C̲ẢN̲H̲ B̲ÁO̲: X̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ k̲êu̲ g̲ọi̲ h̲ỗ t̲r̲ợ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲é g̲ái̲ 8̲ t̲u̲ổi̲

L̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ c̲ủa̲ b̲é g̲ái̲ 8̲ t̲u̲ổi̲ đa̲n̲g̲ l̲àm̲ d̲ậy̲ s̲ón̲g̲ d̲ư l̲u̲ận̲, n̲h̲i̲ều̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ đã t̲ự n̲h̲ận̲ l̲à n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ q̲u̲e̲n̲ c̲ủa̲ b̲é g̲ái̲ x̲ấu̲ s̲ố để đăn̲g̲ t̲i̲n̲ k̲êu̲ g̲ọi̲ ủn̲g̲ h̲ộ, h̲òn̲g̲ t̲r̲ục̲ l̲ợi̲.
T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ n̲ày̲, v̲ụ v̲i̲ệc̲ b̲é g̲ái̲ N̲.T̲.V̲.A̲. (8̲ t̲u̲ổi̲) b̲ị d̲ì g̲h̲ẻ b̲ạo̲ h̲àn̲h̲ d̲ẫn̲ đến̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ ở B̲ìn̲h̲ T̲h̲ạn̲h̲ (T̲P̲.H̲C̲M̲) đa̲n̲g̲ t̲h̲u̲ h̲út̲ s̲ự q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ r̲ất̲ l̲ớn̲ c̲ủa̲ d̲ư l̲u̲ận̲. C̲h̲ín̲h̲ v̲ì t̲h̲ế, n̲h̲i̲ều̲ k̲ẻ x̲ấu̲ đã l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ l̲ừa̲ đảo̲ c̲h̲i̲ếm̲ đo̲ạt̲ t̲ài̲ s̲ản̲.

M̲ới̲ đây̲, 1̲ t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ t̲ự n̲h̲ận̲ l̲à đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲ũ c̲ủa̲ m̲ẹ b̲é V̲.A̲. v̲à đăn̲g̲ b̲ài̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ h̲ội̲ n̲h̲óm̲ k̲êu̲ g̲ọi̲ ủn̲g̲ h̲ộ t̲i̲ền̲ h̲ỗ t̲r̲ợ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲é.

C̲ụ t̲h̲ể, t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ài̲ đăn̲g̲, n̲g̲ười̲ n̲ày̲ c̲òn̲ để c̲ả s̲ố t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ đứn̲g̲ t̲ên̲ G̲.T̲.H̲. c̲ùn̲g̲ s̲ố đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ v̲à t̲ự n̲h̲ận̲ m̲ìn̲h̲ đã ủn̲g̲ h̲ộ 3̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲.

X̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ k̲êu̲ g̲ọi̲ ủn̲g̲ h̲ộ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲é 8̲ t̲u̲ổi̲ b̲ị m̲ẹ k̲ế b̲ạo̲ h̲àn̲h̲ để t̲r̲ục̲ l̲ợi̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ đã c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲i̲ền̲ ủn̲g̲ h̲ộ – Ản̲h̲ 1̲.
B̲ài̲ đăn̲g̲ k̲êu̲ g̲ọi̲ ủn̲g̲ h̲ộ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲é V̲.A̲ được̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ t̲r̲ên̲ n̲h̲i̲ều̲ h̲ội̲ n̲h̲óm̲

N̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ n̲h̲ư s̲a̲u̲: “K̲ín̲h̲ m̲o̲n̲g̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲, c̲ó ít̲ g̲i̲úp̲ ít̲, c̲ó n̲h̲i̲ều̲ g̲i̲úp̲ n̲h̲i̲ều̲, p̲h̲ải̲ đưa̲ v̲ụ n̲ày̲ r̲a̲ án̲h̲ s̲án̲g̲ v̲à k̲ẻ c̲ó t̲ội̲ p̲h̲ải̲ đền̲ t̲ội̲.

M̲ìn̲h̲ x̲i̲n̲ được̲ l̲ập̲ m̲ột̲ q̲u̲ỹ n̲h̲ỏ, m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ú ý g̲i̲úp̲ m̲ìn̲h̲ l̲à 1̲ q̲u̲ỹ n̲h̲ỏ t̲h̲ôi̲ ạ, m̲ìn̲h̲ s̲ẽ k̲h̲ôn̲g̲ để q̲u̲ỹ v̲ượt̲ q̲u̲á 3̲0̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ ạ. H̲i̲ện̲ t̲ại̲, b̲ản̲ t̲h̲ân̲ m̲ìn̲h̲ đã t̲ự đón̲g̲ g̲óp̲ v̲ào̲ c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲ỹ s̲ố t̲i̲ền̲ l̲à 3̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲, c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư q̲u̲y̲ên̲ g̲óp̲ được̲ t̲ừ 1̲ v̲ài̲ m̲ạn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ q̲u̲ân̲, m̲o̲n̲g̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ h̲ãy̲ g̲óp̲ 1̲ ít̲ s̲ức̲ l̲ực̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ để h̲ỗ t̲r̲ợ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲é.

T̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ l̲ập̲ q̲u̲ỹ, m̲ìn̲h̲ đã x̲i̲n̲ p̲h̲ép̲ c̲h̲ị T̲h̲a̲n̲h̲ L̲o̲a̲n̲, c̲h̲ín̲h̲ l̲à d̲ì c̲ủa̲ b̲é V̲.A̲ ạ”.

N̲g̲a̲y̲ l̲ập̲ t̲ức̲, b̲ài̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ đã n̲h̲ận̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ s̲ự q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ c̲ủa̲ c̲ư d̲ân̲ m̲ạn̲g̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ đã c̲h̲u̲y̲ển̲ k̲h̲o̲ản̲ c̲ùn̲g̲ l̲ời̲ n̲h̲ắn̲ “ủn̲g̲ h̲ộ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲é V̲.A̲.”.

X̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ k̲êu̲ g̲ọi̲ ủn̲g̲ h̲ộ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲é 8̲ t̲u̲ổi̲ b̲ị m̲ẹ k̲ế b̲ạo̲ h̲àn̲h̲ để t̲r̲ục̲ l̲ợi̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ đã c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲i̲ền̲ ủn̲g̲ h̲ộ – Ản̲h̲ 2̲.
C̲ó n̲g̲ười̲ đã t̲i̲n̲ t̲ưởn̲g̲, c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲i̲ền̲ ủn̲g̲ h̲ộ

T̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲, t̲r̲ả l̲ời̲ t̲r̲ên̲ b̲áo̲ c̲h̲í, c̲h̲ín̲h̲ c̲h̲ị T̲h̲a̲n̲h̲ L̲o̲a̲n̲ (b̲ác̲ h̲ọ c̲ủa̲ b̲é V̲.A̲ – n̲g̲ười̲ được̲ n̲h̲ắc̲ đến̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ k̲êu̲ g̲ọi̲ t̲r̲ên̲) đã k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ờ a̲i̲ đứn̲g̲ l̲ên̲ k̲êu̲ g̲ọi̲ v̲à c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó ý địn̲h̲ k̲êu̲ g̲ọi̲ b̲ất̲ c̲ứ m̲ột̲ q̲u̲ỹ n̲ào̲.

C̲h̲ị L̲o̲a̲n̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲êm̲, k̲h̲i̲ c̲h̲ị l̲i̲ên̲ h̲ệ v̲ào̲ s̲ố đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ được̲ đăn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ài̲ v̲i̲ết̲ t̲h̲ì c̲ó 1̲ c̲ô g̲ái̲ t̲r̲ả l̲ời̲. N̲g̲ười̲ n̲ày̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲à n̲g̲ười̲ đứn̲g̲ r̲a̲ k̲êu̲ g̲ọi̲ ủn̲g̲ h̲ộ v̲à c̲ũn̲g̲ đa̲n̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲i̲ểu̲ t̲ại̲ s̲a̲o̲ t̲ự n̲h̲i̲ên̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ l̲ạ g̲ọi̲ đi̲ện̲, n̲h̲ắn̲ t̲i̲n̲ l̲àm̲ p̲h̲i̲ền̲. B̲ởi̲ v̲ậy̲, c̲h̲ị c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ s̲ẽ m̲ời̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ c̲ó h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲r̲ục̲ l̲ợi̲ n̲ày̲.

X̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ k̲êu̲ g̲ọi̲ ủn̲g̲ h̲ộ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲é 8̲ t̲u̲ổi̲ b̲ị m̲ẹ k̲ế b̲ạo̲ h̲àn̲h̲ để t̲r̲ục̲ l̲ợi̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ đã c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲i̲ền̲ ủn̲g̲ h̲ộ – Ản̲h̲ 3̲.
N̲g̲ười̲ d̲ân̲ l̲àm̲ l̲ễ t̲ưởn̲g̲ n̲i̲ệm̲ c̲h̲o̲ b̲é g̲ái̲ x̲ấu̲ s̲ố

V̲ụ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲õ Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ b̲ạo̲ h̲àn̲h̲ b̲é t̲h̲ươn̲g̲ t̲íc̲h̲ đầy̲ m̲ìn̲h̲ t̲h̲ực̲ s̲ự đã k̲h̲i̲ến̲ d̲ư l̲u̲ận̲ b̲ất̲ b̲ìn̲h̲, p̲h̲ẫn̲ n̲ộ. R̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ g̲r̲o̲u̲p̲ được̲ l̲ập̲ l̲ên̲ v̲ới̲ l̲ời̲ k̲êu̲ g̲ọi̲ đòi̲ c̲ôn̲g̲ b̲ằn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲é g̲ái̲ x̲ấu̲ s̲ố. T̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲, đi̲ c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ đó c̲ũn̲g̲ c̲ó k̲h̲ôn̲g̲ ít̲ k̲ẻ l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ s̲ự t̲h̲ươn̲g̲ c̲ảm̲ c̲ủa̲ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲ m̲ạn̲g̲ để t̲r̲ục̲ l̲ợi̲ c̲á n̲h̲ân̲. C̲h̲ín̲h̲ v̲ì t̲h̲ế, c̲ư d̲ân̲ m̲ạn̲g̲ c̲ần̲ h̲ết̲ s̲ức̲ t̲ỉn̲h̲ t̲áo̲ để k̲h̲ôn̲g̲ b̲ị k̲ẻ g̲i̲a̲n̲ l̲ừa̲ g̲ạt̲.

Được̲ b̲i̲ết̲, l̲ễ c̲ầu̲ s̲i̲êu̲ c̲h̲o̲ b̲é V̲.A̲. được̲ d̲i̲ễn̲ r̲a̲ v̲ào̲ l̲úc̲ 9̲h̲ n̲g̲ày̲ 3̲1̲/1̲2̲/2̲0̲2̲1̲ t̲ại̲ c̲h̲ùa̲ T̲ườn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ên̲, địa̲ c̲h̲ỉ 2̲4̲3̲A̲/4̲6̲/9̲ đườn̲g̲ H̲o̲àn̲g̲ D̲i̲ệu̲, p̲h̲ườn̲g̲ 8̲, Q̲u̲ận̲ 4̲, T̲P̲.H̲C̲M̲.

h̲t̲t̲p̲s̲://a̲f̲a̲m̲i̲l̲y̲.v̲n̲/h̲a̲y̲-q̲u̲a̲n̲-t̲a̲m̲.h̲t̲m̲l̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *