B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼

D̼ự̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

X̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼3̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼2̼7̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼1̼9̼6̼8̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ù̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼0̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼;̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼(̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼;̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼é̼o̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼…̼)̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ù̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼L̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼6̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼0̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼(̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼-̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ù̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼.̼

Không có mô tả.

Q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼,̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼s̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ù̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼h̼è̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ó̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼ắ̼c̼q̼u̼y̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼“̼N̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ó̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼…̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼a̼o̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼u̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼h̼è̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼0̼ ̼đ̼ộ̼ ̼C̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼x̼e̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼…̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼o̼s̼i̼t̼i̼o̼n̼ ̼l̼i̼g̼h̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ờ̼m̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼ư̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼…̼”̼ ̼-̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼
̼C̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼c̼,̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼-̼3̼0̼ ̼k̼m̼/̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼“̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼ắ̼c̼q̼u̼y̼,̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼…̼ ̼V̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.

C̼ầ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼

̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼X̼e̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼%̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ổ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ó̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼x̼e̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼p̼l̼o̼.̼v̼n̼/̼d̼o̼-̼t̼h̼i̼/̼g̼i̼a̼o̼-̼t̼h̼o̼n̼g̼/̼b̼o̼-̼g̼t̼v̼t̼-̼d̼e̼-̼x̼u̼a̼t̼-̼x̼e̼-̼m̼a̼y̼-̼p̼h̼a̼i̼-̼b̼a̼t̼-̼d̼e̼n̼-̼s̼u̼o̼t̼-̼c̼a̼-̼n̼g̼a̼y̼-̼9̼1̼1̼3̼2̼8̼.̼h̼t̼m̼l̼

XEM ƬHÊM :Khép lại ân tình ṿới mᴇ̣ Phi Nhᶙng, Hồ Văn Cưᴏ̛̀ng bước ṣang tᶉang mới, qᶙɣết làm lại từ đầᶙ…

Khép lại ân tình với mẹ Phi Nhung, Hồ Văn Cường bước sang trang mới, quyết làm lại từ đầu

Thứ năm, 16/12/2021 18:40
Khép lại ân tình với mẹ Phi Nhung, Hồ Văn Cường bước sang một trang mới, làm lại từ đầu với một ekip hùng hậu phía sau.

Sau hơn 3 tháng “im hơi lặng tiếng” vì những ồn ào liên quan đến ekip của mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường đã chính thức quay trở lại. Mới đây, ekip của Hồ Văn Cường đã tung loạt ảnh mới của nam ca sĩ “dọn đường” cho sự quay trở lại đầy bất ngờ.
Khép lại ân tình với mẹ Phi Nhung, Hồ Văn Cường bước sang trang mới, quyết làm lại từ đầu 1

Khép lại ân tình với mẹ Phi Nhung, Hồ Văn Cường trở lại ‘đổi nghề’ làm mẫu ảnh chuyên nghiệp, Ảnh internet

Sự xuất hiện lần này của Hồ Văn Cường có nhiều điều khiến cư dân mạng bất ngờ. Nhiều người cứ ngỡ Hồ Văn Cường đổi nghề làm mẫu ảnh khi tung ra loạt ảnh cực chất chưa từng thấy suốt nhiều năm qua. Đây là một sự thay đổi tích cực của Hồ Văn Cường kể từ khi rời khỏi nhà mẹ nuôi Phi Nhung và có một đội ngũ mới chống lưng phía sau.

Khép lại ân tình với mẹ Phi Nhung, Hồ Văn Cường bước sang trang mới, quyết làm lại từ đầu 2

Khép lại ân tình với mẹ Phi Nhung, Hồ Văn Cường bước sang trang mới, quyết làm lại từ đầu 3

Sau sóng gió, Hồ Văn Cường xuất hiện như một người mẫu, tự tin và thần thái hơn xưa. Ảnh internet
Trong loạt ảnh mới, Hồ Văn Cường bảnh bao, tạo dáng chuyên nghiệp, thần thái cũng chẳng kém gì mẫu ảnh. Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho Hồ Văn Cường: “Cường tính đổi nghề làm mẫu ảnh luôn à; Thôi tạm gác đi hát làm người mẫu cũng được em ạ; Thần thái quá; Rất vui khi thấy Cường tự tin trở lại và lợi hại hơn xưa…”

Tuy nhiên, con nuôi của cố Ca sĩ Phi Nhung vẫn khiến fan lo lắng vì có phần xuống cân hơn trước. Mặc dù vậy, thần thái tự tin của Hồ Văn Cường đã an ủi các fan. Ai nấy đều háo hức chờ đợi ngày Hồ Văn Cường bùng nổ trên sân khấu.
Khép lại ân tình với mẹ Phi Nhung, Hồ Văn Cường bước sang trang mới, quyết làm lại từ đầu 4

Khép lại ân tình với mẹ Phi Nhung, Hồ Văn Cường bước sang trang mới, quyết làm lại từ đầu 5
Khép lại những ồn ào, khép lại những ân tình với mẹ Phi Nhung, Hồ Văn Cường đã bước sang một trang mới. Từ đây, nam ca sĩ sẽ tự đi bằng chính đôi chân của mình với sự hậu thuẫn phía sau của một ekip mới.

Sau những tháng ngày sống trong ồn ào, sợ hãi, sắp tới đây, Hồ Văn Cường sẽ chính thức quay trở lại biểu diễn trên một sân khấu lớn, được quay lại với đam mê nghệ thuật, được sống trong âm nhạc. Sự trở lại lần này của Hồ Văn Cường thu hút sự chú ý và quan tâm của dư luận.
Khép lại ân tình với mẹ Phi Nhung, Hồ Văn Cường bước sang trang mới, quyết làm lại từ đầu 6

Cách đây vài tháng, Hồ Văn Cường đã nhận lại toàn bộ số tiền từ phía ekip của mẹ nuôi Phi Nhung. Sau đó, Hồ Văn Cường đã trả lại toàn bộ những gì liên quan đến ekip và rời đi khỏi ngôi nhà gắn bó nhiều năm.

Khép lại ân tình với mẹ Phi Nhung, Hồ Văn Cường bước sang trang mới, quyết làm lại từ đầu 7

Hồ Văn Cường sắp quay trở lại với một sân khấu quy mô lớn. Ảnh internet

Kể từ khi rời khỏi nhà cố ca sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường chọn cách im lặng và ở ẩn dù liên tục bị réo tên. Thậm chí, lễ 49 ngày mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường cũng không có mặt. Điều này đã khiến nhiều người bất ngờ. Có lẽ, Hồ Văn Cường cũng có nỗi khổ tâm riêng nên không thể đến thắp hương cho mẹ Phi Nhung. Dù sao, sau bao sóng gió, Hồ Văn Cường sẽ được tôi luyện ngày càng tự tin và trưởng thành hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.