C̲h̲ủ n̲h̲à b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲ể l̲ại̲ g̲i̲ây̲ p̲h̲út̲ k̲h̲i̲ b̲i̲ết̲ t̲i̲n̲ n̲ữ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ g̲ây̲ án̲, P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị H̲à đã ẩn̲ n̲áu̲ n̲g̲a̲y̲ t̲ại̲ k̲h̲o̲ để c̲ủi̲ c̲ủa̲ 1̲ c̲ăn̲ n̲h̲à n̲g̲a̲y̲ t̲ại̲ c̲ổn̲g̲ v̲ào̲ U̲B̲N̲D̲ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲. T̲h̲e̲o̲ c̲h̲ủ n̲h̲à, t̲h̲ườn̲g̲ n̲g̲ày̲ h̲ọ v̲ẫn̲ r̲a̲ đây̲ l̲ấy̲ c̲ủi̲ v̲à s̲ẽ r̲ất̲ n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲ n̲ếu̲ h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ c̲h̲ưa̲ b̲ị b̲ắt̲.

C̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ày̲ 1̲2̲/4̲, n̲g̲ười̲ d̲ân̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ N̲h̲ã N̲a̲m̲ (h̲u̲y̲ện̲ T̲ân̲ Y̲ên̲, b̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲) v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ h̲ết̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ v̲ì v̲ụ án̲ s̲át̲ h̲ại̲ c̲ô g̲ái̲ t̲r̲ẻ l̲à c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ v̲ào̲ t̲ối̲ 1̲1̲/4̲.

V̲ào̲ l̲úc̲ h̲ơn̲ 1̲0̲h̲ n̲g̲ày̲ 1̲2̲/4̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã b̲ắt̲ g̲i̲ữ được̲ P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị H̲à (S̲N̲ 1̲9̲8̲4̲, t̲r̲ú t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ N̲h̲ã N̲a̲m̲) c̲àn̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ. C̲ụ t̲h̲ể, H̲à đã t̲r̲ốn̲ t̲ại̲ c̲ăn̲ n̲h̲à n̲g̲a̲y̲ c̲ạn̲h̲ U̲B̲N̲D̲ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲, c̲ác̲h̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲0̲0̲m̲.

B̲à T̲. c̲h̲ủ c̲ăn̲ n̲h̲à t̲r̲ên̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, c̲ăn̲ n̲h̲à n̲ày̲ l̲à n̲ơi̲ t̲h̲ờ t̲ự n̲ên̲ t̲h̲ườn̲g̲ n̲g̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó n̲g̲ười̲ ở. N̲ơi̲ H̲à n̲g̲ủ q̲u̲a̲ đêm̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲à v̲ẫn̲ d̲ùn̲g̲ l̲àm̲ k̲h̲o̲ c̲h̲ứa̲ c̲ủi̲ k̲h̲ô, t̲h̲ườn̲g̲ n̲g̲ày̲ b̲à v̲ẫn̲ q̲u̲a̲ l̲ấy̲ c̲ủi̲.

Chủ nhà bàng hoàng kể lại giây phút khi biết tin nữ nghi phạm giết chủ shop quần áo trốn trong kho chứa củi của gia đình - Ảnh 1.

C̲h̲ủ n̲h̲à b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲ể l̲ại̲ g̲i̲ây̲ p̲h̲út̲ k̲h̲i̲ b̲i̲ết̲ t̲i̲n̲ n̲ữ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ g̲i̲ết̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ t̲r̲ốn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲o̲ c̲h̲ứa̲ c̲ủi̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ – Ản̲h̲ 1̲.
C̲ăn̲ n̲h̲à n̲ằm̲ n̲g̲a̲y̲ g̲ần̲ U̲B̲N̲D̲ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ N̲h̲ã N̲a̲m̲

“K̲h̲i̲ b̲i̲ết̲ t̲i̲n̲ t̲ôi̲ s̲ợ h̲ết̲ h̲ồn̲ v̲ì n̲ếu̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲ắt̲ được̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲h̲ì r̲ất̲ c̲ó t̲h̲ể k̲h̲i̲ t̲ôi̲ r̲a̲ l̲ấy̲ c̲ủi̲ m̲à t̲r̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ s̲ẽ t̲h̲ế n̲ào̲”, b̲à T̲. l̲o̲ l̲ắn̲g̲ k̲ể l̲ại̲.

C̲h̲ủ n̲h̲à b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲ể l̲ại̲ g̲i̲ây̲ p̲h̲út̲ k̲h̲i̲ b̲i̲ết̲ t̲i̲n̲ n̲ữ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ g̲i̲ết̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ t̲r̲ốn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲o̲ c̲h̲ứa̲ c̲ủi̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ p̲h̲ản̲ án̲h̲ c̲ủa̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲, t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ g̲ây̲ án̲ H̲à c̲ũn̲g̲ t̲ừn̲g̲ r̲út̲ d̲a̲o̲ d̲o̲ạ c̲h̲ém̲ m̲ột̲ t̲i̲ểu̲ t̲h̲ươn̲g̲ n̲g̲o̲ài̲ c̲h̲ợ v̲ì x̲íc̲h̲ m̲íc̲h̲ n̲h̲ỏ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲u̲ôn̲ b̲án̲.

Chủ nhà bàng hoàng kể lại giây phút khi biết tin nữ nghi phạm giết chủ shop quần áo trốn trong kho chứa củi của gia đình - Ảnh 3.

C̲h̲ủ n̲h̲à b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲ể l̲ại̲ g̲i̲ây̲ p̲h̲út̲ k̲h̲i̲ b̲i̲ết̲ t̲i̲n̲ n̲ữ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ g̲i̲ết̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ t̲r̲ốn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲o̲ c̲h̲ứa̲ c̲ủi̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ – Ản̲h̲ 3̲.

Chủ nhà bàng hoàng kể lại giây phút khi biết tin nữ nghi phạm giết chủ shop quần áo trốn trong kho chứa củi của gia đình - Ảnh 4.
C̲h̲ủ n̲h̲à b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲ể l̲ại̲ g̲i̲ây̲ p̲h̲út̲ k̲h̲i̲ b̲i̲ết̲ t̲i̲n̲ n̲ữ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ g̲i̲ết̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ t̲r̲ốn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲o̲ c̲h̲ứa̲ c̲ủi̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ – Ản̲h̲ 4̲.
V̲ết̲ b̲ùn̲ đất̲ k̲h̲i̲ H̲à t̲r̲èo̲ q̲u̲a̲ t̲ườn̲g̲ để l̲ại̲

T̲h̲e̲o̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲ại̲ đây̲, d̲o̲ H̲à ẩn̲ n̲áu̲ n̲g̲a̲y̲ g̲ần̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲à U̲B̲N̲D̲ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ n̲ên̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ, v̲ì a̲i̲ c̲ũn̲g̲ n̲g̲h̲ĩ H̲à đã “c̲a̲o̲ c̲h̲ạy̲ x̲a̲ b̲a̲y̲”. S̲án̲g̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, k̲h̲i̲ H̲à b̲ị l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ b̲ắt̲ g̲i̲ữ, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ r̲ất̲ b̲ức̲ x̲úc̲.

“C̲ác̲ c̲h̲ú c̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ải̲ n̲g̲ăn̲ c̲ản̲, k̲h̲ôn̲g̲ để n̲g̲ười̲ d̲ân̲ b̲ức̲ x̲úc̲ m̲à g̲ây̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲íc̲h̲ c̲h̲o̲ H̲à”, m̲ột̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ n̲ói̲.

Chủ nhà bàng hoàng kể lại giây phút khi biết tin nữ nghi phạm giết chủ shop quần áo trốn trong kho chứa củi của gia đình - Ảnh 5.

C̲h̲ủ n̲h̲à b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲ể l̲ại̲ g̲i̲ây̲ p̲h̲út̲ k̲h̲i̲ b̲i̲ết̲ t̲i̲n̲ n̲ữ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ g̲i̲ết̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ t̲r̲ốn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲o̲ c̲h̲ứa̲ c̲ủi̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ – Ản̲h̲ 5̲.
K̲h̲o̲ c̲ủi̲ n̲ơi̲ H̲à l̲ẩn̲ t̲r̲ốn̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ g̲ây̲ án̲

Chủ nhà bàng hoàng kể lại giây phút khi biết tin nữ nghi phạm giết chủ shop quần áo trốn trong kho chứa củi của gia đình - Ảnh 6.

C̲h̲ủ n̲h̲à b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲ể l̲ại̲ g̲i̲ây̲ p̲h̲út̲ k̲h̲i̲ b̲i̲ết̲ t̲i̲n̲ n̲ữ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ g̲i̲ết̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ t̲r̲ốn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲o̲ c̲h̲ứa̲ c̲ủi̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ – Ản̲h̲ 6̲.

Chủ nhà bàng hoàng kể lại giây phút khi biết tin nữ nghi phạm giết chủ shop quần áo trốn trong kho chứa củi của gia đình - Ảnh 7.
C̲h̲ủ n̲h̲à b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲ể l̲ại̲ g̲i̲ây̲ p̲h̲út̲ k̲h̲i̲ b̲i̲ết̲ t̲i̲n̲ n̲ữ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ g̲i̲ết̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ t̲r̲ốn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲o̲ c̲h̲ứa̲ c̲ủi̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ – Ản̲h̲ 7̲.

Chủ nhà bàng hoàng kể lại giây phút khi biết tin nữ nghi phạm giết chủ shop quần áo trốn trong kho chứa củi của gia đình - Ảnh 8.
C̲h̲ủ n̲h̲à b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲ể l̲ại̲ g̲i̲ây̲ p̲h̲út̲ k̲h̲i̲ b̲i̲ết̲ t̲i̲n̲ n̲ữ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ g̲i̲ết̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ t̲r̲ốn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲o̲ c̲h̲ứa̲ c̲ủi̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ – Ản̲h̲ 8̲.

Chủ nhà bàng hoàng kể lại giây phút khi biết tin nữ nghi phạm giết chủ shop quần áo trốn trong kho chứa củi của gia đình - Ảnh 9.
P̲h̲ần̲ b̲a̲o̲ t̲ải̲ được̲ n̲ữ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ l̲ót̲ l̲àm̲ c̲h̲ỗ n̲ằm̲ q̲u̲a̲ đêm̲

C̲h̲ủ n̲h̲à b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲ể l̲ại̲ g̲i̲ây̲ p̲h̲út̲ k̲h̲i̲ b̲i̲ết̲ t̲i̲n̲ n̲ữ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ g̲i̲ết̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ t̲r̲ốn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲o̲ c̲h̲ứa̲ c̲ủi̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ – Ản̲h̲ 9̲.
C̲ăn̲ n̲h̲à b̲ị k̲h̲o̲á n̲ên̲ H̲à t̲r̲èo̲ q̲u̲a̲ b̲ức̲ t̲ườn̲g̲ để t̲r̲ốn̲ v̲ào̲ k̲h̲o̲ c̲ủi̲

T̲r̲ưa̲ n̲g̲ày̲ 1̲2̲/4̲, P̲h̲òn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ c̲h̲ủ t̲r̲ì, p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ c̲ùn̲g̲ c̲ác̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲ụ đã b̲ắt̲ g̲i̲ữ t̲h̲àn̲h̲ c̲ôn̲g̲ P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị H̲à t̲ại̲ c̲ăn̲ n̲h̲à t̲r̲ên̲ s̲a̲u̲ 1̲2̲h̲ g̲ây̲ án̲.

T̲ại̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲, b̲ước̲ đầu̲ P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị H̲à đã k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ c̲ủa̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ g̲ây̲ án̲, t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ l̲ẩn̲ t̲r̲ốn̲, H̲à đã s̲ử d̲ụn̲g̲ t̲h̲u̲ốc̲ d̲i̲ệt̲ c̲h̲u̲ột̲ để t̲ự t̲ử n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲àn̲h̲.

T̲r̲ước̲ đó, k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲0̲h̲ n̲g̲ày̲ 1̲1̲/4̲, t̲ại̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ t̲ổ d̲ân̲ p̲h̲ố C̲ầu̲ T̲h̲ượn̲g̲, t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ N̲h̲ã N̲a̲m̲, h̲u̲y̲ện̲ T̲ân̲ Y̲ên̲, c̲h̲ị D̲.T̲.T̲.M̲. (S̲N̲ 1̲9̲9̲7̲, t̲r̲ú t̲ại̲ t̲ổ d̲ân̲ p̲h̲ố C̲ầu̲ T̲h̲ượn̲g̲, t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ N̲h̲ã N̲a̲m̲), b̲ị P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị H̲à d̲ùn̲g̲ d̲a̲o̲ c̲h̲ém̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲h̲át̲ v̲ào̲ v̲ùn̲g̲ đầu̲ v̲à c̲ổ.

N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ n̲ặn̲g̲ v̲à t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲. G̲ây̲ án̲ x̲o̲n̲g̲, H̲à v̲ứt̲ h̲u̲n̲g̲ k̲h̲í l̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲à b̲ỏ t̲r̲ốn̲.

C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ k̲h̲u̲y̲ến̲ c̲áo̲, h̲i̲ện̲ n̲a̲y̲ t̲r̲ên̲ m̲ột̲ s̲ố t̲r̲a̲n̲g̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ l̲a̲n̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ c̲ác̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲ưa̲ được̲ k̲i̲ểm̲ c̲h̲ứn̲g̲ v̲ề n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, m̲ối̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ g̲i̲ữa̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ v̲à n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ t̲âm̲ t̲h̲ần̲ c̲ủa̲ đối̲ t̲ượn̲g̲, g̲ây̲ h̲o̲a̲n̲g̲ m̲a̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ d̲ư l̲u̲ận̲.

Nguồn”” https://kenh14.vn/chu-nha-bang-hoang-ke-lai-giay-phut-khi-biet-tin-nu-nghi-pham-giet-chu-shop-quan-ao-tron-trong-kho-chua-cui-cua-gia-dinh-20220412153844314.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.