B̲ằn̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲à s̲ự n̲h̲ẫn̲ n̲ại̲ đến̲ t̲u̲y̲ệt̲ v̲ời̲

B̲ằn̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲à s̲ự n̲h̲ẫn̲ n̲ại̲ đến̲ t̲u̲y̲ệt̲ v̲ời̲, c̲h̲ị M̲a̲i̲ T̲h̲ị R̲ân̲g̲ (4̲0̲ t̲u̲ổi̲) đã d̲ìu̲ d̲ắt̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ v̲ượt̲ q̲u̲a̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ v̲à t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ n̲h̲à v̲ô địc̲h̲ S̲ơ đồ t̲r̲í t̲u̲ệ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ 2̲0̲2̲1̲ (k̲h̲ối̲ l̲ớp̲ 2̲).

“N̲g̲u̲y̲ễn̲ M̲a̲i̲ Án̲h̲ D̲ươn̲g̲”…

K̲h̲i̲ M̲C̲ c̲ủa̲ c̲u̲ộc̲ S̲ơ đồ t̲r̲í t̲u̲ệ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ 2̲0̲2̲1̲ x̲ướn̲g̲ t̲ên̲ c̲ô b̲é x̲u̲ất̲ s̲ắc̲ n̲h̲ất̲ k̲h̲ối̲ l̲ớp̲ 2̲, c̲h̲ị M̲a̲i̲ T̲h̲ị R̲ân̲g̲ (4̲0̲ t̲u̲ổi̲) k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ừn̲g̲ t̲u̲ôn̲ r̲ơi̲ n̲ước̲ m̲ắt̲…

S̲u̲ốt̲ 7̲ n̲ăm̲ t̲r̲ời̲ đồn̲g̲ h̲àn̲h̲ c̲ùn̲g̲ c̲o̲n̲, đối̲ v̲ới̲ c̲h̲ị R̲ân̲g̲ đây̲ l̲à m̲ột̲ h̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ đầy̲ d̲i̲ệu̲ k̲ì. C̲ó n̲i̲ềm̲ v̲u̲i̲, c̲ó n̲ước̲ m̲ắt̲, c̲ó k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ v̲à c̲ả n̲h̲ữn̲g̲ l̲ần̲ m̲u̲ốn̲ g̲ục̲ n̲g̲ã. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, c̲h̲ị c̲h̲ưa̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ b̲u̲ôn̲g̲ t̲a̲y̲ Án̲h̲ D̲ươn̲g̲, n̲h̲ẫn̲ n̲ại̲ đồn̲g̲ h̲àn̲h̲ c̲ùn̲g̲ c̲o̲n̲ để c̲ô b̲é v̲ượt̲ q̲u̲a̲ m̲ọi̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ đầu̲ đời̲.

H̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ d̲i̲ệu̲ k̲ì
C̲h̲ị R̲ân̲g̲ k̲ể, Án̲h̲ D̲ươn̲g̲ đến̲ v̲ới̲ c̲u̲ộc̲ đời̲ n̲ày̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ h̲ơn̲ n̲h̲i̲ều̲ đứa̲ t̲r̲ẻ k̲h̲ác̲. “T̲ôi̲ m̲a̲n̲g̲ t̲h̲a̲i̲ đến̲ t̲h̲án̲g̲ t̲h̲ứ 7̲ t̲h̲ì s̲i̲n̲h̲ c̲o̲n̲. V̲ì D̲ươn̲g̲ s̲i̲n̲h̲ n̲o̲n̲ n̲ên̲ r̲ất̲ y̲ếu̲, b̲ác̲ s̲ĩ t̲i̲ên̲ l̲ượn̲g̲ s̲ẽ k̲h̲ó g̲i̲ữ được̲ c̲o̲n̲. T̲ừ k̲h̲i̲ l̲à đứa̲ t̲r̲ẻ s̲ơ s̲i̲n̲h̲, c̲o̲n̲ đã p̲h̲ải̲ t̲i̲êm̲ t̲h̲u̲ốc̲ n̲ở p̲h̲ổi̲, n̲ằm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲ồn̲g̲ k̲ín̲h̲ s̲u̲ốt̲ 1̲3̲ n̲g̲ày̲ l̲i̲ền̲. 3̲ t̲h̲án̲g̲ đầu̲ đời̲, c̲o̲n̲ b̲é d̲ườn̲g̲ n̲h̲ư k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó p̲h̲ản̲ x̲ạ v̲ới̲ âm̲ t̲h̲a̲n̲h̲ v̲à án̲h̲ s̲án̲g̲. S̲a̲u̲ đó, c̲o̲n̲ b̲é m̲ới̲ b̲i̲ết̲ g̲i̲ật̲ m̲ìn̲h̲, t̲ừ t̲ừ c̲ảm̲ n̲h̲ận̲ được̲ m̲ọi̲ t̲h̲ứ q̲u̲a̲n̲h̲ m̲ìn̲h̲. V̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ôi̲ d̲ồn̲ h̲ết̲ t̲ìn̲h̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲. Đến̲ b̲ây̲ g̲i̲ờ, t̲ôi̲ v̲ẫn̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ớ h̲ết̲ được̲ s̲ố l̲ần̲ Án̲h̲ D̲ươn̲g̲ p̲h̲ải̲ v̲ào̲ r̲a̲ c̲ác̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ l̲ớn̲ n̲h̲ỏ”, c̲h̲ị R̲ân̲g̲ n̲ói̲.

Cô bé 6 năm tự kỉ, năm thứ 7 trở thành nhà vô địch: Hành trình đầy nước mắt của mẹ - Ảnh 1.

C̲ô b̲é 6̲ n̲ăm̲ t̲ự k̲ỉ, n̲ăm̲ t̲h̲ứ 7̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ n̲h̲à v̲ô địc̲h̲: H̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ đầy̲ n̲ước̲ m̲ắt̲ c̲ủa̲ m̲ẹ – Ản̲h̲ 1̲.
B̲é Án̲h̲ D̲ươn̲g̲ v̲à b̲a̲

T̲ừn̲g̲ l̲à m̲ột̲ t̲h̲ạc̲ s̲ĩ v̲ề h̲ôn̲ n̲h̲ân̲ – g̲i̲a̲ đìn̲h̲, c̲h̲ị R̲ân̲g̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ t̲ừ b̲ỏ s̲ự n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲u̲ốt̲ 1̲5̲ n̲ăm̲ r̲òn̲g̲ để t̲o̲àn̲ t̲âm̲ t̲o̲àn̲ ý l̲o̲ c̲h̲o̲ h̲a̲i̲ c̲o̲n̲.

K̲h̲i̲ Án̲h̲ D̲ươn̲g̲ b̲ước̲ v̲ào̲ m̲ẫu̲ g̲i̲áo̲, c̲ô g̲i̲áo̲ đã p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ r̲a̲ n̲h̲ữn̲g̲ đi̲ều̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ c̲ủa̲ e̲m̲. T̲h̲a̲y̲ v̲ì h̲òa̲ n̲h̲ập̲ v̲ới̲ c̲ác̲ b̲ạn̲ c̲ùn̲g̲ l̲ớp̲, D̲ươn̲g̲ s̲ẽ n̲g̲ồi̲ m̲ột̲ g̲óc̲ r̲i̲ên̲g̲, t̲ự c̲h̲ơi̲ m̲ột̲ m̲ìn̲h̲. C̲ó n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲, c̲h̲ị R̲ân̲g̲ đón̲ c̲o̲n̲ t̲h̲ấy̲ D̲ươn̲g̲ m̲u̲ốn̲ n̲án̲ ở l̲ại̲ l̲ớp̲ để c̲h̲ơi̲ đồ c̲h̲ơi̲ r̲i̲ên̲g̲. N̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ c̲o̲n̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ t̲ự k̲ỉ, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ị R̲ân̲g̲ đã v̲ô c̲ùn̲g̲ l̲o̲ l̲ắn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲àn̲g̲ m̲u̲ốn̲ d̲àn̲h̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ h̲ơn̲ để y̲êu̲ t̲h̲ươn̲g̲, c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ v̲à l̲o̲ l̲ắn̲g̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲.

Cô bé 6 năm tự kỉ, năm thứ 7 trở thành nhà vô địch: Hành trình đầy nước mắt của mẹ - Ảnh 2.

C̲ô b̲é 6̲ n̲ăm̲ t̲ự k̲ỉ, n̲ăm̲ t̲h̲ứ 7̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ n̲h̲à v̲ô địc̲h̲: H̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ đầy̲ n̲ước̲ m̲ắt̲ c̲ủa̲ m̲ẹ – Ản̲h̲ 2̲.
B̲é Án̲h̲ D̲ươn̲g̲

N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ m̲ới̲ b̲ước̲ v̲ào̲ l̲ớp̲ 1̲, v̲i̲ệc̲ v̲i̲ết̲ c̲h̲ữ v̲ới̲ Án̲h̲ D̲ươn̲g̲ l̲à v̲ô c̲ùn̲g̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲. C̲ô b̲é k̲h̲óc̲ n̲h̲i̲ều̲ k̲h̲i̲ h̲ọc̲ c̲ác̲h̲ n̲h̲ớ m̲ặt̲ c̲h̲ữ, n̲ắn̲ n̲ót̲ v̲i̲ết̲ t̲ừn̲g̲ d̲òn̲g̲ t̲r̲ên̲ t̲r̲a̲n̲g̲ g̲i̲ấy̲ t̲r̲ắn̲g̲. T̲h̲ươn̲g̲ c̲o̲n̲, c̲h̲ị R̲ân̲g̲ n̲h̲ẫn̲ n̲ại̲ n̲g̲ồi̲ c̲ạn̲h̲, độn̲g̲ v̲i̲ên̲ n̲h̲ưn̲g̲ m̲ọi̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ v̲ẫn̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲ến̲ t̲r̲i̲ển̲.

D̲ươn̲g̲ được̲ b̲ố m̲ẹ đưa̲ đến̲ c̲ác̲ b̲u̲ổi̲ v̲u̲i̲ c̲h̲ơi̲, l̲i̲ên̲ h̲o̲a̲n̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲ô b̲é v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ể b̲ước̲ r̲a̲ được̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ r̲i̲ên̲g̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲.

M̲ùa̲ d̲ịc̲h̲ C̲o̲v̲i̲d̲-1̲9̲, c̲ả g̲i̲a̲ đìn̲h̲ p̲h̲ải̲ ở n̲h̲à, b̲ố m̲ẹ b̲èn̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ t̲h̲e̲o̲ p̲h̲ươn̲g̲ p̲h̲áp̲ 5̲ p̲h̲út̲ t̲h̲u̲ộc̲ b̲ài̲. T̲ại̲ đây̲, D̲ươn̲g̲ s̲ẽ t̲ự v̲ẽ s̲ơ đồ m̲i̲n̲d̲m̲a̲p̲ để h̲ọc̲. T̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ đầu̲, m̲ọi̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ đã d̲i̲ễn̲ r̲a̲ v̲ô c̲ùn̲g̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲. C̲ô b̲é k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ q̲u̲á 2̲0̲ p̲h̲út̲, t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ k̲h̲óc̲ k̲h̲i̲ p̲h̲ải̲ n̲ói̲ t̲r̲ước̲ ốn̲g̲ k̲ín̲h̲.

Cô bé 6 năm tự kỉ, năm thứ 7 trở thành nhà vô địch: Hành trình đầy nước mắt của mẹ - Ảnh 3.

C̲ô b̲é 6̲ n̲ăm̲ t̲ự k̲ỉ, n̲ăm̲ t̲h̲ứ 7̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ n̲h̲à v̲ô địc̲h̲: H̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ đầy̲ n̲ước̲ m̲ắt̲ c̲ủa̲ m̲ẹ – Ản̲h̲ 3̲.
G̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ị R̲ân̲g̲

“T̲ôi̲ n̲ói̲ v̲ới̲ D̲ươn̲g̲ r̲ằn̲g̲, c̲u̲ộc̲ đời̲ c̲o̲n̲ n̲g̲ười̲ c̲ó r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲ột̲ m̲ốc̲. C̲o̲n̲ đến̲ v̲ới̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ n̲ày̲ l̲à m̲ột̲ đi̲ều̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲, c̲o̲n̲ s̲i̲n̲h̲ r̲a̲ l̲à để c̲h̲i̲n̲h̲ p̲h̲ục̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ử t̲h̲ác̲h̲. Đừn̲g̲ b̲ỏ c̲u̲ộc̲, c̲o̲n̲ n̲h̲é! V̲à r̲ồi̲, c̲o̲n̲ b̲é n̲h̲ẫn̲ n̲ại̲ h̲ơn̲. N̲ó s̲án̲g̲ t̲ạo̲, v̲ẽ r̲ất̲ đẹp̲, n̲h̲ữn̲g̲ b̲ức̲ t̲r̲a̲n̲h̲ m̲i̲n̲d̲m̲a̲p̲ t̲i̲ến̲ b̲ộ q̲u̲a̲ t̲ừn̲g̲ t̲u̲ần̲ k̲h̲i̲ến̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ôi̲ v̲u̲i̲ l̲ắm̲”, c̲h̲ị R̲ân̲g̲ t̲âm̲ s̲ự.

D̲ươn̲g̲ d̲ạy̲ c̲h̲o̲ t̲ôi̲ n̲h̲i̲ều̲ đi̲ều̲
N̲g̲a̲y̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ g̲i̲ải̲ t̲h̲ưởn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲u̲ộc̲ t̲h̲i̲ v̲ẽ m̲i̲n̲d̲m̲a̲p̲, Án̲h̲ D̲ươn̲g̲ đã c̲h̲ạy̲ v̲ề p̲h̲ía̲ b̲ố m̲ẹ, r̲e̲o̲ v̲u̲i̲: “C̲o̲n̲ đã l̲àm̲ được̲ r̲ồi̲”. T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲o̲ản̲h̲ k̲h̲ắc̲ đó, n̲ước̲ m̲ắt̲ c̲ứ r̲ơi̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ừn̲g̲ t̲r̲ên̲ đôi̲ g̲ò m̲á c̲ủa̲ c̲h̲ị R̲ân̲g̲.

“B̲ạn̲ b̲i̲ết̲ k̲h̲ôn̲g̲, c̲h̲ín̲h̲ D̲ươn̲g̲ l̲à n̲g̲ười̲ d̲ạy̲ c̲h̲o̲ t̲ôi̲ c̲ác̲h̲ l̲àm̲ m̲ẹ. M̲ỗi̲ n̲g̲ày̲ đồn̲g̲ h̲àn̲h̲ c̲ùn̲g̲ c̲o̲n̲, D̲ươn̲g̲ c̲h̲o̲ t̲ôi̲ n̲h̲ữn̲g̲ b̲ài̲ h̲ọc̲ q̲u̲ý b̲áu̲ v̲ề l̲òn̲g̲ k̲i̲ên̲ t̲r̲ì, s̲ự n̲h̲ẫn̲ n̲ại̲ v̲à t̲ìn̲h̲ y̲êu̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲ô b̲ờ. Đến̲ t̲ận̲ b̲ây̲ g̲i̲ờ, t̲ôi̲ c̲h̲ưa̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ h̲ối̲ h̲ận̲ v̲ì t̲ừ b̲ỏ s̲ự n̲g̲h̲i̲ệp̲ để c̲h̲ăm̲ s̲óc̲, l̲o̲ l̲ắn̲g̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲”, c̲h̲ị R̲ân̲g̲ n̲ói̲.

Cô bé 6 năm tự kỉ, năm thứ 7 trở thành nhà vô địch: Hành trình đầy nước mắt của mẹ - Ảnh 4.

C̲ô b̲é 6̲ n̲ăm̲ t̲ự k̲ỉ, n̲ăm̲ t̲h̲ứ 7̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ n̲h̲à v̲ô địc̲h̲: H̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ đầy̲ n̲ước̲ m̲ắt̲ c̲ủa̲ m̲ẹ – Ản̲h̲ 4̲.
B̲ức̲ v̲ẽ m̲i̲n̲d̲m̲a̲p̲ c̲ủa̲ Án̲h̲ D̲ươn̲g̲

Để c̲o̲n̲ m̲ở l̲òn̲g̲ v̲à c̲ó t̲h̲ể k̲h̲ám̲ p̲h̲á t̲h̲ế g̲i̲ới̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ h̲ơn̲, m̲ỗi̲ n̲g̲ày̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ị R̲ân̲g̲ đều̲ k̲i̲ên̲ n̲h̲ẫn̲ đọc̲ s̲ác̲h̲ c̲h̲o̲ Án̲h̲ D̲ươn̲g̲. C̲ô b̲é b̲ắt̲ đầu̲ b̲ước̲ v̲ào̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲, t̲ò m̲ò v̲ề n̲h̲ữn̲g̲ g̲ì x̲ảy̲ r̲a̲ q̲u̲a̲n̲h̲ m̲ìn̲h̲ v̲à t̲r̲ở n̲ên̲ d̲ạn̲ d̲ĩ h̲ơn̲, k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ n̲h̲út̲ n̲h̲át̲ n̲h̲ư t̲r̲ước̲.

“T̲ôi̲ c̲òn̲ n̲h̲ớ l̲úc̲ D̲ươn̲g̲ t̲ập̲ v̲ẽ để đi̲ t̲h̲i̲, 4̲-5̲ t̲u̲ần̲ đầu̲ m̲ọi̲ t̲h̲ứ r̲ất̲ n̲ản̲. B̲a̲ c̲h̲áu̲ l̲à n̲g̲ồi̲ b̲ên̲ c̲ạn̲h̲, k̲i̲ên̲ n̲h̲ẫn̲ độn̲g̲ v̲i̲ên̲: C̲o̲n̲ v̲ẽ n̲ét̲ n̲ày̲ đẹp̲ n̲è, c̲o̲n̲ g̲i̲ỏi̲ l̲ắm̲! M̲ấy̲ l̲ần̲ c̲h̲áu̲ k̲h̲óc̲, k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể m̲ấp̲ m̲áy̲ t̲h̲àn̲h̲ c̲âu̲: C̲h̲ào̲ c̲ác̲ b̲ạn̲, t̲ôi̲ l̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ M̲a̲i̲ Án̲h̲ D̲ươn̲g̲… T̲ôi̲ l̲ại̲ k̲ể v̲ề c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ đạp̲. T̲ôi̲ n̲ói̲ r̲ằn̲g̲, c̲ó p̲h̲ải̲ k̲h̲i̲ c̲o̲n̲ m̲ới̲ b̲i̲ết̲ c̲h̲ạy̲ x̲e̲, m̲ọi̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ đều̲ r̲ất̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ k̲h̲ôn̲g̲? C̲o̲n̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể g̲i̲ữ t̲h̲ăn̲g̲ b̲ằn̲g̲, k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ c̲h̲ún̲g̲, c̲ó l̲úc̲ c̲o̲n̲ n̲g̲h̲ĩ r̲ằn̲g̲ m̲ìn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể l̲àm̲ được̲, đún̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲? N̲h̲ưn̲g̲ b̲ây̲ g̲i̲ờ, c̲o̲n̲ đã c̲ó t̲h̲ể c̲h̲ạy̲ x̲e̲ được̲. V̲i̲ệc̲ t̲ập̲ v̲ẽ m̲i̲n̲d̲m̲a̲p̲ v̲à q̲u̲a̲y̲ v̲i̲d̲e̲o̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư t̲h̲ế”, c̲h̲ị R̲ân̲g̲ n̲ói̲.

M̲ón̲ q̲u̲à q̲u̲ý g̲i̲á n̲h̲ất̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị R̲ân̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ l̲à t̲ấm̲ h̲u̲y̲ c̲h̲ươn̲g̲ m̲à c̲o̲n̲ n̲h̲ận̲ được̲, m̲à đó c̲òn̲ l̲à s̲ự t̲i̲ến̲ b̲ộ c̲ủa̲ c̲o̲n̲. Án̲h̲ D̲ươn̲g̲ d̲ạn̲ d̲ĩ h̲ơn̲, t̲a̲y̲ c̲ứn̲g̲ c̲áp̲ h̲ơn̲ t̲ừn̲g̲ n̲g̲ày̲. T̲h̲ấy̲ c̲o̲n̲ v̲u̲i̲ đùa̲, h̲o̲ạt̲ b̲át̲, l̲òn̲g̲ c̲h̲ị R̲ân̲g̲ n̲g̲ập̲ t̲r̲àn̲ n̲i̲ềm̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲.

“C̲ó l̲ẽ, t̲ấm̲ h̲u̲y̲ c̲h̲ươn̲g̲ r̲ực̲ r̲ỡ n̲h̲ất̲ đó c̲h̲ín̲h̲ l̲à s̲ự n̲ỗ l̲ực̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ừn̲g̲ n̲g̲h̲ỉ”, c̲h̲ị R̲ân̲g̲ m̲ỉm̲ c̲ười̲, n̲ói̲.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.