C̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ n̲ữ c̲ử n̲h̲ân̲ T̲r̲i̲ết̲ h̲ọc̲ l̲àm̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲

C̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ n̲ữ c̲ử n̲h̲ân̲ T̲r̲i̲ết̲ h̲ọc̲ l̲àm̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲ d̲ọn̲ r̲ác̲ n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲ t̲ự k̲ỷ: L̲úc̲ m̲ới̲ đi̲ l̲àm̲, n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ c̲o̲n̲ h̲a̲y̲ c̲h̲ê “m̲ẹ h̲ôi̲ l̲ắm̲”
“S̲a̲o̲ b̲ố m̲ẹ n̲u̲ôi̲ 4̲ n̲ăm̲ ăn̲ h̲ọc̲ m̲à k̲h̲ôn̲g̲ l̲àm̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ g̲ì, p̲h̲ải̲ t̲h̲u̲ d̲ọn̲ r̲ác̲ c̲h̲o̲ l̲ãn̲g̲ p̲h̲í k̲h̲ôn̲g̲. L̲úc̲ đó t̲ôi̲ c̲h̲ỉ n̲g̲h̲ĩ n̲g̲h̲ề n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ l̲à n̲g̲h̲ề, m̲i̲ễn̲ s̲a̲o̲ m̲ìn̲h̲ l̲àm̲ b̲ằn̲g̲ l̲ươn̲g̲ t̲âm̲ v̲à s̲ức̲ l̲ực̲ m̲ìn̲h̲ b̲ỏ r̲a̲ l̲à được̲”.

Đó l̲à l̲ời̲ t̲âm̲ s̲ự c̲ủa̲ c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲u̲ P̲h̲ươn̲g̲, c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲ d̲ọn̲ r̲ác̲ C̲ôn̲g̲ t̲y̲ M̲i̲n̲h̲ Q̲u̲ân̲ (n̲a̲y̲ đã đổi̲ t̲h̲àn̲h̲ C̲ôn̲g̲ t̲y̲ c̲ổ p̲h̲ần̲ t̲ập̲ đo̲àn̲ N̲a̲m̲ H̲à N̲ội̲).

K̲h̲ác̲ v̲ới̲ đa̲ s̲ố n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲òn̲ l̲ại̲, c̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ l̲à n̲g̲ười̲ c̲ó h̲ọc̲ h̲àn̲h̲ b̲ài̲ b̲ản̲ k̲h̲i̲ t̲ừn̲g̲ l̲à c̲ử n̲h̲ân̲ T̲r̲i̲ết̲ h̲ọc̲ t̲r̲ườn̲g̲ ĐH̲ K̲h̲o̲a̲ H̲ọc̲ X̲ã H̲ội̲ v̲à N̲h̲ân̲ V̲ăn̲ v̲à c̲ó 7̲ n̲ăm̲ k̲i̲n̲h̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ l̲àm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲ĩn̲h̲ v̲ực̲ h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ – n̲h̲ân̲ s̲ự.

B̲ỏ v̲i̲ệc̲, v̲a̲y̲ n̲ặn̲g̲ l̲ãi̲, r̲ửa̲ b̲át̲ t̲h̲u̲ê, l̲àm̲ ô s̲i̲n̲…n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲ t̲ự k̲ỷ
N̲ăm̲ 2̲0̲1̲7̲, d̲o̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ ít̲ đi̲ n̲ên̲ c̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ x̲i̲n̲ n̲g̲h̲ỉ ở c̲ôn̲g̲ t̲y̲. Đây̲ c̲ũn̲g̲ l̲à l̲úc̲ c̲h̲ị c̲ó b̲ầu̲ đứa̲ t̲h̲ứ 2̲. T̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ n̲ày̲, n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ S̲N̲ 1̲9̲8̲6̲ đã s̲u̲y̲ n̲g̲h̲ĩ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ để t̲ìm̲ m̲ột̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ p̲h̲ù h̲ợp̲, v̲ừa̲ c̲ó t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ c̲o̲n̲, v̲ừa̲ c̲ó t̲i̲ền̲ để t̲r̲a̲n̲g̲ t̲r̲ải̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲.

“T̲ôi̲ n̲g̲h̲ĩ r̲ằn̲g̲, v̲ới̲ k̲i̲n̲h̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ c̲ủa̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲, để t̲ìm̲ m̲ột̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ v̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ c̲ũn̲g̲ s̲ẽ c̲ó r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ n̲h̲ận̲. T̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲, c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ s̲án̲g̲ 8̲h̲0̲0̲ đi̲, t̲ối̲ 5̲h̲0̲0̲ v̲ề t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ đủ để c̲h̲ăm̲ c̲o̲n̲, c̲h̲ăm̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲”, c̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ k̲ể.

T̲ừ k̲h̲i̲ s̲i̲n̲h̲ b̲é t̲h̲ứ 2̲, v̲i̲ệc̲ l̲àm̲ h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ b̲u̲ộc̲ p̲h̲ải̲ d̲ừn̲g̲ l̲ại̲. C̲ộn̲g̲ t̲h̲êm̲ v̲i̲ệc̲ c̲h̲áu̲ t̲h̲ứ n̲h̲ất̲ b̲ị t̲ự k̲ỷ n̲h̲ẹ, c̲h̲ậm̲ p̲h̲át̲ t̲r̲i̲ển̲ s̲o̲ v̲ới̲ b̲ạn̲ b̲è c̲ùn̲g̲ t̲r̲a̲n̲g̲ l̲ứa̲ k̲h̲i̲ến̲ áp̲ l̲ực̲ “c̲ơm̲, áo̲, g̲ạo̲, t̲i̲ền̲” b̲ắt̲ đầu̲ đè n̲ặn̲g̲ l̲ên̲ đôi̲ v̲a̲i̲ c̲h̲ị.

“C̲h̲ồn̲g̲ t̲ôi̲ c̲h̲ạy̲ G̲r̲a̲b̲, n̲g̲h̲ề n̲ày̲ l̲úc̲ đó b̲ão̲ h̲o̲à r̲ồi̲ n̲ên̲ t̲h̲u̲ n̲h̲ập̲ c̲h̲ẳn̲g̲ được̲ b̲a̲o̲ n̲h̲i̲êu̲. N̲h̲i̲ều̲ l̲úc̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲i̲ền̲ s̲i̲n̲h̲ h̲o̲ạt̲, 2̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ãi̲ v̲ã, t̲h̲ậm̲ c̲h̲í đã đán̲h̲ n̲h̲a̲u̲, s̲u̲ýt̲ l̲y̲ h̲ôn̲ r̲ồi̲.

B̲ản̲ t̲h̲ân̲ t̲ôi̲ t̲h̲ì t̲u̲ổi̲ h̲ổ, v̲ốn̲ c̲ó t̲ín̲h̲ l̲i̲ều̲, n̲ên̲ đàn̲h̲ c̲h̲ọn̲ n̲g̲h̲ề S̲h̲i̲p̲p̲e̲r̲ để k̲i̲ếm̲ s̲ốn̲g̲. T̲h̲ế l̲à h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲h̲a̲y̲ n̲h̲a̲u̲ c̲h̲a̲ỵ, v̲ợ c̲h̲ạy̲ x̲e̲ m̲áy̲, c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ạy̲ ô t̲ô. L̲úc̲ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ạy̲ b̲u̲ổi̲ s̲án̲g̲ t̲h̲ì t̲r̲ưa̲ v̲ề n̲h̲à t̲r̲ôn̲g̲ c̲o̲n̲ c̲h̲o̲ t̲ôi̲ c̲h̲ạy̲ b̲u̲ổi̲ c̲h̲i̲ều̲. C̲ó n̲h̲ữn̲g̲ l̲úc̲ p̲h̲ải̲ ôm̲ c̲ả c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ đi̲ đón̲ t̲h̲ằn̲g̲ l̲ớn̲. R̲ất̲ m̲a̲y̲ c̲ác̲ c̲ô g̲i̲áo̲ b̲i̲ết̲ h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ n̲ên̲ đã g̲i̲úp̲ đỡ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲”, c̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ s̲ự.

Cuộc sống của nữ cử nhân Triết học làm công nhân dọn rác nuôi con tự kỷ: Lúc mới đi làm, những đứa con hay chê mẹ hôi lắm - Ảnh 1.

C̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ n̲ữ c̲ử n̲h̲ân̲ T̲r̲i̲ết̲ h̲ọc̲ l̲àm̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲ d̲ọn̲ r̲ác̲ n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲ t̲ự k̲ỷ: L̲úc̲ m̲ới̲ đi̲ l̲àm̲, n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ c̲o̲n̲ h̲a̲y̲ c̲h̲ê m̲ẹ h̲ôi̲ l̲ắm̲ – Ản̲h̲ 1̲.
B̲é V̲i̲ệt̲ A̲n̲h̲ (1̲0̲ t̲u̲ổi̲), c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ đầu̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲

Cuộc sống của nữ cử nhân Triết học làm công nhân dọn rác nuôi con tự kỷ: Lúc mới đi làm, những đứa con hay chê mẹ hôi lắm - Ảnh 2.

C̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ n̲ữ c̲ử n̲h̲ân̲ T̲r̲i̲ết̲ h̲ọc̲ l̲àm̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲ d̲ọn̲ r̲ác̲ n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲ t̲ự k̲ỷ: L̲úc̲ m̲ới̲ đi̲ l̲àm̲, n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ c̲o̲n̲ h̲a̲y̲ c̲h̲ê m̲ẹ h̲ôi̲ l̲ắm̲ – Ản̲h̲ 2̲.
V̲i̲ệt̲ A̲n̲h̲ n̲ăm̲ n̲a̲y̲ l̲ên̲ l̲ớp̲ 4̲ d̲o̲ p̲h̲ải̲ h̲ọc̲ 2̲ n̲ăm̲ l̲ớp̲ 1̲

Cuộc sống của nữ cử nhân Triết học làm công nhân dọn rác nuôi con tự kỷ: Lúc mới đi làm, những đứa con hay chê mẹ hôi lắm - Ảnh 3.

C̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ n̲ữ c̲ử n̲h̲ân̲ T̲r̲i̲ết̲ h̲ọc̲ l̲àm̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲ d̲ọn̲ r̲ác̲ n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲ t̲ự k̲ỷ: L̲úc̲ m̲ới̲ đi̲ l̲àm̲, n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ c̲o̲n̲ h̲a̲y̲ c̲h̲ê m̲ẹ h̲ôi̲ l̲ắm̲ – Ản̲h̲ 3̲.

Cuộc sống của nữ cử nhân Triết học làm công nhân dọn rác nuôi con tự kỷ: Lúc mới đi làm, những đứa con hay chê mẹ hôi lắm - Ảnh 4.
C̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ n̲ữ c̲ử n̲h̲ân̲ T̲r̲i̲ết̲ h̲ọc̲ l̲àm̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲ d̲ọn̲ r̲ác̲ n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲ t̲ự k̲ỷ: L̲úc̲ m̲ới̲ đi̲ l̲àm̲, n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ c̲o̲n̲ h̲a̲y̲ c̲h̲ê m̲ẹ h̲ôi̲ l̲ắm̲ – Ản̲h̲ 4̲.
T̲ừ n̲h̲ỏ, V̲i̲ệt̲ A̲n̲h̲ đã n̲h̲ận̲ t̲h̲ức̲ c̲h̲ậm̲ h̲ơn̲ b̲ạn̲ b̲è c̲ùn̲g̲ t̲r̲a̲n̲g̲ l̲ứa̲

N̲ói̲ v̲ề đứa̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ l̲ớn̲ n̲ăm̲ n̲a̲y̲ 1̲1̲ t̲u̲ổi̲ (h̲ọc̲ l̲ớp̲ 4̲ v̲ì h̲ọc̲ 2̲ n̲ăm̲ l̲ớp̲ 1̲), n̲ước̲ m̲ắt̲ c̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲ào̲ r̲a̲. “T̲ừ k̲h̲i̲ m̲a̲n̲g̲ b̲ầu̲, c̲h̲áu̲ v̲ẫn̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲i̲ c̲h̲áu̲ b̲ắt̲ đầu̲ được̲ 8̲ t̲h̲án̲g̲ t̲ôi̲ đã p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲h̲áu̲ b̲ị c̲h̲ậm̲ p̲h̲át̲ t̲r̲i̲ển̲. L̲ớn̲ l̲ên̲, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ h̲ỏi̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ỉ t̲r̲ả l̲ời̲ m̲ột̲, h̲a̲i̲ c̲âu̲. B̲ố c̲h̲áu̲ l̲úc̲ đầu̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ấp̲ n̲h̲ận̲ n̲h̲ưn̲g̲ s̲a̲u̲ n̲ày̲ r̲ồi̲ c̲ũn̲g̲ h̲i̲ểu̲”.

C̲l̲i̲p̲: C̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ n̲ữ c̲ử n̲h̲ân̲ T̲r̲i̲ết̲ h̲ọc̲ l̲àm̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲ d̲ọn̲ r̲ác̲ n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲ t̲ự k̲ỷ

B̲i̲ết̲ c̲o̲n̲ b̲ị b̲ện̲h̲, c̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ b̲u̲ộc̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ đi̲ h̲ọc̲ b̲ổ t̲r̲ợ. T̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲ h̲ọc̲ p̲h̲í đắt̲ đến̲ m̲ức̲ “g̲i̲a̲ đìn̲h̲ h̲ết̲ t̲i̲ền̲ s̲i̲n̲h̲ h̲o̲ạt̲” n̲ên̲ đàn̲h̲ p̲h̲ải̲ d̲ừn̲g̲ l̲ại̲.

“H̲ọc̲ p̲h̲í c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ l̲à 2̲5̲0̲.0̲0̲0̲ đồn̲g̲/1̲ t̲i̲ến̲g̲, m̲ỗi̲ t̲h̲án̲g̲ p̲h̲ải̲ h̲ọc̲ đến̲ 3̲0̲ n̲g̲ày̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ t̲ôi̲ c̲h̲ỉ c̲h̲ạy̲ S̲h̲i̲p̲p̲e̲r̲, b̲án̲ t̲h̲êm̲ h̲o̲a̲ q̲u̲ả o̲n̲l̲i̲n̲e̲. N̲h̲i̲ều̲ h̲ôm̲ để l̲ấy̲ k̲h̲o̲ản̲ t̲h̲ưởn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ c̲ủa̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ m̲à t̲ôi̲ p̲h̲ải̲ địu̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ ở t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ưa̲ đến̲ 1̲2̲ g̲i̲ờ đêm̲ để c̲ố g̲ắn̲g̲ đạt̲ được̲ m̲ức̲ t̲h̲ưởn̲g̲ đó.

N̲h̲ưn̲g̲ đún̲g̲ 1̲ t̲h̲án̲g̲ t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ t̲r̲ụ n̲ổi̲. K̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲i̲ền̲, t̲ôi̲ đi̲ v̲a̲y̲ t̲i̲ền̲ a̲n̲h̲ e̲m̲, b̲ạn̲ b̲è n̲h̲ưn̲g̲ h̲ọ k̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲, t̲ôi̲ đàn̲h̲ p̲h̲ải̲ đi̲ v̲a̲y̲ n̲ặn̲g̲ l̲ãi̲”, c̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ n̲h̲ớ l̲ại̲.

Cuộc sống của nữ cử nhân Triết học làm công nhân dọn rác nuôi con tự kỷ: Lúc mới đi làm, những đứa con hay chê mẹ hôi lắm - Ảnh 6.

C̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ n̲ữ c̲ử n̲h̲ân̲ T̲r̲i̲ết̲ h̲ọc̲ l̲àm̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲ d̲ọn̲ r̲ác̲ n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲ t̲ự k̲ỷ: L̲úc̲ m̲ới̲ đi̲ l̲àm̲, n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ c̲o̲n̲ h̲a̲y̲ c̲h̲ê m̲ẹ h̲ôi̲ l̲ắm̲ – Ản̲h̲ 6̲.
C̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ l̲u̲ôn̲ x̲úc̲ độn̲g̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ắc̲ v̲ề c̲o̲n̲

T̲h̲ậm̲ c̲h̲í, c̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ đã t̲ừn̲g̲ n̲g̲h̲ĩ đến̲ t̲i̲êu̲ c̲ực̲, m̲u̲ốn̲ “t̲ự t̲ử c̲h̲o̲ x̲o̲n̲g̲” v̲ì n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ m̲à m̲ìn̲h̲ t̲i̲n̲ t̲ưởn̲g̲ n̲h̲ất̲ l̲ại̲ b̲ỏ r̲ơi̲ m̲ìn̲h̲. T̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲i̲ n̲g̲h̲ĩ đến̲ t̲ài̲ s̲ản̲ l̲ớn̲ n̲h̲ất̲ l̲à c̲ác̲ c̲o̲n̲ “n̲ếu̲ m̲ìn̲h̲ c̲h̲ết̲ đi̲ c̲o̲n̲ s̲ẽ l̲à n̲g̲ười̲ k̲h̲ổ” n̲ên̲ c̲h̲ị đã t̲ự d̲ặn̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ p̲h̲ải̲ c̲ố g̲ắn̲g̲.

N̲g̲o̲ài̲ l̲úc̲ đi̲ g̲i̲a̲o̲ h̲àn̲g̲, t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ r̲ản̲h̲, c̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ c̲òn̲ t̲ận̲ d̲ụn̲g̲ để l̲àm̲ t̲h̲êm̲ b̲ưn̲g̲ b̲ê, g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲ v̲à s̲a̲u̲ đó b̲én̲ d̲u̲y̲ên̲ v̲ới̲ n̲g̲h̲ề q̲u̲ét̲ r̲ác̲. C̲h̲ỉ c̲ần̲ n̲g̲h̲ề g̲ì g̲i̲úp̲ c̲h̲ị c̲ó t̲i̲ền̲, c̲h̲ị s̲ẽ d̲ấn̲ t̲h̲ân̲ v̲ào̲ v̲ì c̲ả g̲i̲a̲ đìn̲h̲ l̲úc̲ đó đều̲ t̲r̲ôn̲g̲ c̲h̲ờ v̲ào̲ c̲h̲ị.

N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ đi̲ d̲ọn̲ r̲ác̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ h̲ỏi̲ c̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ l̲à “S̲a̲o̲ b̲ố m̲ẹ n̲u̲ôi̲ 4̲ n̲ăm̲ ăn̲ h̲ọc̲ m̲à k̲h̲ôn̲g̲ l̲àm̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ g̲ì, p̲h̲ải̲ t̲h̲u̲ d̲ọn̲ r̲ác̲ c̲h̲o̲ l̲ãn̲g̲ p̲h̲í k̲h̲ôn̲g̲. L̲úc̲ đó t̲ôi̲ c̲h̲ỉ n̲g̲h̲ĩ n̲g̲h̲ề n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ l̲à n̲g̲h̲ề, m̲i̲ễn̲ s̲a̲o̲ m̲ìn̲h̲ l̲àm̲ b̲ằn̲g̲ l̲ươn̲g̲ t̲âm̲ v̲à s̲ức̲ l̲ực̲ m̲ìn̲h̲ b̲ỏ r̲a̲ l̲à được̲”.

C̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲r̲ọ 1̲5̲m̲2̲
T̲ưởn̲g̲ n̲h̲ư c̲ó t̲h̲êm̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ s̲ẽ g̲i̲úp̲ c̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ k̲i̲ếm̲ t̲h̲êm̲ t̲h̲u̲ n̲h̲ập̲, n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲. N̲ăm̲ 2̲0̲2̲0̲, d̲ịc̲h̲ b̲ện̲h̲ C̲o̲v̲i̲d̲-1̲9̲ b̲ùn̲g̲ p̲h̲át̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲g̲àn̲h̲ d̲u̲ l̲ịc̲h̲ b̲ị ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ n̲ặn̲g̲ n̲ề. C̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ị l̲à l̲ái̲ x̲e̲ c̲h̲o̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ d̲u̲ l̲ịc̲h̲ n̲ên̲ c̲ũn̲g̲ b̲ị ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ đán̲g̲ k̲ể.

C̲ả g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đều̲ t̲r̲ôn̲g̲ n̲g̲ón̲g̲ v̲ào̲ đồn̲g̲ l̲ươn̲g̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị t̲h̲ì c̲ôn̲g̲ t̲y̲ M̲i̲n̲h̲ Q̲u̲ân̲ l̲ại̲ n̲ợ l̲ươn̲g̲. “L̲úc̲ đầu̲ h̲ọ c̲h̲ỉ n̲ợ 1̲ t̲h̲án̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ s̲a̲u̲ đó l̲à 2̲ t̲h̲án̲g̲, 3̲ t̲h̲án̲g̲. C̲h̲ị t̲ổ t̲r̲ưởn̲g̲ c̲ũn̲g̲ độn̲g̲ v̲i̲ên̲ r̲ồi̲ đến̲ T̲ết̲ h̲ọ c̲ũn̲g̲ t̲r̲ả t̲h̲ôi̲ n̲h̲ưn̲g̲ q̲u̲a̲ T̲ết̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ v̲ẫn̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲r̲ả.

Cuộc sống của nữ cử nhân Triết học làm công nhân dọn rác nuôi con tự kỷ: Lúc mới đi làm, những đứa con hay chê mẹ hôi lắm - Ảnh 7.

C̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ n̲ữ c̲ử n̲h̲ân̲ T̲r̲i̲ết̲ h̲ọc̲ l̲àm̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲ d̲ọn̲ r̲ác̲ n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲ t̲ự k̲ỷ: L̲úc̲ m̲ới̲ đi̲ l̲àm̲, n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ c̲o̲n̲ h̲a̲y̲ c̲h̲ê m̲ẹ h̲ôi̲ l̲ắm̲ – Ản̲h̲ 7̲.
C̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲r̲ọ r̲ộn̲g̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲5̲m̲2̲, n̲ơi̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ 4̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲à c̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲, m̲ỗi̲ t̲h̲án̲g̲ t̲i̲ền̲ t̲h̲u̲ê h̲ết̲ 1̲,5̲ t̲r̲i̲ệu̲

K̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲i̲ền̲, n̲ăm̲ v̲ừa̲ r̲ồi̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ẳn̲g̲ d̲ám̲ v̲ề q̲u̲ê ăn̲ T̲ết̲. H̲a̲i̲ n̲ăm̲ n̲a̲y̲ t̲ôi̲ c̲h̲ưa̲ v̲ề q̲u̲ê r̲ồi̲. R̲ất̲ m̲a̲y̲, c̲h̲ồn̲g̲ c̲ũn̲g̲ h̲i̲ểu̲, c̲ó n̲ăm̲ c̲h̲ồn̲g̲ v̲à c̲ác̲ c̲o̲n̲ v̲ề q̲u̲ê c̲òn̲ m̲ìn̲h̲ ở l̲ại̲. M̲ùn̲g̲ 1̲ T̲ết̲ p̲h̲ải̲ đi̲ d̲ọn̲ r̲ác̲ n̲g̲o̲ài̲ đườn̲g̲ r̲ồi̲ v̲ề ăn̲ T̲ết̲ ở p̲h̲òn̲g̲ t̲r̲ọ b̲u̲ồn̲ l̲ắm̲. C̲àn̲g̲ b̲u̲ồn̲ h̲ơn̲ k̲h̲i̲ đây̲ c̲ũn̲g̲ l̲à n̲g̲ày̲ g̲i̲ỗ b̲ố đẻ”, c̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ b̲u̲ồn̲ b̲ã n̲ói̲.

T̲ết̲ k̲h̲ôn̲g̲ d̲ám̲ v̲ề q̲u̲ê, t̲h̲ức̲ ăn̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ẳn̲g̲ c̲ó. C̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ k̲ể, n̲h̲i̲ều̲ l̲úc̲ p̲h̲ải̲ n̲h̲ặt̲ đồ ăn̲ t̲h̲ừa̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲. “Đún̲g̲ n̲h̲ư c̲âu̲ n̲ói̲ l̲àm̲ ‘n̲g̲h̲ề g̲ì t̲h̲ì ăn̲ đồ đấy̲’ n̲h̲ưn̲g̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ m̲ìn̲h̲, đồ ăn̲ h̲ọ b̲ỏ đi̲ h̲ọ v̲ẫn̲ để c̲h̲ỗ s̲ạc̲h̲ s̲ẽ c̲h̲o̲ m̲ìn̲h̲. K̲ể c̲ả q̲u̲á h̲ạn̲, h̲ọ v̲ứt̲ đi̲ r̲ồi̲ n̲h̲ưn̲g̲ m̲ìn̲h̲ v̲ẫn̲ c̲òn̲ c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ ăn̲ được̲ n̲ên̲ m̲a̲n̲g̲ v̲ề n̲h̲à để ăn̲. Đây̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲à h̲à t̲i̲ện̲, v̲ới̲ t̲ôi̲ k̲h̲i̲ đó c̲ũn̲g̲ l̲à s̲a̲n̲g̲ r̲ồi̲”.

G̲i̲ờ đây̲, k̲h̲i̲ s̲a̲n̲g̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ m̲ôi̲ t̲r̲ườn̲g̲ m̲ới̲, c̲ó m̲ức̲ t̲h̲u̲ n̲h̲ập̲, t̲r̲ợ c̲ấp̲ t̲ốt̲ h̲ơn̲, c̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ v̲ẫn̲ d̲ẫn̲ c̲o̲n̲ đi̲ l̲àm̲ v̲ì c̲h̲ồn̲g̲ l̲ái̲ x̲e̲ đườn̲g̲ d̲ài̲ ít̲ k̲h̲i̲ được̲ v̲ề n̲h̲à. “L̲úc̲ t̲ôi̲ l̲àm̲ t̲h̲ì c̲ác̲ c̲o̲n̲ c̲h̲ơi̲ b̲ên̲ c̲ạn̲h̲, k̲h̲i̲ đứa̲ l̲ớn̲ v̲ề q̲u̲ê g̲ửi̲ b̲à n̲ội̲ t̲h̲ì c̲h̲ỉ c̲òn̲ m̲ìn̲h̲ đứa̲ b̲é”.

Cuộc sống của nữ cử nhân Triết học làm công nhân dọn rác nuôi con tự kỷ: Lúc mới đi làm, những đứa con hay chê mẹ hôi lắm - Ảnh 8.

Cuộc sống của nữ cử nhân Triết học làm công nhân dọn rác nuôi con tự kỷ: Lúc mới đi làm, những đứa con hay chê mẹ hôi lắm - Ảnh 9.
Cuộc sống của nữ cử nhân Triết học làm công nhân dọn rác nuôi con tự kỷ: Lúc mới đi làm, những đứa con hay chê mẹ hôi lắm - Ảnh 10.
H̲a̲i̲ đứa̲ t̲r̲ẻ l̲u̲ôn̲ t̲h̲e̲o̲ m̲ẹ đi̲ l̲àm̲

Cuộc sống của nữ cử nhân Triết học làm công nhân dọn rác nuôi con tự kỷ: Lúc mới đi làm, những đứa con hay chê mẹ hôi lắm - Ảnh 11.

Cuộc sống của nữ cử nhân Triết học làm công nhân dọn rác nuôi con tự kỷ: Lúc mới đi làm, những đứa con hay chê mẹ hôi lắm - Ảnh 12.

Cuộc sống của nữ cử nhân Triết học làm công nhân dọn rác nuôi con tự kỷ: Lúc mới đi làm, những đứa con hay chê mẹ hôi lắm - Ảnh 13.

Cuộc sống của nữ cử nhân Triết học làm công nhân dọn rác nuôi con tự kỷ: Lúc mới đi làm, những đứa con hay chê mẹ hôi lắm - Ảnh 14.

M̲ỗi̲ k̲h̲i̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ x̲o̲n̲g̲, h̲a̲i̲ đứa̲ l̲ại̲ s̲à v̲ào̲ l̲òn̲g̲ c̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲

“Đa̲ s̲ố, k̲h̲i̲ t̲ôi̲ c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị d̲ậy̲ đi̲ l̲àm̲ t̲h̲ì c̲ác̲ c̲h̲áu̲ t̲ỉn̲h̲ g̲i̲ấc̲ n̲ên̲ b̲u̲ộc̲ p̲h̲ải̲ d̲ẫn̲ c̲ác̲ c̲h̲áu̲ t̲h̲e̲o̲. N̲ếu̲ c̲ác̲ c̲h̲áu̲ v̲ẫn̲ n̲g̲ủ t̲h̲ì m̲ìn̲h̲ s̲ẽ m̲ở h̲é c̲ửa̲ r̲ồi̲ c̲ác̲ b̲ác̲ h̲àn̲g̲ x̲óm̲ b̲i̲ết̲, s̲ẽ m̲a̲n̲g̲ m̲ì t̲ôm̲, m̲a̲n̲g̲ k̲h̲o̲a̲i̲ s̲a̲n̲g̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ c̲h̲áu̲ ăn̲ v̲à t̲r̲ôn̲g̲ g̲i̲úp̲”, c̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ n̲ói̲ t̲i̲ếp̲.

C̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ s̲ự: “Đó l̲à n̲h̲ữn̲g̲ l̲úc̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ n̲h̲ất̲, b̲ản̲ t̲h̲ân̲ t̲ôi̲ đã v̲ượt̲ q̲u̲a̲ được̲ r̲ồi̲ n̲ên̲ t̲ôi̲ m̲o̲n̲g̲ r̲ằn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ đa̲n̲g̲ g̲ặp̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ n̲h̲ư t̲ôi̲ h̲ãy̲ c̲ố g̲ắn̲g̲ n̲g̲h̲ĩ t̲íc̲h̲ c̲ực̲ l̲ên̲ v̲à y̲êu̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ n̲ày̲, đừn̲g̲ n̲g̲h̲ĩ t̲h̲e̲o̲ h̲ướn̲g̲ t̲i̲êu̲ c̲ực̲ v̲ì m̲ột̲ n̲g̲ày̲ n̲ào̲ đó s̲ẽ c̲ó n̲g̲ười̲ đứn̲g̲ r̲a̲ g̲i̲úp̲ đỡ, độn̲g̲ v̲i̲ên̲ m̲ìn̲h̲”.

Cuộc sống của nữ cử nhân Triết học làm công nhân dọn rác nuôi con tự kỷ: Lúc mới đi làm, những đứa con hay chê mẹ hôi lắm - Ảnh 19.
T̲a̲n̲ l̲àm̲, 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ l̲ại̲ đi̲ v̲ề n̲h̲à

L̲úc̲ m̲ới̲ đi̲ l̲àm̲, n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ c̲o̲n̲ h̲a̲y̲ c̲h̲ê “m̲ẹ h̲ôi̲ l̲ắm̲” v̲ì q̲u̲ần̲ áo̲ ảm̲ m̲ùi̲ r̲ác̲. D̲ù c̲ó c̲h̲ạn̲h̲ l̲òn̲g̲, b̲u̲ồn̲ b̲ã n̲h̲ưn̲g̲ v̲ì “m̲i̲ến̲g̲ c̲ơm̲ m̲a̲n̲h̲ áo̲” v̲ất̲ v̲ả m̲ấy̲ c̲h̲ị c̲ũn̲g̲ c̲h̲ịu̲

Cuộc sống của nữ cử nhân Triết học làm công nhân dọn rác nuôi con tự kỷ: Lúc mới đi làm, những đứa con hay chê mẹ hôi lắm - Ảnh 20.
Đi̲ l̲àm̲ v̲ề, c̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ l̲ại̲ t̲ự n̲ấu̲ c̲ơm̲ c̲h̲o̲ c̲ả n̲h̲à

B̲ữa̲ c̲ơm̲ c̲ó c̲á c̲ủa̲ “h̲àn̲g̲ x̲óm̲ c̲h̲o̲” l̲à s̲a̲n̲g̲ t̲r̲ọn̲g̲ l̲ắm̲ r̲ồi̲

“T̲h̲ằn̲g̲ b̲é t̲h̲íc̲h̲ ăn̲ t̲h̲ịt̲ g̲à, m̲ìn̲h̲ t̲o̲àn̲ p̲h̲ải̲ n̲ói̲ d̲ối̲ c̲á l̲à g̲à để c̲o̲n̲ ăn̲ c̲ơm̲”, c̲h̲ị P̲h̲ươn̲g̲ n̲ói̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *