B.ɪ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ ᴛʜᴇ.ᴏ ᴅ.ᴏ̃ɪ ʟ.ᴏ̂.ɪ đɪ

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴜ̣ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴀ̂́ɴ đᴏ̣̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴏ̛̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴜ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̛ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Kᴀᴢᴀᴋʜsᴛᴀɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴜ̛ᴀ ɴɢᴀ̀ʏ 19/4 ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ (ɢɪᴏ̛̀ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ). Đᴏᴀ̣ɴ CCTV ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢᴀ̃ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ đᴏ̣̂ɪ ᴍᴜ̃ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɪ ᴛʀᴀɪ, ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ ᴘʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̀ᴜ xᴀ́ᴍ đᴀ̃ ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ đɪ ᴛʜᴇᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ ᴋʜᴏᴀ́ᴄ ʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̂́ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴏ̀ᴀ ɴʜᴀ̀.

Đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴏ ᴛᴏ̛̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴇ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ʀᴀ̂ᴜ xᴀɴʜ.

Dᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ, đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ɴʜᴀɴʜ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀɴɢ. Gᴀ̃ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀɴɢ ǫᴜᴀɴ sᴀ́ᴛ đᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴀɪ ᴏ̛̉ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ʀᴏ̂̀ɪ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ đᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴇᴏ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ. Vᴀ̀ɪ ᴘʜᴜ́ᴛ sᴀᴜ ʜᴀ̆́ɴ ᴏ̂ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴛᴀʏ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀᴏ ɴʜᴀɴʜ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀɴɢ, ᴄʜᴀ̣ʏ đᴇ̂́ɴ ɴᴏ̛ɪ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ ʙᴏ́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Tʜᴇᴏ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴛᴇ̂ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ sᴀᴜ đᴏ́ đᴀ̃ ᴋᴇ́ᴏ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢᴏ́ᴄ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̛̉ɪ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ. Mᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ: “Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ đᴀ̃ ᴋᴇ́ᴏ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢᴏ́ᴄ ᴍᴀ̀ CCTV ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. Tᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ, ʜᴀ̆́ɴ ᴛᴀ ᴄᴏ̛̉ɪ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ sᴏ̛̀ sᴏᴀ̣ɴɢ ᴇᴍ”.

Mᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ᴛʜᴀʏ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ɴʜᴀɴʜ ᴛʀɪ́ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɢᴀ̃ ɴᴀ̀ʏ sᴏ̛ ʜᴏ̛̉ đᴀ̃ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴠᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣. Hᴏ̣ sᴀᴜ đᴏ́ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ. Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ đᴀ̃ ʀᴀ̂́ᴛ ᴅᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ʀᴀ sᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̛̣ đᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴛᴇ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ʀᴀ̂ᴜ xᴀɴʜ. “Đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ đᴀ̃ ʙᴀ́ᴏ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̉ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɪ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴛᴏ́ᴍ ɢᴏ̣ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ 10 ᴘʜᴜ́ᴛ”, ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ.

Bé gái 7 tuổi đi một mình bị người lạ theo dõi lôi đi cưỡng hiếp, hình ảnh hiện trường khiến cha mẹ sợ hãi tột cùng và cái kết không ai ngờ - Ảnh 2.

Gᴀ̃ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ đɪ ᴛʜᴇᴏ sᴀᴜ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴛᴜ́ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ʟᴀ̂́ʏ ᴇᴍ.

Bé gái 7 tuổi đi một mình bị người lạ theo dõi lôi đi cưỡng hiếp, hình ảnh hiện trường khiến cha mẹ sợ hãi tột cùng và cái kết không ai ngờ - Ảnh 2.

Tᴇ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ʀᴀ̂ᴜ xᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ ǫᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ sᴜ̛́ᴄ đᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴏ̂́ɴɢ ɢᴀ̂̀ɴ đᴏ́ ᴠᴀ̀ đᴇ̂̉ ʏ́ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴋʜɪ ᴇᴍ đɪ sɪᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ, ɢᴀ̃ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʏ́ đᴏ̂̀ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴘ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛᴇ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ʀᴀ̂ᴜ xᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴅᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ đᴀ̃ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴀ̉ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ʟɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀɴʜ ᴛʀɪ́ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴛʜᴀ̂ɴ.

Cᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɢᴀ̃ ᴀ̂́ᴜ ᴅᴀ̂ᴍ ɴᴀ̀ʏ. Nᴇ̂́ᴜ ʙɪ̣ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛᴏ̣̂ɪ, ʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ đᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀ́ɴ ᴛᴜ̀ 15 ɴᴀ̆ᴍ. Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴛʀᴇ̉ ɴʜᴏ̉ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜɪ ʏᴇ̂ᴜ ʀᴀ̂ᴜ xᴀɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̛̉ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ đᴀ̂ᴜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪ̀.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Xem thêm: Nʜᴏ̛̀ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ǫᴜᴇɴ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄʜᴏ̛̉ ᴛᴏ̛́ɪ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʙɪ̣ “ᴄᴜᴏ̂̃ᴍ” ᴍᴀ̂́ᴛ ɢᴀ̂̀ɴ 500 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ

Qᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ̛̉ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴄʜᴏ̛̀ ᴄʜɪ̣ V. ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴍᴜᴀ ᴛᴜ́ɪ xᴀ́ᴄʜ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Tᴜᴀ̂́ɴ đᴀ̃ ᴛᴀ̆ɴɢ ɢᴀ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴄᴜ̀ɴɢ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɢᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ. Mᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.
Nɢᴀ̀ʏ 20/5, ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ Dᴀ̂ɴ ᴛʀɪ́ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 1 (TP.HCM) đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜɪ̣ T.T.B.V. (SN 1987, ɴɢᴜ̣ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ) ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ʙɪ̣ 1 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ Tᴜᴀ̂́ɴ ʟᴀ̂́ʏ ɢᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛᴜ́ɪ xᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴜ̛́ᴀ 2 đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴅɪ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀.

Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Tᴜᴀ̂́ɴ. Tʜᴇᴏ đᴏ́, sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 4/2021, ᴄʜɪ̣ V. ǫᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ Tᴜᴀ̂́ɴ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ sᴀᴜ đᴏ́ ɢɪᴜ̛̃ᴀ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̉ʏ sɪɴʜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ.

Tᴏ̛̀ Gɪᴀ đɪ̀ɴʜ & Pʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ᴠᴀ̀ᴏ sᴀ́ɴɢ 5/4, Tᴜᴀ̂́ɴ ʟᴀ́ɪ xᴇ SH ᴛᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪ̣ V. ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ đᴇ̂̉ ᴄʜᴏ̛̉ ᴄʜɪ̣ V. đɪ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Lᴜ́ᴄ đɪ, ᴄʜɪ̣ V. ᴄᴏ́ 490 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴᴇ̂ɴ ɴʜᴏ̛̀ Tᴜᴀ̂́ɴ ʙᴏ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴏ̂́ᴘ xᴇ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴜ́ɪ xᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴜ̛́ᴀ 3 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ, 2 ĐTDĐ ᴛʜɪ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴇᴏ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ xᴇ.

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 10ʜ30 ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴋʜɪ xᴇ đɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴀ̃ɪ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ 1 ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪ̣ V. xᴜᴏ̂́ɴɢ xᴇ đɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴍᴜᴀ ᴛᴜ́ɪ xᴀ́ᴄʜ. Lᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, Tᴜᴀ̂́ɴ ᴛᴀ̆ɴɢ ɢᴀ xᴇ SH ᴛᴀ̂̉ᴜ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ. Cʜɪ̣ V. ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʜᴇᴏ ʜᴏ̂ ʜᴏᴀ́ɴ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɢᴀ̃ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ đᴀ̃ đɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̆ᴍ ɴᴇ̂ɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ.

Tᴜᴀ̂́ɴ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ đᴏ́ɴ ᴄʜɪ̣ V.

Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Tᴜᴀ̂́ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ xᴇ SH ᴄʜᴏ̛̉ ᴄʜɪ̣ V. ᴛᴜ̛̀ Lᴏɴɢ Aɴ ʟᴇ̂ɴ TP.HCM đᴇ̂̉ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄʜɪ̣ V. ᴠᴀ̀ ᴛʀɪ́ᴄʜ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ. Qᴜᴀ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ Tᴜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴅᴀ̀ɪ, ᴀ́ᴏ ᴄᴀ ʀᴏ̂ ᴅᴀ̀ɪ ᴛᴀʏ, đᴏ̣̂ɪ ᴍᴜ̃ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴍᴀ̀ᴜ đᴏ̉, đɪ xᴇ SH.

Hɪᴇ̣̂ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Tᴜᴀ̂́ɴ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴏ̛̉ đᴀ̂ᴜ ᴛʜɪ̀ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 1 ᴏ̛̉ sᴏ̂́ 73 đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Yᴇʀsɪɴ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴀ̂̀ᴜ Ôɴɢ Lᴀ̃ɴʜ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ 1 đᴇ̂̉ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.