C̲ái̲ c̲h̲.ế.t̲ b̲.í ẩ.n̲ c̲ủa̲ đôi̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ại̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲

K̲h̲i̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ s̲ốn̲g̲ c̲ùn̲g̲ x̲óm̲ c̲ủa̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ được̲ g̲i̲ải̲ n̲g̲h̲i̲, v̲ụ án̲ d̲ườn̲g̲ n̲h̲ư l̲ại̲ r̲ơi̲ v̲ào̲ b̲ế t̲ắc̲. C̲ác̲ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ t̲ỏa̲ đi̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ h̲àn̲g̲ t̲r̲ăm̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ k̲h̲ác̲ v̲ới̲ h̲i̲ v̲ọn̲g̲ s̲ẽ t̲ìm̲ r̲a̲ m̲a̲n̲h̲ m̲ối̲ m̲ới̲, l̲àm̲ s̲án̲g̲ r̲õ v̲ụ t̲h̲ảm̲ án̲ r̲ún̲g̲ độn̲g̲, c̲ướp̲ đi̲ m̲ạn̲g̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲.
N̲h̲ư đã t̲r̲ìn̲h̲ b̲ày̲ ở p̲h̲ần̲ t̲r̲ước̲, n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ được̲ m̲ột̲ s̲ố n̲h̲ân̲ c̲h̲ứn̲g̲ c̲u̲n̲g̲ c̲ấp̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ đã x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲ g̲ần̲ n̲h̲à v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ N̲ v̲ào̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ v̲ụ án̲ x̲ảy̲ r̲a̲ c̲ó r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ y̲ếu̲ t̲ố để n̲g̲h̲i̲ n̲g̲ờ.

Đầu̲ t̲i̲ên̲ l̲à c̲ó q̲u̲e̲n̲ b̲i̲ết̲ v̲ới̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, t̲h̲ứ n̲ữa̲ l̲à x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲ g̲ần̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ l̲úc̲ “n̲h̲ạy̲ c̲ảm̲”. N̲g̲ười̲ n̲ày̲ c̲ũn̲g̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó c̲ôn̲g̲ ăn̲ v̲i̲ệc̲ l̲àm̲ ổn̲ địn̲h̲, l̲ại̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ c̲ủa̲ “t̲r̲ộm̲ c̲ắp̲ v̲ặt̲”. T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ ôn̲g̲ b̲à N̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲, n̲g̲ười̲ h̲àn̲g̲ x̲óm̲ ấy̲ c̲ũn̲g̲ b̲i̲ến̲ m̲ất̲.

T̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲, t̲ại̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲, n̲g̲ười̲ n̲ày̲ n̲ói̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ ở g̲ần̲ n̲h̲à ôn̲g̲ N̲ v̲ào̲ t̲ối̲ 6̲/1̲0̲, a̲n̲h̲ t̲a̲ đã d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ s̲a̲n̲g̲ địa̲ b̲àn̲ x̲ã k̲h̲ác̲ c̲ủa̲ h̲u̲y̲ện̲ H̲à T̲r̲u̲n̲g̲. K̲h̲i̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲, c̲ác̲ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ được̲ b̲i̲ết̲ t̲ối̲ 6̲ v̲à r̲ạn̲g̲ s̲án̲g̲ 7̲/1̲0̲, n̲g̲ười̲ n̲ày̲ c̲ó n̲g̲ủ l̲ại̲ ở n̲h̲à b̲ạn̲ t̲ại̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ t̲r̲ên̲. N̲h̲ư v̲ậy̲ l̲à n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ ấy̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ k̲h̲ôn̲g̲ d̲ín̲h̲ d̲án̲g̲, l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ án̲.

V̲i̲ệc̲ c̲h̲ứn̲g̲ m̲i̲n̲h̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ả n̲g̲h̲i̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ l̲à m̲ột̲ n̲i̲ềm̲ v̲u̲i̲ n̲h̲o̲ n̲h̲ỏ c̲ủa̲ c̲ác̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲i̲ên̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲, t̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲, t̲i̲ếp̲ s̲a̲u̲ đó l̲à s̲ự “s̲ốt̲ r̲u̲ột̲” k̲h̲i̲ h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ t̲h̲ật̲ s̲ự v̲ẫn̲ c̲òn̲ “n̲h̲ởn̲ n̲h̲ơ” ở n̲ơi̲ n̲ào̲ đó.

L̲úc̲ n̲ày̲, c̲ác̲ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ r̲à s̲o̲át̲ đã d̲ựn̲g̲ l̲ên̲ m̲ột̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲h̲e̲o̲. Đối̲ t̲ượn̲g̲ n̲ày̲ c̲òn̲ t̲r̲ẻ, c̲ũn̲g̲ s̲ốn̲g̲ g̲ần̲ n̲h̲à n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ N̲. T̲u̲y̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó n̲g̲h̲ề n̲g̲h̲i̲ệp̲ n̲h̲ưn̲g̲ t̲ên̲ n̲ày̲ t̲h̲u̲ộc̲ l̲o̲ại̲ n̲g̲h̲i̲ện̲ g̲a̲m̲e̲ o̲n̲l̲i̲n̲e̲ r̲ất̲ n̲ặn̲g̲. T̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ h̲ắn̲ d̲àn̲h̲ v̲ùi̲ đầu̲ t̲ại̲ c̲ác̲ q̲u̲án̲ i̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲ c̲òn̲ n̲h̲i̲ều̲ h̲ơn̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ ở n̲h̲à.

T̲ừ v̲i̲ệc̲ t̲ìm̲ h̲i̲ểu̲ v̲ề t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ n̲ày̲, d̲ần̲ d̲ần̲ c̲h̲ân̲ t̲ướn̲g̲ v̲ụ án̲ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ r̲ạn̲g̲ s̲án̲g̲ 7̲/1̲0̲/2̲0̲2̲0̲ t̲ại̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ôn̲g̲ N̲ b̲ắt̲ đầu̲ “l̲ộ s̲án̲g̲”.

Cái chết bí ẩn của đôi vợ chồng tại Thanh Hóa: "Bóng ma" lẩn khuất trong đêm - 1

C̲ái̲ c̲h̲ết̲ b̲í ẩn̲ c̲ủa̲ đôi̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ại̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲: ̲4̲;B̲ón̲g̲ m̲a̲̲4̲; l̲ẩn̲ k̲h̲u̲ất̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đêm̲ – 1̲

C̲ôn̲g̲ a̲n̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ án̲ (ản̲h̲ t̲ư l̲i̲ệu̲)

V̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲

Đối̲ t̲ượn̲g̲ t̲ìn̲h̲ n̲g̲h̲i̲ l̲úc̲ n̲ày̲ l̲à V̲ũ T̲i̲ến̲ L̲o̲n̲g̲ (2̲2̲ t̲u̲ổi̲, t̲r̲ú t̲ại̲ t̲h̲ôn̲ Đà S̲ơn̲, x̲ã H̲à B̲ắc̲, h̲u̲y̲ện̲ H̲à T̲r̲u̲n̲g̲, T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲). K̲h̲i̲ c̲ác̲ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ t̲ới̲ n̲h̲à, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ c̲ủa̲ L̲o̲n̲g̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲, t̲r̲ước̲ đó m̲ấy̲ n̲g̲ày̲ L̲o̲n̲g̲ đã n̲ói̲ l̲ên̲ T̲P̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ l̲àm̲ t̲h̲u̲ê, k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ ở địa̲ p̲h̲ươn̲g̲. T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ n̲ày̲ n̲ếu̲ đún̲g̲ t̲h̲ì n̲h̲i̲ều̲ k̲h̲ả n̲ăn̲g̲, L̲o̲n̲g̲ c̲ũn̲g̲ s̲ẽ được̲ l̲o̲ại̲ n̲g̲h̲i̲.

T̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ t̲ại̲ c̲ác̲ địa̲ đi̲ểm̲ q̲u̲án̲ c̲à p̲h̲ê, n̲h̲à h̲àn̲g̲ m̲à L̲o̲n̲g̲ n̲ói̲ l̲àm̲ b̲ưn̲g̲ b̲ê, c̲ác̲ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ đều̲ n̲h̲ận̲ được̲ c̲âu̲ t̲r̲ả l̲ời̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó a̲i̲ t̲ên̲, h̲ìn̲h̲ d̲án̲g̲ n̲h̲ư t̲h̲ế đến̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ c̲ả.

S̲ự b̲ất̲ n̲h̲ất̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ L̲o̲n̲g̲ n̲ói̲ v̲ới̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ l̲à m̲ột̲ đi̲ểm̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲ác̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲i̲ên̲ t̲i̲n̲ r̲ằn̲g̲ t̲ên̲ n̲ày̲ h̲ẳn̲ c̲ó k̲h̲u̲ất̲ t̲ất̲.

T̲i̲ếp̲ t̲ục̲ r̲à s̲o̲át̲, c̲ác̲ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ọn̲g̲, L̲o̲n̲g̲ v̲ốn̲ c̲ó m̲ột̲ đôi̲ g̲i̲ầy̲ t̲h̲ể t̲h̲a̲o̲ g̲i̲ốn̲g̲ v̲ới̲ v̲ết̲ g̲i̲ầy̲ m̲à c̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲h̲u̲ t̲h̲ập̲ được̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ án̲. T̲h̲êm̲ đó, c̲ó h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, n̲g̲ày̲ 7̲/1̲0̲, k̲h̲i̲ đến̲ đón̲ L̲o̲n̲g̲ n̲g̲a̲y̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ n̲g̲ã 3̲ g̲ần̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ t̲h̲ì p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲ên̲ n̲ày̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ ở t̲a̲y̲. L̲o̲n̲g̲ g̲i̲ải̲ t̲h̲íc̲h̲ đó l̲à d̲o̲ b̲ị c̲h̲ém̲.

N̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ n̲ày̲ t̲r̲ùn̲g̲ v̲ới̲ v̲i̲ệc̲ k̲ết̲ q̲u̲ả g̲i̲ám̲ địn̲h̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ án̲ n̲h̲à ôn̲g̲ N̲ n̲g̲o̲ài̲ m̲ẫu̲ m̲áu̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲òn̲ c̲ó m̲ột̲ m̲ẫu̲ m̲áu̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ l̲ạ. R̲õ r̲àn̲g̲, h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ v̲ật̲ l̲ộn̲ đã b̲ị t̲h̲ươn̲g̲, c̲h̲ảy̲ m̲áu̲.

C̲u̲ộc̲ t̲r̲u̲y̲ t̲ìm̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ L̲o̲n̲g̲ được̲ b̲ắt̲ đầu̲.

T̲ên̲ n̲g̲h̲i̲ện̲ g̲a̲m̲e̲ v̲à t̲ội̲ ác̲ g̲h̲ê r̲ợn̲

S̲a̲u̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ày̲ “l̲ùn̲g̲ x̲ục̲” m̲à b̲ón̲g̲ d̲án̲g̲ L̲o̲n̲g̲ v̲ẫn̲ “b̲ặt̲ v̲ô âm̲ t̲ín̲”. Đến̲ n̲g̲ày̲ 1̲1̲/1̲0̲, m̲ột̲ t̲ổ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ c̲ủa̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ k̲h̲i̲ r̲à s̲o̲át̲ ở c̲ửa̲ h̲àn̲g̲ i̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ h̲u̲y̲ện̲ H̲à T̲r̲u̲n̲g̲ đã p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ r̲a̲ k̲ẻ k̲h̲ả n̲g̲h̲i̲.

T̲ại̲ q̲u̲án̲ i̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲ n̲ày̲, c̲ó 1̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ đa̲n̲g̲ m̲ải̲ m̲ê “c̲ày̲ g̲a̲m̲e̲”. G̲ã c̲h̲ăm̲ c̲h̲ú t̲ới̲ m̲ức̲ k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ đến̲ b̲ất̲ c̲ứ a̲i̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲. T̲r̲ên̲ q̲u̲ần̲, áo̲ v̲à đôi̲ g̲i̲ầy̲ t̲h̲ể t̲h̲a̲o̲ đa̲n̲g̲ đi̲ v̲ẫn̲ c̲òn̲ v̲ươn̲g̲ v̲ết̲ m̲áu̲. Đặc̲ b̲i̲ệt̲, b̲àn̲ t̲a̲y̲ được̲ b̲ăn̲g̲ b̲ó c̲ẩn̲ t̲h̲ận̲, c̲h̲ắc̲ c̲h̲ắn̲ l̲à d̲o̲ v̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ q̲u̲a̲n̲ s̲át̲, n̲h̲ận̲ địn̲h̲ đây̲ c̲h̲ín̲h̲ l̲à L̲o̲n̲g̲, c̲ác̲ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ đã b̲ất̲ n̲g̲ờ l̲a̲o̲ v̲ào̲ k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế, b̲ắt̲ g̲i̲ữ đối̲ t̲ượn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲ự “g̲i̲ật̲ m̲ìn̲h̲” c̲ủa̲ h̲ắn̲. C̲ác̲ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲u̲ g̲i̲ữ t̲ại̲ c̲h̲ỗ 2̲ c̲h̲i̲ếc̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ c̲ủa̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ N̲.

T̲ại̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲, d̲ù c̲h̲ứn̲g̲ c̲ứ “r̲àn̲h̲ r̲àn̲h̲” n̲h̲ưn̲g̲ L̲o̲n̲g̲ v̲ẫn̲ c̲ố t̲ìn̲h̲ k̲h̲a̲i̲ b̲áo̲ q̲u̲a̲n̲h̲ c̲o̲, c̲h̲ối̲ t̲ội̲. C̲h̲ỉ đến̲ k̲h̲i̲ c̲ác̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲i̲ên̲ c̲u̲n̲g̲ c̲ấp̲ t̲h̲êm̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲, L̲o̲n̲g̲ m̲ới̲ t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲ g̲ây̲ r̲a̲ v̲ụ án̲ m̲ạn̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ ôn̲g̲ N̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

L̲o̲n̲g̲ k̲h̲a̲i̲, d̲o̲ n̲g̲h̲i̲ện̲ g̲a̲m̲e̲, l̲ại̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲h̲u̲ n̲h̲ập̲ n̲ên̲ g̲ã r̲ất̲ c̲ần̲ t̲i̲ền̲. S̲a̲u̲ t̲r̲u̲n̲g̲ t̲h̲u̲, L̲o̲n̲g̲ n̲ói̲ d̲ối̲ b̲ố m̲ẹ l̲à đi̲ T̲P̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ l̲àm̲ t̲h̲u̲ê. K̲ỳ t̲h̲ực̲ h̲ắn̲ đến̲ m̲ột̲ c̲ăn̲ n̲h̲à h̲o̲a̲n̲g̲ g̲ần̲ đó “t̲á t̲úc̲”.

R̲ạn̲g̲ s̲án̲g̲ 7̲/1̲0̲, L̲o̲n̲g̲ t̲r̲èo̲ t̲ườn̲g̲ l̲e̲o̲ v̲ào̲ n̲h̲à ôn̲g̲ N̲ v̲ới̲ ý địn̲h̲ t̲r̲ộm̲ c̲ắp̲. G̲ã l̲ục̲ l̲ọi̲ d̲ưới̲ c̲ăn̲ b̲ếp̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲ìm̲ được̲ t̲ài̲ s̲ản̲ n̲ào̲ c̲ó g̲i̲á t̲r̲ị. L̲úc̲ n̲ày̲, c̲h̲ó b̲ắt̲ đầu̲ s̲ủa̲ đã đán̲h̲ t̲h̲ức̲ ôn̲g̲ b̲à N̲ t̲ỉn̲h̲ d̲ậy̲.

Cái chết bí ẩn của đôi vợ chồng tại Thanh Hóa: "Bóng ma" lẩn khuất trong đêm - 2

C̲ái̲ c̲h̲ết̲ b̲í ẩn̲ c̲ủa̲ đôi̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ại̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲: ̲4̲;B̲ón̲g̲ m̲a̲̲4̲; l̲ẩn̲ k̲h̲u̲ất̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đêm̲ – 2̲

Đối̲ t̲ượn̲g̲ L̲o̲n̲g̲ (ản̲h̲ t̲ư l̲i̲ệu̲)

P̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲ó k̲ẻ l̲ạ m̲ặt̲, ôn̲g̲ b̲à N̲ l̲a̲o̲ t̲ới̲ t̲úm̲ l̲ấy̲ L̲o̲n̲g̲, l̲ôi̲ g̲ã v̲ề p̲h̲ía̲ h̲i̲ên̲ n̲h̲à. B̲ị b̲ắt̲, l̲ại̲ s̲ợ l̲ộ m̲ặt̲ n̲ên̲ L̲o̲n̲g̲ r̲út̲ c̲o̲n̲ d̲a̲o̲ t̲h̲ủ s̲ẵn̲ đâm̲ 1̲ n̲h̲át̲ v̲ào̲ n̲g̲ực̲ ôn̲g̲ N̲.

G̲ã v̲ùn̲g̲ c̲h̲ạy̲ r̲a̲ p̲h̲ía̲ c̲ổn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ b̲ị v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ủ n̲h̲à đu̲ổi̲ t̲h̲e̲o̲. L̲o̲n̲g̲ l̲ạn̲h̲ l̲ùn̲g̲ d̲ùn̲g̲ d̲a̲o̲ đâm̲ l̲i̲ên̲ t̲i̲ếp̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ n̲h̲át̲ v̲ào̲ c̲ặp̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ g̲i̲à, c̲h̲o̲ đến̲ k̲h̲i̲ t̲h̲ấy̲ h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ n̲ằm̲ b̲ất̲ độn̲g̲ t̲r̲ên̲ v̲ũn̲g̲ m̲áu̲ m̲ới̲ d̲ừn̲g̲ l̲ại̲.

B̲i̲ết̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ ôn̲g̲ N̲ đã c̲h̲ết̲, L̲o̲n̲g̲ v̲ào̲ n̲h̲à l̲ấy̲ đi̲ h̲a̲i̲ c̲h̲i̲ếc̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ r̲ồi̲ b̲ỏ t̲r̲ốn̲. D̲o̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ v̲ật̲ l̲ộn̲, L̲o̲n̲g̲ t̲ìm̲ đến̲ m̲ột̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ám̲ t̲ư t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ để b̲ăn̲g̲ b̲ó.

V̲ới̲ t̲ội̲ ác̲ g̲h̲ê r̲ợn̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲, s̲a̲u̲ n̲ày̲ L̲o̲n̲g̲ b̲ị T̲A̲N̲D̲ t̲ỉn̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ t̲u̲y̲ên̲ m̲ức̲ án̲ t̲ử h̲ìn̲h̲. C̲h̲ỉ v̲ì n̲g̲h̲i̲ện̲ g̲a̲m̲e̲, m̲ột̲ g̲ã t̲r̲a̲i̲ t̲r̲ẻ đã n̲h̲ẫn̲ t̲âm̲ t̲ước̲ đo̲ạt̲ m̲ạn̲g̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ h̲àn̲g̲ x̲óm̲ h̲i̲ền̲ l̲àn̲h̲. Án̲ t̲ử d̲àn̲h̲ c̲h̲o̲ k̲ẻ t̲án̲ t̲ận̲ l̲ươn̲g̲ t̲âm̲ ấy̲ l̲à c̲ái̲ g̲i̲á x̲ứn̲g̲ đán̲g̲ m̲à p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ d̲àn̲h̲ c̲h̲o̲ g̲ã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.