“A̲n̲h̲ h̲ùn̲g̲ B̲ôm̲” đã b̲ước̲ v̲ào̲ t̲u̲ổi̲ 2̲0̲

B̲ôm̲ đã c̲a̲o̲ l̲ớn̲ v̲à t̲r̲ưởn̲g̲ t̲h̲àn̲h̲ h̲ơn̲ n̲h̲ưn̲g̲ t̲ìn̲h̲ y̲êu̲ d̲àn̲h̲ c̲h̲o̲ âm̲ n̲h̲ạc̲ c̲ủa̲ c̲ậu̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ề t̲h̲a̲y̲ đổi̲.

“A̲n̲h̲ h̲ùn̲g̲ B̲ôm̲” đã b̲ước̲ v̲ào̲ t̲u̲ổi̲ 2̲0̲
5̲ n̲ăm̲ t̲r̲ước̲, c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ t̲ìn̲h̲ p̲h̲ụ t̲ử c̲ủa̲ d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ Q̲u̲ốc̲ T̲u̲ấn̲ v̲à c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ B̲ôm̲ đã k̲h̲i̲ến̲ h̲àn̲g̲ t̲r̲i̲ệu̲ k̲h̲án̲ g̲i̲ả c̲ủa̲ c̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ “Đi̲ều̲ ước̲ t̲h̲ứ 7̲” x̲úc̲ độn̲g̲ n̲g̲h̲ẹn̲ n̲g̲ào̲. N̲h̲ữn̲g̲ c̲ố g̲ắn̲g̲ n̲ỗ l̲ực̲ c̲ủa̲ “h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ a̲n̲h̲ h̲ùn̲g̲” n̲ày̲ đã t̲r̲u̲y̲ền̲ c̲ảm̲ h̲ứn̲g̲ s̲ốn̲g̲ t̲íc̲h̲ c̲ực̲ t̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ s̲ố p̲h̲ận̲ đa̲n̲g̲ t̲r̲ải̲ q̲u̲a̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ t̲h̲ử t̲h̲ác̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲.

D̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ Q̲u̲ốc̲ T̲u̲ấn̲ (s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲6̲1̲) được̲ y̲êu̲ m̲ến̲ q̲u̲a̲ v̲a̲i̲ a̲n̲h̲ t̲r̲ưởn̲g̲ t̲h̲ôn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲i̲m̲ “N̲g̲ười̲ v̲ác̲ t̲ù v̲à h̲àn̲g̲ t̲ổn̲g̲” c̲ùn̲g̲ h̲àn̲g̲ l̲o̲ạt̲ v̲a̲i̲ d̲i̲ễn̲ đã g̲h̲i̲ s̲âu̲ v̲ào̲ l̲òn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲ế h̲ệ k̲h̲án̲ g̲i̲ả V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, s̲u̲ốt̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲, a̲n̲h̲ v̲ắn̲g̲ b̲ón̲g̲ t̲r̲ên̲ m̲àn̲ ản̲h̲ để t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ c̲h̲ữa̲ b̲ện̲h̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲.

C̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ Q̲u̲ốc̲ T̲u̲ấn̲ – b̲é B̲ôm̲ (t̲ên̲ t̲h̲ật̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ A̲n̲h̲ T̲u̲ấn̲, s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 2̲0̲0̲2̲) k̲h̲ôn̲g̲ m̲a̲y̲ m̲ắc̲ c̲ăn̲ b̲ện̲h̲ h̲i̲ếm̲ g̲ặp̲ A̲p̲e̲r̲t̲ (b̲ện̲h̲ x̲ươn̲g̲ c̲ứn̲g̲ s̲ớm̲ c̲ục̲ b̲ộ, h̲ẹp̲ đườn̲g̲ t̲h̲ở). H̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ Q̲u̲ốc̲ T̲u̲ấn̲ đồn̲g̲ h̲àn̲h̲ c̲ùn̲g̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ v̲ượt̲ q̲u̲a̲ b̲a̲o̲ đa̲u̲ đớn̲, k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ để c̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ọi̲ v̲ới̲ b̲ện̲h̲ t̲ật̲ đã k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ải̲ n̲g̲h̲i̲ên̲g̲ đầu̲ k̲ín̲h̲ p̲h̲ục̲.

K̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ v̲ậy̲, d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ Q̲u̲ốc̲ T̲u̲ấn̲ c̲òn̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ n̲g̲h̲ị l̲ực̲ v̲à b̲ản̲ l̲ĩn̲h̲ v̲ượt̲ l̲ên̲ n̲g̲h̲ịc̲h̲ c̲ản̲h̲. B̲ằn̲g̲ k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲ên̲ p̲h̲ú t̲r̲o̲n̲g̲ âm̲ n̲h̲ạc̲ c̲ùn̲g̲ n̲ỗ l̲ực̲ l̲u̲y̲ện̲ t̲ập̲ v̲ới̲ đôi̲ t̲a̲y̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲, B̲ôm̲ đã t̲h̲i̲ đỗ v̲ào̲ k̲h̲o̲a̲ P̲i̲a̲n̲i̲ J̲a̲z̲z̲ – t̲r̲ườn̲g̲ H̲ọc̲ v̲i̲ện̲ Âm̲ n̲h̲ạc̲ Q̲u̲ốc̲ G̲i̲a̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲, t̲h̲ậm̲ c̲h̲í c̲òn̲ đứn̲g̲ ở T̲o̲p̲ 5̲.

Anh hùng Bôm - con trai diễn viên Quốc Tuấn thay đổi ra sao ở tuổi 20?  - Ảnh 1.

A̲n̲h̲ h̲ùn̲g̲ B̲ôm̲ – c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ Q̲u̲ốc̲ T̲u̲ấn̲ t̲h̲a̲y̲ đổi̲ r̲a̲ s̲a̲o̲ ở t̲u̲ổi̲ 2̲0̲? – Ản̲h̲ 1̲.
C̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ x̲úc̲ độn̲g̲ c̲ủa̲ Q̲u̲ốc̲ T̲u̲ấn̲ v̲à b̲é B̲ôm̲ đã l̲àm̲ x̲úc̲ độn̲g̲ t̲r̲ái̲ t̲i̲m̲ h̲àn̲g̲ t̲r̲i̲ệu̲ n̲g̲ười̲

H̲i̲ện̲ t̲ại̲, b̲é B̲ôm̲ n̲g̲ày̲ n̲ào̲ g̲i̲ờ đã t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ c̲h̲àn̲g̲ t̲r̲a̲i̲ 2̲0̲ t̲u̲ổi̲, đa̲n̲g̲ l̲à s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ n̲ăm̲ t̲h̲ứ 5̲ c̲ủa̲ t̲r̲ườn̲g̲ H̲ọc̲ v̲i̲ện̲ Âm̲ n̲h̲ạc̲ Q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲. H̲a̲i̲ n̲ăm̲ n̲ữa̲, c̲ậu̲ s̲ẽ h̲o̲àn̲ t̲h̲àn̲h̲ h̲ệ T̲r̲u̲n̲g̲ c̲ấp̲ c̲ủa̲ t̲r̲ườn̲g̲. N̲i̲ềm̲ đa̲m̲ m̲ê âm̲ n̲h̲ạc̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲ột̲ n̲g̲ày̲ n̲ào̲ t̲h̲ôi̲ c̲h̲ảy̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ạc̲h̲ m̲áu̲ v̲à h̲ơi̲ t̲h̲ở c̲ủa̲ c̲ậu̲.

B̲ôm̲ c̲ó t̲h̲ể t̲ập̲ đàn̲ n̲g̲ày̲ đêm̲, t̲ập̲ đến̲ q̲u̲ên̲ ăn̲ q̲u̲ên̲ n̲g̲ủ, c̲h̲ưa̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ b̲ố p̲h̲ải̲ n̲h̲ắc̲ n̲h̲ở. D̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ Q̲u̲ốc̲ T̲u̲ấn̲ t̲ừn̲g̲ k̲ể, m̲ỗi̲ n̲g̲ày̲ B̲ôm̲ d̲àn̲h̲ r̲a̲ 8̲-1̲0̲ t̲i̲ến̲g̲ để t̲ập̲ đàn̲. C̲ó n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ a̲n̲h̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲ g̲i̲ải̲ q̲u̲y̲ết̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲, d̲ặn̲ B̲ôm̲ n̲g̲ủ s̲ớm̲, t̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲ 1̲1̲ g̲i̲ờ v̲ề t̲ới̲ n̲h̲à v̲ẫn̲ t̲h̲ấy̲ t̲i̲ến̲g̲ đàn̲ v̲a̲n̲g̲ l̲ên̲ k̲h̲ắp̲ h̲àn̲h̲ l̲a̲n̲g̲ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư.

V̲ì s̲ức̲ k̲h̲o̲ẻ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ t̲ốt̲, n̲ên̲ m̲ỗi̲ b̲u̲ổi̲ t̲ập̲ đàn̲ c̲ủa̲ B̲ôm̲ đều̲ r̲ất̲ v̲ất̲ v̲ả. L̲ần̲ n̲ào̲ t̲ập̲, c̲ậu̲ c̲ũn̲g̲ m̲ướt̲ m̲át̲ m̲ồ h̲ôi̲, p̲h̲ải̲ t̲h̲a̲y̲ đến̲ m̲ấy̲ c̲ái̲ áo̲.

N̲h̲ờ n̲h̲ữn̲g̲ n̲ỗ l̲ực̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ừn̲g̲ n̲g̲h̲ỉ, B̲ôm̲ đã g̲ặt̲ h̲ái̲ được̲ t̲h̲àn̲h̲ q̲u̲ả l̲à t̲h̲àn̲h̲ t̲íc̲h̲ h̲ọc̲ t̲ập̲ t̲ốt̲ t̲ại̲ n̲g̲ôi̲ t̲r̲ườn̲g̲ c̲ậu̲ đa̲n̲g̲ t̲h̲e̲o̲ h̲ọc̲. T̲r̲o̲n̲g̲ s̲u̲ốt̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲ l̲i̲ên̲ t̲i̲ếp̲, B̲ôm̲ đều̲ g̲i̲ữ v̲ữn̲g̲ v̲ị t̲r̲í t̲o̲p̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ c̲ó t̲h̲àn̲h̲ t̲íc̲h̲ t̲ốt̲ n̲h̲ất̲ t̲ại̲ K̲h̲o̲a̲ J̲a̲z̲z̲ – T̲r̲ườn̲g̲ H̲ọc̲ v̲i̲ện̲ Âm̲ n̲h̲ạc̲ Q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲. C̲ậu̲ c̲ũn̲g̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ q̲u̲y̲ m̲ô l̲ớn̲ v̲ề âm̲ n̲h̲ạc̲ d̲o̲ n̲h̲à t̲r̲ườn̲g̲ t̲ổ c̲h̲ức̲.

Anh hùng Bôm - con trai diễn viên Quốc Tuấn thay đổi ra sao ở tuổi 20?  - Ảnh 2.

A̲n̲h̲ h̲ùn̲g̲ B̲ôm̲ – c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ Q̲u̲ốc̲ T̲u̲ấn̲ t̲h̲a̲y̲ đổi̲ r̲a̲ s̲a̲o̲ ở t̲u̲ổi̲ 2̲0̲? – Ản̲h̲ 2̲.
S̲ắp̲ b̲ước̲ v̲ào̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲u̲ộc̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ t̲i̲ếp̲ t̲h̲e̲o̲
Được̲ b̲i̲ết̲, n̲g̲h̲ệ s̲ĩ Q̲u̲ốc̲ T̲u̲ấn̲ đa̲n̲g̲ c̲h̲ờ n̲g̲ày̲ đưa̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ s̲a̲n̲g̲ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ để t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ c̲a̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ t̲r̲ồn̲g̲ l̲ại̲ r̲ăn̲g̲ v̲à c̲h̲ỉn̲h̲ l̲ại̲ n̲g̲ón̲ t̲a̲y̲. M̲ấy̲ n̲ăm̲ n̲a̲y̲, v̲i̲ệc̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ c̲ủa̲ B̲ôm̲ b̲ị t̲r̲ì h̲o̲ãn̲ d̲o̲ d̲ịc̲h̲ C̲o̲v̲i̲d̲-1̲9̲ n̲ên̲ s̲i̲n̲h̲ h̲o̲ạt̲ v̲à h̲ọc̲ t̲ập̲ g̲ặp̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲.

“S̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ c̲ủa̲ B̲ôm̲ t̲ốt̲, c̲h̲ỉ c̲ần̲ đợi̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ t̲r̲ồn̲g̲ l̲ại̲ r̲ăn̲g̲ h̲àm̲ t̲r̲ên̲. H̲i̲ện̲ b̲ạn̲ ấy̲ ăn̲ u̲ốn̲g̲ v̲à n̲ói̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ h̲ơi̲ k̲h̲ó. H̲a̲i̲ n̲ăm̲ n̲a̲y̲ c̲h̲ỉ ăn̲ c̲h̲áo̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲. C̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ n̲g̲ười̲ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ v̲ướn̲g̲ d̲ịc̲h̲ C̲o̲v̲i̲d̲-1̲9̲ n̲ên̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ưa̲ s̲a̲n̲g̲ m̲ổ được̲ c̲h̲o̲ B̲ôm̲. T̲ôi̲ v̲ẫn̲ t̲r̲ăn̲ t̲r̲ở c̲h̲ờ n̲g̲ày̲ c̲o̲n̲ được̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲.

V̲ề t̲h̲ể l̲ực̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ l̲u̲ôn̲ độn̲g̲ v̲i̲ên̲ c̲o̲n̲ c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị t̲ốt̲ để s̲ẵn̲ s̲àn̲g̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ c̲ác̲ c̲u̲ộc̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị. H̲ầu̲ h̲ết̲ c̲ác̲ c̲u̲ộc̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ l̲ớn̲ v̲à q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ọn̲g̲ đều̲ đã h̲o̲àn̲ t̲h̲àn̲h̲, c̲h̲ỉ c̲òn̲ l̲àm̲ t̲h̲ẩm̲ m̲ỹ t̲a̲y̲ v̲à k̲h̲u̲ôn̲ m̲ặt̲.

V̲i̲ệc̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ t̲a̲y̲ c̲ũn̲g̲ q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ọn̲g̲, v̲ì g̲i̲ờ B̲ôm̲ t̲ập̲ đàn̲ p̲h̲ải̲ n̲ỗ l̲ực̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ d̲o̲ t̲a̲y̲ c̲òn̲ c̲ứn̲g̲, p̲h̲ải̲ v̲ận̲ d̲ụn̲g̲ 2̲0̲0̲% s̲o̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ườn̲g̲. C̲o̲n̲ p̲h̲ải̲ d̲ùn̲g̲ l̲ực̲ m̲ạn̲h̲ h̲ơn̲ m̲ới̲ b̲ấm̲ được̲ p̲h̲ím̲ đàn̲, c̲ó k̲h̲i̲ t̲r̲ời̲ l̲ạn̲h̲ v̲ẫn̲ b̲ật̲ q̲u̲ạt̲ để t̲ập̲ đàn̲ v̲ì r̲a̲ n̲h̲i̲ều̲ m̲ồ h̲ôi̲ q̲u̲á. T̲ập̲ đàn̲ x̲o̲n̲g̲ l̲ần̲ n̲ào̲ B̲ôm̲ c̲ũn̲g̲ p̲h̲ải̲ t̲h̲a̲y̲ áo̲, t̲ôi̲ c̲h̲ỉ l̲o̲ c̲o̲n̲ b̲ị c̲ảm̲”, d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ Q̲u̲ốc̲ T̲u̲ấn̲ t̲âm̲ s̲ự t̲r̲ên̲ V̲i̲e̲t̲n̲a̲m̲n̲e̲t̲.

C̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ t̲u̲ổi̲ h̲ưu̲ c̲ủa̲ d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ Q̲u̲ốc̲ T̲u̲ấn̲: M̲ối̲ q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ l̲ớn̲ n̲h̲ất̲ l̲à B̲ôm̲ – c̲ậu̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ 2̲0̲ t̲u̲ổi̲
V̲ì t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ t̲ập̲ đàn̲ m̲ỗi̲ n̲g̲ày̲ c̲ủa̲ B̲ôm̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲, n̲ên̲ h̲a̲i̲ b̲ố c̲o̲n̲ Q̲u̲ốc̲ T̲u̲ấn̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ t̲r̲ò c̲h̲u̲y̲ện̲ n̲h̲ư t̲r̲ước̲, c̲h̲ỉ t̲r̲a̲n̲h̲ t̲h̲ủ l̲úc̲ ăn̲ c̲ơm̲ v̲à t̲r̲ước̲ g̲i̲ờ đi̲ n̲g̲ủ. Để g̲i̲úp̲ c̲o̲n̲ c̲ải̲ t̲h̲i̲ện̲ d̲i̲ễn̲ đạt̲, n̲a̲m̲ d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ t̲h̲ườn̲g̲ đặt̲ r̲a̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲âu̲ h̲ỏi̲ v̲à k̲h̲íc̲h̲ l̲ệ c̲o̲n̲ t̲r̲ả l̲ời̲.

K̲h̲i̲ t̲h̲ấy̲ B̲ôm̲ áp̲ l̲ực̲ v̲ới̲ v̲i̲ệc̲ t̲ập̲ đàn̲, Q̲u̲ốc̲ T̲u̲ấn̲ c̲ũn̲g̲ n̲h̲ắc̲ n̲h̲ở c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ân̲ đối̲ g̲i̲ữa̲ h̲ọc̲ t̲ập̲, n̲g̲h̲ỉ n̲g̲ơi̲ v̲à t̲ập̲ l̲u̲y̲ện̲ t̲h̲ể t̲h̲a̲o̲. T̲h̲i̲ t̲h̲o̲ản̲g̲, h̲a̲i̲ b̲ố c̲o̲n̲ a̲n̲h̲ đi̲ d̲ã n̲g̲o̲ại̲, d̲u̲ l̲ịc̲h̲ c̲ùn̲g̲ b̲ạn̲ b̲è để t̲h̲ư g̲i̲ãn̲, l̲ấy̲ l̲ại̲ n̲ăn̲g̲ l̲ượn̲g̲ s̲a̲u̲ n̲h̲ữn̲g̲ g̲i̲ờ k̲h̲ổ l̲u̲y̲ện̲ v̲ới̲ c̲ây̲ đàn̲.

Anh hùng Bôm - con trai diễn viên Quốc Tuấn thay đổi ra sao ở tuổi 20?  - Ảnh 5.

A̲n̲h̲ h̲ùn̲g̲ B̲ôm̲ – c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ Q̲u̲ốc̲ T̲u̲ấn̲ t̲h̲a̲y̲ đổi̲ r̲a̲ s̲a̲o̲ ở t̲u̲ổi̲ 2̲0̲? – Ản̲h̲ 5̲.
B̲ôm̲ g̲i̲ờ đã l̲à m̲ột̲ c̲h̲àn̲g̲ t̲r̲a̲i̲ c̲a̲o̲ l̲ớn̲, c̲h̲ữn̲g̲ c̲h̲ạc̲ v̲à t̲r̲ưởn̲g̲ t̲h̲àn̲h̲ h̲ơn̲.

Theo soha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.