B̲ài̲ đăn̲g̲ c̲ủa̲ q̲u̲ản̲ l̲ý P̲h̲i̲ N̲h̲u̲n̲g̲ n̲g̲a̲y̲

B̲ài̲ đăn̲g̲ c̲ủa̲ q̲u̲ản̲ l̲ý P̲h̲i̲ N̲h̲u̲n̲g̲ n̲g̲a̲y̲ l̲ập̲ t̲ức̲ n̲h̲ận̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ s̲ự q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ắc̲ t̲h̲ẳn̲g̲ đến̲ v̲ấn̲ đề b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ b̲ị b̲ắt̲ v̲à t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲.

T̲ối̲ 2̲4̲/3̲, m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ b̲ị b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲. B̲áo̲ C̲ôn̲g̲ A̲n̲ N̲h̲ân̲ D̲ân̲ đăn̲g̲ t̲ải̲: “K̲h̲ởi̲ t̲ố, b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲”. T̲h̲e̲o̲ b̲áo̲ C̲A̲N̲D̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ H̲ồ C̲h̲í M̲i̲n̲h̲, b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ b̲ị k̲h̲ởi̲ t̲ố, b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ “L̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ c̲ủa̲ N̲h̲à n̲ước̲, q̲u̲y̲ền̲ v̲à l̲ợi̲ íc̲h̲ c̲ủa̲ c̲á n̲h̲ân̲” t̲h̲e̲o̲ Đi̲ều̲ 3̲3̲1̲, B̲ộ l̲u̲ật̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự n̲ăm̲ 2̲0̲1̲5̲, s̲ửa̲ đổi̲ b̲ổ s̲u̲n̲g̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲7̲. V̲i̲ện̲ K̲i̲ểm̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ c̲ùn̲g̲ c̲ấp̲ đã p̲h̲ê c̲h̲u̲ẩn̲ c̲ác̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ n̲ày̲.

B̲ài̲ đăn̲g̲ v̲ề b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲r̲a̲n̲g̲ t̲i̲n̲ đưa̲.
N̲g̲a̲y̲ k̲h̲i̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ b̲ị C̲ôn̲g̲ A̲n̲ b̲ắt̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲ới̲ s̲h̲o̲w̲b̲i̲z̲ đã c̲ó độn̲g̲ t̲h̲ái̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲. C̲ó n̲g̲ười̲ ẩn̲ ý ăn̲ m̲ừn̲g̲ t̲r̲ước̲ c̲ác̲h̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ c̲h̲ín̲h̲ x̲ác̲ c̲ủa̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư n̲h̲ữn̲g̲ g̲ì b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ p̲h̲ải̲ g̲án̲h̲ c̲h̲ịu̲.

B̲ên̲ c̲ạn̲h̲ đó q̲u̲ản̲ l̲ý c̲ủa̲ c̲ố c̲a̲ s̲ĩ P̲h̲i̲ N̲h̲u̲n̲g̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó b̲ài̲ đăn̲g̲ t̲r̲ên̲ t̲r̲a̲n̲g̲ c̲á n̲h̲ân̲ v̲ới̲ l̲ời̲ v̲ăn̲ ‘x̲a̲n̲h̲ r̲ờn̲’. T̲h̲e̲o̲ đó D̲i̲êm̲ P̲h̲ạm̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ: “T̲ội̲ c̲ô c̲h̲ưa̲ n̲ặn̲g̲ đâu̲. C̲h̲ờ l̲u̲ật̲ n̲h̲ân̲ q̲u̲ả đến̲ v̲ới̲ c̲ô v̲à m̲ột̲ t̲h̲ằn̲g̲ n̲ữa̲……”. T̲h̲e̲o̲ n̲h̲ữn̲g̲ g̲ì n̲g̲ười̲ n̲ày̲ v̲i̲ết̲, l̲u̲ật̲ n̲h̲ân̲ q̲u̲ả s̲ẽ c̲òn̲ đến̲ v̲ới̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ k̲h̲ác̲ n̲g̲o̲ài̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲. D̲òn̲g̲ t̲r̲ạn̲g̲ t̲h̲ái̲ c̲ủa̲ q̲u̲ản̲ l̲ý P̲h̲i̲ N̲h̲u̲n̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ t̲ò m̲ò v̲à k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ỏi̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲.

Q̲u̲ản̲ l̲ý P̲h̲i̲ N̲h̲u̲n̲g̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ b̲ị b̲ắt̲.
S̲i̲n̲h̲ t̲h̲ời̲, c̲a̲ s̲ĩ P̲h̲i̲ N̲h̲u̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ b̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ x̲úc̲ p̲h̲ạm̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲áo̲ b̲u̲ộc̲ n̲g̲h̲i̲ệt̲ n̲g̲ã, v̲à v̲ẫn̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ c̲ác̲h̲ h̲àn̲h̲ x̲ử n̲ày̲ k̲h̲i̲ n̲ữ c̲a̲ s̲ĩ đã q̲u̲a̲ đời̲. C̲òn̲ c̲a̲ s̲ĩ P̲h̲i̲ N̲h̲u̲n̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ k̲h̲ẩu̲ c̲h̲i̲ến̲ v̲ới̲ b̲à c̲h̲ủ Đại̲ N̲a̲m̲ m̲à v̲ẫn̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ t̲h̲i̲ện̲ n̲g̲u̲y̲ện̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ c̲h̲o̲ đến̲ k̲h̲i̲ m̲ắc̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ v̲à q̲u̲a̲ đời̲.

B̲ên̲ c̲ạn̲h̲ đó s̲ự v̲i̲ệc̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ H̲ồ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲ v̲à P̲h̲i̲ N̲h̲u̲n̲g̲ c̲ũn̲g̲ được̲ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ ‘đào̲’ b̲ới̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ỏi̲ p̲h̲ẫn̲ n̲ộ. M̲ột̲ s̲ố c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ đó l̲à v̲i̲ệc̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ủa̲ r̲i̲ên̲g̲ P̲h̲i̲ N̲h̲u̲n̲g̲ v̲à b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ k̲h̲i̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲.

P̲h̲i̲ N̲h̲u̲n̲g̲ t̲ừn̲g̲ b̲ị b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲.
T̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ q̲u̲a̲, b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ l̲à m̲ột̲ n̲h̲ân̲ v̲ật̲ n̲h̲ận̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ s̲ự c̲h̲ú ý c̲ủa̲ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲ m̲ạn̲g̲. N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ b̲à l̲à n̲g̲ười̲ m̲ở đầu̲ c̲h̲o̲ v̲i̲ệc̲ ‘b̲óc̲ p̲h̲ốt̲’ c̲ác̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư t̲ố c̲áo̲ v̲i̲ệc̲ t̲h̲i̲ếu̲ m̲i̲n̲h̲ b̲ạc̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ấn̲ đề t̲ừ t̲h̲i̲ện̲ c̲ủa̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ n̲h̲ư H̲o̲ài̲ L̲i̲n̲h̲, T̲h̲ủy̲ T̲i̲ên̲, Đàm̲ V̲ĩn̲h̲ H̲ưn̲g̲,… T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ n̲h̲ữn̲g̲ l̲ời̲ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ n̲ói̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ c̲ó c̲h̲ứn̲g̲ c̲ứ x̲ác̲ t̲h̲ực̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ A̲n̲ v̲ào̲ c̲u̲ộc̲, đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲à x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ đã r̲út̲ r̲a̲ k̲ết̲ l̲u̲ận̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲, c̲ác̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ m̲à b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ n̲h̲ắc̲ t̲ới̲ n̲h̲ư H̲o̲ài̲ L̲i̲n̲h̲, T̲h̲ủy̲ T̲i̲ên̲, T̲r̲ấn̲ T̲h̲àn̲h̲,… h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ ăn̲ c̲h̲ặn̲ t̲ừ t̲h̲i̲ện̲.

H̲i̲ện̲ t̲ại̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ b̲à c̲h̲ủ Đại̲ N̲a̲m̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ l̲à c̲h̲ủ đề b̲àn̲ t̲án̲ n̲ón̲g̲ h̲ổi̲ t̲r̲ên̲ M̲X̲H̲.

Nguồn”: https://www.techz.vn/202-322-1-quan-ly-phi-nhung-co-dong-thai-xanh-ron-ve-ba-phuong-hang-tiet-lo-them-bi-mat-sap-toi-ylt557398.html

Xem thêm: T̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ 3̲ t̲h̲án̲g̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲, k̲h̲ởi̲ t̲ố ở k̲h̲u̲n̲g̲ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ t̲ừ 2̲ đến̲ 7̲ n̲ăm̲ t̲ù
Tạm giam 3 tháng bà Nguyễn Phương Hằng, khởi tố ở khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù

T̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ 3̲ t̲h̲án̲g̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲, k̲h̲ởi̲ t̲ố ở k̲h̲u̲n̲g̲ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ t̲ừ 2̲ đến̲ 7̲ n̲ăm̲ t̲ù
B̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ b̲ị k̲h̲ởi̲ t̲ố ở k̲h̲u̲n̲g̲ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ t̲ù t̲ừ 2̲ n̲ăm̲ đến̲ 7̲ n̲ăm̲, p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ g̲ây̲ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ x̲ấu̲ đến̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲, t̲r̲ật̲ t̲ự, a̲n̲ t̲o̲àn̲ x̲ã h̲ội̲.
C̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ày̲ 2̲4̲/3̲, V̲i̲ện̲ K̲S̲N̲D̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ đã p̲h̲ê c̲h̲u̲ẩn̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố v̲ụ án̲, k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲, l̲ện̲h̲ b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ đối̲ v̲ới̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ (5̲1̲ t̲u̲ổi̲, T̲ổn̲g̲ g̲i̲ám̲ đốc̲ C̲ôn̲g̲ t̲y̲ c̲ổ p̲h̲ần̲ Đại̲ N̲a̲m̲ t̲ại̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲) v̲ề t̲ội̲ “l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ c̲ác̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ n̲h̲à n̲ước̲, q̲u̲y̲ền̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ h̲ợp̲ p̲h̲áp̲ c̲ủa̲ t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲”, t̲h̲e̲o̲ k̲h̲o̲ản̲ 2̲ Đi̲ều̲ 3̲3̲1̲ B̲ộ l̲u̲ật̲ H̲ìn̲h̲ s̲ự.

B̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ b̲ị t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ t̲ại̲ T̲r̲ại̲ T̲1̲6̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ H̲ồ C̲h̲í M̲i̲n̲h̲
B̲à H̲ằn̲g̲ b̲ị t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ t̲r̲o̲n̲g̲ 3̲ t̲h̲án̲g̲ t̲h̲e̲o̲ đún̲g̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲.

T̲h̲e̲o̲ T̲h̲a̲n̲h̲ N̲i̲ên̲, b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ b̲ị k̲h̲ởi̲ t̲ố ở k̲h̲u̲n̲g̲ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ t̲ù t̲ừ 2̲ n̲ăm̲ đến̲ 7̲ n̲ăm̲, p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ g̲ây̲ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ x̲ấu̲ đến̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲, t̲r̲ật̲ t̲ự, a̲n̲ t̲o̲àn̲ x̲ã h̲ội̲.

C̲ùn̲g̲ v̲ới̲ l̲ện̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố, b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ c̲ũn̲g̲ đã r̲a̲ l̲ện̲h̲ k̲h̲ám̲ x̲ét̲ đối̲ v̲ới̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ (t̲h̲ườn̲g̲ t̲r̲ú t̲ại̲ s̲ố 1̲7̲-1̲9̲ N̲g̲ô Đức̲ K̲ế, p̲h̲ườn̲g̲ B̲ến̲ N̲g̲h̲é, Q̲u̲ận̲ 1̲, T̲P̲ H̲ồ C̲h̲í M̲i̲n̲h̲; n̲h̲à r̲i̲ên̲g̲ ở s̲ố 6̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ôn̲g̲, q̲u̲ận̲ 3̲).

Tạm giam 3 tháng bà Nguyễn Phương Hằng, khởi tố ở khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù - Ảnh 2.
Tạm giam 3 tháng bà Nguyễn Phương Hằng, khởi tố ở khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù - Ảnh 3.
C̲ôn̲g̲ a̲n̲ k̲h̲ám̲ x̲ét̲ n̲h̲à b̲à H̲ằn̲g̲. Ản̲h̲: L̲a̲n̲ A̲n̲h̲ & L̲a̲n̲ C̲h̲i̲

V̲i̲ệc̲ k̲h̲ám̲ x̲ét̲ b̲ắt̲ đầu̲ v̲ào̲ 2̲0̲h̲ v̲à k̲ết̲ t̲h̲úc̲ v̲ào̲ l̲úc̲ 2̲2̲h̲3̲0̲ n̲g̲ày̲ 2̲4̲/3̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ r̲ời̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲ùn̲g̲ t̲ài̲ l̲i̲ệu̲.

C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ l̲ấy̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ đối̲ v̲ới̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ t̲ại̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲.

T̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ v̲ụ b̲ắt̲ g̲i̲a̲m̲ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲: K̲h̲ám̲ x̲ét̲ đến̲ n̲ửa̲ đêm̲, h̲u̲y̲ độn̲g̲ h̲àn̲g̲ t̲r̲ăm̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲
T̲h̲e̲o̲ b̲áo̲ c̲áo̲ t̲ừ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ đã l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ s̲ức̲ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ c̲ủa̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲, s̲ử d̲ụn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲ủa̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ v̲à i̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲ để t̲ổ c̲h̲ức̲ n̲h̲i̲ều̲ b̲u̲ổi̲ p̲h̲át̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲i̲ểm̲ c̲h̲ứn̲g̲, l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ đời̲ t̲ư n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó s̲ử d̲ụn̲g̲ n̲g̲ôn̲ t̲ừ m̲a̲n̲g̲ t̲ín̲h̲ c̲h̲ất̲ n̲h̲ục̲ m̲ạ d̲a̲n̲h̲ d̲ự, n̲h̲ân̲ p̲h̲ẩm̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲.

Q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ợp̲ t̲ác̲, c̲o̲i̲ t̲h̲ườn̲g̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲, n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ đến̲ n̲h̲à r̲i̲ên̲g̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ c̲á n̲h̲ân̲ c̲ó m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ g̲ây̲ m̲ất̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ t̲r̲ật̲ t̲ự t̲ại̲ địa̲ b̲àn̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ v̲à c̲ác̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ k̲h̲ác̲.

T̲ừ n̲ăm̲ 2̲0̲2̲1̲ đến̲ n̲a̲y̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ đa̲n̲g̲ t̲h̲ụ l̲ý đơn̲ t̲h̲ư c̲ủa̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲á n̲h̲ân̲ t̲ố c̲áo̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ v̲u̲ k̲h̲ốn̲g̲, l̲àm̲ n̲h̲ục̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ g̲ồm̲: c̲a̲ s̲ĩ Đàm̲ V̲ĩn̲h̲ H̲ưn̲g̲, n̲h̲à b̲áo̲ Đặn̲g̲ T̲h̲ị H̲àn̲ N̲i̲, b̲à Đi̲n̲h̲ T̲h̲ị L̲a̲n̲, c̲a̲ s̲ĩ V̲y̲ O̲a̲n̲h̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲a̲ s̲ĩ T̲h̲ủy̲ T̲i̲ên̲ – C̲ôn̲g̲ V̲i̲n̲h̲… C̲ác̲ c̲á n̲h̲ân̲ t̲ố c̲áo̲ b̲à n̲ày̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ q̲u̲a̲ đó c̲ó c̲ác̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ l̲àm̲ n̲h̲ục̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲, v̲u̲ k̲h̲ốn̲g̲ v̲à l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ c̲ác̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ n̲h̲à n̲ước̲, q̲u̲y̲ền̲, l̲ợi̲ íc̲h̲ h̲ợp̲ p̲h̲áp̲ c̲ủa̲ t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲.

T̲h̲e̲o̲ T̲S̲. L̲u̲ật̲ s̲ư Đặn̲g̲ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ s̲ẽ l̲àm̲ r̲õ h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ c̲ụ t̲h̲ể x̲ảy̲ r̲a̲ ở t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲, k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲a̲n̲ n̲ào̲, h̲àn̲h̲ v̲i̲ đó x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ đến̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ n̲ào̲ c̲ủa̲ n̲h̲à n̲ước̲, q̲u̲y̲ền̲ v̲à l̲ợi̲ íc̲h̲ h̲ợp̲ p̲h̲áp̲ c̲ủa̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ n̲ào̲, c̲á n̲h̲ân̲ n̲ào̲, m̲ức̲ độ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲, t̲h̲i̲ệt̲ h̲ại̲ đến̲ đâu̲ để x̲ác̲ địn̲h̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ v̲à h̲ậu̲ q̲u̲ả d̲o̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ g̲ây̲ r̲a̲.

N̲g̲o̲ài̲ t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ đã b̲ị k̲h̲ởi̲ t̲ố t̲h̲ì c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ c̲ũn̲g̲ s̲ẽ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ l̲àm̲ r̲õ h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ n̲ữ d̲o̲a̲n̲h̲ n̲h̲ân̲ n̲ày̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ q̲u̲a̲ t̲h̲e̲o̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ đơn̲ t̲h̲ư t̲ố c̲áo̲ c̲ủa̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó c̲ác̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ n̲h̲ư v̲u̲ k̲h̲ốn̲g̲, l̲àm̲ n̲h̲ục̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲, đưa̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲r̲ái̲ p̲h̲ép̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ i̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲.

N̲ếu̲ n̲g̲o̲ài̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ n̲ày̲ m̲à c̲ác̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ k̲h̲ác̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲ỏa̲ m̲ãn̲ d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ c̲ấu̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ n̲h̲ư: T̲ội̲ l̲àm̲ n̲h̲ục̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲, t̲ội̲ v̲u̲ k̲h̲ốn̲g̲, t̲ội̲ đưa̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲r̲ái̲ p̲h̲ép̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ i̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲ t̲h̲ì c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ s̲ẽ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố để x̲ử l̲ý đối̲ v̲ới̲ n̲ữ d̲o̲a̲n̲h̲ n̲h̲ân̲ n̲ày̲ v̲ề n̲h̲i̲ều̲ t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲.

Nguồn: https://soha.vn/tam-giam-3-thang-ba-nguyen-phuong-hang-khoi-to-o-khung-hinh-phat-tu-2-den-7-nam-tu-20220325080545985rf20220325094532944.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.