B̴ị m̴ẹ t̴ừ c̴h̴ối̴ m̴ột̴ v̴i̴ệc̴ c̴ỏn̴ c̴o̴n̴

S̴a̴u̴ k̴h̴i̴ đến̴ c̴h̴ỗ ở c̴ủa̴ m̴ẹ m̴ượn̴ x̴e̴ b̴ị t̴ừ c̴h̴ối̴, đối̴ t̴ượn̴g̴ d̴ùn̴g̴ n̴ồi̴ c̴ơm̴ đi̴ện̴ đán̴h̴ m̴ẹ đẻ s̴u̴ốt̴ 1̴5̴ p̴h̴út̴.

S̴ự v̴i̴ệc̴ x̴ảy̴ r̴a̴ t̴ại̴ q̴u̴ận̴ Ô N̴h̴ật̴, t̴h̴àn̴h̴ p̴h̴ố Đài̴ T̴r̴u̴n̴g̴, Đài̴ L̴o̴a̴n̴, T̴r̴u̴n̴g̴ Q̴u̴ốc̴. Được̴ b̴i̴ết̴, đối̴ t̴ượn̴g̴ h̴ọ H̴ồn̴g̴ (n̴a̴m̴, 4̴4̴ t̴u̴ổi̴) v̴à n̴ạn̴ n̴h̴ân̴ b̴à H̴ồn̴g̴ (n̴ữ, 7̴6̴ t̴u̴ổi̴) c̴ó q̴u̴a̴n̴ h̴ệ m̴ẹ c̴o̴n̴.

V̴ì c̴ó x̴u̴ h̴ướn̴g̴ b̴ạo̴ l̴ực̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ l̴ại̴ t̴h̴ườn̴g̴ x̴u̴y̴ên̴ r̴a̴ t̴a̴y̴ đán̴h̴ m̴ẹ, v̴ào̴ t̴h̴án̴g̴ 3̴ đầu̴ n̴ăm̴ n̴a̴y̴, V̴i̴ện̴ k̴i̴ểm̴ s̴át̴ n̴h̴ân̴ d̴ân̴ địa̴ p̴h̴ươn̴g̴ đã b̴a̴n̴ h̴àn̴h̴ l̴ện̴h̴ b̴ảo̴ v̴ệ c̴h̴ốn̴g̴ b̴ạo̴ l̴ực̴, t̴r̴o̴n̴g̴ đó y̴êu̴ c̴ầu̴ đối̴ t̴ượn̴g̴ h̴ọ H̴ồn̴g̴ k̴h̴ôn̴g̴ được̴ q̴u̴ấy̴ r̴ối̴, u̴y̴ h̴i̴ếp̴, k̴h̴ốn̴g̴ c̴h̴ế h̴o̴ặc̴ c̴ó b̴ất̴ c̴ứ h̴àn̴h̴ v̴i̴ x̴âm̴ h̴ại̴ n̴ào̴ đối̴ v̴ới̴ m̴ẹ c̴ủa̴ m̴ìn̴h̴, đồn̴g̴ t̴h̴ời̴ p̴h̴ải̴ d̴ọn̴ r̴a̴ k̴h̴ỏi̴ n̴h̴à b̴à, c̴ác̴h̴ ít̴ n̴h̴ất̴ 1̴0̴0̴m̴. T̴h̴ời̴ h̴ạn̴ l̴ện̴h̴ b̴ảo̴ v̴ệ l̴à 1̴ n̴ăm̴ 6̴ t̴h̴án̴g̴.

Bị mẹ từ chối một việc cỏn con, con trai liền ra tay dã man với mẹ già 76 tuổi - Ảnh 1.

B̴ị m̴ẹ t̴ừ c̴h̴ối̴ m̴ột̴ v̴i̴ệc̴ c̴ỏn̴ c̴o̴n̴, c̴o̴n̴ t̴r̴a̴i̴ l̴i̴ền̴ r̴a̴ t̴a̴y̴ d̴ã m̴a̴n̴ v̴ới̴ m̴ẹ g̴i̴à 7̴6̴ t̴u̴ổi̴ – Ản̴h̴ 1̴.
Ản̴h̴ m̴i̴n̴h̴ h̴ọa̴

T̴u̴y̴ n̴h̴i̴ên̴, b̴ất̴ c̴h̴ấp̴ l̴ện̴h̴ b̴ảo̴ v̴ệ, n̴g̴ày̴ 2̴2̴/6̴, đối̴ t̴ượn̴g̴ v̴ẫn̴ đến̴ c̴h̴ỗ ở c̴ủa̴ b̴à H̴ồn̴g̴ t̴ại̴ q̴u̴ận̴ Ô N̴h̴ật̴, c̴ắt̴ h̴ỏn̴g̴ l̴ưới̴ c̴h̴ắn̴ c̴ửa̴ s̴ổ r̴ồi̴ v̴ào̴ n̴h̴à t̴r̴ộm̴ c̴h̴ìa̴ k̴h̴óa̴ x̴e̴ m̴áy̴, l̴ái̴ x̴e̴ đi̴ m̴ặc̴ c̴h̴o̴ b̴à n̴ày̴ r̴a̴ s̴ức̴ c̴a̴n̴ n̴g̴ăn̴.

K̴h̴ôn̴g̴ d̴ừn̴g̴ l̴ại̴ ở đó, k̴h̴o̴ản̴g̴ 7̴h̴ s̴án̴g̴ n̴g̴ày̴ 2̴2̴/9̴, s̴a̴u̴ k̴h̴i̴ u̴ốn̴g̴ r̴ượu̴, h̴ọ H̴ồn̴g̴ l̴ại̴ d̴i̴ c̴h̴u̴y̴ển̴ đến̴ n̴h̴à b̴à H̴ồn̴g̴ m̴ượn̴ x̴e̴ m̴áy̴, v̴à m̴ột̴ l̴ần̴ n̴ữa̴ b̴ị b̴à t̴ừ c̴h̴ối̴.

T̴ức̴ g̴i̴ận̴, H̴ồn̴g̴ v̴ừa̴ đấm̴ v̴ừa̴ đạp̴ v̴ào̴ b̴ụn̴g̴ b̴à, l̴ại̴ l̴ấy̴ n̴ồi̴ c̴ơm̴ đi̴ện̴ đán̴h̴ m̴ạn̴h̴ v̴ào̴ đầu̴ b̴à. K̴h̴i̴ v̴ừa̴ n̴h̴ận̴ t̴h̴ấy̴ b̴à c̴ố g̴ắn̴g̴ đứn̴g̴ d̴ậy̴ b̴ỏ c̴h̴ạy̴, đối̴ t̴ượn̴g̴ l̴ại̴ c̴àn̴g̴ m̴ạn̴h̴ t̴a̴y̴ h̴ơn̴.

C̴ứ t̴h̴ế s̴u̴ốt̴ 1̴5̴ p̴h̴út̴, h̴àn̴g̴ x̴óm̴ p̴h̴át̴ h̴i̴ện̴ m̴ới̴ g̴ọi̴ đi̴ện̴ b̴áo̴ c̴ản̴h̴ s̴át̴. L̴ực̴ l̴ượn̴g̴ c̴h̴ức̴ n̴ăn̴g̴ đến̴ n̴ơi̴ k̴h̴ốn̴g̴ c̴h̴ế đối̴ t̴ượn̴g̴ v̴à đưa̴ b̴à H̴ồn̴g̴ đến̴ b̴ện̴h̴ v̴i̴ện̴.

Được̴ b̴i̴ết̴, t̴r̴ên̴ n̴g̴ười̴ b̴à H̴ồn̴g̴ x̴u̴ất̴ h̴i̴ện̴ r̴ất̴ n̴h̴i̴ều̴ v̴ết̴ b̴ầm̴ t̴ím̴ ở đầu̴, n̴g̴ực̴, g̴ãy̴ x̴ươn̴g̴, v̴ỡ l̴ún̴ p̴h̴ổi̴ t̴r̴ái̴, t̴r̴àn̴ m̴áu̴ n̴g̴ực̴, x̴u̴ất̴ h̴u̴y̴ết̴ m̴àn̴g̴ n̴ão̴. K̴h̴o̴ản̴g̴ 2̴h̴ c̴h̴i̴ều̴ n̴g̴ày̴ h̴ôm̴ s̴a̴u̴, d̴o̴ v̴ết̴ t̴h̴ươn̴g̴ q̴u̴á n̴ặn̴g̴, b̴à H̴ồn̴g̴ đã t̴ử v̴o̴n̴g̴.

T̴h̴e̴o̴ n̴h̴ư k̴ết̴ q̴u̴ả đi̴ều̴ t̴r̴a̴, v̴ào̴ t̴h̴ời̴ đi̴ểm̴ h̴àn̴h̴ h̴u̴n̴g̴ n̴ạn̴ n̴h̴ân̴, đối̴ t̴ượn̴g̴ k̴h̴ôn̴g̴ h̴ề c̴ó b̴ất̴ c̴ứ b̴i̴ểu̴ h̴i̴ện̴ t̴âm̴ t̴h̴ần̴ n̴ào̴, n̴h̴ưn̴g̴ n̴ồn̴g̴ độ c̴ồn̴ t̴r̴o̴n̴g̴ m̴áu̴ đo̴ được̴ k̴h̴i̴ đó l̴à 2̴6̴1̴.6̴m̴g̴/1̴ m̴l̴ m̴áu̴.

H̴i̴ện̴ đối̴ t̴ượn̴g̴ đa̴n̴g̴ b̴ị g̴i̴a̴m̴ g̴i̴ữ, V̴i̴ện̴ k̴i̴ểm̴ s̴át̴ n̴h̴ân̴ d̴ân̴ t̴h̴àn̴h̴ p̴h̴ố Đài̴ T̴r̴u̴n̴g̴ đa̴n̴g̴ t̴i̴ến̴ h̴àn̴h̴ k̴h̴ởi̴ t̴ố b̴ị c̴áo̴ v̴ề t̴ội̴ b̴ạo̴ l̴ực̴, g̴i̴ết̴ n̴g̴ười̴.

T̴h̴e̴o̴ E̴t̴t̴o̴d̴a̴y̴ N̴e̴w̴s̴, C̴h̴i̴n̴a̴t̴i̴m̴e̴ N̴e̴w̴s̴

Xem thêm:X̴ót̴ x̴a̴ g̴i̴a̴ c̴ản̴h̴ b̴é t̴r̴a̴i̴ 9̴ t̴u̴ổi̴ b̴ị c̴h̴ấn̴ t̴h̴ươn̴g̴ s̴ọ n̴ão̴ n̴ặn̴g̴, a̴n̴h̴ t̴r̴a̴i̴ t̴àn̴ t̴ật̴ t̴ừ n̴h̴ỏ

T̴r̴o̴n̴g̴ g̴i̴ờ r̴a̴ c̴h̴ơi̴, c̴h̴áu̴ D̴ươn̴g̴ N̴g̴ọc̴ S̴án̴g̴ h̴ọc̴ s̴i̴n̴h̴ l̴ớp̴ 3̴ b̴ị n̴g̴ã, đầu̴ đập̴ x̴u̴ốn̴g̴ s̴ân̴ d̴ẫn̴ đến̴ b̴ị c̴h̴ấn̴ t̴h̴ươn̴g̴ s̴ọ n̴ão̴. H̴i̴ện̴ t̴ại̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ đa̴n̴g̴ r̴ất̴ c̴ần̴ k̴i̴n̴h̴ p̴h̴í để c̴h̴ữa̴ t̴r̴ị, t̴r̴o̴n̴g̴ k̴h̴i̴ đó t̴r̴ên̴ b̴é S̴án̴g̴ l̴ại̴ c̴òn̴ m̴ột̴ n̴g̴ười̴ a̴n̴h̴ b̴ị t̴ật̴ t̴ừ n̴h̴ỏ.
H̴ơn̴ 2̴ t̴u̴ần̴ n̴a̴y̴, c̴h̴ị N̴g̴u̴y̴ễn̴ T̴h̴ị H̴ải̴, S̴N̴ 1̴9̴7̴6̴ ở t̴h̴ôn̴ Đôn̴g̴ Đo̴ài̴, x̴ã Y̴ên̴ L̴âm̴, h̴u̴y̴ện̴ Y̴ên̴ M̴ô, t̴ỉn̴h̴ N̴i̴n̴h̴ B̴ìn̴h̴ đứn̴g̴ n̴g̴ồi̴ k̴h̴ôn̴g̴ y̴ên̴ k̴h̴i̴ c̴o̴n̴ c̴ậu̴ c̴o̴n̴ t̴r̴a̴i̴ út̴ b̴ị t̴a̴i̴ n̴ạn̴. T̴h̴e̴o̴ l̴ời̴ c̴h̴ị H̴ải̴ k̴ể, c̴o̴n̴ t̴r̴a̴i̴ c̴h̴ị – c̴h̴áu̴ D̴ươn̴g̴ N̴g̴ọc̴ S̴án̴g̴ h̴i̴ện̴ đa̴n̴g̴ h̴ọc̴ l̴ớp̴ 3̴ t̴r̴ườn̴g̴ T̴i̴ểu̴ h̴ọc̴ Y̴ên̴ L̴âm̴ t̴r̴o̴n̴g̴ g̴i̴ờ r̴a̴ c̴h̴ơi̴ c̴ùn̴g̴ c̴ác̴ b̴ạn̴ k̴h̴ôn̴g̴ m̴a̴y̴ b̴ị n̴g̴ã đập̴ đầu̴ x̴u̴ốn̴g̴ s̴ân̴ k̴h̴i̴ b̴ị h̴ọc̴ s̴i̴n̴h̴ k̴h̴ác̴ x̴ô v̴ào̴, d̴ẫn̴ t̴ới̴ c̴h̴ấn̴ t̴h̴ươn̴g̴ s̴ọ n̴ão̴.

M̴S̴ 7̴2̴2̴: X̴ót̴ x̴a̴ g̴i̴a̴ c̴ản̴h̴ b̴é t̴r̴a̴i̴ 9̴ t̴u̴ổi̴ b̴ị c̴h̴ấn̴ t̴h̴ươn̴g̴ s̴ọ n̴ão̴ n̴ặn̴g̴, a̴n̴h̴ t̴r̴a̴i̴ l̴ại̴ t̴ật̴ t̴ừ n̴h̴ỏ – Ản̴h̴ 2̴.
S̴án̴g̴ b̴ị c̴h̴ấn̴ t̴h̴ươn̴g̴ s̴ọ n̴ão̴ k̴h̴i̴ b̴ị n̴g̴ã s̴a̴u̴ g̴i̴ờ r̴a̴ c̴h̴ơi̴

T̴h̴ời̴ đi̴ểm̴ c̴h̴áu̴ S̴án̴g̴ b̴ị n̴g̴ã, c̴ác̴ t̴h̴ầy̴ c̴ô v̴à b̴ạn̴ b̴è c̴h̴ỉ n̴g̴h̴ĩ l̴à b̴ìn̴h̴ t̴h̴ườn̴g̴. K̴h̴i̴ v̴ề n̴h̴à c̴h̴áu̴ S̴án̴g̴ c̴ũn̴g̴ k̴h̴ôn̴g̴ h̴ề n̴ói̴ c̴h̴u̴y̴ện̴ v̴i̴ệc̴ m̴ìn̴h̴ b̴ị t̴é n̴g̴ã n̴ên̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ k̴h̴ôn̴g̴ đưa̴ c̴h̴áu̴ đi̴ k̴i̴ểm̴ t̴r̴a̴ l̴u̴ôn̴. H̴a̴i̴ n̴g̴ày̴ s̴a̴u̴ đó, c̴h̴áu̴ đa̴u̴ q̴u̴á, k̴h̴óc̴ g̴i̴ẫy̴ d̴ụa̴ t̴r̴ên̴ g̴i̴ườn̴g̴. M̴ọi̴ n̴g̴ười̴ h̴ỏi̴ t̴h̴ì S̴án̴g̴ k̴h̴ôn̴g̴ n̴ói̴ được̴ n̴ên̴ b̴ố m̴ẹ v̴ội̴ đưa̴ S̴án̴g̴ v̴ào̴ b̴ện̴h̴ v̴i̴ện̴ h̴u̴y̴ện̴. K̴h̴i̴ v̴ào̴ b̴ện̴h̴ v̴i̴ện̴ h̴u̴y̴ện̴, S̴án̴g̴ đã b̴ất̴ t̴ỉn̴h̴ k̴h̴ôn̴g̴ b̴i̴ết̴ g̴ì. C̴ác̴ b̴ác̴ s̴ĩ đã p̴h̴ải̴ c̴h̴o̴ S̴án̴g̴ t̴h̴ở ô x̴y̴ t̴ừ t̴u̴y̴ến̴ h̴u̴y̴ện̴ để c̴h̴u̴y̴ển̴ l̴ên̴ b̴ện̴h̴ v̴i̴ện̴ S̴ản̴ n̴h̴i̴ t̴ỉn̴h̴ N̴i̴n̴h̴ B̴ìn̴h̴.

T̴ại̴ đây̴, S̴án̴g̴ đã n̴g̴a̴y̴ l̴ập̴ t̴ức̴ p̴h̴ải̴ p̴h̴ẫu̴ t̴h̴u̴ật̴ c̴ấp̴ c̴ứu̴ để c̴ứu̴ t̴ín̴h̴ m̴ạn̴g̴. Đưa̴ c̴o̴n̴ v̴ào̴ v̴i̴ện̴, g̴i̴a̴ đìn̴h̴ c̴h̴ẳn̴g̴ c̴ó m̴ấy̴ đồn̴g̴. H̴o̴àn̴ c̴ản̴h̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ k̴h̴ó k̴h̴ăn̴, b̴ố m̴ẹ S̴án̴g̴ q̴u̴a̴n̴h̴ n̴ăm̴ l̴àm̴ n̴ôn̴g̴. T̴r̴ên̴ S̴án̴g̴ c̴òn̴ c̴ó m̴ột̴ a̴n̴h̴ t̴r̴a̴i̴ t̴ên̴ D̴ươn̴g̴ V̴ăn̴ L̴o̴n̴g̴, S̴N̴ 1̴9̴9̴9̴ b̴ị v̴i̴êm̴ n̴ão̴ N̴h̴ật̴ B̴ản̴ k̴h̴i̴ m̴ới̴ l̴ên̴ 5̴ t̴u̴ổi̴. T̴ừ đó đến̴ n̴a̴y̴, L̴o̴n̴g̴ l̴ưỡi̴ b̴ị r̴út̴ k̴h̴ôn̴g̴ n̴ói̴ được̴ v̴à b̴ố m̴ẹ p̴h̴ải̴ đút̴ c̴ơm̴ v̴ì c̴h̴ân̴ t̴a̴y̴ e̴m̴ c̴o̴ r̴út̴, k̴h̴ôn̴g̴ c̴h̴ủ độn̴g̴ được̴.

M̴S̴ 7̴2̴2̴: X̴ót̴ x̴a̴ g̴i̴a̴ c̴ản̴h̴ b̴é t̴r̴a̴i̴ 9̴ t̴u̴ổi̴ b̴ị c̴h̴ấn̴ t̴h̴ươn̴g̴ s̴ọ n̴ão̴ n̴ặn̴g̴, a̴n̴h̴ t̴r̴a̴i̴ l̴ại̴ t̴ật̴ t̴ừ n̴h̴ỏ – Ản̴h̴ 3̴.
S̴án̴g̴ đã được̴ p̴h̴ẫu̴ t̴h̴u̴ật̴ n̴h̴ưn̴g̴ h̴i̴ện̴ v̴ẫn̴ c̴òn̴ l̴i̴ệt̴ n̴ửa̴ n̴g̴ười̴, k̴h̴ôn̴g̴ n̴ói̴ được̴

V̴ề p̴h̴ần̴ S̴án̴g̴, s̴a̴u̴ k̴h̴i̴ v̴ào̴ v̴i̴ện̴, c̴a̴ p̴h̴ẫu̴ t̴h̴u̴ật̴ đã n̴h̴a̴n̴h̴ c̴h̴ón̴g̴ được̴ t̴i̴ến̴ h̴àn̴h̴ để x̴ử l̴ý p̴h̴ần̴ m̴áu̴ t̴ụ. Đến̴ g̴i̴ờ s̴a̴u̴ p̴h̴ẫu̴ t̴h̴u̴ật̴, S̴án̴g̴ b̴ị l̴i̴ệt̴ n̴ửa̴ n̴g̴ười̴, m̴ất̴ k̴h̴ả n̴ăn̴g̴ n̴ói̴.

C̴h̴ị N̴g̴u̴y̴ễn̴ T̴h̴ị H̴ải̴ c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴, t̴ừ k̴h̴i̴ c̴h̴áu̴ v̴ào̴ v̴i̴ện̴ được̴ m̴ọi̴ n̴g̴ười̴ q̴u̴a̴n̴ t̴âm̴, g̴i̴a̴ đìn̴h̴ c̴ũn̴g̴ đỡ được̴ p̴h̴ần̴ n̴ào̴ v̴i̴ện̴ p̴h̴í. T̴u̴y̴ n̴h̴i̴ên̴, t̴h̴e̴o̴ n̴h̴ư t̴ìn̴h̴ t̴r̴ạn̴g̴ h̴i̴ện̴ t̴ại̴ v̴à q̴u̴a̴ t̴r̴a̴o̴ đổi̴ v̴ới̴ b̴ện̴h̴ v̴i̴ện̴, c̴h̴áu̴ c̴ó t̴h̴ể s̴ẽ c̴h̴u̴y̴ển̴ t̴u̴y̴ến̴ l̴ên̴ H̴à N̴ội̴ h̴o̴ặc̴ c̴h̴u̴y̴ển̴ s̴a̴n̴g̴ b̴ện̴h̴ v̴i̴ện̴ p̴h̴ục̴ h̴ồi̴ c̴h̴ức̴ n̴ăn̴g̴. Đi̴ều̴ n̴ày̴ k̴éo̴ t̴h̴e̴o̴ c̴h̴i̴ p̴h̴í đi̴ều̴ t̴r̴ị v̴ô c̴ùn̴g̴ t̴ốn̴ k̴ém̴.

“G̴i̴a̴ đìn̴h̴ t̴ôi̴ c̴h̴ưa̴ b̴i̴ết̴ p̴h̴ải̴ x̴o̴a̴y̴ t̴i̴ền̴ ở đâu̴ n̴ếu̴ c̴h̴áu̴ p̴h̴ải̴ đi̴ều̴ t̴r̴ị l̴âu̴ d̴ài̴. H̴i̴ện̴ g̴i̴ờ c̴h̴áu̴ v̴ẫn̴ c̴h̴ưa̴ n̴ói̴ l̴ại̴ được̴ v̴à l̴i̴ệt̴ n̴ửa̴ n̴g̴ười̴ b̴ên̴ p̴h̴ải̴. N̴h̴i̴ều̴ l̴úc̴ t̴h̴ấy̴ c̴o̴n̴ c̴ứ ú ớ m̴u̴ốn̴ n̴ói̴ đi̴ều̴ g̴ì đó, t̴a̴y̴ p̴h̴ải̴ k̴h̴ôn̴g̴ n̴ân̴g̴ l̴ên̴ được̴ m̴à ứa̴ n̴ước̴ m̴ắt̴. C̴o̴n̴ đa̴n̴g̴ b̴ìn̴h̴ t̴h̴ườn̴g̴ n̴h̴a̴n̴h̴ n̴h̴ẹn̴ m̴à g̴i̴ờ l̴ại̴ n̴ằm̴ t̴h̴ế n̴ày̴. S̴a̴u̴ n̴ày̴ k̴h̴ôn̴g̴ b̴i̴ết̴ c̴h̴áu̴ c̴ó b̴ị d̴i̴ c̴h̴ứn̴g̴ g̴ì k̴h̴ôn̴g̴ c̴h̴ứ t̴ôi̴ l̴o̴ l̴ắm̴” – c̴h̴ị H̴ải̴ n̴g̴h̴ẹn̴ n̴g̴ào̴ c̴h̴i̴a̴ s̴ẻ.

S̴u̴ốt̴ n̴h̴i̴ều̴ n̴ăm̴ c̴h̴ạy̴ c̴h̴ữa̴ c̴h̴o̴ a̴n̴h̴ t̴r̴a̴i̴ c̴ủa̴ S̴án̴g̴ đã t̴ốn̴ k̴ém̴ n̴h̴ưn̴g̴ b̴ện̴h̴ t̴ìn̴h̴ k̴h̴ôn̴g̴ đỡ, l̴úc̴ n̴ào̴ c̴ũn̴g̴ p̴h̴ải̴ c̴ó m̴ột̴ n̴g̴ười̴ ở n̴h̴à c̴h̴ăm̴ s̴óc̴. V̴i̴ệc̴ đi̴ều̴ t̴r̴ị c̴ủa̴ c̴h̴áu̴ S̴án̴g̴ s̴ẽ c̴òn̴ m̴ất̴ t̴h̴ời̴ g̴i̴a̴n̴ d̴ài̴ q̴u̴ả t̴h̴ực̴ l̴à q̴u̴á s̴ức̴ v̴ới̴ m̴ột̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ n̴g̴h̴èo̴ n̴h̴ư n̴h̴à c̴h̴ị H̴ải̴.

M̴S̴ 7̴2̴2̴: X̴ót̴ x̴a̴ g̴i̴a̴ c̴ản̴h̴ b̴é t̴r̴a̴i̴ 9̴ t̴u̴ổi̴ b̴ị c̴h̴ấn̴ t̴h̴ươn̴g̴ s̴ọ n̴ão̴ n̴ặn̴g̴, a̴n̴h̴ t̴r̴a̴i̴ l̴ại̴ t̴ật̴ t̴ừ n̴h̴ỏ – Ản̴h̴ 4̴.
A̴n̴h̴ t̴r̴a̴i̴ c̴ủa̴ S̴án̴g̴ b̴ị t̴ật̴ t̴ừ n̴h̴ỏ. Ản̴h̴ G̴D̴

C̴h̴i̴a̴ s̴ẻ v̴ới̴ c̴h̴ún̴g̴ t̴ôi̴, ôn̴g̴ V̴ũ V̴ăn̴ M̴ạc̴ – T̴r̴ưởn̴g̴ t̴h̴ôn̴ Đôn̴g̴ Đo̴ài̴, x̴ã Y̴ên̴ L̴âm̴ c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴: “C̴u̴ộc̴ s̴ốn̴g̴ c̴ủa̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ n̴h̴à c̴h̴ị H̴ải̴ v̴ất̴ v̴ả l̴ắm̴. C̴h̴ồn̴g̴ c̴h̴ị H̴ải̴ l̴à a̴n̴h̴ C̴ửu̴ k̴h̴ôn̴g̴ được̴ b̴ìn̴h̴ t̴h̴ườn̴g̴ n̴h̴ư n̴g̴ười̴ k̴h̴ác̴, c̴o̴n̴ c̴ái̴ c̴ũn̴g̴ c̴ó đứa̴ b̴ị t̴ật̴. V̴ừa̴ r̴ồi̴ l̴ại̴ t̴h̴êm̴ c̴h̴áu̴ S̴án̴g̴ b̴ị t̴a̴i̴ n̴ạn̴ n̴ên̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ c̴àn̴g̴ k̴h̴ó k̴h̴ăn̴. C̴ả g̴i̴a̴ đìn̴h̴ c̴h̴ỉ t̴r̴ôn̴g̴ v̴ào̴ s̴ức̴ l̴a̴o̴ độn̴g̴ c̴ủa̴ c̴h̴ị H̴ải̴ v̴ới̴ ít̴ r̴u̴ộn̴g̴. C̴h̴ún̴g̴ t̴ôi̴ r̴ất̴ m̴o̴n̴g̴ c̴ác̴ n̴h̴à h̴ảo̴ t̴âm̴ h̴ỗ t̴r̴ợ, t̴ạo̴ đi̴ều̴ k̴i̴ện̴ c̴h̴o̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ c̴h̴ị H̴ải̴ để g̴i̴a̴ đìn̴h̴ b̴ớt̴ đi̴ p̴h̴ần̴ n̴ào̴ k̴h̴ó k̴h̴ăn̴”.

M̴ọi̴ s̴ự g̴i̴úp̴ đỡ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ c̴h̴ị H̴ải̴ – M̴ã s̴ố 7̴2̴2̴ x̴i̴n̴ g̴ửi̴ v̴ề:

1̴. C̴h̴ị N̴g̴u̴y̴ễn̴ T̴h̴ị H̴ải̴ ở t̴h̴ôn̴ Đôn̴g̴ Đo̴ài̴, x̴ã Y̴ên̴ L̴âm̴, h̴u̴y̴ện̴ Y̴ên̴ M̴ô, t̴ỉn̴h̴ N̴i̴n̴h̴ B̴ìn̴h̴

2̴. Ủn̴g̴ h̴ộ t̴r̴ực̴ t̴u̴y̴ến̴ t̴r̴ên̴ V̴òn̴g̴ t̴a̴y̴ n̴h̴ân̴ ái̴/G̴i̴a̴d̴i̴n̴h̴.n̴e̴t̴.v̴n̴. Đề g̴ửi̴: M̴ã s̴ố 7̴2̴2̴

3̴. Ủn̴g̴ h̴ộ t̴r̴ực̴ t̴i̴ếp̴ C̴h̴ươn̴g̴ t̴r̴ìn̴h̴ “V̴òn̴g̴ t̴a̴y̴ N̴h̴ân̴ ái̴”, t̴ại̴ T̴òa̴ s̴o̴ạn̴ B̴áo̴ G̴i̴a̴ đìn̴h̴ v̴à X̴ã h̴ội̴. Địa̴ c̴h̴ỉ t̴ần̴g̴ 1̴1̴, T̴òa̴ n̴h̴à T̴ổn̴g̴ c̴ục̴ D̴S̴-K̴H̴H̴G̴Đ, n̴g̴õ s̴ố 8̴, T̴ôn̴ T̴h̴ất̴ T̴h̴u̴y̴ết̴, M̴ỹ Đìn̴h̴ 2̴, q̴u̴ận̴ N̴a̴m̴ T̴ừ L̴i̴êm̴, H̴à N̴ội̴ (đối̴ d̴i̴ện̴ B̴ến̴ x̴e̴ M̴ỹ Đìn̴h̴). Đề g̴ửi̴: M̴ã s̴ố 7̴2̴2̴

M̴ọi̴ t̴h̴ắc̴ m̴ắc̴, x̴i̴n̴ g̴ửi̴ t̴ới̴ e̴m̴a̴i̴l̴ p̴h̴u̴o̴n̴g̴t̴h̴u̴a̴n̴g̴d̴x̴h̴@g̴m̴a̴i̴l̴.c̴o̴m̴. Đi̴ện̴ t̴h̴o̴ại̴: 0̴9̴7̴5̴ 8̴3̴9̴ 1̴2̴6̴/ 0̴3̴6̴ 5̴7̴1̴0̴3̴1̴3̴

4̴. Ủn̴g̴ h̴ộ V̴N̴Đ q̴u̴a̴ N̴g̴ân̴ h̴àn̴g̴ T̴M̴C̴P̴ C̴ôn̴g̴ t̴h̴ươn̴g̴ V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴ (V̴i̴e̴t̴i̴n̴b̴a̴n̴k̴):

T̴ên̴ t̴ài̴ k̴h̴o̴ản̴: B̴áo̴ G̴i̴a̴ đìn̴h̴ v̴à X̴ã h̴ội̴. S̴ố t̴ài̴ k̴h̴o̴ản̴: 1̴2̴5̴.0̴0̴0̴.0̴5̴8̴.1̴1̴0̴, N̴g̴ân̴ h̴àn̴g̴ T̴M̴C̴P̴ C̴ôn̴g̴ t̴h̴ươn̴g̴ V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴, C̴h̴i̴ n̴h̴án̴h̴ B̴a̴ Đìn̴h̴, H̴à N̴ội̴.

5̴. Ủn̴g̴ h̴ộ V̴N̴Đ q̴u̴a̴ N̴g̴ân̴ h̴àn̴g̴ T̴M̴C̴P̴ N̴g̴o̴ại̴ t̴h̴ươn̴g̴ V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴ (V̴i̴e̴t̴c̴o̴m̴b̴a̴n̴k̴):

T̴ên̴ t̴ài̴ k̴h̴o̴ản̴: B̴áo̴ G̴i̴a̴ đìn̴h̴ v̴à X̴ã h̴ội̴. S̴ố t̴ài̴ k̴h̴o̴ản̴: 0̴6̴1̴.1̴0̴0̴.1̴9̴1̴.1̴2̴8̴7̴, N̴g̴ân̴ h̴àn̴g̴ T̴M̴C̴P̴ N̴g̴o̴ại̴ t̴h̴ươn̴g̴ V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴, C̴h̴i̴ n̴h̴án̴h̴ B̴a̴ Đìn̴h̴, H̴à N̴ội̴.

Đề g̴ửi̴ M̴ã S̴ố 7̴2̴2̴

https://phapluat.suckhoedoisong.vn/xot-xa-gia-canh-be-trai-9-tuoi-bi-chan-thuong-so-nao-nang-anh-trai-tan-tat-tu-nho-16221122716214656.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *