B̲án̲ n̲h̲à c̲h̲ữa̲ b̲ện̲h̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ d̲âu̲, v̲ừa̲ k̲h̲ỏi̲ l̲ại̲ t̲h̲e̲o̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲, b̲ố m̲ẹ c̲h̲ồn̲g̲ l̲âm̲ c̲ản̲h̲ b̲i̲ đát̲

C̲h̲ú T̲ư b̲án̲ c̲ăn̲ n̲h̲à t̲íc̲h̲ g̲óp̲ b̲a̲o̲ n̲ăm̲ m̲ới̲ c̲ó được̲ để c̲h̲ữa̲ b̲ện̲h̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ d̲âu̲ m̲à k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ờ, c̲h̲ị t̲a̲ l̲ại̲ l̲à n̲g̲ười̲ b̲ạc̲ t̲ìn̲h̲ b̲ạc̲ n̲g̲h̲ĩa̲ n̲h̲ư t̲h̲ế.
B̲án̲ n̲h̲à c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ d̲âu̲ m̲ổ t̲i̲m̲
G̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ú T̲ư g̲ồm̲ c̲ó 6̲ n̲g̲ười̲ (c̲h̲ú T̲ư, v̲ợ c̲h̲ú T̲ư, c̲o̲n̲ g̲ái̲, 1̲ c̲h̲áu̲ n̲ội̲ v̲à 2̲ c̲h̲áu̲ n̲g̲o̲ại̲) s̲ốn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ c̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲r̲ọ n̲h̲ỏ ở T̲P̲. H̲C̲M̲. C̲h̲ú T̲ư l̲àm̲ p̲h̲ụ h̲ồ, l̲à l̲a̲o̲ độn̲g̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à. V̲ợ c̲ủa̲ c̲h̲ú s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ y̲ếu̲, b̲ị n̲h̲i̲ều̲ b̲ện̲h̲: Đa̲u̲ k̲h̲ớp̲, t̲i̲ểu̲ đườn̲g̲, t̲i̲m̲ m̲ạc̲h̲,… n̲ên̲ m̲ất̲ s̲ức̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲. C̲o̲n̲ g̲ái̲ c̲h̲ú b̲ị đa̲u̲ d̲ạ d̲ày̲ n̲ặn̲g̲, h̲i̲ện̲ c̲h̲ưa̲ c̲ó c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲. C̲h̲áu̲ n̲g̲o̲ại̲ 1̲0̲ t̲u̲ổi̲ b̲ị b̲ện̲h̲ t̲h̲ận̲ b̲ẩm̲ s̲i̲n̲h̲, k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲i̲ền̲ c̲h̲ữa̲, t̲i̲ền̲ đi̲ h̲ọc̲. C̲h̲áu̲ n̲ội̲ 1̲4̲ t̲u̲ổi̲, b̲ị t̲ự k̲ỷ.

V̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ú T̲ư t̲r̲ước̲ đây̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó m̲ột̲ c̲ăn̲ n̲h̲à n̲h̲ỏ. D̲ù c̲h̲ỉ l̲à c̲ăn̲ n̲h̲à l̲á d̲ựn̲g̲ t̲r̲ên̲ m̲ột̲ m̲ản̲h̲ đất̲ n̲h̲ưn̲g̲ đó c̲ũn̲g̲ l̲à t̲ài̲ s̲ản̲ m̲à h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ú c̲ố g̲ắn̲g̲ l̲àm̲ l̲ụn̲g̲, t̲íc̲h̲ g̲óp̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲òn̲g̲ 1̲0̲ n̲ăm̲ t̲r̲ời̲ m̲ới̲ c̲ó được̲. T̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲ v̲ì t̲h̲ươn̲g̲ n̲g̲ười̲ m̲à c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ú p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ c̲ản̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲à k̲h̲i̲ t̲u̲ổi̲ đã x̲ế c̲h̲i̲ều̲.

Bán nhà chữa bệnh cho con dâu, vừa khỏi lại theo người khác, bố mẹ chồng lâm cảnh bi đát - Ảnh 1.

B̲án̲ n̲h̲à c̲h̲ữa̲ b̲ện̲h̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ d̲âu̲, v̲ừa̲ k̲h̲ỏi̲ l̲ại̲ t̲h̲e̲o̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲, b̲ố m̲ẹ c̲h̲ồn̲g̲ l̲âm̲ c̲ản̲h̲ b̲i̲ đát̲ – Ản̲h̲ 1̲.
C̲h̲ú T̲ư v̲ẫn̲ c̲òn̲ b̲ần̲ t̲h̲ần̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ắc̲ l̲ại̲ c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ b̲u̲ồn̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲.

T̲h̲e̲o̲ l̲ời̲ k̲ể c̲ủa̲ c̲h̲ú T̲ư, c̲ác̲h̲ đây̲ h̲ơn̲ 1̲0̲ n̲ăm̲, k̲h̲i̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ủa̲ c̲h̲ú T̲ư t̲r̲ưởn̲g̲ t̲h̲àn̲h̲, c̲ó k̲ết̲ h̲ôn̲ v̲ới̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ t̲ên̲ l̲à D̲.T̲.M̲. C̲h̲ị M̲. q̲u̲ê ở C̲ần̲ T̲h̲ơ, v̲ề n̲h̲à c̲h̲ú T̲ư l̲àm̲ d̲âu̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó c̲ưới̲ h̲ỏi̲, c̲h̲ỉ đăn̲g̲ k̲ý k̲ết̲ h̲ôn̲. C̲h̲ị b̲ị b̲ện̲h̲ t̲i̲m̲ b̲ẩm̲ s̲i̲n̲h̲, p̲h̲ải̲ m̲ổ h̲ết̲ h̲ơn̲ 1̲0̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲. T̲h̲ươn̲g̲ v̲à c̲o̲i̲ c̲o̲n̲ d̲âu̲ n̲h̲ư c̲o̲n̲ g̲ái̲, l̲ại̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲u̲ốn̲ c̲o̲n̲ m̲ìn̲h̲ m̲ất̲ v̲ợ, c̲h̲áu̲ m̲ìn̲h̲ m̲ất̲ m̲ẹ, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ú T̲ư đã b̲án̲ đi̲ c̲ăn̲ n̲h̲à được̲ 8̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲ để c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ d̲âu̲ m̲ổ t̲i̲m̲.

N̲h̲ờ t̲h̲êm̲ s̲ự h̲ỗ t̲r̲ợ c̲ủa̲ c̲ác̲ m̲ạn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ q̲u̲ân̲, c̲h̲ị M̲. đã được̲ m̲ổ v̲à k̲h̲ỏi̲ b̲ện̲h̲. S̲a̲u̲ đó, c̲h̲ị t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ b̲ị t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲ãy̲ c̲h̲ân̲, p̲h̲ải̲ m̲ổ. G̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ú T̲ư l̲ại̲ l̲o̲ v̲a̲y̲ l̲ãi̲ để c̲h̲ữa̲ b̲ện̲h̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ d̲âu̲. Đến̲ b̲ây̲ g̲i̲ờ h̲ọ v̲ẫn̲ c̲òn̲ n̲ợ 3̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ c̲h̲ưa̲ t̲r̲ả h̲ết̲.

C̲ứ t̲ưởn̲g̲, c̲h̲ị M̲. được̲ b̲ố m̲ẹ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ứu̲ m̲ạn̲g̲ t̲h̲ì p̲h̲ải̲ b̲i̲ết̲ ơn̲ h̲ọ s̲u̲ốt̲ đời̲. N̲h̲ưn̲g̲ c̲ó a̲i̲ n̲g̲ờ được̲, n̲g̲ười̲ đàn̲ b̲à đó v̲ừa̲ k̲h̲ỏi̲ b̲ện̲h̲ đã b̲ỏ c̲h̲ồn̲g̲, b̲ỏ c̲o̲n̲ đi̲ t̲h̲e̲o̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ k̲h̲ác̲. C̲h̲ị đi̲ l̲úc̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ l̲à b̲é K̲h̲ôi̲ m̲ới̲ được̲ 4̲ t̲u̲ổi̲, n̲a̲y̲ b̲é đã 1̲4̲ t̲u̲ổi̲ m̲à k̲h̲ôn̲g̲ m̲ột̲ l̲ời̲ h̲ỏi̲ t̲h̲ăm̲.

Bán nhà chữa bệnh cho con dâu, vừa khỏi lại theo người khác, bố mẹ chồng lâm cảnh bi đát - Ảnh 2.

B̲án̲ n̲h̲à c̲h̲ữa̲ b̲ện̲h̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ d̲âu̲, v̲ừa̲ k̲h̲ỏi̲ l̲ại̲ t̲h̲e̲o̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲, b̲ố m̲ẹ c̲h̲ồn̲g̲ l̲âm̲ c̲ản̲h̲ b̲i̲ đát̲ – Ản̲h̲ 2̲.
C̲h̲ú v̲ẫn̲ g̲i̲ữ n̲h̲ữn̲g̲ g̲i̲ấy̲ t̲ờ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲i̲ệc̲ m̲ổ t̲i̲m̲ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ d̲âu̲.

G̲i̲a̲ đìn̲h̲ 6̲ m̲i̲ện̲g̲ ăn̲ t̲r̲ôn̲g̲ c̲h̲ờ v̲ào̲ đồn̲g̲ l̲ươn̲g̲ ít̲ ỏi̲
B̲ỗn̲g̲ c̲h̲ốc̲ t̲r̲ắn̲g̲ t̲a̲y̲, l̲ại̲ q̲u̲á đa̲u̲ đớn̲ t̲r̲ước̲ s̲ự b̲ạc̲ b̲ẽo̲ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ d̲âu̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ú T̲ư u̲ốn̲g̲ t̲h̲u̲ốc̲ n̲g̲ủ t̲ự v̲ẫn̲, m̲a̲y̲ m̲ắn̲ được̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ c̲ứu̲ s̲ốn̲g̲. S̲a̲u̲ b̲i̲ến̲ c̲ố, v̲ài̲ n̲ăm̲ s̲a̲u̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ l̲ớn̲ c̲ủa̲ c̲h̲ú T̲ư c̲ũn̲g̲ l̲ập̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ m̲ới̲, b̲é K̲h̲ôi̲ s̲ốn̲g̲ c̲ùn̲g̲ ôn̲g̲ b̲à n̲ội̲.

C̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ c̲h̲ú T̲ư đi̲ l̲àm̲ c̲h̲ỉ đủ l̲o̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ r̲i̲ên̲g̲, t̲h̲ỉn̲h̲ t̲h̲o̲ản̲g̲ g̲ửi̲ ôn̲g̲ b̲à đôi̲ c̲h̲út̲ để l̲o̲ c̲h̲o̲ K̲h̲ôi̲. T̲h̲i̲ếu̲ t̲h̲ốn̲ t̲ìn̲h̲ c̲ảm̲ c̲ủa̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ, K̲h̲ôi̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ n̲h̲ư t̲ự k̲ỷ.

C̲h̲u̲y̲ện̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ đã v̲ậy̲, c̲o̲n̲ g̲ái̲ c̲h̲ú T̲ư k̲ết̲ h̲ôn̲ v̲à c̲ó 2̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲, c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ỗi̲ b̲u̲ồn̲ n̲ên̲ đã m̲a̲n̲g̲ 2̲ c̲o̲n̲ v̲ề s̲ốn̲g̲ c̲ùn̲g̲ b̲ố m̲ẹ r̲u̲ột̲.

Bán nhà chữa bệnh cho con dâu, vừa khỏi lại theo người khác, bố mẹ chồng lâm cảnh bi đát - Ảnh 3.

B̲án̲ n̲h̲à c̲h̲ữa̲ b̲ện̲h̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ d̲âu̲, v̲ừa̲ k̲h̲ỏi̲ l̲ại̲ t̲h̲e̲o̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲, b̲ố m̲ẹ c̲h̲ồn̲g̲ l̲âm̲ c̲ản̲h̲ b̲i̲ đát̲ – Ản̲h̲ 3̲.
V̲ợ c̲h̲ú T̲ư r̲ơi̲ n̲ước̲ m̲ắt̲ k̲h̲i̲ n̲ói̲ v̲ề h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲.

B̲án̲ n̲h̲à c̲h̲ữa̲ b̲ện̲h̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ d̲âu̲, v̲ừa̲ k̲h̲ỏi̲ l̲ại̲ t̲h̲e̲o̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲, b̲ố m̲ẹ c̲h̲ồn̲g̲ l̲âm̲ c̲ản̲h̲ b̲i̲ đát̲ – Ản̲h̲ 4̲.
B̲é K̲h̲ôi̲ (áo̲ t̲r̲ắn̲g̲) n̲ăm̲ n̲a̲y̲ 1̲4̲ t̲u̲ổi̲ n̲h̲ưn̲g̲ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ y̲ếu̲, b̲ị t̲ự k̲ỷ. M̲ẹ K̲h̲ôi̲ b̲ỏ đi̲ 1̲0̲ n̲ăm̲ n̲a̲y̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲ột̲ l̲ời̲ h̲ỏi̲ h̲a̲n̲ c̲o̲n̲.

G̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ú T̲ư c̲h̲u̲y̲ển̲ l̲ên̲ T̲P̲. H̲C̲M̲ t̲h̲u̲ê n̲h̲à t̲r̲ọ ở. H̲àn̲g̲ n̲g̲ày̲, b̲ằn̲g̲ ấy̲ c̲o̲n̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ỉ t̲r̲ôn̲g̲ v̲ào̲ t̲h̲u̲ n̲h̲ập̲ t̲ừ v̲i̲ệc̲ l̲àm̲ p̲h̲ụ h̲ồ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ đã g̲ần̲ 6̲0̲ t̲u̲ổi̲. T̲h̲ươn̲g̲ ôn̲g̲ v̲ất̲ v̲ả, K̲h̲ôi̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ đi̲ l̲àm̲ p̲h̲ụ h̲ồ g̲i̲úp̲ đỡ g̲i̲a̲ đìn̲h̲. C̲òn̲ n̲h̲ỏ t̲u̲ổi̲, s̲ức̲ y̲ếu̲ l̲ại̲ c̲ó b̲ện̲h̲ n̲ên̲ K̲h̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲àm̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲, t̲h̲u̲ n̲h̲ập̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ẳn̲g̲ đán̲g̲ l̲à b̲a̲o̲.

L̲àm̲ p̲h̲ụ h̲ồ t̲ừ s̲án̲g̲ đến̲ c̲h̲i̲ều̲ t̲ối̲, c̲h̲ú T̲ư được̲ t̲r̲ả 3̲5̲0̲.0̲0̲0̲ đồn̲g̲/n̲g̲ày̲, n̲g̲h̲ỉ C̲h̲ủ n̲h̲ật̲. N̲h̲ưn̲g̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ k̲h̲ôn̲g̲ ổn̲ địn̲h̲, c̲òn̲ p̲h̲ụ t̲h̲u̲ộc̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ n̲ắn̲g̲, n̲g̲ày̲ m̲ưa̲, r̲ồi̲ k̲h̲i̲ h̲ết̲ c̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲, c̲h̲ú l̲ại̲ p̲h̲ải̲ n̲g̲h̲ỉ ở n̲h̲à, c̲h̲ờ t̲ìm̲ được̲ c̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ k̲h̲ác̲.

Bán nhà chữa bệnh cho con dâu, vừa khỏi lại theo người khác, bố mẹ chồng lâm cảnh bi đát - Ảnh 4.

Bán nhà chữa bệnh cho con dâu, vừa khỏi lại theo người khác, bố mẹ chồng lâm cảnh bi đát - Ảnh 5.

B̲án̲ n̲h̲à c̲h̲ữa̲ b̲ện̲h̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ d̲âu̲, v̲ừa̲ k̲h̲ỏi̲ l̲ại̲ t̲h̲e̲o̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲, b̲ố m̲ẹ c̲h̲ồn̲g̲ l̲âm̲ c̲ản̲h̲ b̲i̲ đát̲ – Ản̲h̲ 5̲.
C̲h̲ú T̲ư c̲òn̲ c̲ưu̲ m̲a̲n̲g̲ c̲ả c̲o̲n̲ g̲ái̲ v̲à 2̲ c̲h̲áu̲ n̲g̲o̲ại̲.

T̲h̲u̲ n̲h̲ập̲ ít̲ ỏi̲ m̲à b̲a̲o̲ n̲h̲i̲êu̲ t̲h̲ứ p̲h̲ải̲ c̲h̲i̲ t̲i̲êu̲, n̲ào̲ l̲à t̲i̲ền̲ t̲h̲u̲ốc̲ t̲h̲a̲n̲g̲, t̲i̲ền̲ ăn̲ u̲ốn̲g̲, t̲h̲u̲ê n̲h̲à, đi̲ện̲ n̲ước̲. N̲g̲ày̲ t̲h̲ườn̲g̲ t̲h̲ì c̲ả n̲h̲à c̲òn̲ c̲ó m̲i̲ến̲g̲ t̲h̲ịt̲, c̲o̲n̲ c̲á m̲à ăn̲, c̲h̲ứ c̲u̲ối̲ t̲u̲ần̲, 6̲ n̲g̲ười̲ ăn̲ c̲ơm̲ t̲r̲ắn̲g̲ t̲r̲ộn̲ n̲ước̲ t̲ươn̲g̲ q̲u̲a̲ n̲g̲ày̲. A̲i̲ c̲h̲o̲ được̲ m̲ớ r̲a̲u̲ t̲h̲ì t̲h̲êm̲ v̲ào̲ m̲âm̲ c̲ơm̲ c̲h̲o̲ đầy̲ đặn̲.

H̲i̲ểu̲ được̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ v̲ới̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ên̲ c̲h̲ú T̲ư l̲u̲ôn̲ p̲h̲ải̲ g̲ắn̲g̲ g̲ượn̲g̲, d̲ù c̲ó ốm̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ d̲ám̲ n̲g̲h̲ỉ. B̲ởi̲ c̲h̲ú b̲i̲ết̲, m̲ột̲ n̲g̲ày̲ m̲ìn̲h̲ n̲g̲h̲ỉ l̲à k̲éo̲ t̲h̲e̲o̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ đói̲. N̲h̲ắc̲ đến̲ n̲h̲ữn̲g̲ m̲o̲n̲g̲ m̲u̲ốn̲ c̲ủa̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲, c̲h̲ứ T̲ư c̲h̲ỉ m̲o̲n̲g̲ c̲ả g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ó s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲. C̲h̲ú m̲o̲n̲g̲ c̲ó t̲h̲ể t̲ìm̲ được̲ m̲ột̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ ổn̲ địn̲h̲, c̲ó n̲g̲u̲ồn̲ t̲h̲u̲ n̲h̲ập̲ n̲u̲ôi̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, c̲h̲o̲ c̲h̲áu̲ được̲ c̲h̲ữa̲ b̲ện̲h̲, được̲ đi̲ h̲ọc̲ l̲à c̲h̲ú m̲ừn̲g̲ l̲ắm̲ r̲ồi̲.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.