b̲à H̲ằn̲g̲ c̲ó r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲, đội̲ n̲g̲ũ k̲ỹ t̲h̲u̲ật̲ g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲

V̲ới̲ v̲i̲ệc̲ q̲u̲ản̲ l̲ý 1̲2̲ k̲ên̲h̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲, t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ c̲ác̲ b̲u̲ổi̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ c̲ó n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ t̲ạc̲ đời̲ t̲ư c̲ủa̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲á n̲h̲ân̲ k̲h̲ác̲, b̲à H̲ằn̲g̲ c̲ó r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲, đội̲ n̲g̲ũ k̲ỹ t̲h̲u̲ật̲ g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó c̲h̲ồn̲g̲ b̲à – ôn̲g̲ H̲u̲ỳn̲h̲ U̲y̲ D̲ũn̲g̲ (D̲ũn̲g̲ l̲ò v̲ôi̲) v̲à c̲ả l̲u̲ật̲ s̲ư n̲h̲ư T̲S̲ l̲u̲ật̲ Đặn̲g̲ A̲n̲h̲ Q̲u̲ân̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲. H̲i̲ện̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲H̲C̲M̲ đa̲n̲g̲ l̲ấy̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ m̲ở r̲ộn̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ụ án̲.

L̲àm̲ r̲õ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ t̲ừn̲g̲ c̲á n̲h̲ân̲
C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲H̲C̲M̲ x̲ác̲ địn̲h̲, b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲, T̲ổn̲g̲ g̲i̲ám̲ đốc̲ C̲ôn̲g̲ t̲y̲ Đại̲ N̲a̲m̲, q̲u̲ản̲ l̲ý v̲à s̲ử d̲ụn̲g̲ 1̲2̲ k̲ên̲h̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ v̲à l̲à n̲g̲ười̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ c̲ác̲ b̲u̲ổi̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ c̲ó n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ t̲ạc̲ đời̲ t̲ư c̲ủa̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲á n̲h̲ân̲ k̲h̲ác̲ v̲à n̲h̲i̲ều̲ v̲ấn̲ đề x̲ã h̲ội̲ n̲h̲ạy̲ c̲ảm̲, v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ l̲ời̲ l̲ẽ d̲u̲n̲g̲ t̲ục̲, p̲h̲ản̲ c̲ảm̲, t̲h̲ậm̲ c̲h̲í g̲ây̲ k̲íc̲h̲ độn̲g̲, t̲ạo̲ n̲ên̲ m̲ột̲ l̲àn̲ s̲ón̲g̲ v̲ăn̲ h̲óa̲ r̲ác̲ r̲ưởi̲, l̲àm̲ “ô n̲h̲i̲ễm̲” m̲ôi̲ t̲r̲ườn̲g̲ m̲ạn̲g̲ v̲à đời̲ s̲ốn̲g̲ x̲ã h̲ội̲.

H̲ơn̲ m̲ột̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲, b̲à H̲ằn̲g̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲u̲ộc̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ c̲ác̲ v̲ấn̲ đề n̲h̲ạy̲ c̲ảm̲, đặc̲ b̲i̲ệt̲ c̲ôn̲g̲ k̲íc̲h̲ c̲á n̲h̲ân̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ v̲à c̲ả l̲ãn̲h̲ đạo̲ T̲P̲H̲C̲M̲. C̲ùn̲g̲ l̲úc̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲H̲C̲M̲ n̲h̲ận̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ đơn̲ c̲ủa̲ c̲á n̲h̲ân̲ t̲ố c̲áo̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲a̲n̲ m̲ạn̲g̲, c̲ó h̲àn̲h̲ v̲i̲ “v̲u̲ k̲h̲ốn̲g̲”, “l̲àm̲ n̲h̲ục̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲”, “l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ c̲ác̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ N̲h̲à n̲ước̲, q̲u̲y̲ền̲ v̲à l̲ợi̲ íc̲h̲ h̲ợp̲ p̲h̲áp̲ c̲ủa̲ t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲” v̲à “đe̲ d̲ọa̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲”.
K̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ v̲ậy̲, b̲à H̲ằn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ c̲òn̲ “k̲éo̲ q̲u̲ân̲ c̲h̲ín̲h̲ n̲g̲h̲ĩa̲” t̲ổ c̲h̲ức̲ n̲h̲i̲ều̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ t̲ụ t̲ập̲ đôn̲g̲ n̲g̲ười̲ g̲ây̲ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ đến̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ t̲r̲ật̲ t̲ự x̲ã h̲ội̲, n̲h̲ư đến̲ n̲h̲à r̲i̲ên̲g̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ c̲á n̲h̲ân̲ c̲ó m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲; t̲ổ c̲h̲ức̲ đo̲àn̲ đi̲ H̲à N̲ội̲, A̲n̲ G̲i̲a̲n̲g̲, s̲ân̲ b̲a̲y̲ T̲ân̲ S̲ơn̲ N̲h̲ất̲, T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲…


N̲g̲ày̲ 8̲-4̲-2̲0̲2̲1̲, S̲ở T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲à T̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲ T̲P̲H̲C̲M̲ đã x̲ử p̲h̲ạt̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ đối̲ v̲ới̲ b̲à H̲ằn̲g̲ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲u̲n̲g̲ c̲ấp̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ s̲a̲i̲ s̲ự t̲h̲ật̲, x̲úc̲ p̲h̲ạm̲ u̲y̲ t̲ín̲ c̲ủa̲ U̲B̲N̲D̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲u̲ận̲. T̲ừ n̲g̲ày̲ 1̲5̲-2̲-2̲0̲2̲2̲ đến̲ k̲h̲i̲ b̲ị b̲ắt̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲H̲C̲M̲ đã m̲ời̲ b̲à H̲ằn̲g̲ l̲ên̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ 4̲ l̲ần̲ để c̲ản̲h̲ b̲áo̲ v̲à y̲êu̲ c̲ầu̲ b̲à H̲ằn̲g̲ c̲h̲ấm̲ d̲ứt̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ c̲ác̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ để s̲ử d̲ụn̲g̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ đến̲ q̲u̲y̲ền̲ v̲à l̲ợi̲ íc̲h̲ h̲ợp̲ p̲h̲áp̲ c̲ủa̲ t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲, n̲h̲ưn̲g̲ b̲à H̲ằn̲g̲ c̲ố ý n̲é t̲r̲án̲h̲, k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ấp̲ h̲àn̲h̲.
T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đó, c̲ác̲ b̲u̲ổi̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ c̲h̲ửi̲ b̲ới̲, n̲h̲ục̲ m̲ạ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ c̲ủa̲ b̲à H̲ằn̲g̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ g̲i̲úp̲ s̲ức̲. H̲i̲ện̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲H̲C̲M̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ l̲àm̲ r̲õ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ đã t̲i̲ếp̲ t̲a̲y̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ c̲ác̲ b̲u̲ổi̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲, c̲u̲n̲g̲ c̲ấp̲ t̲ài̲ l̲i̲ệu̲ c̲h̲o̲ b̲à H̲ằn̲g̲, t̲ổ c̲h̲ức̲ v̲i̲ết̲ k̲ịc̲h̲ b̲ản̲, t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲.

N̲h̲ữn̲g̲ b̲l̲o̲g̲e̲r̲, Y̲o̲u̲T̲u̲b̲e̲r̲, c̲ác̲ c̲á n̲h̲ân̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ k̲h̲ác̲ c̲ó h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲i̲ếp̲ t̲a̲y̲ c̲h̲o̲ b̲à H̲ằn̲g̲ p̲h̲át̲ t̲án̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲, l̲àm̲ n̲ón̲g̲ d̲ư l̲u̲ận̲ x̲ã h̲ội̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó t̲h̲ể b̲ị x̲ử l̲ý; c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ ủn̲g̲ h̲ộ, h̲ợp̲ t̲ác̲ v̲ới̲ b̲à H̲ằn̲g̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ đán̲h̲ c̲ắp̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲á n̲h̲ân̲, b̲í m̲ật̲ đời̲ t̲ư c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ b̲ằn̲g̲ c̲ác̲ t̲h̲ủ t̲h̲u̲ật̲ n̲h̲ư h̲a̲c̲k̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲, t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲…


Đại̲ h̲ọc̲ L̲u̲ật̲ c̲ần̲ t̲h̲ể h̲i̲ện̲ r̲õ q̲u̲a̲n̲ đi̲ểm̲ v̲ề ôn̲g̲ Đặn̲g̲ A̲n̲h̲ Q̲u̲ân̲.
T̲r̲o̲n̲g̲ c̲ác̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ c̲ủa̲ b̲à H̲ằn̲g̲ c̲òn̲ c̲ó s̲ự g̲i̲úp̲ s̲ức̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ l̲u̲ật̲ s̲ư để t̲ư v̲ấn̲, h̲ỗ t̲r̲ợ p̲h̲áp̲ l̲ý, c̲ũn̲g̲ c̲ó t̲h̲ể b̲ị x̲e̲m̲ x̲ét̲, t̲r̲u̲y̲ c̲ứu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự v̲ới̲ v̲a̲i̲ t̲r̲ò đồn̲g̲ p̲h̲ạm̲ n̲ếu̲ đủ y̲ếu̲ t̲ố c̲ấu̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲. T̲r̲o̲n̲g̲ s̲ố n̲h̲ữn̲g̲ l̲ần̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ c̲ó n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ p̲h̲ản̲ c̲ảm̲, g̲ây̲ k̲íc̲h̲ độn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ c̲ủa̲ b̲à H̲ằn̲g̲, c̲ó s̲ự t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ c̲ủa̲ T̲S̲ l̲u̲ật̲ Đặn̲g̲ A̲n̲h̲ Q̲u̲ân̲.
T̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ b̲à H̲ằn̲g̲ b̲ị b̲ắt̲ ít̲ g̲i̲ờ, c̲h̲i̲ều̲ 2̲4̲-3̲, t̲r̲ên̲ t̲r̲a̲n̲g̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ c̲á n̲h̲ân̲ m̲à b̲à H̲ằn̲g̲ v̲ẫn̲ t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ để l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲, c̲ó t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ s̲ẽ t̲ổ c̲h̲ức̲ m̲ột̲ b̲u̲ổi̲ “g̲ặp̲ g̲ỡ, g̲i̲a̲o̲ l̲ưu̲, t̲r̲ò c̲h̲u̲y̲ện̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲” t̲r̲o̲n̲g̲ t̲a̲l̲k̲s̲h̲o̲w̲ t̲ại̲ T̲r̲ườn̲g̲ đu̲a̲ Đại̲ N̲a̲m̲ v̲ào̲ 1̲8̲ g̲i̲ờ n̲g̲ày̲ 2̲6̲-3̲, v̲ới̲ c̲h̲ủ đề “N̲g̲h̲ịc̲h̲ l̲ý t̲h̲a̲y̲ đạo̲ l̲ý” v̲ới̲ s̲ự t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ c̲ủa̲ T̲S̲ l̲u̲ật̲ Đặn̲g̲ A̲n̲h̲ Q̲u̲ân̲, n̲h̲ưn̲g̲ s̲h̲o̲w̲ n̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲ịp̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ v̲ì b̲à H̲ằn̲g̲ đã b̲ị b̲ắt̲. V̲ậy̲ T̲S̲ l̲u̲ật̲ Đặn̲g̲ A̲n̲h̲ Q̲u̲ân̲ l̲à a̲i̲?

Ôn̲g̲ Q̲u̲ân̲ l̲à g̲i̲ản̲g̲ v̲i̲ên̲ K̲h̲o̲a̲ L̲u̲ật̲ t̲h̲ươn̲g̲ m̲ại̲ – Đại̲ h̲ọc̲ L̲u̲ật̲ T̲P̲H̲C̲M̲, g̲i̲ản̲g̲ d̲ạy̲ c̲ác̲ m̲ôn̲ L̲u̲ật̲ đất̲ đa̲i̲ v̲à k̲i̲n̲h̲ d̲o̲a̲n̲h̲ b̲ất̲ độn̲g̲ s̲ản̲. T̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ v̲ới̲ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲, ôn̲g̲ Đặn̲g̲ A̲n̲h̲ Q̲u̲ân̲ c̲ũn̲g̲ g̲i̲ới̲ t̲h̲i̲ệu̲ m̲ìn̲h̲ l̲à g̲i̲ản̲g̲ v̲i̲ên̲ Đại̲ h̲ọc̲ L̲u̲ật̲ T̲P̲H̲C̲M̲, d̲ùn̲g̲ t̲ư c̲ác̲h̲ g̲i̲ản̲g̲ v̲i̲ên̲ Đại̲ h̲ọc̲ L̲u̲ật̲ T̲P̲H̲C̲M̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ để t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲, s̲ử d̲ụn̲g̲ t̲ừ n̲g̲ữ k̲h̲ó n̲g̲h̲e̲. D̲ư l̲u̲ận̲ c̲ũn̲g̲ đã n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ đặt̲ c̲âu̲ h̲ỏi̲: T̲ại̲ s̲a̲o̲ m̲ột̲ v̲ị T̲S̲ l̲u̲ật̲, m̲ột̲ g̲i̲ản̲g̲ v̲i̲ên̲ c̲ủa̲ T̲r̲ườn̲g̲ ĐH̲ L̲u̲ật̲ T̲P̲H̲C̲M̲ l̲ại̲ đi̲ “t̲i̲ếp̲ t̲a̲y̲” c̲h̲o̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲?
K̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ d̲ư l̲u̲ận̲, m̲à n̲h̲i̲ều̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ t̲r̲ườn̲g̲ l̲u̲ật̲, h̲ọc̲ t̲r̲ò c̲ủa̲ T̲S̲ Đặn̲g̲ A̲n̲h̲ Q̲u̲ân̲ c̲ũn̲g̲ đã p̲h̲ản̲ ứn̲g̲ v̲ề n̲h̲ữn̲g̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲, g̲i̲úp̲ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ “x̲ả r̲ác̲” t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲, c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ T̲S̲ Đặn̲g̲ A̲n̲h̲ Q̲u̲ân̲ đã l̲àm̲ m̲ất̲ u̲y̲ t̲ín̲ c̲ủa̲ T̲r̲ườn̲g̲ ĐH̲ L̲u̲ật̲ T̲P̲H̲C̲M̲. C̲h̲ín̲h̲ T̲S̲ l̲u̲ật̲ Đặn̲g̲ A̲n̲h̲ Q̲u̲ân̲ t̲ừn̲g̲ t̲i̲ết̲ l̲ộ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ t̲ừn̲g̲ b̲ị “t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲” n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲. Ôn̲g̲ Q̲u̲ân̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲, đã c̲ó n̲g̲ười̲ d̲ùn̲g̲ “t̲ác̲ độn̲g̲ c̲ửa̲ s̲a̲u̲” n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ i̲m̲ t̲i̲ến̲g̲ t̲r̲ên̲ s̲ón̲g̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲àn̲h̲ c̲ôn̲g̲.

N̲ói̲ v̲ề n̲h̲ữn̲g̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ t̲ố c̲áo̲ m̲ìn̲h̲, T̲S̲ Q̲u̲ân̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ m̲ìn̲h̲ l̲à n̲g̲ười̲ d̲ám̲ đấu̲ t̲r̲a̲n̲h̲ b̲ảo̲ v̲ệ x̲ã h̲ội̲: “T̲ôi̲ c̲ũn̲g̲ x̲i̲n̲ n̲ói̲ t̲h̲ẳn̲g̲, n̲h̲ữn̲g̲ c̲ựu̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ “n̲úp̲ l̲ùm̲” n̲ói̲ x̲ấu̲ t̲ôi̲ t̲h̲ì x̲i̲n̲ m̲ời̲ c̲ứ v̲i̲ệc̲ n̲ói̲ x̲ấu̲. N̲ên̲ n̲h̲ớ, t̲r̲ườn̲g̲ ĐH̲ L̲u̲ật̲ T̲P̲H̲C̲M̲ c̲ó p̲h̲ươn̲g̲ c̲h̲âm̲ l̲à “S̲án̲g̲ t̲r̲i̲ t̲h̲ức̲, v̲ữn̲g̲ c̲ôn̲g̲ m̲i̲n̲h̲”. C̲ác̲ a̲n̲h̲ c̲h̲ị k̲h̲ôn̲g̲ d̲ám̲ đấu̲ t̲r̲a̲n̲h̲ b̲ảo̲ v̲ệ x̲ã h̲ội̲, k̲h̲ôn̲g̲ d̲ám̲ đấu̲ t̲r̲a̲n̲h̲ v̲ì n̲g̲ười̲ n̲g̲h̲èo̲ t̲h̲ì i̲m̲ l̲ặn̲g̲ đi̲, để t̲ôi̲ l̲àm̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ đó”. Đến̲ b̲ây̲ g̲i̲ờ b̲à H̲ằn̲g̲ t̲h̲àn̲h̲ b̲ị c̲a̲n̲, v̲ậy̲ T̲S̲ l̲u̲ật̲ Đặn̲g̲ A̲n̲h̲ Q̲u̲ân̲ c̲ó c̲òn̲ đủ t̲ư c̲ác̲h̲ để đứn̲g̲ t̲r̲ên̲ b̲ục̲ g̲i̲ản̲g̲ đào̲ t̲ạo̲ c̲ác̲ l̲u̲ật̲ s̲ư t̲ươn̲g̲ l̲a̲i̲?
T̲h̲ực̲ t̲ế, t̲ừ t̲h̲án̲g̲ 1̲1̲-2̲0̲2̲1̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ đã đồn̲g̲ g̲ửi̲ đơn̲ t̲ố c̲áo̲ ôn̲g̲ Đặn̲g̲ A̲n̲h̲ Q̲u̲ân̲ “s̲át̲ c̲án̲h̲” c̲ùn̲g̲ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲i̲ều̲ b̲u̲ổi̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ p̲h̲ản̲ c̲ảm̲ đến̲ b̲a̲n̲ g̲i̲ám̲ h̲i̲ệu̲ T̲r̲ườn̲g̲ Đại̲ h̲ọc̲ L̲u̲ật̲ T̲P̲H̲C̲M̲.
T̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ b̲áo̲ c̲h̲í, P̲G̲S̲.T̲S̲ T̲r̲ần̲ H̲o̲àn̲g̲ H̲ải̲ – q̲u̲y̲ền̲ H̲i̲ệu̲ t̲r̲ưởn̲g̲ T̲r̲ườn̲g̲ ĐH̲ L̲u̲ật̲ T̲P̲H̲C̲M̲ x̲ác̲ n̲h̲ận̲ n̲h̲à t̲r̲ườn̲g̲ c̲ó n̲h̲ận̲ được̲ đơn̲ t̲ố c̲áo̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ g̲i̲ản̲g̲ v̲i̲ên̲ Đặn̲g̲ A̲n̲h̲ Q̲u̲ân̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, P̲h̲òn̲g̲ t̲h̲a̲n̲h̲ t̲r̲a̲ n̲h̲à t̲r̲ườn̲g̲ đã x̲e̲m̲ x̲ét̲, c̲ăn̲ c̲ứ c̲ác̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲, n̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ r̲ằn̲g̲ n̲h̲à t̲r̲ườn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲h̲ẩm̲ q̲u̲y̲ền̲ x̲ử l̲ý v̲ụ n̲ày̲.
P̲G̲S̲.T̲S̲ T̲r̲ần̲ H̲o̲àn̲g̲ H̲ải̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ h̲i̲ệu̲ t̲r̲ưởn̲g̲ n̲h̲à t̲r̲ườn̲g̲ l̲à n̲g̲ười̲ đứn̲g̲ đầu̲ c̲ơ s̲ở c̲h̲ỉ c̲ó t̲h̲ẩm̲ q̲u̲y̲ền̲ x̲ử l̲ý c̲án̲ b̲ộ c̲ôn̲g̲ c̲h̲ức̲ h̲o̲ặc̲ v̲i̲ên̲ c̲h̲ức̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ n̲g̲h̲ề n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲. N̲h̲ữn̲g̲ v̲ấn̲ đề n̲g̲o̲ài̲ l̲ĩn̲h̲ v̲ực̲ n̲g̲h̲ề n̲g̲h̲i̲ệp̲ t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲u̲ộc̲ t̲h̲ẩm̲ q̲u̲y̲ền̲, n̲ên̲ h̲i̲ệu̲ t̲r̲ưởn̲g̲ n̲h̲à t̲r̲ườn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲h̲ẩm̲ q̲u̲y̲ền̲ x̲ử l̲ý t̲r̲o̲n̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ n̲ày̲.
P̲G̲S̲.T̲S̲ T̲r̲ần̲ H̲o̲àn̲g̲ H̲ải̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲: N̲ếu̲ n̲g̲ười̲ c̲ó h̲àn̲h̲ v̲i̲ x̲úc̲ p̲h̲ạm̲, v̲u̲ k̲h̲ốn̲g̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ b̲ị t̲ố c̲áo̲ t̲h̲ì t̲òa̲ án̲ x̲ét̲ x̲ử, c̲òn̲ n̲ếu̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲át̲ n̲g̲ôn̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲u̲ẩn̲ m̲ực̲, l̲o̲a̲n̲ t̲i̲n̲ s̲a̲i̲ s̲ự t̲h̲ật̲, c̲h̲ửi̲ t̲ục̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲… t̲h̲u̲ộc̲ t̲h̲ẩm̲ q̲u̲y̲ền̲ x̲ử l̲ý c̲ủa̲ S̲ở T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲à T̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲. T̲h̲i̲ết̲ n̲g̲h̲ĩ, P̲G̲S̲.T̲S̲ T̲r̲ần̲ H̲o̲àn̲g̲ H̲ải̲ l̲à n̲g̲ười̲ đại̲ d̲i̲ện̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ Đại̲ h̲ọc̲ L̲u̲ật̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể n̲ói̲ n̲h̲ư t̲h̲ế v̲ì v̲ấn̲ đề ở đây̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ t̲h̲ể d̲i̲ện̲, đạo̲ đức̲ s̲ư p̲h̲ạm̲ c̲ủa̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ l̲àm̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ g̲i̲ản̲g̲ d̲ạy̲ t̲ại̲ t̲r̲ườn̲g̲.

L̲u̲ật̲ s̲ư N̲g̲h̲i̲êm̲ X̲u̲ân̲ L̲ý (Đo̲àn̲ L̲u̲ật̲ s̲ư T̲P̲H̲C̲M̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ x̲ác̲ địn̲h̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲ c̲ó b̲àn̲ b̲ạc̲ t̲h̲ốn̲g̲ n̲h̲ất̲ v̲ới̲ b̲à H̲ằn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲i̲ệc̲ d̲ùn̲g̲ c̲ác̲ l̲ời̲ n̲ói̲ k̲h̲i̲ếm̲ n̲h̲ã, x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ đời̲ t̲ư c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲. H̲o̲ặc̲ l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ n̲g̲ôn̲ l̲u̲ận̲ để b̲ịa̲ đặt̲, x̲u̲y̲ên̲ t̲ạc̲, l̲ăn̲g̲ m̲ạ, l̲a̲n̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ s̲a̲i̲ s̲ự t̲h̲ật̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲ó t̲h̲ể x̲ử l̲ý h̲ìn̲h̲ s̲ự v̲ề t̲ội̲ “L̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ c̲ác̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ c̲ủa̲ N̲h̲à n̲ước̲, q̲u̲y̲ền̲, l̲ợi̲ íc̲h̲ h̲ợp̲ p̲h̲áp̲ c̲ủa̲ t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲”.
R̲i̲ên̲g̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ b̲ìn̲h̲ l̲u̲ận̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ác̲ b̲u̲ổi̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ c̲ủa̲ b̲à H̲ằn̲g̲ h̲a̲y̲ đưa̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲ủa̲ b̲à H̲ằn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ đún̲g̲ để l̲àm̲ n̲h̲ục̲, v̲u̲ k̲h̲ốn̲g̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ t̲h̲ì được̲ x̲e̲m̲ l̲à h̲àn̲h̲ v̲i̲ b̲ị c̲ấm̲ t̲h̲e̲o̲ L̲u̲ật̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ m̲ạn̲g̲. N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲, n̲ếu̲ v̲i̲ệc̲ đưa̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ s̲a̲i̲ s̲ự t̲h̲ật̲ g̲ây̲ h̲ậu̲ q̲u̲ả n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲, n̲g̲ười̲ b̲ị h̲ại̲ c̲ó t̲h̲ể y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố h̲ìn̲h̲ s̲ự v̲ề t̲ội̲ l̲àm̲ n̲h̲ục̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ h̲o̲ặc̲ t̲ội̲ v̲u̲ k̲h̲ốn̲g̲. T̲r̲o̲n̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ n̲ày̲, n̲g̲ười̲ b̲ị đưa̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ x̲úc̲ p̲h̲ạm̲ p̲h̲ải̲ c̲ó đơn̲ t̲ố c̲áo̲.

N̲ếu̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲h̲ưa̲ đến̲ m̲ức̲ c̲ấu̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲ c̲ó t̲h̲ể b̲ị x̲ử l̲ý h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲h̲e̲o̲ N̲g̲h̲ị địn̲h̲ 1̲5̲/2̲0̲2̲0̲ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲u̲n̲g̲ c̲ấp̲, c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ g̲i̲ả m̲ạo̲, t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ s̲a̲i̲ s̲ự t̲h̲ật̲, x̲u̲y̲ên̲ t̲ạc̲, v̲u̲ k̲h̲ốn̲g̲, x̲úc̲ p̲h̲ạm̲ u̲y̲ t̲ín̲ c̲ủa̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲, t̲ổ c̲h̲ức̲, d̲a̲n̲h̲ d̲ự, n̲h̲ân̲ p̲h̲ẩm̲ c̲ủa̲ c̲á n̲h̲ân̲… v̲ới̲ s̲ố t̲i̲ền̲ 1̲0̲ – 2̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲. C̲òn̲ n̲ếu̲ b̲ị x̲ử l̲ý h̲ìn̲h̲ s̲ự v̲ề t̲ội̲ l̲àm̲ n̲h̲ục̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ h̲o̲ặc̲ t̲ội̲ v̲u̲ k̲h̲ốn̲g̲, m̲ức̲ x̲ử p̲h̲ạt̲ c̲ó t̲h̲ể l̲ên̲ đến̲ 5̲ n̲ăm̲ t̲ù g̲i̲a̲m̲ đối̲ v̲ới̲ t̲ội̲ l̲àm̲ n̲h̲ục̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ v̲à 7̲ n̲ăm̲ t̲ù g̲i̲a̲m̲ đối̲ v̲ới̲ t̲ội̲ v̲u̲ k̲h̲ốn̲g̲.
C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ác̲ địn̲h̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ đã l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ s̲ức̲ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ c̲ủa̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲, s̲ử d̲ụn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲ủa̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ t̲r̲ên̲ i̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲, t̲ổ c̲h̲ức̲ n̲h̲i̲ều̲ b̲u̲ổi̲ p̲h̲át̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲i̲ểm̲ c̲h̲ứn̲g̲, l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ đời̲ t̲ư c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲. T̲r̲o̲n̲g̲ đó, b̲à H̲ằn̲g̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ôn̲ t̲ừ m̲a̲n̲g̲ t̲ín̲h̲ c̲h̲ất̲ n̲h̲ục̲ m̲ạ, x̲úc̲ p̲h̲ạm̲ d̲a̲n̲h̲ d̲ự, n̲h̲ân̲ p̲h̲ẩm̲. T̲h̲e̲o̲ đó, n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲a̲m̲ d̲ự c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ b̲à H̲ằn̲g̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ đồn̲g̲ p̲h̲ạm̲ t̲h̲e̲o̲ đi̲ều̲ 1̲7̲ B̲ộ l̲u̲ật̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự 2̲0̲1̲5̲, s̲ửa̲ đổi̲, b̲ổ s̲u̲n̲g̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲7̲. V̲ì v̲ậy̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲ần̲ m̲ở r̲ộn̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ để x̲e̲m̲ x̲ét̲ v̲a̲i̲ t̲r̲ò c̲ủa̲ t̲ừn̲g̲ đồn̲g̲ p̲h̲ạm̲ n̲h̲ư n̲g̲ười̲ t̲ổ c̲h̲ức̲, n̲g̲ười̲ t̲h̲ực̲ h̲àn̲h̲, n̲g̲ười̲ x̲úi̲ g̲i̲ục̲, n̲g̲ười̲ g̲i̲úp̲ s̲ức̲ để x̲ử l̲ý v̲ụ án̲ t̲o̲àn̲ d̲i̲ện̲, t̲r̲i̲ệt̲ để.
T̲h̲e̲o̲: B̲áo̲ C̲ôn̲g̲ A̲n̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.