B̶.ắ.t̶ k̶h̶ẩ.n̶ c̶ấ.p̶ k̶.ẻ b̶.ạ.o̶ h̶.àn̶.h̶ b̶.é g̶.á.i̶ 8̶ t̶u̶ổi̶ c̶o̶n̶ n̶g̶ười̶ t̶ìn̶h̶ t̶.ử v̶.o̶n̶.g̶

M̴ột̴ s̴ố n̴g̴ười̴ ở g̴ần̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ b̴é g̴ái̴ b̴ị b̴ạo̴ h̴àn̴h̴ c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴ t̴r̴ước̴ l̴úc̴ N̴.T̴.V̴ A̴. t̴ử v̴o̴n̴g̴, h̴ọ c̴ó n̴g̴h̴e̴ t̴i̴ến̴g̴ c̴h̴áu̴ k̴h̴óc̴.
N̴g̴ày̴ 2̴5̴-1̴2̴, C̴ôn̴g̴ a̴n̴ q̴u̴ận̴ B̴ìn̴h̴ T̴h̴ạn̴h̴, T̴P̴ H̴C̴M̴ đã b̴ắt̴ k̴h̴ẩn̴ c̴ấp̴ V̴.N̴.Q̴.T̴ (S̴N̴ 1̴9̴9̴5̴, n̴g̴ụ t̴ỉn̴h̴ G̴i̴a̴ L̴a̴i̴) để đi̴ều̴ t̴r̴a̴ v̴ề h̴àn̴h̴ v̴i̴ n̴g̴h̴i̴ h̴àn̴h̴ h̴ạ, đán̴h̴ đập̴ c̴h̴áu̴ N̴.T̴.V̴.A̴ (S̴N̴ 2̴0̴1̴3̴, n̴g̴ụ q̴u̴ận̴ 1̴) d̴ẫn̴ t̴ới̴ t̴ử v̴o̴n̴g̴.

T̴h̴e̴o̴ đi̴ều̴ t̴r̴a̴ b̴a̴n̴ đầu̴, t̴ối̴ 2̴2̴-1̴2̴, c̴h̴áu̴ A̴. được̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ đưa̴ v̴ào̴ b̴ện̴h̴ v̴i̴ện̴ ở p̴h̴ườn̴g̴ 2̴2̴, q̴u̴ận̴ B̴ìn̴h̴ T̴h̴ạn̴h̴ c̴ấp̴ c̴ứu̴. T̴ại̴ đây̴, c̴ác̴ b̴ác̴ s̴ĩ p̴h̴át̴ h̴i̴ện̴ c̴h̴áu̴ b̴é b̴ị n̴h̴i̴ều̴ v̴ết̴ t̴h̴ươn̴g̴ k̴h̴ắp̴ n̴g̴ười̴ v̴à đã t̴ử v̴o̴n̴g̴ t̴r̴ước̴ l̴úc̴ n̴h̴ập̴ v̴i̴ện̴.

Bắt khẩn cấp kẻ bạo hành bé gái 8 tuổi con người tình tử vong - Ảnh 1.

B̴ắt̴ k̴h̴ẩn̴ c̴ấp̴ k̴ẻ b̴ạo̴ h̴àn̴h̴ b̴é g̴ái̴ 8̴ t̴u̴ổi̴ c̴o̴n̴ n̴g̴ười̴ t̴ìn̴h̴ t̴ử v̴o̴n̴g̴ – Ản̴h̴ 1̴.
T̴r̴ên̴ n̴g̴ười̴ c̴h̴áu̴ b̴é c̴ó n̴h̴i̴ều̴ v̴ết̴ t̴h̴ươn̴g̴ – ản̴h̴ N̴D̴

N̴g̴a̴y̴ s̴a̴u̴ k̴h̴i̴ n̴h̴ận̴ được̴ t̴i̴n̴ b̴áo̴, C̴ôn̴g̴ a̴n̴ q̴u̴ận̴ B̴ìn̴h̴ T̴h̴ạn̴h̴ n̴h̴a̴n̴h̴ c̴h̴ón̴g̴ c̴ó m̴ặt̴ k̴h̴ám̴ n̴g̴h̴i̴ệm̴ h̴i̴ện̴ t̴r̴ườn̴g̴, k̴h̴ám̴ n̴g̴h̴i̴ệm̴ t̴ử t̴h̴i̴ để đi̴ều̴ t̴r̴a̴. C̴ôn̴g̴ a̴n̴ x̴ác̴ địn̴h̴ t̴r̴ên̴ n̴g̴ười̴ b̴é g̴ái̴ c̴ó n̴h̴i̴ều̴ v̴ết̴ t̴h̴ươn̴g̴, m̴ặt̴ c̴ó n̴h̴i̴ều̴ v̴ết̴ k̴h̴âu̴.

C̴ôn̴g̴ a̴n̴ đã m̴ời̴ c̴h̴a̴ b̴é l̴à ôn̴g̴ T̴h̴. (3̴6̴ t̴u̴ổi̴, n̴g̴ụ q̴u̴ận̴ 1̴) v̴à V̴.N̴.Q̴.T̴ l̴ên̴ t̴r̴ụ s̴ở l̴àm̴ v̴i̴ệc̴. T̴ại̴ đây̴, T̴. t̴h̴ừa̴ n̴h̴ận̴ đã b̴ạo̴ h̴àn̴h̴ c̴h̴áu̴ A̴. d̴ẫn̴ đến̴ t̴ử v̴o̴n̴g̴.

Đi̴ều̴ t̴r̴a̴ c̴h̴o̴ t̴h̴ấy̴ T̴. v̴à c̴h̴a̴ r̴u̴ột̴ c̴h̴áu̴ A̴. s̴ốn̴g̴ c̴h̴u̴n̴g̴ v̴ới̴ n̴h̴a̴u̴ t̴ại̴ m̴ột̴ c̴ăn̴ h̴ộ ở p̴h̴ườn̴g̴ 2̴2̴, q̴u̴ận̴ B̴ìn̴h̴ T̴h̴ạn̴h̴. C̴h̴áu̴ A̴. l̴à c̴o̴n̴ r̴i̴ên̴g̴ c̴ủa̴ ôn̴g̴ T̴h̴. v̴ới̴ n̴g̴ười̴ v̴ợ đầu̴.

K̴i̴ểm̴ t̴r̴a̴ c̴ăn̴ h̴ộ t̴r̴ên̴, c̴ôn̴g̴ a̴n̴ p̴h̴át̴ h̴i̴ện̴ c̴ây̴ l̴a̴u̴ n̴h̴à b̴ị g̴ãy̴ v̴à b̴ản̴g̴ d̴a̴n̴h̴ s̴ác̴h̴ c̴ôn̴g̴ v̴i̴ệc̴ m̴ỗi̴ n̴g̴ày̴ m̴à b̴é A̴. p̴h̴ải̴ l̴àm̴.

M̴ột̴ s̴ố n̴g̴ười̴ ở g̴ần̴ c̴ăn̴ h̴ộ t̴i̴ết̴ l̴ộ t̴r̴ước̴ l̴úc̴ c̴h̴áu̴ A̴. t̴ử v̴o̴n̴g̴, h̴ọ c̴ó n̴g̴h̴e̴ t̴i̴ến̴g̴ c̴h̴áu̴ k̴h̴óc̴.

Xem thêm: T̲P̲.H̲C̲M̲: ‘D̲ì g̲h̲ẻ’ b̲ạ.o̲ h̲.àn̲.h̲ d̲.ã m̲.a̲.n̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ 8̲ t̲u̲ổi̲ c̲ủa̲ c̲h̲ồn̲g̲ s̲ắp̲ c̲ưới̲ d̲ẫn̲ đến̲ t̲.ử v̲.o̲.n̲g̲

M̴ột̴ s̴ố n̴g̴ười̴ s̴ốn̴g̴ t̴ại̴ c̴h̴u̴n̴g̴ c̴ư n̴ày̴ c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴ h̴ọ n̴h̴i̴ều̴ l̴ần̴ n̴g̴h̴e̴ t̴h̴ấy̴ t̴i̴ến̴g̴ c̴h̴áu̴ l̴a̴ h̴ét̴ d̴o̴ b̴ị h̴àn̴h̴ h̴ạ, đán̴h̴ đập̴.

T̴h̴e̴o̴ d̴õi̴ c̴a̴m̴e̴r̴a̴ g̴i̴ám̴ s̴át̴, n̴g̴ười̴ m̴ẹ s̴ốc̴ n̴ặn̴g̴ k̴h̴i̴ t̴h̴ấy̴ c̴o̴n̴ 2̴ t̴h̴án̴g̴ t̴u̴ổi̴ b̴ị b̴ảo̴ m̴ẫu̴ b̴ạo̴ h̴àn̴h̴ k̴i̴n̴h̴ k̴h̴ủn̴g̴
T̴ừn̴g̴ d̴ín̴h̴ t̴i̴n̴ đồn̴ c̴h̴ồn̴g̴ n̴g̴o̴ại̴ q̴u̴ốc̴ k̴ém̴ 4̴1̴ t̴u̴ổi̴ b̴ạo̴ h̴àn̴h̴ k̴h̴ôn̴g̴ t̴h̴ươn̴g̴ t̴i̴ếc̴, c̴ô d̴âu̴ 7̴7̴ t̴u̴ổi̴ p̴h̴ản̴ b̴ác̴ “2̴0̴/1̴0̴ c̴òn̴ t̴ặn̴g̴ t̴ôi̴ l̴ắc̴ 3̴0̴ t̴r̴i̴ệu̴”
T̴h̴e̴o̴ b̴áo̴ T̴u̴ổi̴ t̴r̴ẻ đưa̴ t̴i̴n̴, n̴g̴ày̴ 2̴5̴/1̴2̴, C̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴ản̴h̴ s̴át̴ đi̴ều̴ t̴r̴a̴ C̴ôn̴g̴ a̴n̴ q̴u̴ận̴ B̴ìn̴h̴ T̴h̴ạn̴h̴ (T̴P̴.H̴C̴M̴) c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴ đã b̴ắt̴ k̴h̴ẩn̴ c̴ấp̴ n̴g̴h̴i̴ p̴h̴ạm̴ V̴.N̴.Q̴.T̴r̴. (2̴6̴ t̴u̴ổi̴, n̴g̴ụ t̴ỉn̴h̴ G̴i̴a̴ L̴a̴i̴) để đi̴ều̴ t̴r̴a̴ v̴ề h̴àn̴h̴ v̴i̴ h̴àn̴h̴ h̴ạ, đán̴h̴ đập̴ t̴r̴ẻ e̴m̴ d̴ẫn̴ đến̴ t̴ử v̴o̴n̴g̴. Được̴ b̴i̴ết̴, n̴ạn̴ n̴h̴ân̴ được̴ x̴ác̴ địn̴h̴ l̴à b̴é g̴ái̴ N̴.T̴.V̴.A̴., 8̴ t̴u̴ổi̴, n̴g̴ụ q̴u̴ận̴ 1̴.

T̴h̴e̴o̴ t̴h̴ôn̴g̴ t̴i̴n̴ b̴a̴n̴ đầu̴, t̴ối̴ 2̴2̴/1̴2̴, c̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴h̴ức̴ n̴ăn̴g̴ n̴h̴ận̴ t̴i̴n̴ b̴áo̴ t̴ừ b̴ện̴h̴ v̴i̴ện̴ (đón̴g̴ t̴ại̴ p̴h̴ườn̴g̴ 2̴2̴, q̴u̴ận̴ B̴ìn̴h̴ T̴h̴ạn̴h̴) v̴ới̴ n̴ội̴ d̴u̴n̴g̴ v̴ừa̴ t̴i̴ếp̴ n̴h̴ận̴ c̴ấp̴ c̴ứu̴ m̴ột̴ b̴é g̴ái̴ t̴r̴o̴n̴g̴ t̴ìn̴h̴ t̴r̴ạn̴g̴ h̴ôn̴ m̴ê, n̴g̴ưn̴g̴ t̴i̴m̴, n̴g̴ưn̴g̴ t̴h̴ở v̴à t̴ử v̴o̴n̴g̴ t̴r̴ước̴ k̴h̴i̴ đưa̴ v̴ào̴ b̴ện̴h̴ v̴i̴ện̴.

N̴h̴ận̴ t̴i̴n̴ b̴áo̴, l̴ực̴ l̴ượn̴g̴ C̴ôn̴g̴ a̴n̴ q̴u̴ận̴ B̴ìn̴h̴ T̴h̴ạn̴h̴ p̴h̴ối̴ h̴ợp̴ C̴ôn̴g̴ a̴n̴ p̴h̴ườn̴g̴ 2̴2̴ x̴u̴ốn̴g̴ n̴g̴a̴y̴ b̴ện̴h̴ v̴i̴ện̴ để g̴h̴i̴ n̴h̴ận̴ l̴ời̴ k̴h̴a̴i̴ n̴h̴ữn̴g̴ n̴g̴ười̴ l̴i̴ên̴ q̴u̴a̴n̴, đi̴ều̴ t̴r̴a̴ l̴àm̴ r̴õ v̴ụ v̴i̴ệc̴.

Q̴u̴a̴ k̴i̴ểm̴ t̴r̴a̴ t̴h̴i̴ t̴h̴ể, b̴ác̴ s̴ĩ g̴h̴i̴ n̴h̴ận̴ t̴r̴ên̴ c̴ơ t̴h̴ể c̴h̴áu̴ b̴é c̴ó n̴h̴i̴ều̴ v̴ết̴ b̴ầm̴ l̴ớn̴, n̴g̴o̴ài̴ r̴a̴ c̴òn̴ c̴ó v̴ết̴ t̴h̴ươn̴g̴ được̴ k̴h̴âu̴ v̴á, m̴ờ c̴ũ t̴r̴ên̴ v̴ùn̴g̴ m̴ặt̴. T̴ừ n̴h̴ữn̴g̴ v̴ết̴ t̴h̴ươn̴g̴ v̴à m̴ản̴g̴ t̴h̴âm̴, b̴ầm̴ l̴ớn̴, c̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴h̴ức̴ n̴ăn̴g̴ n̴g̴h̴i̴ v̴ấn̴ c̴h̴áu̴ b̴é b̴ị đán̴h̴ đập̴ d̴ẫn̴ đến̴ t̴ử v̴o̴n̴g̴.

TP.HCM: 'Dì ghẻ' bạo hành dã man con gái 8 tuổi của chồng sắp cưới dẫn đến tử vong - Ảnh 1

N̴h̴ữn̴g̴ v̴ết̴ b̴ầm̴ l̴ớn̴ được̴ x̴ác̴ địn̴h̴ x̴u̴ất̴ h̴i̴ện̴ t̴r̴ên̴ c̴ơ t̴h̴ể b̴é g̴ái̴ 8̴ t̴u̴ổi̴ k̴h̴i̴ n̴h̴ập̴ v̴i̴ện̴ – Ản̴h̴: T̴u̴ổi̴ t̴r̴ẻ
S̴a̴u̴ đó, c̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴h̴ức̴ n̴ăn̴g̴ d̴ựa̴ v̴ào̴ k̴ết̴ q̴u̴ả p̴h̴áp̴ y̴, k̴ết̴ q̴u̴ả k̴h̴ám̴ n̴g̴h̴i̴ệm̴ h̴i̴ện̴ t̴r̴ườn̴g̴ v̴à l̴ời̴ k̴h̴a̴i̴ c̴ủa̴ n̴g̴ười̴ t̴ìn̴h̴ n̴g̴h̴i̴ c̴ùn̴g̴ n̴h̴ân̴ c̴h̴ứn̴g̴, c̴ơ q̴u̴a̴n̴ đi̴ều̴ t̴r̴a̴ đã t̴i̴ến̴ h̴àn̴h̴ b̴ắt̴ k̴h̴ẩn̴ c̴ấp̴ b̴à V̴.N̴.Q̴.T̴. (2̴6̴ t̴u̴ổi̴, n̴g̴ụ t̴ỉn̴h̴ G̴i̴a̴ L̴a̴i̴, được̴ x̴ác̴ địn̴h̴ l̴à v̴ợ s̴ắp̴ c̴ưới̴ c̴ủa̴ ôn̴g̴ T̴h̴.) v̴ào̴ n̴g̴ày̴ 2̴3̴/1̴2̴ để p̴h̴ục̴ v̴ụ c̴ôn̴g̴ t̴ác̴ đi̴ều̴ t̴r̴a̴.

“T̴ại̴ n̴ơi̴ b̴é s̴i̴n̴h̴ s̴ốn̴g̴, được̴ c̴h̴o̴ l̴à h̴i̴ện̴ t̴r̴ườn̴g̴ g̴ây̴ r̴a̴ c̴ái̴ c̴h̴ết̴ t̴h̴ươn̴g̴ t̴âm̴, c̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴h̴ức̴ n̴ăn̴g̴ g̴h̴i̴ n̴h̴ận̴ c̴òn̴ n̴h̴i̴ều̴ h̴ìn̴h̴ ản̴h̴ đa̴u̴ l̴òn̴g̴ n̴h̴ư c̴ây̴ l̴a̴u̴ n̴h̴à đã b̴ị g̴ãy̴, t̴r̴ên̴ đó c̴ó d̴ín̴h̴ c̴h̴ùm̴ t̴óc̴ c̴ủa̴ b̴é. N̴g̴o̴ài̴ r̴a̴ c̴òn̴ c̴ó b̴ản̴g̴ d̴a̴n̴h̴ s̴ác̴h̴ d̴ài̴ g̴h̴i̴ h̴àn̴g̴ l̴o̴ạt̴ c̴ôn̴g̴ v̴i̴ệc̴ h̴àn̴g̴ n̴g̴ày̴ c̴h̴áu̴ b̴é 8̴ t̴u̴ổi̴ p̴h̴ải̴ l̴àm̴…” – n̴g̴u̴ồn̴ t̴i̴n̴ c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴.

X̴ác̴ m̴i̴n̴h̴ b̴a̴n̴ đầu̴ b̴é A̴. l̴à c̴o̴n̴ r̴u̴ột̴ c̴ủa̴ ôn̴g̴ T̴h̴. (3̴6̴ t̴u̴ổi̴, n̴g̴ụ q̴u̴ận̴ 1̴, T̴P̴.H̴C̴M̴). T̴h̴ời̴ g̴i̴a̴n̴ q̴u̴a̴, ôn̴g̴ T̴h̴. v̴à b̴é A̴. đa̴n̴g̴ c̴ư t̴r̴ú c̴ùn̴g̴ b̴à V̴.N̴.Q̴.T̴. t̴ại̴ m̴ột̴ c̴ăn̴ h̴ộ c̴h̴u̴n̴g̴ c̴ư ở p̴h̴ườn̴g̴ 2̴2̴, q̴u̴ận̴ B̴ìn̴h̴ T̴h̴ạn̴h̴.

C̴h̴i̴ều̴ 2̴2̴/1̴2̴, c̴ó n̴g̴ười̴ n̴g̴h̴e̴ t̴i̴ến̴g̴ c̴h̴áu̴ l̴a̴ h̴ét̴, b̴ị đán̴h̴ v̴à t̴r̴ước̴ đó n̴h̴i̴ều̴ l̴ần̴ c̴ũn̴g̴ n̴g̴h̴e̴ c̴h̴áu̴ b̴ị h̴àn̴h̴ h̴ạ, đán̴h̴ đập̴. B̴ằn̴g̴ c̴ác̴ b̴i̴ện̴ p̴h̴áp̴ n̴g̴h̴i̴ệp̴ v̴ụ, c̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴h̴ức̴ n̴ăn̴g̴ x̴ác̴ địn̴h̴ b̴à V̴.N̴.Q̴.T̴r̴. c̴ó d̴ấu̴ h̴i̴ệu̴ b̴ạo̴ h̴àn̴h̴, đán̴h̴ đập̴ b̴é g̴ái̴ d̴ẫn̴ đến̴ t̴ử v̴o̴n̴g̴ n̴ên̴ đã b̴ắt̴ k̴h̴ẩn̴ c̴ấp̴ b̴à T̴r̴. để t̴i̴ếp̴ t̴ục̴ đi̴ều̴ t̴r̴a̴ l̴àm̴ r̴õ.

S̴án̴g̴ 2̴5̴/1̴2̴, n̴g̴ười̴ t̴h̴ân̴ c̴h̴áu̴ b̴é đã đưa̴ t̴h̴i̴ t̴h̴ể c̴h̴áu̴ đến̴ T̴r̴u̴n̴g̴ t̴âm̴ H̴ỏa̴ t̴án̴g̴ P̴h̴ước̴ L̴ạc̴ V̴i̴ên̴ (B̴ìn̴h̴ D̴ươn̴g̴) để h̴ỏa̴ t̴án̴g̴, l̴o̴ h̴ậu̴ s̴ự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *