B̴ộ C̴ôn̴g̴ a̴n̴: S̴ố t̴i̴ền̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴ v̴ào̴ t̴ài̴ k̴h̴o̴ản̴ n̴g̴h̴ệ s̴ĩ ít̴ h̴ơn̴

T̴r̴o̴n̴g̴ q̴u̴á t̴r̴ìn̴h̴ đi̴ều̴ t̴r̴a̴, C̴ục̴ C̴ản̴h̴ s̴át̴ h̴ìn̴h̴ s̴ự – B̴ộ C̴ôn̴g̴ a̴n̴ x̴ác̴ địn̴h̴ s̴ố t̴i̴ền̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴ v̴ào̴ t̴ài̴ k̴h̴o̴ản̴ c̴ác̴ n̴g̴h̴ệ s̴ĩ c̴òn̴ ít̴ h̴ơn̴ s̴o̴ v̴ới̴ l̴ượn̴g̴ t̴i̴ền̴ m̴à c̴á n̴h̴ân̴ p̴h̴át̴ c̴h̴o̴ đồn̴g̴ b̴ào̴ l̴ụt̴ b̴ão̴ c̴ác̴ t̴ỉn̴h̴ m̴i̴ền̴ T̴r̴u̴n̴g̴.
C̴h̴i̴ều̴ n̴a̴y̴ 2̴8̴-1̴2̴, B̴ộ C̴ôn̴g̴ a̴n̴ đã t̴ổ c̴h̴ức̴ h̴ọp̴ b̴áo̴ t̴h̴ôn̴g̴ b̴áo̴ t̴ìn̴h̴ h̴ìn̴h̴, k̴ết̴ q̴u̴ả c̴ôn̴g̴ t̴ác̴ c̴ôn̴g̴ a̴n̴ n̴ăm̴ 2̴0̴2̴1̴. T̴r̴u̴n̴g̴ t̴ướn̴g̴ T̴r̴ần̴ Q̴u̴ốc̴ T̴ỏ, T̴h̴ứ t̴r̴ưởn̴g̴ B̴ộ C̴ôn̴g̴ a̴n̴, c̴h̴ủ t̴r̴ì b̴u̴ổi̴ h̴ọp̴ b̴áo̴.

T̴r̴u̴n̴g̴ t̴ướn̴g̴ T̴r̴ần̴ Q̴u̴ốc̴ T̴ỏ, T̴h̴ứ t̴r̴ưởn̴g̴ B̴ộ C̴ôn̴g̴ a̴n̴, c̴h̴ủ t̴r̴ì b̴u̴ổi̴ h̴ọp̴ b̴áo̴.

L̴i̴ên̴ q̴u̴a̴n̴ đến̴ c̴âu̴ h̴ỏi̴ c̴h̴i̴ếm̴ đo̴ạt̴ t̴i̴ền̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴ c̴ủa̴ c̴ác̴ n̴g̴h̴ệ s̴ĩ, t̴ại̴ b̴u̴ổi̴ h̴ọp̴ b̴áo̴, đại̴ d̴i̴ện̴ C̴ục̴ C̴ản̴h̴ s̴át̴ h̴ìn̴h̴ s̴ự (C̴0̴2̴) c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴ t̴r̴o̴n̴g̴ t̴h̴òi̴ g̴i̴a̴n̴ t̴ừ t̴h̴án̴g̴ 5̴-2̴0̴2̴1̴ đến̴ n̴a̴y̴, t̴r̴ên̴ c̴ác̴ t̴r̴ạn̴g̴ m̴ạn̴g̴ x̴ã h̴ội̴ l̴i̴ên̴ t̴i̴ếp̴ đưa̴ t̴i̴n̴ p̴h̴ản̴ án̴h̴ v̴ề t̴ìn̴h̴ h̴ìn̴h̴ c̴ác̴ c̴á n̴h̴ân̴ k̴êu̴ g̴ọi̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴. T̴h̴ực̴ h̴i̴ện̴ c̴h̴ỉ đạo̴ c̴ủa̴ l̴ãn̴h̴ đạo̴ B̴ộ C̴ôn̴g̴ a̴n̴, C̴0̴2̴ đã v̴ào̴ c̴u̴ộc̴ đi̴ều̴ t̴r̴a̴, n̴g̴o̴ài̴ m̴ạn̴g̴ x̴ã h̴ội̴, m̴ột̴ s̴ố t̴r̴ườn̴g̴ h̴ợp̴ g̴ửi̴ đơn̴ t̴ố c̴áo̴ m̴ột̴ s̴ố c̴á n̴h̴ân̴ c̴h̴i̴ếm̴ đo̴ạt̴ t̴i̴ền̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴

T̴r̴o̴n̴g̴ q̴u̴á t̴r̴ìn̴h̴ l̴àm̴ v̴i̴ệc̴ v̴ới̴ t̴r̴ườn̴g̴ h̴ợp̴ t̴ố c̴áo̴, C̴0̴2̴ x̴ác̴ địn̴h̴ n̴h̴ữn̴g̴ c̴á n̴h̴ân̴ n̴ày̴ c̴ó g̴ửi̴ l̴àm̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴ t̴ừ 1̴0̴0̴.0̴0̴0̴ đến̴ 2̴0̴0̴.0̴0̴0̴ đồn̴g̴, q̴u̴a̴ m̴ạn̴g̴ x̴ã h̴ội̴ g̴óp̴ n̴h̴ặt̴ t̴r̴ên̴ m̴ạn̴g̴ x̴ã h̴ội̴ v̴à l̴àm̴ đơn̴ l̴ên̴ B̴ộ C̴ôn̴g̴ a̴n̴.

S̴a̴u̴ k̴h̴i̴ n̴h̴ận̴ đơn̴, C̴0̴2̴ đã k̴ết̴ h̴ợp̴ v̴ới̴ n̴g̴ân̴ h̴àn̴g̴, địa̴ p̴h̴ươn̴g̴ b̴ị b̴ão̴ l̴ũ x̴ác̴ địn̴h̴ c̴ác̴ c̴á n̴h̴ân̴ c̴ó v̴ấn̴ đề k̴êu̴ g̴ọi̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴ c̴h̴o̴ đồn̴g̴ b̴ào̴ l̴ũ l̴ụt̴ c̴ôn̴g̴ k̴h̴a̴i̴ t̴ài̴ k̴h̴o̴ản̴, k̴êu̴ g̴ọi̴ v̴ào̴ t̴ài̴ k̴h̴o̴ản̴. S̴a̴u̴ k̴h̴i̴ c̴ó l̴ượn̴g̴ t̴i̴ền̴ t̴r̴ực̴ t̴i̴ếp̴ h̴o̴ặc̴ t̴h̴ôn̴g̴ q̴u̴a̴ địa̴ p̴h̴ươn̴g̴ l̴àm̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴. Q̴u̴a̴ x̴e̴m̴ x̴ét̴ t̴ài̴ k̴h̴o̴ản̴ s̴ố t̴i̴ền̴ c̴ủa̴ c̴ác̴ n̴h̴ân̴ n̴ày̴, x̴ác̴ địn̴h̴ s̴ố t̴i̴ền̴ c̴òn̴ ít̴ h̴ơn̴ s̴o̴ v̴ới̴ l̴ượn̴g̴ t̴i̴ền̴ m̴à c̴á n̴h̴ân̴ p̴h̴át̴ c̴h̴o̴ đồn̴g̴ b̴ào̴ c̴ác̴ t̴ỉn̴h̴. Đến̴ n̴a̴y̴ C̴0̴2̴ đã t̴ổn̴g̴ h̴ợp̴ đã t̴r̴a̴o̴ đổi̴ v̴ới̴ c̴ơ q̴u̴a̴n̴ V̴K̴S̴N̴D̴ v̴ẫn̴ x̴ác̴ m̴i̴n̴h̴ m̴ột̴ s̴ố n̴ội̴ d̴u̴n̴g̴ k̴h̴ác̴, đến̴ 1̴5̴-1̴ s̴ẽ h̴ết̴ h̴ạn̴ v̴à s̴ẽ t̴h̴ôn̴g̴ t̴i̴n̴ v̴ụ v̴i̴ệc̴ l̴ên̴ c̴ơ q̴u̴a̴n̴ b̴áo̴ c̴h̴í.

T̴h̴ời̴ g̴i̴a̴n̴ g̴ần̴ đây̴, t̴r̴ên̴ m̴ạn̴g̴ x̴ã h̴ội̴ x̴u̴ất̴ h̴i̴ện̴ n̴h̴i̴ều̴ t̴h̴ôn̴g̴ t̴i̴n̴ v̴ề v̴i̴ệc̴ t̴h̴i̴ếu̴ m̴i̴n̴h̴ b̴ạc̴h̴ t̴r̴o̴n̴g̴ g̴i̴ải̴ n̴g̴ân̴ t̴i̴ền̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴ c̴ủa̴ c̴ác̴ n̴g̴h̴ệ s̴ĩ. T̴h̴ậm̴ c̴h̴í, m̴ột̴ s̴ố n̴g̴h̴ệ s̴ĩ k̴êu̴ g̴ọi̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴ h̴àn̴g̴ t̴r̴ăm̴ t̴ỉ đồn̴g̴ b̴ằn̴g̴ t̴ài̴ k̴h̴o̴ản̴ c̴á n̴h̴ân̴, d̴ư l̴u̴ận̴ v̴ẫn̴ b̴ăn̴ k̴h̴o̴ăn̴ v̴ề t̴ín̴h̴ m̴i̴n̴h̴ b̴ạc̴h̴ k̴h̴i̴ g̴i̴ải̴ n̴g̴ân̴ s̴ố t̴i̴ền̴ l̴ớn̴ n̴ày̴. T̴r̴o̴n̴g̴ k̴h̴i̴ đó, c̴ác̴ q̴u̴y̴ địn̴h̴ q̴u̴ản̴ l̴ý v̴ề v̴ận̴ độn̴g̴, t̴i̴ếp̴ n̴h̴ận̴, p̴h̴ân̴ p̴h̴ối̴ v̴à s̴ử d̴ụn̴g̴ t̴i̴ền̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴ v̴ẫn̴ c̴òn̴ n̴h̴ữn̴g̴ k̴h̴o̴ản̴g̴ t̴r̴ốn̴g̴.

T̴r̴ước̴ p̴h̴ản̴ ứn̴g̴ c̴ủa̴ d̴ư l̴u̴ận̴, m̴ột̴ s̴ố n̴g̴h̴ệ s̴ĩ c̴ó t̴ên̴ t̴u̴ổi̴ đã t̴i̴ến̴ h̴àn̴h̴ s̴a̴o̴ k̴ê t̴ài̴ k̴h̴o̴ản̴ t̴ại̴ c̴ác̴ n̴g̴ân̴ h̴àn̴g̴ để l̴àm̴ r̴õ q̴u̴á t̴r̴ìn̴h̴ k̴êu̴ g̴ọi̴ v̴à g̴i̴ải̴ n̴g̴ân̴ t̴i̴ền̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴.

Xem thêm: B̴ộ C̴ôn̴g̴ a̴n̴ t̴h̴ôn̴g̴ t̴i̴n̴ k̴ết̴ q̴u̴ả r̴à s̴o̴át̴ h̴o̴ạt̴ độn̴g̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴ c̴ủa̴ c̴a̴ s̴ĩ T̴h̴ủy̴ T̴i̴ên̴

S̴a̴u̴ n̴h̴i̴ều̴ t̴h̴án̴g̴ v̴ào̴ c̴u̴ộc̴ t̴r̴a̴ s̴o̴át̴ h̴o̴ạt̴ độn̴g̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴ c̴ủa̴ c̴a̴ s̴ĩ T̴h̴ủy̴ T̴i̴ên̴, đại̴ d̴i̴ện̴ C̴ục̴ C̴ản̴h̴ s̴át̴ h̴ìn̴h̴ s̴ự c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴ đã c̴ó k̴ết̴ q̴u̴ả b̴ước̴ đầu̴ x̴ác̴ m̴i̴n̴h̴ v̴i̴ệc̴ t̴h̴u̴, c̴h̴i̴ t̴i̴ền̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴ c̴ủa̴ c̴a̴ s̴ỹ n̴ày̴.
T̴ại̴ c̴u̴ộc̴ h̴ọp̴ b̴áo̴ d̴o̴ B̴ộ C̴ôn̴g̴ a̴n̴ t̴ổ c̴h̴ức̴ c̴h̴i̴ều̴ n̴a̴y̴ (2̴8̴/1̴2̴), T̴h̴i̴ếu̴ t̴ướn̴g̴ H̴ồ S̴ỹ N̴i̴êm̴, P̴h̴ó C̴ục̴ t̴r̴ưởn̴g̴ C̴ục̴ C̴ản̴h̴ s̴át̴ h̴ìn̴h̴ s̴ự (C̴0̴2̴) t̴h̴ôn̴g̴ t̴i̴n̴ v̴ề k̴ết̴ q̴u̴ả b̴ước̴ đầu̴ v̴i̴ệc̴ x̴ác̴ m̴i̴n̴h̴ h̴o̴ạt̴ độn̴g̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴ c̴ủa̴ c̴a̴ s̴ỹ T̴h̴ủy̴ T̴i̴ên̴ v̴à c̴ác̴ n̴g̴h̴ệ s̴ỹ.

T̴h̴e̴o̴ ôn̴g̴ N̴i̴êm̴, t̴r̴o̴n̴g̴ t̴h̴ời̴ g̴i̴a̴n̴ t̴ừ t̴h̴án̴g̴ 5̴/2̴0̴2̴1̴ đến̴ n̴a̴y̴, t̴r̴ên̴ c̴ác̴ t̴r̴a̴n̴g̴ m̴ạn̴g̴ x̴ã h̴ội̴ đưa̴ t̴h̴ôn̴g̴ t̴i̴n̴ p̴h̴ản̴ án̴h̴ v̴ề s̴ự k̴h̴ôn̴g̴ m̴i̴n̴h̴ b̴ạc̴h̴ c̴ủa̴ m̴ột̴ s̴ố c̴á n̴h̴ân̴ n̴g̴h̴ệ s̴ĩ k̴êu̴ g̴ọi̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴ đợt̴ m̴ưa̴ l̴ũ n̴ăm̴ 2̴0̴2̴0̴.

“N̴g̴o̴ài̴ m̴ạn̴g̴ x̴ã h̴ội̴, c̴ó m̴ột̴ s̴ố n̴g̴ười̴ g̴ửi̴ đơn̴ p̴h̴ản̴ án̴h̴ v̴ề n̴ội̴ d̴u̴n̴g̴ n̴ày̴. C̴ác̴ t̴r̴ườn̴g̴ h̴ợp̴ g̴ửi̴ đơn̴, c̴h̴ún̴g̴ t̴ôi̴ l̴àm̴ v̴i̴ệc̴, được̴ b̴i̴ết̴ h̴ọ c̴ó g̴ửi̴ t̴i̴ền̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴ t̴ừ 1̴0̴0̴.0̴0̴0̴ đến̴ 2̴0̴0̴.0̴0̴0̴ đồn̴g̴. T̴r̴o̴n̴g̴ đơn̴, n̴h̴ữn̴g̴ t̴r̴ườn̴g̴ h̴ợp̴ n̴ày̴ c̴ó g̴óp̴ n̴h̴ặt̴ c̴ác̴ t̴h̴ôn̴g̴ t̴i̴n̴ t̴r̴ên̴ m̴ạn̴g̴ x̴ã h̴ội̴ để l̴àm̴ đơn̴, b̴ản̴ t̴h̴ân̴ n̴g̴ười̴ l̴àm̴ đơn̴ k̴h̴ôn̴g̴ c̴h̴ắc̴ c̴h̴ắn̴ v̴ề v̴i̴ệc̴ c̴h̴i̴ếm̴ đo̴ạt̴ c̴ủa̴ n̴h̴ữn̴g̴ n̴g̴ười̴ k̴êu̴ g̴ọi̴”, T̴h̴i̴ếu̴ t̴ướn̴g̴ N̴i̴êm̴ n̴ói̴.

T̴h̴i̴ếu̴ t̴ướn̴g̴ H̴ồ S̴ỹ N̴i̴êm̴ t̴h̴ôn̴g̴ t̴i̴n̴ t̴ại̴ b̴u̴ổi̴ h̴ọp̴ b̴áo̴

C̴ục̴ C̴0̴2̴ đã t̴ổ c̴h̴ức̴ x̴ác̴ m̴i̴n̴h̴ t̴h̴e̴o̴ p̴h̴ân̴ c̴ôn̴g̴ c̴ủa̴ l̴ãn̴h̴ đạo̴ B̴ộ C̴ôn̴g̴ a̴n̴.

“C̴0̴2̴ x̴ác̴ địn̴h̴ c̴ác̴ c̴á n̴h̴ân̴ l̴à c̴ác̴ n̴g̴h̴ệ s̴ỹ c̴ó k̴êu̴ g̴ọi̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴ ủn̴g̴ h̴ộ b̴ão̴ l̴ụt̴, c̴ó c̴ôn̴g̴ k̴h̴a̴i̴ t̴ài̴ k̴h̴o̴ản̴ để t̴i̴ền̴ c̴ác̴ c̴á n̴h̴ân̴ t̴ổ c̴h̴ức̴ g̴ửi̴ v̴ào̴ t̴ài̴ k̴h̴o̴ản̴ đó. S̴a̴u̴ m̴ột̴ t̴h̴ời̴ g̴i̴a̴n̴ n̴h̴ất̴ địn̴h̴, h̴ọ đã đón̴g̴ t̴ài̴ k̴h̴o̴ản̴ v̴à d̴ừn̴g̴ k̴êu̴ g̴ọi̴. K̴h̴i̴ c̴ó l̴ượn̴g̴ t̴i̴ền̴ v̴ào̴ t̴ài̴ k̴h̴o̴ản̴, h̴ọ t̴r̴ực̴ t̴i̴ếp̴ h̴o̴ặc̴ t̴h̴ôn̴g̴ q̴u̴a̴ đại̴ d̴i̴ện̴ đi̴ địa̴ p̴h̴ươn̴g̴ l̴àm̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴.

Q̴u̴a̴ c̴ôn̴g̴ t̴ác̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴, n̴g̴h̴i̴ên̴ c̴ứu̴ t̴ài̴ l̴i̴ệu̴ t̴ừ n̴g̴ân̴ h̴àn̴g̴ k̴h̴i̴ x̴e̴m̴ x̴ét̴ c̴ác̴ t̴ài̴ k̴h̴o̴ản̴, C̴0̴2̴ c̴ó c̴ăn̴ c̴ứ x̴ác̴ địn̴h̴, l̴ượn̴g̴ t̴i̴ền̴ v̴ào̴ t̴ài̴ k̴h̴o̴ản̴ v̴à s̴ố t̴i̴ền̴ đi̴ ủn̴g̴ h̴ộ, x̴ác̴ địn̴h̴ s̴ố t̴i̴ền̴ v̴ào̴ c̴òn̴ ít̴ h̴ơn̴ s̴ố t̴i̴ền̴ c̴ác̴ c̴á n̴h̴ân̴ đã đi̴ ủn̴g̴ h̴ộ c̴ác̴ t̴ỉn̴h̴”, T̴h̴i̴ếu̴ t̴ướn̴g̴ N̴i̴êm̴ n̴ói̴.

T̴h̴e̴o̴ T̴h̴i̴ếu̴ t̴ướn̴g̴ H̴ồ S̴ỹ N̴i̴êm̴ t̴h̴ôn̴g̴ t̴i̴n̴ t̴h̴êm̴, đến̴ n̴a̴y̴, C̴0̴2̴ đa̴n̴g̴ p̴h̴ối̴ h̴ợp̴ v̴ới̴ V̴i̴ện̴ K̴i̴ểm̴ s̴át̴ t̴i̴ếp̴ t̴ục̴ x̴ác̴ m̴i̴n̴h̴ m̴ột̴ s̴ố n̴ội̴ d̴u̴n̴g̴ n̴ữa̴, t̴h̴ời̴ h̴ạn̴ x̴ác̴ m̴i̴n̴h̴ đến̴ 1̴5̴/1̴ s̴ẽ h̴ết̴ v̴à c̴ôn̴g̴ b̴ố t̴r̴ên̴ c̴ác̴ p̴h̴ươn̴g̴ t̴i̴ện̴ t̴h̴ôn̴g̴ t̴i̴n̴ đại̴ c̴h̴ún̴g̴.

C̴a̴ s̴ỹ T̴h̴ủy̴ T̴i̴ên̴ t̴r̴o̴n̴g̴ m̴ột̴ l̴ần̴ t̴r̴a̴o̴ q̴u̴à t̴ừ t̴h̴i̴ện̴

T̴h̴án̴g̴ 1̴0̴/2̴0̴2̴1̴, C̴ục̴ C̴ản̴h̴ s̴át̴ h̴ìn̴h̴ s̴ự (C̴0̴2̴) B̴ộ C̴ôn̴g̴ a̴n̴ c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴ đa̴n̴g̴ t̴h̴u̴ t̴h̴ập̴ c̴h̴ứn̴g̴ c̴ứ l̴i̴ên̴ q̴u̴a̴n̴ đến̴ h̴o̴ạt̴ độn̴g̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴, c̴ứu̴ t̴r̴ợ đồn̴g̴ b̴ào̴ l̴ũ l̴ụt̴ m̴i̴ền̴ T̴r̴u̴n̴g̴ c̴ủa̴ c̴a̴ s̴ĩ T̴h̴ủy̴ T̴i̴ên̴.

K̴h̴i̴ c̴ó n̴h̴i̴ều̴ t̴h̴ôn̴g̴ t̴i̴n̴ t̴r̴ái̴ c̴h̴i̴ều̴ l̴i̴ên̴ q̴u̴a̴n̴ đến̴ h̴o̴ạt̴ độn̴g̴ h̴ỗ t̴r̴ợ n̴g̴ười̴ d̴ân̴ b̴ị ản̴h̴ h̴ưởn̴g̴ b̴ão̴ l̴ụt̴ c̴ủa̴ m̴ột̴ s̴ố n̴g̴h̴ệ s̴ĩ, t̴r̴o̴n̴g̴ đó c̴ó c̴a̴ s̴ĩ T̴h̴ủy̴ T̴i̴ên̴, B̴ộ C̴ôn̴g̴ a̴n̴ c̴h̴ỉ đạo̴ C̴0̴2̴ k̴i̴ểm̴ t̴r̴a̴, x̴ác̴ m̴i̴n̴h̴, p̴h̴ối̴ h̴ợp̴ v̴ới̴ c̴ác̴ n̴g̴ân̴ h̴àn̴g̴ r̴à s̴o̴át̴, x̴ác̴ địn̴h̴ t̴ài̴ k̴h̴o̴ản̴ đã h̴u̴y̴ độn̴g̴ t̴i̴ền̴ t̴ừ t̴h̴i̴ện̴ để l̴àm̴ r̴õ v̴i̴ệc̴ t̴i̴ếp̴ n̴h̴ận̴, q̴u̴y̴ên̴ g̴óp̴, q̴u̴á t̴r̴ìn̴h̴ g̴i̴ải̴ n̴g̴ân̴.

Q̴u̴á t̴r̴ìn̴h̴ l̴àm̴ v̴i̴ệc̴, C̴0̴2̴ p̴h̴ối̴ h̴ợp̴ v̴ới̴ U̴B̴N̴D̴ v̴à U̴B̴M̴T̴T̴Q̴ V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴ c̴ác̴ c̴ấp̴ ở 7̴ t̴ỉn̴h̴ m̴i̴ền̴ T̴r̴u̴n̴g̴ g̴ồm̴: N̴g̴h̴ệ A̴n̴, H̴à T̴ĩn̴h̴, Q̴u̴ản̴g̴ B̴ìn̴h̴, Q̴u̴ản̴g̴ T̴r̴ị, T̴h̴ừa̴ T̴h̴i̴ên̴ – H̴u̴ế, Q̴u̴ản̴g̴ N̴a̴m̴, Q̴u̴ản̴g̴ N̴g̴ãi̴ để x̴ác̴ m̴i̴n̴h̴ l̴àm̴ r̴õ s̴ố t̴i̴ền̴ c̴ứu̴ t̴r̴ợ t̴ại̴ c̴ác̴ địa̴ p̴h̴ươn̴g̴ n̴ày̴.
https://baomoi.com/bo-cong-an-thong-tin-ket-qua-ra-soat-hoat-dong-tu-thien-cua-ca-si-thuy-tien/c/41340976.epi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.