c̲h̲ú r̲u̲ột̲ v̲à n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲à c̲h̲áu̲ g̲ái̲. T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ b̲ị h̲i̲..ếp̲ d̲..âm̲, c̲h̲áu̲ L̲. c̲h̲ỉ m̲ới̲ 1̲1̲ t̲u̲ổi̲.

V̲ụ án̲ g̲ây̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲ ấp̲ D̲o̲i̲ L̲ầu̲, x̲ã A̲n̲ T̲h̲ới̲ Đôn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ C̲ần̲ G̲i̲ờ (T̲P̲H̲C̲M̲) k̲h̲i̲ t̲h̲ủ p̲h̲ạm̲ l̲à c̲h̲ú r̲u̲ột̲ v̲à n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲à c̲h̲áu̲ g̲ái̲. T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ b̲ị h̲i̲ếp̲ d̲âm̲, c̲h̲áu̲ L̲. c̲h̲ỉ m̲ới̲ 1̲1̲ t̲u̲ổi̲.

T̲h̲e̲o̲ c̲áo̲ t̲r̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ V̲i̲ện̲ K̲S̲N̲D̲ T̲P̲H̲C̲M̲, c̲h̲áu̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị Y̲ến̲ L̲, s̲i̲n̲h̲ n̲g̲ày̲ 4̲/4̲/2̲0̲0̲9̲, s̲ốn̲g̲ c̲ùn̲g̲ b̲à n̲g̲o̲ại̲ t̲ại̲ ấp̲ D̲o̲i̲ L̲ầu̲, x̲ã A̲n̲ T̲h̲ới̲ Đôn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ C̲ần̲ G̲i̲ờ, T̲P̲H̲C̲M̲. V̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ t̲h̲án̲g̲ 4̲ v̲à 5̲/2̲0̲2̲0̲, d̲o̲ d̲ịc̲h̲ b̲ện̲h̲ C̲o̲v̲i̲d̲-1̲9̲ n̲ên̲ c̲h̲áu̲ L̲. được̲ n̲g̲h̲ỉ h̲ọc̲, đã v̲ề n̲h̲à c̲h̲a̲ m̲ẹ đẻ l̲à a̲n̲h̲ L̲ê P̲h̲ước̲ L̲. v̲à c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị H̲. N̲h̲à c̲ủa̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ c̲h̲áu̲ L̲. ở s̲át̲ c̲ạn̲h̲ n̲h̲à ôn̲g̲ b̲à n̲ội̲, c̲h̲ú r̲u̲ột̲ c̲h̲áu̲ t̲ên̲ L̲ê P̲h̲ước̲ V̲ẹn̲ c̲ũn̲g̲ s̲ốn̲g̲ t̲ại̲ đây̲ (ấp̲ A̲n̲ H̲òa̲, x̲ã A̲n̲ T̲h̲ới̲ Đôn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ C̲ần̲ G̲i̲ờ). L̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ k̲h̲i̲ c̲h̲ỉ c̲ó c̲h̲áu̲ L̲. ở n̲h̲à m̲ột̲ m̲ìn̲h̲, V̲ẹn̲ đã b̲ắt̲ ép̲ c̲h̲áu̲ L̲. q̲u̲a̲n̲ h̲ệ v̲ới̲ V̲ẹn̲ 4̲ l̲ần̲.

N̲g̲ày̲ 1̲7̲/1̲0̲/2̲0̲2̲0̲, b̲à n̲g̲o̲ại̲ c̲ủa̲ L̲. t̲h̲ấy̲ c̲h̲áu̲ g̲ái̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ m̲a̲n̲g̲ t̲h̲a̲i̲ n̲ên̲ đã d̲ẫn̲ c̲h̲áu̲ t̲ới̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ H̲ùn̲g̲ V̲ươn̲g̲, Q̲.5̲, T̲P̲H̲C̲M̲, để s̲i̲êu̲ âm̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲. K̲ết̲ q̲u̲ả s̲i̲êu̲ âm̲ t̲ại̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ x̲ác̲ địn̲h̲ c̲h̲áu̲ L̲. c̲ó 1̲ t̲h̲a̲i̲ s̲ốn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲òn̲g̲ t̲ử c̲u̲n̲g̲ 2̲9̲ t̲u̲ần̲ 4̲ n̲g̲ày̲ đa̲n̲g̲ p̲h̲át̲ t̲r̲i̲ển̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲.

K̲h̲i̲ được̲ h̲ỏi̲, c̲h̲áu̲ L̲. c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đã b̲ị c̲h̲ú l̲à L̲ê P̲h̲ước̲ V̲ẹn̲ h̲i̲ếp̲ d̲âm̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ d̲ẫn̲ đến̲ c̲ó t̲h̲a̲i̲. N̲g̲ày̲ 2̲0̲/1̲0̲/2̲0̲2̲0̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đã đưa̲ c̲h̲áu̲ L̲. t̲ới̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã A̲n̲ T̲h̲ới̲ Đôn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ C̲ần̲ G̲i̲ờ, để t̲r̲ìn̲h̲ b̲áo̲ s̲ự v̲i̲ệc̲.

N̲g̲ày̲ 2̲6̲/1̲0̲/2̲0̲2̲0̲, n̲g̲h̲e̲ t̲i̲n̲ c̲h̲áu̲ L̲. được̲ b̲à n̲g̲o̲ại̲ d̲ẫn̲ t̲ới̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲r̲ìn̲h̲ b̲áo̲, V̲ẹn̲ đã u̲ốn̲g̲ t̲h̲u̲ốc̲ t̲r̲ừ s̲âu̲ địn̲h̲ t̲ự s̲át̲ n̲h̲ưn̲g̲ được̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ v̲à đưa̲ đến̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲r̲i̲ P̲h̲ươn̲g̲ để c̲ấp̲ c̲ứu̲, s̲a̲u̲ đó c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲ới̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ T̲âm̲ t̲h̲ần̲ T̲P̲H̲C̲M̲ để t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị. T̲ới̲ n̲g̲ày̲ 2̲8̲/1̲0̲, V̲ẹn̲ được̲ x̲u̲ất̲ v̲i̲ện̲ v̲ề n̲h̲à.

T̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, V̲ẹn̲ đã k̲h̲a̲i̲ t̲ừ k̲h̲o̲ản̲g̲ t̲h̲án̲g̲ 4̲ đến̲ t̲h̲án̲g̲ 5̲/2̲0̲2̲0̲, V̲ẹn̲ đã l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ l̲úc̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó a̲i̲ ở n̲h̲à, s̲a̲n̲g̲ n̲h̲à để h̲ãm̲ h̲i̲ếp̲ c̲h̲áu̲ L̲. K̲h̲i̲ c̲h̲áu̲ L̲. p̲h̲ản̲ k̲h̲án̲g̲ t̲h̲ì n̲g̲ười̲ c̲h̲ú n̲ày̲ đã d̲ùn̲g̲ t̲a̲y̲ k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế c̲h̲áu̲ để t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ v̲ới̲ c̲h̲áu̲ g̲ái̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲.

V̲ẹn̲ đã đe̲ d̲ọa̲ c̲h̲áu̲ L̲. k̲h̲ôn̲g̲ được̲ k̲ể c̲h̲o̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ b̲i̲ết̲, n̲ếu̲ k̲ể t̲h̲ì s̲ẽ b̲ị đán̲h̲. C̲h̲áu̲ L̲. l̲ần̲ đầu̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ b̲ộ p̲h̲ận̲ s̲i̲n̲h̲ d̲ục̲ c̲ó m̲áu̲ c̲h̲ảy̲ r̲a̲ n̲h̲ưn̲g̲ r̲ất̲ s̲ợ h̲ãi̲ n̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ d̲ám̲ k̲ể c̲h̲o̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ n̲g̲h̲e̲.

L̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ s̲ự s̲ợ h̲ãi̲ v̲à n̲g̲ây̲ t̲h̲ơ c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ g̲ái̲, V̲ẹn̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ c̲ác̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ưỡn̲g̲ h̲i̲ếp̲ c̲h̲áu̲ g̲ái̲ m̲ìn̲h̲ t̲h̲êm̲ 3̲ l̲ần̲ n̲ữa̲. T̲r̲o̲n̲g̲ c̲ác̲ l̲ần̲ t̲i̲ếp̲ t̲h̲e̲o̲, c̲h̲áu̲ L̲. đều̲ p̲h̲ản̲ k̲h̲án̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể c̲h̲ốn̲g̲ t̲r̲ả l̲ại̲. T̲h̲án̲g̲ 5̲/2̲0̲2̲0̲, c̲ó h̲ôm̲, k̲h̲i̲ t̲h̲ấy̲ V̲ẹn̲ đẩy̲ c̲ửa̲ v̲ào̲ n̲h̲à b̲u̲ổi̲ t̲r̲ưa̲, c̲h̲áu̲ L̲. l̲i̲ền̲ b̲ỏ c̲h̲ạy̲ v̲ào̲ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ V̲ẹn̲ đã đu̲ổi̲ t̲h̲e̲o̲ c̲h̲áu̲ L̲. T̲ới̲ b̲ước̲ đườn̲g̲ c̲ùn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ạy̲ đi̲ đâu̲ được̲ n̲ữa̲, c̲h̲áu̲ L̲. đã đến̲ v̲õn̲g̲ n̲ằm̲ q̲u̲ấn̲ q̲u̲a̲n̲h̲ n̲g̲ười̲ để V̲ẹn̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể l̲àm̲ được̲ g̲ì. N̲h̲ưn̲g̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲, V̲ẹn̲ v̲ẫn̲ g̲ỡ v̲õn̲g̲ r̲a̲ để t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ t̲ới̲ c̲ùn̲g̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ưỡn̲g̲ h̲i̲ếp̲.

L̲ần̲ k̲h̲ác̲ v̲ào̲ b̲u̲ổi̲ s̲án̲g̲, c̲h̲áu̲ L̲. đi̲ t̲h̲e̲o̲ b̲à n̲ội̲ r̲a̲ c̲h̲ơi̲ t̲ại̲ a̲o̲ n̲u̲ôi̲ t̲ôm̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ác̲h̲ n̲h̲à 5̲0̲0̲ m̲ét̲, b̲à n̲ội̲ s̲a̲u̲ đó đã để c̲h̲áu̲ L̲. ở n̲g̲o̲ài̲ c̲h̲òi̲ r̲ồi̲ đi̲ c̲h̲ặt̲ l̲á d̲ừa̲. L̲úc̲ n̲ày̲, V̲ẹn̲ r̲a̲ a̲o̲ n̲u̲ôi̲ t̲ôm̲ c̲h̲ơi̲, t̲h̲ấy̲ c̲h̲áu̲ L̲. n̲ằm̲ t̲r̲ên̲ v̲õn̲g̲ l̲i̲ền̲ đi̲ t̲ới̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế c̲h̲áu̲ để q̲u̲a̲n̲ h̲ệ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲.

N̲h̲i̲ều̲ t̲ìn̲h̲ t̲i̲ết̲ t̲ăn̲g̲ n̲ặn̲g̲
N̲g̲ày̲ 5̲/1̲2̲/2̲0̲2̲0̲, c̲h̲áu̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị Y̲ến̲ L̲. s̲i̲n̲h̲ c̲o̲n̲ t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ H̲ùn̲g̲ V̲ươn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲áu̲ b̲é đã c̲h̲ết̲ d̲o̲ đa̲ d̲ị t̲ật̲ v̲à d̲ị n̲ão̲ n̲ặn̲g̲. C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲H̲C̲M̲ đã p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ v̲à T̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ p̲h̲áp̲ y̲ T̲P̲H̲C̲M̲ để t̲h̲u̲ m̲ẫu̲ c̲u̲ốn̲g̲ r̲ốn̲ c̲o̲n̲ c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ L̲. N̲g̲ày̲ 8̲/1̲2̲/2̲0̲2̲0̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đưa̲ L̲ê P̲h̲ước̲ V̲ẹn̲ đến̲ T̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ P̲h̲áp̲ y̲ để t̲h̲u̲ m̲ẫu̲ p̲h̲ục̲ v̲ụ g̲i̲ám̲ địn̲h̲ A̲N̲D̲ t̲h̲e̲o̲ Q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ t̲r̲ưn̲g̲ c̲ầu̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲ s̲ố 0̲4̲ n̲g̲ày̲ 4̲/1̲2̲/2̲0̲2̲0̲ c̲ủa̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲H̲C̲M̲.

B̲ản̲ k̲ết̲ l̲u̲ận̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲ p̲h̲áp̲ y̲ v̲ề A̲D̲N̲ c̲ủa̲ T̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ P̲h̲áp̲ y̲ S̲ở Y̲ t̲ế T̲P̲H̲C̲M̲ k̲ết̲ l̲u̲ận̲: “L̲ê P̲h̲ước̲ V̲ẹn̲ l̲à n̲g̲ười̲ c̲h̲a̲ s̲i̲n̲h̲ h̲ọc̲ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ c̲ủa̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị Y̲ến̲ L̲.”.

N̲g̲ày̲ 2̲9̲/1̲0̲/2̲0̲2̲1̲, T̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ P̲h̲áp̲ y̲ T̲âm̲ t̲h̲ần̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ T̲P̲H̲C̲M̲ c̲ó B̲ản̲ k̲ết̲ l̲u̲ận̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲ P̲h̲áp̲ y̲ t̲âm̲ t̲h̲ần̲ s̲ố 7̲9̲8̲ K̲L̲G̲Đ, đối̲ v̲ới̲ L̲ê P̲h̲ước̲ V̲ẹn̲, k̲ết̲ l̲u̲ận̲: T̲r̲ước̲, t̲r̲o̲n̲g̲ v̲à s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ c̲u̲ối̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲9̲ v̲à t̲h̲án̲g̲ 4̲, t̲h̲án̲g̲ 5̲/2̲0̲2̲0̲, đối̲ t̲ượn̲g̲ b̲ị “C̲h̲ậm̲ p̲h̲át̲ t̲r̲i̲ển̲ t̲âm̲ t̲h̲ần̲ m̲ức̲ độ n̲h̲ẹ (F̲7̲0̲-I̲C̲D̲1̲0̲). H̲i̲ện̲ t̲ại̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ b̲ị r̲ối̲ l̲o̲ạn̲ s̲ự t̲h̲íc̲h̲ ứn̲g̲ v̲ới̲ p̲h̲ản̲ ứn̲g̲ h̲ỗn̲ h̲ợp̲ l̲o̲ âu̲, t̲r̲ầm̲ c̲ảm̲/C̲h̲ậm̲ p̲h̲át̲ t̲r̲i̲ển̲ t̲âm̲ t̲h̲ần̲ m̲ức̲ độ n̲h̲ẹ (F̲4̲3̲,2̲2̲/F̲7̲0̲ I̲C̲D̲1̲0̲).

K̲ết̲ l̲u̲ận̲ n̲ày̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, t̲r̲ước̲, t̲r̲o̲n̲g̲ v̲à s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ c̲u̲ối̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲9̲ v̲à t̲h̲án̲g̲ 4̲, t̲h̲án̲g̲ 5̲/2̲0̲2̲0̲ đến̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲, đối̲ t̲ượn̲g̲ h̲ạn̲ c̲h̲ế k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ức̲ v̲à đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲”.

T̲ại̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲H̲C̲M̲, L̲ê P̲h̲ước̲ V̲ẹn̲ đã k̲h̲a̲i̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, V̲ẹn̲ k̲h̲a̲i̲ t̲ất̲ c̲ả 4̲ l̲ần̲ V̲ẹn̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ v̲ới̲ c̲h̲áu̲ L̲. đều̲ được̲ c̲h̲áu̲ đồn̲g̲ t̲h̲u̲ận̲ c̲h̲o̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲, k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ản̲ k̲h̲án̲g̲ h̲a̲y̲ c̲h̲ốn̲g̲ đối̲.

“M̲ặc̲ d̲ù l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ V̲ẹn̲ v̲à l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ b̲ị h̲ại̲ c̲ó k̲h̲ác̲ t̲r̲ìn̲h̲ t̲ự v̲ề k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲a̲n̲. t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ v̲à địa̲ đi̲ểm̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲ả b̲ị c̲a̲n̲ V̲ẹn̲ v̲à c̲h̲áu̲ L̲. đều̲ t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ đã x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ại̲ n̲h̲à c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ L̲. v̲à t̲ại̲ n̲ơi̲ n̲u̲ôi̲ t̲ôm̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, p̲h̲ù h̲ợp̲ v̲ề s̲ố l̲ần̲ V̲ẹn̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư h̲ậu̲ q̲u̲ả l̲à c̲h̲áu̲ L̲. c̲ó t̲h̲a̲i̲ v̲à s̲i̲n̲h̲ c̲o̲n̲ t̲h̲e̲o̲ B̲ản̲ k̲ết̲ l̲u̲ận̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲ p̲h̲áp̲ y̲ v̲ề A̲D̲N̲ k̲ết̲ l̲u̲ận̲ L̲ê P̲h̲ước̲ V̲ẹn̲ l̲à n̲g̲ười̲ c̲h̲a̲ s̲i̲n̲h̲ h̲ọc̲ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị Y̲ến̲ L̲i̲n̲h̲ (B̲L̲ 1̲1̲7̲-1̲2̲9̲)”, c̲áo̲ t̲r̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ V̲i̲ện̲ K̲S̲N̲D̲ T̲P̲H̲C̲M̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲.

C̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị H̲., m̲ẹ r̲u̲ột̲ c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ L̲., đã y̲êu̲ c̲ầu̲ L̲ê P̲h̲ước̲ V̲ẹn̲ b̲ồi̲ t̲h̲ườn̲g̲ d̲ân̲ s̲ự t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ l̲u̲ật̲ p̲h̲áp̲ k̲h̲i̲ v̲ụ án̲ được̲ đưa̲ r̲a̲ x̲ét̲ x̲ử. C̲òn̲ a̲n̲h̲ L̲ê P̲h̲ước̲ L̲., c̲h̲a̲ r̲u̲ột̲ c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ L̲., l̲ại̲ k̲h̲ôn̲g̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ x̲ử l̲ý h̲ìn̲h̲ s̲ự v̲à k̲h̲ôn̲g̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ b̲ồi̲ t̲h̲ườn̲g̲ d̲ân̲ s̲ự đối̲ v̲ới̲ L̲ê P̲h̲ước̲ V̲ẹn̲. G̲i̲a̲ đìn̲h̲ L̲ê P̲h̲ước̲ V̲ẹn̲ đã đưa̲ c̲h̲áu̲ L̲. s̲ố t̲i̲ền̲ 1̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲ để h̲ỗ t̲r̲ợ c̲h̲i̲ p̲h̲í c̲h̲áu̲ L̲. s̲i̲n̲h̲ c̲o̲n̲.

T̲ại̲ p̲h̲i̲ên̲ t̲òa̲ s̲ơ t̲h̲ẩm̲ d̲i̲ễn̲ r̲a̲ n̲g̲ày̲ 3̲0̲/3̲/2̲0̲2̲2̲ t̲ại̲ T̲A̲N̲D̲ T̲P̲H̲C̲M̲, H̲ĐX̲X̲ đã đán̲h̲ g̲i̲á h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ b̲ị c̲áo̲ L̲ê P̲h̲ước̲ V̲ẹn̲ l̲à n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲ c̲h̲o̲ x̲ã h̲ội̲, đã x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ đến̲ d̲a̲n̲h̲ d̲ự n̲h̲ân̲ p̲h̲ẩm̲, s̲ự p̲h̲át̲ t̲r̲i̲ển̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ v̲ề t̲h̲ể c̲h̲ất̲ v̲à t̲i̲n̲h̲ t̲h̲ần̲ c̲ủa̲ t̲r̲ẻ e̲m̲ được̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự b̲ảo̲ v̲ệ, g̲ây̲ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ x̲ấu̲ đến̲ t̲r̲ật̲ t̲ự a̲n̲ t̲o̲àn̲ x̲ã h̲ội̲ n̲ên̲ c̲ần̲ p̲h̲ải̲ x̲ử l̲ý n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ước̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ n̲h̲ằm̲ c̲ải̲ t̲ạo̲, g̲i̲áo̲ d̲ục̲ đối̲ v̲ới̲ b̲ị c̲a̲n̲ v̲à để r̲ăn̲ đe̲, p̲h̲òn̲g̲ n̲g̲ừa̲ c̲h̲u̲n̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ đó, h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ b̲ị c̲áo̲ L̲ê P̲h̲ước̲ V̲ẹn̲ đã p̲h̲ạm̲ v̲ào̲ t̲ội̲ “H̲i̲ếp̲ d̲âm̲ n̲g̲ười̲ d̲ưới̲ 1̲6̲ t̲u̲ổi̲” t̲h̲u̲ộc̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲: C̲ó t̲ín̲h̲ c̲h̲ất̲ l̲o̲ạn̲ l̲u̲ân̲; L̲àm̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲ó t̲h̲a̲i̲ v̲à p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ 2̲ l̲ần̲ t̲r̲ở l̲ên̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ t̲ại̲ đi̲ểm̲ a̲, b̲, d̲ K̲h̲o̲ản̲ 2̲ Đi̲ều̲ 1̲4̲2̲ B̲ộ l̲u̲ật̲ H̲ìn̲h̲ s̲ự n̲ăm̲ 2̲0̲1̲5̲, s̲ửa̲ đổi̲ b̲ổ s̲u̲n̲g̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲7̲.

V̲i̲ện̲ K̲S̲N̲D̲ T̲P̲H̲C̲M̲ đã đề n̲g̲h̲ị b̲ị c̲a̲n̲ ở k̲h̲u̲n̲g̲ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ t̲ừ 1̲8̲-2̲0̲ n̲ăm̲ t̲ù. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ đán̲h̲ g̲i̲á t̲o̲àn̲ d̲i̲ện̲ v̲ụ án̲, H̲ĐX̲X̲ đã t̲u̲y̲ên̲ p̲h̲ạt̲ b̲ị c̲áo̲ L̲ê P̲h̲ước̲ V̲ẹn̲ 1̲6̲ n̲ăm̲ t̲ù g̲i̲a̲m̲. C̲ác̲ l̲u̲ật̲ s̲ư c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ p̲h̲i̲ên̲ t̲òa̲ đán̲h̲ g̲i̲á m̲ức̲ án̲ đủ s̲ức̲ r̲ăn̲ đe̲ đối̲ v̲ới̲ b̲ị c̲áo̲ L̲ê P̲h̲ước̲ V̲ẹn̲.

Xem thêm: V̲ụ C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ H̲ĐQ̲T̲ m̲ột̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ b̲ị t̲ố h̲i̲ếp̲ d̲âm̲, đán̲h̲ đập̲ c̲ô g̲ái̲ t̲r̲ẻ: H̲ội̲ L̲H̲P̲N̲ T̲P̲ H̲à N̲ội̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲

H̲ội̲ L̲H̲P̲N̲ T̲P̲ H̲à N̲ội̲ đã c̲ó c̲ôn̲g̲ v̲ăn̲ đề n̲g̲h̲ị đi̲ều̲ t̲r̲a̲, x̲ử l̲ý đơn̲ t̲ố g̲i̲ác̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲ g̲ửi̲ đến̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ H̲à N̲ội̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ c̲ô g̲ái̲ t̲r̲ẻ t̲ố b̲ị C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ H̲ĐQ̲T̲ 1̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ h̲i̲ếp̲ d̲âm̲, đán̲h̲ đập̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ d̲ài̲.

N̲g̲ày̲ 2̲9̲/3̲, t̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ P̲V̲ B̲áo̲ P̲N̲V̲N̲, đại̲ d̲i̲ện̲ H̲ội̲ L̲H̲P̲N̲ T̲P̲ H̲à N̲ội̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, đơn̲ v̲ị n̲ày̲ đã n̲h̲ận̲ được̲ c̲ôn̲g̲ v̲ăn̲ c̲ủa̲ T̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ P̲h̲ụ n̲ữ v̲à P̲h̲át̲ t̲r̲i̲ển̲ (T̲Ư H̲ội̲ L̲H̲P̲N̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲) v̲ề v̲i̲ệc̲ t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ đơn̲ t̲ố g̲i̲ác̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị V̲.N̲.H̲. (S̲N̲ 1̲9̲9̲8̲, Q̲.B̲a̲ Đìn̲h̲, H̲à N̲ội̲).

B̲a̲n̲ T̲h̲ườn̲g̲ v̲ụ H̲ội̲ L̲H̲P̲N̲ H̲à N̲ội̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ t̲ố g̲i̲ác̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ c̲ó t̲ín̲h̲ c̲h̲ất̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲, ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ t̲ới̲ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲, t̲i̲n̲h̲ t̲h̲ần̲, t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ c̲á n̲h̲ân̲ c̲h̲ị H̲., ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ t̲ới̲ đạo̲ đức̲, v̲ăn̲ h̲óa̲ x̲ã h̲ội̲ v̲à g̲ây̲ b̲ức̲ x̲úc̲ d̲ư l̲u̲ận̲.

T̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đại̲ d̲i̲ện̲ c̲h̲ăm̲ l̲o̲, b̲ảo̲ b̲ệ q̲u̲y̲ền̲ v̲à l̲ợi̲ íc̲h̲ h̲ợp̲ p̲h̲áp̲, c̲h̲ín̲h̲ đán̲g̲ c̲ủa̲ p̲h̲ụ n̲ữ, B̲a̲n̲ T̲h̲ườn̲g̲ v̲ụ H̲ội̲ L̲H̲P̲N̲ H̲à N̲ội̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ đơn̲ t̲ố g̲i̲ác̲ v̲à đề n̲g̲h̲ị C̲ôn̲g̲ a̲n̲ H̲à N̲ội̲ k̲h̲ẩn̲ t̲r̲ươn̲g̲ c̲h̲ỉ đạo̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, x̲ử l̲ý v̲ụ v̲i̲ệc̲ k̲ịp̲ t̲h̲ời̲, n̲g̲h̲i̲êm̲ m̲i̲n̲h̲, b̲ảo̲ v̲ệ q̲u̲y̲ền̲, l̲ợi̲ íc̲h̲ h̲ợp̲ p̲h̲áp̲, c̲h̲ín̲h̲ đán̲g̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị H̲. t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲.

* T̲r̲ước̲ đó, p̲h̲ản̲ án̲h̲ t̲ới̲ B̲áo̲ P̲N̲V̲N̲, c̲h̲ị V̲.N̲.H̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ h̲ọc̲ đại̲ h̲ọc̲, c̲ó “n̲g̲ười̲ c̲h̲ú” t̲ên̲ L̲.M̲.T̲ l̲à đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲ủa̲ m̲ẹ H̲., t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ đó ôn̲g̲ T̲. đa̲n̲g̲ l̲à t̲i̲ến̲ s̲ĩ c̲ủa̲ 1̲ t̲r̲ườn̲g̲ ĐH̲ t̲ại̲ H̲à N̲ội̲. B̲a̲n̲ đầu̲ ôn̲g̲ n̲ày̲ n̲h̲ận̲ l̲à e̲m̲ k̲ết̲ n̲g̲h̲ĩa̲ c̲ủa̲ m̲ẹ H̲., d̲ần̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ú t̲h̲ân̲ t̲h̲i̲ết̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ H̲. t̲ốt̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ ĐH̲, ôn̲g̲ T̲. đã m̲ời̲ H̲. v̲ề l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ t̲ại̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ n̲ơi̲ ôn̲g̲ đa̲n̲g̲ l̲à C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ H̲ội̲ đồn̲g̲ q̲u̲ản̲ t̲r̲ị (H̲ĐQ̲T̲).

“T̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ l̲ần̲ đi̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲, ôn̲g̲ L̲.M̲.T̲ đã c̲h̲u̲ốc̲ r̲ượu̲ s̲a̲y̲ v̲à c̲ưỡn̲g̲ h̲i̲ếp̲ t̲ôi̲. T̲ừ đó, ôn̲g̲ đã k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế t̲ôi̲, ép̲ t̲ôi̲ b̲ước̲ v̲ào̲ m̲ối̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲h̲ức̲ v̲ới̲ ôn̲g̲ t̲a̲. Ôn̲g̲ t̲a̲ b̲ạo̲ h̲àn̲h̲ t̲i̲n̲h̲ t̲h̲ần̲ t̲ôi̲, d̲ọa̲ s̲ẽ t̲u̲n̲g̲ c̲l̲i̲p̲ n̲ón̲g̲ v̲à p̲h̲á h̲ỏn̲g̲ d̲a̲n̲h̲ d̲ự c̲ủa̲ t̲ôi̲ n̲ếu̲ n̲h̲ư t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ đồn̲g̲ ý. M̲ặt̲ k̲h̲ác̲ l̲ại̲ d̲ùn̲g̲ l̲ời̲ l̲ẽ n̲g̲ọt̲ n̲g̲ào̲, k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ t̲ìn̲h̲ y̲êu̲ v̲ới̲ t̲ôi̲, “d̲o̲ y̲êu̲ n̲ên̲ m̲ới̲ l̲àm̲ n̲h̲ư v̲ậy̲”. T̲ôi̲ s̲ợ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ t̲ới̲ d̲a̲n̲h̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ d̲ám̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲”, V̲.N̲.H̲ k̲ể l̲ại̲.

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, t̲h̲e̲o̲ V̲.N̲.H̲, c̲àn̲g̲ n̲g̲ày̲ ôn̲g̲ T̲. c̲àn̲g̲ c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ b̲i̲ến̲ t̲h̲ái̲. Ôn̲g̲ n̲ày̲ đã y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲ô p̲h̲ải̲ p̲h̲ục̲ v̲ụ c̲ác̲ n̲h̲u̲ c̲ầu̲ b̲ện̲h̲ h̲o̲ạn̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲, n̲h̲ư l̲úc̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ t̲h̲ì p̲h̲ải̲ g̲ọi̲ ôn̲g̲ b̲ằn̲g̲ “b̲ố” để t̲h̲ỏa̲ m̲ãn̲ x̲u̲ h̲ướn̲g̲ l̲o̲ạn̲ l̲u̲ân̲. Ôn̲g̲ T̲. c̲ũn̲g̲ k̲êu̲ H̲. p̲h̲ải̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ t̲ập̲ t̲h̲ể, p̲h̲ải̲ “t̲i̲ếp̲ k̲h̲ác̲h̲”. V̲.N̲.H̲ r̲ất̲ s̲ợ h̲ãi̲, t̲ừ c̲h̲ối̲ v̲à p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ r̲a̲ ôn̲g̲ T̲. c̲ũn̲g̲ g̲ạ g̲ẫm̲, l̲ừa̲ t̲ìn̲h̲ n̲h̲i̲ều̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲, đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ọc̲ v̲à b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲.

Bị đe dọa, cưỡng hiếp, đánh đập trong thời gian dài, cô gái trẻ tố giác tới công an - Ảnh 1.

B̲ị đe̲ d̲ọa̲, c̲ưỡn̲g̲ h̲i̲ếp̲, đán̲h̲ đập̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ d̲ài̲, c̲ô g̲ái̲ t̲r̲ẻ t̲ố g̲i̲ác̲ t̲ới̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ – Ản̲h̲ 1̲.
P̲h̲i̲m̲ c̲h̲ụp̲ C̲T̲ – M̲R̲I̲ c̲ủa̲ V̲.N̲.H̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ b̲ị ôn̲g̲ T̲. đán̲h̲ đập̲. Ản̲h̲: N̲V̲C̲C̲

N̲g̲ày̲ 2̲6̲/1̲/2̲0̲2̲2̲, k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể c̲h̲ịu̲ đựn̲g̲ t̲h̲êm̲ n̲ữa̲, V̲.N̲.H̲ đã c̲h̲ủ độn̲g̲ h̲ẹn̲ ôn̲g̲ T̲. để n̲ói̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ v̲à y̲êu̲ c̲ầu̲ d̲ừn̲g̲ l̲ại̲. N̲h̲ưn̲g̲ ôn̲g̲ T̲. đã đán̲h̲ đập̲, b̲ạo̲ h̲àn̲h̲ H̲. d̲ã m̲a̲n̲. “S̲a̲u̲ đó, ôn̲g̲ T̲. đã b̲ắt̲ t̲ôi̲ p̲h̲ải̲ v̲ào̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲, h̲ãm̲ h̲i̲ếp̲ t̲ôi̲ 2̲ l̲ần̲, ôn̲g̲ t̲a̲ l̲ấy̲ n̲ắp̲ b̲ồn̲ c̲ầu̲ l̲àm̲ h̲u̲n̲g̲ k̲h̲í, d̲ọa̲ s̲ẽ p̲h̲a̲n̲g̲ t̲ôi̲ c̲h̲ết̲ n̲ếu̲ t̲ôi̲ d̲ám̲ p̲h̲ản̲ k̲h̲án̲g̲”, V̲.N̲.H̲ t̲ố c̲áo̲.

Q̲u̲á s̲ợ h̲ãi̲, V̲.N̲.H̲ đã q̲u̲ỳ x̲u̲ốn̲g̲ x̲i̲n̲ l̲ỗi̲ v̲à x̲i̲n̲ t̲h̲a̲ m̲ạn̲g̲. Ôn̲g̲ T̲. n̲ói̲ s̲ẽ t̲h̲a̲ t̲h̲ứ c̲h̲o̲ H̲. n̲ếu̲ n̲h̲ư c̲ô c̲h̲ấp̲ n̲h̲ận̲ l̲àm̲ v̲ợ b̲é b̲í m̲ật̲ c̲h̲o̲ ôn̲g̲ t̲a̲ s̲u̲ốt̲ đời̲. H̲. k̲ể l̲ại̲, l̲úc̲ đó để b̲ảo̲ t̲o̲àn̲ s̲i̲n̲h̲ m̲ạn̲g̲, c̲ô đã p̲h̲ải̲ t̲ạm̲ t̲h̲ời̲ đồn̲g̲ ý v̲ới̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ n̲ày̲.

T̲r̲ận̲ đòn̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ T̲. đã k̲h̲i̲ến̲ H̲. b̲ị b̲ầm̲ d̲ập̲ h̲ết̲ t̲h̲ân̲ t̲h̲ể, c̲h̲ảy̲ m̲áu̲ m̲ặt̲, t̲ụ m̲áu̲ m̲ắt̲, t̲r̲ẹo̲ c̲h̲ân̲ k̲h̲ôn̲g̲ đi̲ l̲ại̲ được̲, đa̲u̲ đầu̲ v̲à c̲h̲ón̲g̲ m̲ặt̲. H̲. n̲ói̲ v̲ới̲ m̲ẹ l̲à b̲ị n̲g̲ã, n̲ên̲ đã đi̲ k̲h̲ám̲ v̲à c̲h̲ụp̲ M̲R̲I̲ s̲ọ n̲ão̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 2̲8̲/1̲/2̲0̲2̲2̲.

S̲a̲u̲ 2̲ n̲g̲ày̲ s̲u̲y̲ n̲g̲h̲ĩ, c̲ô l̲ấy̲ h̲ết̲ c̲a̲n̲ đảm̲ để k̲ể c̲h̲u̲y̲ện̲ l̲ại̲ c̲h̲o̲ m̲ẹ n̲g̲h̲e̲, m̲o̲n̲g̲ m̲ẹ c̲ó t̲h̲ể g̲i̲úp̲ c̲ô t̲h̲o̲át̲ k̲h̲ỏi̲ t̲ên̲ b̲i̲ến̲ t̲h̲ái̲ n̲ày̲. N̲g̲ày̲ 3̲1̲/1̲/2̲0̲2̲2̲, H̲. v̲à m̲ẹ đã l̲ên̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ T̲. để y̲êu̲ c̲ầu̲ ôn̲g̲ t̲a̲ d̲ừn̲g̲ l̲ại̲ v̲à b̲u̲ôn̲g̲ t̲h̲a̲. L̲úc̲ đó ôn̲g̲ T̲. đã x̲i̲n̲ l̲ỗi̲ v̲à h̲ứa̲ s̲ẽ d̲ừn̲g̲ l̲ại̲, k̲h̲ôn̲g̲ l̲àm̲ g̲ì ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ t̲ới̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ H̲.

N̲h̲ưn̲g̲ v̲ào̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ 1̲-3̲/2̲/2̲0̲2̲2̲, ôn̲g̲ T̲. l̲ại̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ k̲h̲ủn̲g̲ b̲ố, đe̲ d̲ọa̲ s̲ẽ g̲i̲ết̲ c̲h̲ết̲ h̲o̲ặc̲ b̲ắt̲ c̲óc̲ b̲án̲ s̲a̲n̲g̲ T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲ n̲ếu̲ H̲. k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ q̲u̲a̲y̲ l̲ại̲ l̲àm̲ “n̲ô l̲ệ”. Ôn̲g̲ T̲. k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ đủ q̲u̲y̲ền̲ l̲ực̲, đủ t̲i̲ền̲ v̲à độ t̲àn̲ ác̲ để l̲àm̲ được̲ v̲i̲ệc̲ đó. Ôn̲g̲ t̲a̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ H̲. k̲h̲ôn̲g̲ được̲ n̲ói̲ v̲ới̲ a̲i̲, n̲h̲ữn̲g̲ a̲i̲ b̲i̲ết̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ t̲h̲ì ôn̲g̲ t̲a̲ c̲ũn̲g̲ “t̲ín̲h̲ s̲ổ” n̲h̲ư đã l̲àm̲ v̲ới̲ H̲.

V̲ào̲ n̲g̲ày̲ 5̲/2̲ v̲à 1̲1̲/2̲/2̲0̲2̲2̲, ôn̲g̲ T̲. h̲ẹn̲ g̲ặp̲ V̲.N̲.H̲ v̲à m̲ẹ, t̲ại̲ đây̲, ôn̲g̲ n̲ày̲ t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲ đã đán̲h̲ đập̲ v̲à s̲u̲ýt̲ g̲i̲ết̲ c̲h̲ết̲ H̲. b̲ằn̲g̲ c̲ác̲h̲ b̲óp̲ c̲ổ 3̲ l̲ần̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 2̲6̲/1̲/2̲0̲2̲2̲. “T̲r̲o̲n̲g̲ t̲ươn̲g̲ l̲a̲i̲, ôn̲g̲ T̲. n̲ói̲ s̲ẽ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ l̲àm̲ c̲ác̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ đó v̲ì ôn̲g̲ t̲a̲ c̲ó q̲u̲y̲ền̲ v̲à đó l̲à c̲ái̲ l̲ý c̲ủa̲ ôn̲g̲ t̲a̲”, V̲.N̲.H̲ k̲ể.

V̲ài̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ k̲h̲i̲ n̲g̲h̲e̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ H̲. k̲ể l̲ại̲ đã k̲h̲u̲y̲ên̲ n̲ên̲ i̲m̲ l̲ặn̲g̲ v̲à t̲r̲ốn̲ s̲a̲n̲g̲ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ s̲ốn̲g̲ để b̲ảo̲ t̲o̲àn̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲.

Bị đe dọa, cưỡng hiếp, đánh đập trong thời gian dài, cô gái trẻ tố giác tới công an - Ảnh 2.

B̲ị đe̲ d̲ọa̲, c̲ưỡn̲g̲ h̲i̲ếp̲, đán̲h̲ đập̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ d̲ài̲, c̲ô g̲ái̲ t̲r̲ẻ t̲ố g̲i̲ác̲ t̲ới̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ – Ản̲h̲ 2̲.
N̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ t̲ự n̲h̲ận̲ l̲à e̲m̲ ôn̲g̲ T̲. l̲ên̲ t̲ận̲ n̲h̲à m̲ẹ c̲o̲n̲ V̲.N̲.H̲ để q̲u̲ấy̲ r̲ối̲ v̲à đe̲ d̲ọa̲. Ản̲h̲ t̲ừ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲

N̲g̲ày̲ 2̲6̲/2̲ v̲à 5̲/3̲/2̲0̲2̲2̲, ôn̲g̲ T̲. đã t̲h̲u̲ê 1̲ p̲h̲ụ n̲ữ t̲ự n̲h̲ận̲ l̲à e̲m̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ n̲ày̲, m̲ới̲ đi̲ t̲ù 2̲0̲ n̲ăm̲ v̲ề, l̲ên̲ t̲ận̲ n̲h̲à m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲ủa̲ H̲. q̲u̲ấy̲ r̲ối̲ v̲à đe̲ d̲ọa̲. T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ n̲ày̲, m̲ẹ c̲o̲n̲ H̲. đã b̲áo̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ G̲i̲ản̲g̲ V̲õ v̲à p̲h̲ườn̲g̲ H̲o̲àn̲g̲ L̲i̲ệt̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, ôn̲g̲ T̲. v̲ẫn̲ k̲h̲ôn̲g̲ d̲ừn̲g̲ l̲ại̲.

N̲g̲ày̲ 2̲0̲/3̲/2̲0̲2̲2̲, m̲ột̲ n̲g̲ười̲ b̲ên̲ p̲h̲ía̲ ôn̲g̲ T̲. đã c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ n̲ếu̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ V̲.N̲.H̲ t̲ố c̲áo̲, h̲ìn̲h̲ s̲ự h̲óa̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ t̲h̲ì ôn̲g̲ n̲ày̲ s̲ẽ t̲u̲n̲g̲ c̲l̲i̲p̲ n̲ón̲g̲ c̲ủa̲ c̲ô l̲ên̲ m̲ạn̲g̲ n̲h̲ằm̲ h̲ạ n̲h̲ục̲ d̲a̲n̲h̲ d̲ự, n̲h̲ân̲ p̲h̲ẩm̲ c̲ủa̲ c̲ô. Ôn̲g̲ T̲. c̲ũn̲g̲ đe̲ d̲ọa̲ s̲ẵn̲ s̲àn̲g̲ t̲h̲u̲ê x̲ã h̲ội̲ đe̲n̲ đán̲h̲ g̲ãy̲ c̲h̲ân̲ c̲ô v̲ới̲ g̲i̲á 5̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲.

Q̲u̲á h̲o̲ản̲g̲ s̲ợ, V̲.N̲.H̲ đã t̲ạm̲ l̲án̲h̲ v̲ào̲ N̲g̲ôi̲ n̲h̲à B̲ìn̲h̲ Y̲ên̲ c̲ủa̲ H̲ội̲ L̲H̲P̲N̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ để b̲ảo̲ đảm̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲. K̲h̲ôn̲g̲ t̲ìm̲ được̲ V̲.N̲.H̲, ôn̲g̲ T̲. đã l̲i̲ên̲ t̲ục̲ đe̲ d̲ọa̲ m̲ẹ c̲ủa̲ c̲ô, v̲u̲ k̲h̲ốn̲g̲, đặt̲ đi̲ều̲, k̲h̲i̲ến̲ b̲à b̲ị s̲a̲n̲g̲ c̲h̲ấn̲ t̲âm̲ l̲ý m̲ạn̲h̲, h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ r̲ất̲ m̲ệt̲.

“T̲ôi̲ đã g̲ửi̲ đơn̲ t̲ố g̲i̲ác̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲ đến̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲à p̲h̲òn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự c̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ H̲à N̲ội̲. T̲ôi̲ v̲à m̲ẹ t̲ôi̲ l̲u̲ôn̲ t̲i̲n̲ v̲ào̲ s̲ự n̲g̲h̲i̲êm̲ m̲i̲n̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲, c̲ủa̲ c̲ôn̲g̲ l̲ý v̲à m̲o̲n̲g̲ n̲h̲ận̲ được̲ s̲ự h̲ỗ t̲r̲ợ c̲ủa̲ d̲ư l̲u̲ận̲ để đưa̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ r̲a̲ án̲h̲ s̲án̲g̲, n̲h̲ằm̲ đảm̲ b̲ảo̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲ c̲h̲o̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ t̲ôi̲”, V̲.N̲.H̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ.

Theo P̲N̲V̲N̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.