B̶ắt̶ t̶ạm̶ g̶i̶a̶m̶ c̶h̶a̶ r̶u̶ột̶ h̶ơn̶ 4̶0̶ l̶ần̶ x̶.â.m̶ h̶.ại̶ t̶ì.n̶h̶ d̶.ục̶ 2̶ c̶o̶n̶ g̶ái̶

S̲u̲ốt̲ t̲ừ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲5̲ đến̲ n̲a̲y̲, N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲ấn̲ T̲ài̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲2̲; t̲r̲ú t̲ại̲ t̲ổ 1̲0̲, ấp̲ H̲ải̲ S̲ơn̲, x̲ã P̲h̲ước̲ H̲ưn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ L̲o̲n̲g̲ Đi̲ền̲, t̲ỉn̲h̲ B̲à R̲ịa̲ – V̲ũn̲g̲ T̲àu̲) đã 4̲1̲ l̲ần̲ x̲â.m̲ h̲ạ.i̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ 2̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ r̲u̲ột̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲.
C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲à R̲ịa̲-V̲ũn̲g̲ T̲àu̲ đã r̲a̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố v̲ụ án̲, k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲ v̲à L̲ện̲h̲ b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ đối̲ v̲ới̲ T̲ài̲ v̲ề t̲ội̲ H̲i̲.ếp̲ d̲â.m̲ n̲g̲ười̲ d̲ưới̲ 1̲6̲ t̲u̲ổi̲.

T̲h̲e̲o̲ h̲ồ s̲ơ, T̲ài̲ c̲ó v̲ợ l̲à c̲h̲ị T̲.T̲.T̲.T̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲3̲) v̲à 0̲2̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ r̲u̲ột̲ l̲à c̲h̲áu̲ N̲.T̲.H̲.M̲ (S̲N̲ 2̲0̲0̲5̲) v̲à c̲h̲áu̲ N̲.T̲.K̲.N̲ (S̲N̲ 2̲0̲1̲2̲).

tai.jpg
N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲ấn̲ T̲ài̲ t̲ại̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲
T̲ừ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲5̲ đến̲ t̲h̲án̲g̲ 4̲/2̲0̲2̲2̲, l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ c̲h̲áu̲ N̲.T̲.H̲.M̲ ở n̲h̲à m̲ột̲ m̲ìn̲h̲, N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲ấn̲ T̲ài̲ đã n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ v̲ới̲ c̲h̲áu̲ N̲.T̲.H̲.M̲ t̲ại̲ p̲h̲òn̲g̲ n̲g̲ủ c̲ủa̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ T̲ài̲, p̲h̲òn̲g̲ n̲g̲ủ r̲i̲ên̲g̲ c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ N̲.T̲.H̲.M̲ v̲à t̲ại̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ác̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à c̲ủa̲ T̲ài̲ (k̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲0̲ l̲ần̲).

N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲, t̲ừ k̲h̲o̲ản̲g̲ t̲h̲án̲g̲ 0̲2̲/2̲0̲2̲2̲ đến̲ n̲g̲ày̲ 0̲7̲/5̲/2̲0̲2̲2̲, t̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ c̲h̲áu̲ N̲.T̲.K̲.N̲ ở n̲h̲à m̲ột̲ m̲ìn̲h̲, N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲ấn̲ T̲ài̲ đã q̲u̲a̲n̲ h̲ệ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ v̲ới̲ c̲h̲áu̲ N̲.T̲.K̲.N̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ t̲ại̲ p̲h̲òn̲g̲ n̲g̲ủ c̲ủa̲ v̲ợ, c̲h̲ồn̲g̲ T̲ài̲, t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à v̲ệ s̲i̲n̲h̲ v̲à t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ác̲h̲ (k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲1̲ l̲ần̲).

N̲g̲ày̲ 8̲/5̲/2̲0̲2̲2̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲g̲h̲e̲ h̲a̲i̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ k̲ể l̲ại̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, c̲h̲ị T̲. (v̲ợ T̲ài̲) đã đến̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ố g̲i̲ác̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ m̲ất̲ n̲h̲ân̲ t̲ín̲h̲.

H̲i̲ện̲ v̲ụ án̲ đa̲n̲g̲ được̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲à R̲ịa̲-V̲ũn̲g̲ T̲àu̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, x̲ử l̲ý.

Xem thêm: N̲g̲ười̲ c̲h̲a̲ đồi̲ b̲ại̲ l̲ĩn̲h̲ 1̲2̲ n̲ăm̲ t̲ù v̲ì n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ x̲âm̲ h̲ại̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ r̲u̲ột̲

T̲A̲N̲D̲ T̲P̲ H̲à N̲ội̲ đã m̲ở p̲h̲i̲ên̲ t̲òa̲ x̲ét̲ x̲ử đối̲ v̲ới̲ b̲ị c̲áo̲ T̲ô V̲ăn̲ T̲âm̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲5̲, ở Đôn̲g̲ A̲n̲h̲, H̲à N̲ội̲) v̲ề t̲ội̲ “H̲i̲.ếp̲ d̲.âm̲ n̲g̲ười̲ d̲ưới̲ 1̲6̲ t̲u̲ổi̲”. B̲ị h̲ại̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ án̲ l̲à c̲h̲áu̲ T̲.T̲.N̲.A̲ (S̲N̲ 2̲0̲0̲4̲, c̲o̲n̲ g̲ái̲ r̲u̲ột̲ c̲ủa̲ b̲ị c̲áo̲ T̲âm̲).
c23d15b4-fab8-40f9-b8c4-39f023281aaa.png
B̲ị c̲áo̲ T̲ô V̲ăn̲ T̲âm̲ t̲ại̲ p̲h̲i̲ên̲ t̲o̲à x̲ét̲ x̲ử
T̲h̲e̲o̲ c̲áo̲ t̲r̲ạn̲g̲ t̲r̲u̲y̲ t̲ố, n̲ăm̲ 2̲0̲0̲3̲, T̲ô V̲ăn̲ T̲âm̲ v̲à c̲h̲ị N̲.T̲.P̲ k̲ết̲ h̲ôn̲ v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲. H̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ s̲a̲u̲ đó c̲ó v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲ 3̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó c̲h̲áu̲ T̲.T̲.N̲.A̲ (S̲N̲ 2̲0̲0̲4̲).

T̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ t̲ừ k̲h̲o̲ản̲g̲ g̲i̲ữa̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲8̲, T̲âm̲ t̲h̲ấy̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ l̲ớn̲ l̲à c̲h̲áu̲ T̲.T̲.N̲.A̲ c̲òn̲ n̲h̲ỏ, k̲h̲ôn̲g̲ d̲ám̲ c̲h̲ốn̲g̲ c̲ự l̲ại̲ n̲ên̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ x̲âm̲ h̲ại̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲.

K̲h̲i̲ b̲ị c̲h̲áu̲ N̲.A̲ c̲h̲ốn̲g̲ c̲ự, g̲i̲ãy̲ g̲i̲ụa̲, T̲âm̲ q̲u̲át̲ n̲ạt̲, đe̲ d̲ọa̲. S̲ợ h̲ãi̲, c̲h̲áu̲ N̲.A̲ k̲h̲ôn̲g̲ d̲ám̲ n̲ói̲ v̲ới̲ a̲i̲.

S̲a̲u̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ b̲ị c̲h̲a̲ r̲u̲ột̲ đe̲ d̲ọa̲, x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲, n̲g̲ày̲ 2̲/4̲/2̲0̲2̲1̲, c̲h̲áu̲ N̲.A̲ đã k̲ể l̲ại̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ c̲h̲o̲ m̲ẹ r̲u̲ột̲ n̲g̲h̲e̲.

H̲ôm̲ s̲a̲u̲, c̲h̲ị P̲ đã l̲àm̲ đơn̲ t̲r̲ìn̲h̲ b̲áo̲ v̲ới̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲. C̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ x̲ác̲ địn̲h̲ T̲âm̲ đã 3̲ l̲ần̲ x̲âm̲ h̲ại̲ c̲h̲áu̲ N̲.A̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲g̲h̲ị án̲, c̲ăn̲ c̲ứ v̲ào̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ h̲ồ s̲ơ v̲ụ án̲, c̲ác̲ t̲ìn̲h̲ t̲i̲ết̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư d̲i̲ễn̲ b̲i̲ến̲ t̲ại̲ p̲h̲i̲ên̲ t̲o̲à, H̲ĐX̲X̲ T̲A̲N̲D̲ T̲P̲ H̲à N̲ội̲ đã q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ t̲u̲y̲ên̲ p̲h̲ạt̲ b̲ị c̲áo̲ T̲ô V̲ăn̲ T̲âm̲ m̲ức̲ án̲ 1̲2̲ n̲ăm̲ t̲ù v̲ề t̲ội̲ “H̲i̲ế.p̲ d̲.âm̲ n̲g̲ười̲ d̲ưới̲ 1̲6̲ t̲u̲ổi̲”.

theo congly.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.