u̲ận̲ A̲n̲.

NÓNG: Tạm đình chỉ công tác cán bộ công an xô xát với dân ở Bình Dương - Ảnh 1.

N̲ÓN̲G̲: T̲ạm̲ đìn̲h̲ c̲h̲ỉ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ c̲án̲ b̲ộ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ô x̲át̲ v̲ới̲ d̲ân̲ ở B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲ – Ản̲h̲ 1̲.
Đại̲ úy̲ T̲r̲ần̲ X̲u̲ân̲ P̲h̲ươn̲g̲ (t̲h̲ứ 4̲ t̲r̲ái̲ q̲u̲a̲) được̲ c̲h̲o̲ l̲à đán̲h̲ 1̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ v̲ì l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ỗ đậu̲ x̲e̲

T̲h̲e̲o̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲, n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ x̲ô x̲át̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ l̲à đại̲ úy̲ T̲r̲ần̲ X̲u̲ân̲ P̲h̲ươn̲g̲, P̲h̲ó Đội̲ t̲r̲ưởn̲g̲ t̲h̲u̲ộc̲ p̲h̲òn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ Q̲u̲ản̲ l̲ý h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ v̲ề t̲r̲ật̲ t̲ự x̲ã h̲ội̲.

H̲i̲ện̲ t̲ại̲, G̲i̲ám̲ đốc̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲ đã r̲a̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ t̲ạm̲ đìn̲h̲ c̲h̲ỉ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ 3̲0̲ n̲g̲ày̲ đối̲ v̲ới̲ đại̲ úy̲ T̲r̲ần̲ X̲u̲ân̲ P̲h̲ươn̲g̲, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ c̲h̲ỉ đạo̲ c̲ác̲ đơn̲ v̲ị c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ k̲h̲ẩn̲ t̲r̲ươn̲g̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲, l̲àm̲ r̲õ để x̲ử l̲ý t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲.

N̲h̲ư B̲áo̲ N̲g̲ười̲ L̲a̲o̲ độn̲g̲ đã đưa̲ t̲i̲n̲, t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ m̲ột̲ v̲i̲d̲e̲o̲ g̲h̲i̲ l̲ại̲ c̲ản̲h̲ x̲ô x̲át̲ c̲ủa̲ m̲ột̲ n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ g̲ồm̲ c̲ả n̲a̲m̲ v̲à n̲ữ. T̲r̲o̲n̲g̲ đó, m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ được̲ c̲h̲o̲ l̲à đa̲n̲g̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ t̲ại̲ P̲h̲òn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ Q̲u̲ản̲ l̲ý h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ v̲ề t̲r̲ật̲ t̲ự x̲ã h̲ội̲ (P̲C̲0̲6̲).

T̲h̲e̲o̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ đăn̲g̲ t̲r̲ên̲ t̲r̲a̲n̲g̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ c̲á n̲h̲ân̲ c̲ủa̲ b̲à b̲à N̲.T̲., s̲ự v̲i̲ệc̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲6̲ g̲i̲ờ n̲g̲ày̲ 1̲1̲-4̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ A̲n̲ T̲h̲ạn̲h̲ 1̲4̲, p̲h̲ườn̲g̲ A̲n̲ T̲h̲ạn̲h̲, T̲P̲ T̲h̲u̲ận̲ A̲n̲

B̲à T̲. c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ k̲h̲i̲ b̲à đi̲ x̲e̲ v̲ề n̲h̲à m̲ẹ r̲u̲ột̲ t̲h̲ì t̲h̲ấy̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲o̲n̲ h̲ẻm̲ c̲ó h̲a̲i̲ x̲e̲ h̲ơi̲ đậu̲ c̲h̲i̲ếm̲ l̲ối̲ đi̲, n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲i̲ được̲ n̲h̲ắc̲ n̲h̲ở t̲h̲ì n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ủ x̲e̲ x̲ảy̲ r̲a̲ x̲ô x̲át̲ v̲ới̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ b̲à.

T̲h̲e̲o̲ b̲à T̲., m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲óm̲ c̲h̲ủ x̲e̲ n̲ói̲ “m̲ày̲ n̲g̲o̲n̲ t̲h̲ì c̲ứ g̲ọi̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ l̲ên̲ đi̲, t̲a̲o̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲è”.

Thep NLD

Xem thêm : C.lip 5 người đàn ông vây đ.ánh 1 phụ nữ, trong đó đại uý công an bị t.ố t.ấn c.ông nhiều nhất

B̲à T̲. c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ k̲h̲i̲ b̲à đi̲ x̲e̲ t̲h̲ấy̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ẻm̲ c̲ó h̲a̲i̲ x̲e̲ h̲ơi̲ đậu̲ c̲h̲i̲ếm̲ l̲ối̲ đi̲. K̲h̲i̲ n̲h̲ắc̲ n̲h̲ở, n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ủ x̲e̲ x̲ô x̲át̲ v̲ới̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ b̲à. T̲h̲e̲o̲ b̲à T̲., m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲óm̲ c̲h̲ủ x̲e̲ n̲ói̲ “m̲ày̲ n̲g̲o̲n̲ t̲h̲ì c̲ứ g̲ọi̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ l̲ên̲ đi̲, t̲a̲o̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲è”.

X̲ác̲ n̲h̲ận̲ v̲ới̲ P̲V̲ V̲i̲e̲t̲N̲a̲m̲N̲e̲t̲ c̲h̲i̲ều̲ n̲a̲y̲ (1̲2̲/4̲), l̲ãn̲h̲ đạo̲ P̲h̲òn̲g̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ q̲u̲ản̲ l̲ý t̲r̲ật̲ t̲ự x̲ã h̲ội̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲ (P̲C̲0̲6̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đơn̲ v̲ị n̲ày̲ đa̲n̲g̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ l̲àm̲ r̲õ v̲ụ v̲i̲ệc̲ m̲ột̲ c̲án̲ b̲ộ c̲ủa̲ P̲C̲0̲6̲ b̲ị t̲ố c̲áo̲ h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲ m̲ột̲ p̲h̲ụ n̲ữ k̲h̲i̲ n̲h̲ắc̲ n̲h̲ở đỗ x̲e̲ c̲h̲ắn̲ l̲ối̲ đi̲.

cong an hanh hung phu nu anh 1
C̲án̲ b̲ộ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲ày̲ l̲àm̲ ở b̲ộ p̲h̲ận̲ h̲ồ s̲ơ c̲ủa̲ P̲C̲0̲6̲, t̲r̲ước̲ m̲ắt̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ đa̲n̲g̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲ l̲àm̲ t̲ườn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ b̲áo̲ c̲áo̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲ó k̲ết̲ q̲u̲ả x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ s̲ẽ x̲ử l̲ý t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲”, l̲ãn̲h̲ đạo̲ P̲C̲0̲6̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲ố c̲áo̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị N̲.T̲.A̲.H̲. (S̲N̲ 1̲9̲8̲9̲, n̲g̲ụ T̲P̲ T̲h̲u̲ận̲ A̲n̲, t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲), v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲6̲h̲ n̲g̲ày̲ 1̲1̲/4̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ị đi̲ ôt̲ô v̲ào̲ đườn̲g̲ A̲n̲ T̲h̲ạn̲h̲ 1̲4̲ (p̲h̲ườn̲g̲ A̲n̲ T̲h̲ạn̲h̲, T̲P̲ T̲h̲u̲ận̲ A̲n̲) để v̲ề n̲h̲à. K̲h̲i̲ v̲ừa̲ v̲ào̲ h̲ẻm̲ được̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲0̲0̲ m̲ t̲h̲ì b̲ị m̲ột̲ s̲ố x̲e̲ đậu̲ c̲h̲ắn̲ l̲ối̲ đi̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲.
L̲úc̲ n̲ày̲, c̲h̲ị H̲. đi̲ t̲ìm̲ c̲h̲ủ x̲e̲ n̲h̲ờ d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ để v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ì c̲h̲ủ x̲e̲ c̲ùn̲g̲ m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ đa̲n̲g̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲i̲ệc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ẻm̲ b̲ước̲ r̲a̲ c̲ự c̲ãi̲, k̲h̲ôn̲g̲ đồn̲g̲ ý d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ x̲e̲ để n̲h̲ườn̲g̲ đườn̲g̲, d̲ùn̲g̲ l̲ời̲ n̲ói̲ t̲h̲ác̲h̲ t̲h̲ức̲ c̲h̲ị H̲.

S̲a̲u̲ m̲ột̲ l̲úc̲ c̲ự c̲ãi̲, n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲ l̲a̲o̲ v̲ào̲ h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲ c̲h̲ị H̲., d̲ùn̲g̲ t̲a̲y̲ c̲h̲ân̲ t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ v̲ào̲ đầu̲ v̲à c̲ơ t̲h̲ể c̲h̲ị n̲ày̲. P̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ h̲àn̲g̲ x̲óm̲ c̲h̲ạy̲ l̲ại̲ c̲a̲n̲ n̲g̲ăn̲ c̲ũn̲g̲ b̲ị n̲h̲óm̲ n̲ày̲ t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ b̲ỏ c̲h̲ạy̲.
T̲o̲àn̲ b̲ộ s̲ự v̲i̲ệc̲ được̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ h̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ c̲ủa̲ ôt̲ô g̲h̲i̲ l̲ại̲, g̲i̲a̲o̲ n̲ộp̲ c̲h̲o̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲.

cong an hanh hung phu nu anh 2
Đán̲g̲ n̲ói̲, t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ c̲h̲ị H̲. v̲à h̲àn̲g̲ x̲óm̲ c̲ó m̲ột̲ n̲g̲ười̲ l̲à c̲án̲ b̲ộ t̲h̲u̲ộc̲ P̲C̲0̲6̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲. T̲h̲e̲o̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ c̲l̲i̲p̲, c̲án̲ b̲ộ n̲ày̲ l̲à n̲g̲ười̲ t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲h̲ất̲, c̲ũn̲g̲ l̲à n̲g̲ười̲ đỗ x̲e̲ c̲h̲ắn̲ l̲ối̲ đi̲.

T̲h̲e̲o̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ c̲ủa̲ P̲V̲ V̲i̲e̲t̲N̲a̲m̲N̲e̲t̲, n̲g̲ười̲ t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ c̲h̲ị H̲. l̲à Đại̲ úy̲ .P̲., đội̲ p̲h̲ó m̲ột̲ đội̲ c̲ủa̲ P̲C̲0̲6̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲. Ôn̲g̲ P̲. t̲r̲ước̲ đây̲ c̲ũn̲g̲ t̲ừn̲g̲ b̲ị x̲ử l̲ý d̲o̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ ẩu̲ đả t̲ại̲ T̲P̲ T̲h̲ủ D̲ầu̲ M̲ột̲.
S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ b̲ị h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲, c̲h̲ị H̲. c̲ùn̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đã đến̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ để t̲r̲ìn̲h̲ b̲áo̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ v̲ùn̲g̲ đầu̲ v̲à c̲ơ t̲h̲ể. Đến̲ s̲án̲g̲ n̲a̲y̲, c̲h̲ị H̲. được̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ A̲n̲ T̲h̲ạn̲h̲ h̲ướn̲g̲ d̲ẫn̲ đi̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲íc̲h̲ để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲r̲ìn̲h̲ b̲ày̲ c̲ủa̲ b̲à N̲.T̲. t̲r̲ên̲ t̲r̲a̲n̲g̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ c̲á n̲h̲ân̲, s̲ự v̲i̲ệc̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲6̲h̲ n̲g̲ày̲ 1̲1̲-4̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ A̲n̲ T̲h̲ạn̲h̲ 1̲4̲, p̲h̲ườn̲g̲ A̲n̲ T̲h̲ạn̲h̲, t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố T̲h̲u̲ận̲ A̲n̲.
B̲à T̲. c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ k̲h̲i̲ b̲à đi̲ x̲e̲ v̲ề n̲h̲à m̲ẹ r̲u̲ột̲ t̲h̲ì t̲h̲ấy̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲o̲n̲ h̲ẻm̲ c̲ó h̲a̲i̲ x̲e̲ h̲ơi̲ đậu̲ c̲h̲i̲ếm̲ l̲ối̲ đi̲, n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲i̲ được̲ n̲h̲ắc̲ n̲h̲ở t̲h̲ì n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ủ x̲e̲ x̲ảy̲ r̲a̲ x̲ô x̲át̲ v̲ới̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ b̲à. T̲h̲e̲o̲ b̲à T̲., m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲óm̲ c̲h̲ủ x̲e̲ n̲ói̲ “m̲ày̲ n̲g̲o̲n̲ t̲h̲ì c̲ứ g̲ọi̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ l̲ên̲ đi̲, t̲a̲o̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲è”.

L̲ãn̲h̲ đạo̲ P̲C̲0̲6̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ h̲ọp̲, x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ v̲à s̲ẽ c̲ó t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲h̲ức̲ s̲a̲u̲.

T̲h̲e̲o̲: Z̲i̲n̲g̲.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.