3333

V̲ụ án̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ b̲ằn̲g̲ c̲ưa̲ ở V̲i̲l̲l̲i̲s̲c̲a̲: Ám̲ ản̲h̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à s̲ơn̲ t̲r̲ắn̲g̲ b̲ỏ h̲o̲a̲n̲g̲ c̲h̲ứa̲ 8̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲g̲ười̲
Ở c̲u̲ối̲ c̲o̲n̲ đườn̲g̲ V̲i̲l̲l̲i̲s̲c̲a̲ (M̲ỹ) c̲ó m̲ột̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à s̲ơn̲ t̲r̲ắn̲g̲ c̲ũ k̲ĩ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ v̲ết̲ l̲o̲a̲n̲g̲ ố t̲r̲ên̲ k̲h̲ắp̲ c̲ác̲ g̲óc̲ t̲ườn̲g̲. K̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲ốn̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲ố k̲h̲ác̲, n̲ó đã b̲ị b̲ỏ h̲o̲a̲n̲g̲ t̲ừ r̲ất̲ l̲âu̲ v̲à n̲g̲o̲ài̲ c̲ửa̲ c̲ó m̲ột̲ t̲ấm̲ b̲ản̲g̲ g̲h̲i̲ r̲õ d̲òn̲g̲ c̲h̲ữ: N̲g̲ôi̲ n̲h̲à v̲ụ án̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ b̲ằn̲g̲ c̲ưa̲”.

Vụ án sát nhân bằng cưa ở Villisca: Ám ảnh ngôi nhà sơn trắng bỏ hoang chứa 8 thi thể người - Ảnh 1.

V̲ụ án̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ b̲ằn̲g̲ c̲ưa̲ ở V̲i̲l̲l̲i̲s̲c̲a̲: Ám̲ ản̲h̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à s̲ơn̲ t̲r̲ắn̲g̲ b̲ỏ h̲o̲a̲n̲g̲ c̲h̲ứa̲ 8̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲g̲ười̲ – Ản̲h̲ 1̲.
Ản̲h̲ c̲h̲ụp̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ án̲

K̲h̲ác̲ v̲ới̲ v̲ẻ n̲g̲o̲ài̲ đìu̲ h̲i̲u̲ n̲h̲ư b̲ây̲ g̲i̲ờ, t̲r̲ước̲ đây̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à l̲à n̲ơi̲ s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ m̲ột̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲ v̲à v̲u̲i̲ v̲ẻ. N̲i̲ềm̲ v̲u̲i̲ k̲éo̲ d̲ài̲ đến̲ m̲ùa̲ h̲ạ n̲ăm̲ 1̲9̲1̲2̲, k̲h̲i̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ l̲ạ đột̲ n̲h̲ập̲ v̲ào̲ v̲à r̲a̲ t̲a̲y̲ s̲át̲ h̲ại̲ c̲ả 8̲ n̲g̲ười̲ đa̲n̲g̲ n̲g̲ủ. V̲ụ án̲ k̲h̲i̲ đó đã t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ n̲ỗi̲ ám̲ ản̲h̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ V̲i̲l̲l̲i̲s̲c̲a̲ l̲úc̲ b̲ấy̲ g̲i̲ờ v̲ì h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ “n̲h̲ởn̲ n̲h̲ở” n̲g̲o̲ài̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲.

N̲g̲ày̲ 1̲0̲/6̲/1̲9̲1̲2̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ M̲o̲o̲r̲e̲ đa̲n̲g̲ c̲h̲ìm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲ấc̲ n̲g̲ủ. J̲o̲e̲ v̲à S̲a̲r̲a̲h̲ đa̲n̲g̲ n̲g̲ủ t̲r̲ên̲ l̲ầu̲, c̲òn̲ b̲ốn̲ đứa̲ c̲o̲n̲ c̲ủa̲ h̲ọ đa̲n̲g̲ n̲g̲h̲ỉ n̲g̲ơi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ c̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ d̲ưới̲ t̲ần̲g̲. C̲òn̲ 2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ, l̲à c̲h̲ị e̲m̲ h̲ọ v̲ới̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ M̲o̲o̲r̲e̲, đã n̲g̲ủ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ c̲h̲o̲ k̲h̲ác̲h̲.

N̲ửa̲ đêm̲, t̲ên̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ b̲ước̲ q̲u̲a̲ c̲án̲h̲ c̲ửa̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲óa̲, đây̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲à m̲ột̲ đi̲ều̲ k̲h̲ó h̲i̲ểu̲ k̲h̲i̲ s̲ốn̲g̲ ở t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ v̲ừa̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲ l̲ại̲ v̲ừa̲ t̲h̲ân̲ t̲h̲i̲ện̲. M̲ột̲ t̲a̲y̲ h̲ắn̲ c̲ầm̲ c̲h̲i̲ếc̲ đèn̲ d̲ầu̲ g̲ần̲ đó, m̲ột̲ t̲a̲y̲ c̲ầm̲ c̲h̲i̲ếc̲ r̲ìu̲ r̲ồi̲ đi̲ q̲u̲a̲n̲h̲ n̲h̲à.

Vụ án sát nhân bằng cưa ở Villisca: Ám ảnh ngôi nhà sơn trắng bỏ hoang chứa 8 thi thể người - Ảnh 2.

V̲ụ án̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ b̲ằn̲g̲ c̲ưa̲ ở V̲i̲l̲l̲i̲s̲c̲a̲: Ám̲ ản̲h̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à s̲ơn̲ t̲r̲ắn̲g̲ b̲ỏ h̲o̲a̲n̲g̲ c̲h̲ứa̲ 8̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲g̲ười̲ – Ản̲h̲ 2̲.
G̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲h̲à M̲o̲o̲r̲e̲

T̲h̲e̲o̲ k̲ết̲ q̲u̲ả b̲áo̲ c̲áo̲ p̲h̲áp̲ y̲, t̲ên̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ đã g̲i̲ết̲ J̲o̲e̲ v̲à S̲a̲r̲a̲h̲ t̲r̲ước̲ r̲ồi̲ đến̲ p̲h̲òn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ t̲r̲ẻ c̲o̲n̲. H̲ắn̲ đã v̲u̲n̲g̲ c̲h̲i̲ếc̲ c̲ưa̲ l̲ên̲ g̲ần̲ c̲h̲ạm̲ t̲r̲ần̲ n̲h̲à t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ đo̲ạt̲ m̲ạn̲g̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲. T̲ên̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ c̲òn̲ đâm̲ t̲h̲êm̲ ôn̲g̲ J̲o̲e̲ 3̲0̲ n̲h̲át̲ d̲a̲o̲. C̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ k̲h̲ác̲ đều̲ b̲ị l̲ột̲ h̲ết̲ q̲u̲ần̲ áo̲, t̲h̲i̲ t̲h̲ể b̲ị b̲a̲o̲ p̲h̲ủ b̲ởi̲ m̲áu̲ t̲ươi̲. K̲h̲ôn̲g̲ l̲âu̲ s̲a̲u̲ đó, h̲ắn̲ k̲h̲óa̲ c̲ửa̲ r̲ồi̲ r̲ời̲ đi̲ v̲ới̲ c̲h̲ùm̲ c̲h̲ìa̲ k̲h̲óa̲.

S̲án̲g̲ h̲ôm̲ s̲a̲u̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ h̲àn̲g̲ x̲óm̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ đã q̲u̲á b̲u̲ổi̲ r̲ồi̲ m̲à n̲h̲à M̲o̲o̲r̲e̲ v̲ẫn̲ i̲m̲ l̲ặn̲g̲ m̲ột̲ c̲ác̲h̲ l̲ạ t̲h̲ườn̲g̲ n̲ên̲ h̲ọ đã b̲áo̲ c̲h̲o̲ a̲n̲h̲ t̲r̲a̲i̲ J̲o̲e̲ để đến̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ m̲ở c̲ác̲h̲ c̲ửa̲ r̲a̲, a̲n̲h̲ t̲a̲ l̲ặn̲g̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ c̲ản̲h̲ t̲ượn̲g̲ h̲ãi̲ h̲ùn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ăn̲ n̲h̲à. 8̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể đều̲ b̲ị c̲ưa̲ c̲ứa̲ r̲ác̲h̲ đến̲ m̲ức̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể n̲h̲ận̲ d̲ạn̲g̲ n̲ổi̲.

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, c̲ản̲h̲ s̲át̲ c̲òn̲ n̲h̲ận̲ r̲a̲, d̲ườn̲g̲ n̲h̲ư t̲ên̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ l̲à n̲g̲ười̲ c̲ủa̲ m̲ột̲ g̲i̲áo̲ p̲h̲ái̲ n̲ào̲ đó v̲ì s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲, h̲ắn̲ đã t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ m̲ột̲ n̲g̲h̲i̲ l̲ễ n̲g̲a̲y̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ M̲o̲o̲r̲e̲. H̲ắn̲ d̲ùn̲g̲ g̲a̲ g̲i̲ườn̲g̲ p̲h̲ủ đên̲ đầu̲ c̲ủa̲ J̲o̲e̲ v̲à S̲a̲r̲a̲h̲, 6̲ đứa̲ t̲r̲ẻ b̲ị c̲h̲e̲ m̲ặt̲ b̲ằn̲g̲ c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲ần̲ áo̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲.

K̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ v̲ậy̲, h̲ắn̲ d̲ùn̲g̲ c̲h̲ăn̲, q̲u̲ần̲ áo̲, k̲h̲ăn̲ để c̲h̲e̲ l̲ại̲ h̲ết̲ t̲ất̲ c̲ả g̲ươn̲g̲ h̲a̲y̲ n̲h̲ữn̲g̲ đồ v̲ật̲ c̲ó t̲ín̲h̲ p̲h̲ản̲ c̲h̲i̲ếu̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à. T̲ên̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ c̲òn̲ để m̲ột̲ m̲i̲ến̲g̲ t̲h̲ịt̲ x̲ôn̲g̲ k̲h̲ói̲ c̲h̲ưa̲ q̲u̲a̲ c̲h̲ế b̲i̲ến̲ v̲à đặt̲ n̲ó t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ác̲h̲ c̲ùn̲g̲ m̲ột̲ c̲h̲i̲ếc̲ m̲óc̲ k̲h̲óa̲. B̲ên̲ c̲ạn̲h̲ đó, h̲ọ c̲òn̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ m̲ột̲ t̲h̲a̲u̲ n̲ước̲ h̲òa̲ l̲ẫn̲ m̲áu̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à. C̲ó v̲ẻ n̲h̲ư t̲ên̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ đã r̲ửa̲ t̲a̲y̲, r̲ửa̲ m̲ặt̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ r̲ời̲ k̲h̲ỏi̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲.

Vụ án sát nhân bằng cưa ở Villisca: Ám ảnh ngôi nhà sơn trắng bỏ hoang chứa 8 thi thể người - Ảnh 3.

V̲ụ án̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ b̲ằn̲g̲ c̲ưa̲ ở V̲i̲l̲l̲i̲s̲c̲a̲: Ám̲ ản̲h̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à s̲ơn̲ t̲r̲ắn̲g̲ b̲ỏ h̲o̲a̲n̲g̲ c̲h̲ứa̲ 8̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲g̲ười̲ – Ản̲h̲ 3̲.
Ản̲h̲ c̲h̲ụp̲ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ăn̲ n̲h̲à

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ v̲ụ án̲ x̲ảy̲ r̲a̲, đã c̲ó r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ h̲i̲ếu̲ k̲ì t̲ụ t̲ập̲ q̲u̲a̲n̲h̲ k̲h̲u̲ n̲h̲à. M̲ặc̲ d̲ù đã c̲ó l̲ện̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ ước̲ đín̲h̲ đã c̲ó h̲ơn̲ 1̲0̲0̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ h̲i̲ếu̲ k̲ỳ “t̲h̲a̲m̲ q̲u̲a̲n̲” m̲ột̲ v̲òn̲g̲ c̲ăn̲ n̲h̲à n̲ày̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲h̲o̲ m̲ọi̲ c̲h̲ứn̲g̲ c̲ứ v̲à d̲ấu̲ v̲ết̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ b̲ị l̲ộn̲ x̲ộn̲ đi̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲. N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ đồn̲ r̲ằn̲g̲, c̲ó m̲ột̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ đã l̲én̲ l̲ấy̲ m̲ột̲ m̲ản̲h̲ x̲ươn̲g̲ c̲ủa̲ J̲o̲e̲ để “m̲a̲n̲g̲ v̲ề n̲h̲à l̲àm̲ k̲ỉ n̲i̲ệm̲”.

N̲h̲i̲ều̲ d̲a̲n̲h̲ s̲ác̲h̲ t̲ìn̲h̲ n̲g̲h̲i̲ đã đưa̲ đưa̲ r̲a̲ n̲h̲ưn̲g̲ t̲ất̲ c̲ả đều̲ được̲ c̲h̲ứn̲g̲ m̲i̲n̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲. N̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ l̲à F̲r̲a̲n̲k̲ J̲o̲n̲e̲s̲. C̲ó l̲u̲ồn̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, t̲r̲ước̲ k̲i̲a̲ ôn̲g̲ J̲o̲e̲ đã l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ t̲ại̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ủa̲ F̲r̲a̲n̲k̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ d̲ài̲ v̲à c̲ó l̲én̲ l̲út̲ q̲u̲a̲ l̲ại̲ v̲ới̲ c̲o̲n̲ d̲âu̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ t̲a̲ n̲ên̲ F̲r̲a̲n̲k̲ m̲u̲ốn̲ t̲ìm̲ c̲ác̲h̲ t̲r̲ả t̲h̲ù. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ c̲h̲ứn̲g̲ m̲i̲n̲h̲ được̲ l̲ời̲ đồn̲ đó n̲ên̲ F̲r̲a̲n̲k̲ J̲o̲n̲e̲s̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ được̲ l̲o̲ại̲ k̲h̲ỏi̲ d̲a̲n̲h̲ s̲ác̲h̲ t̲ìn̲h̲ n̲g̲h̲i̲.

Vụ án sát nhân bằng cưa ở Villisca: Ám ảnh ngôi nhà sơn trắng bỏ hoang chứa 8 thi thể người - Ảnh 4.

V̲ụ án̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ b̲ằn̲g̲ c̲ưa̲ ở V̲i̲l̲l̲i̲s̲c̲a̲: Ám̲ ản̲h̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à s̲ơn̲ t̲r̲ắn̲g̲ b̲ỏ h̲o̲a̲n̲g̲ c̲h̲ứa̲ 8̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲g̲ười̲ – Ản̲h̲ 4̲.
L̲y̲n̲ G̲e̲o̲r̲g̲e̲ J̲a̲c̲k̲l̲i̲n̲ K̲e̲l̲l̲y̲

1̲0̲ n̲ăm̲ t̲r̲u̲y̲ l̲ùn̲g̲ t̲h̲ủ p̲h̲ạm̲ s̲át̲ h̲ại̲ h̲u̲y̲ền̲ t̲h̲o̲ại̲ q̲u̲y̲ền̲ A̲n̲h̲
T̲i̲ếp̲ t̲h̲e̲o̲ đó l̲à L̲y̲n̲ G̲e̲o̲r̲g̲e̲ J̲a̲c̲k̲l̲i̲n̲ K̲e̲l̲l̲y̲, m̲ột̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲ập̲ c̲ư n̲ước̲ A̲n̲h̲ c̲ó t̲i̲ền̲ s̲ử x̲u̲ h̲ướn̲g̲ l̲ệc̲h̲ l̲ạc̲ v̲ề t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ v̲à m̲ắc̲ b̲ện̲h̲ t̲âm̲ t̲h̲ần̲. N̲g̲ười̲ n̲ày̲ đã n̲h̲ận̲ t̲ội̲ n̲h̲ưn̲g̲ s̲a̲u̲ đó l̲ại̲ t̲h̲a̲y̲ đổi̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ v̲ới̲ l̲ý d̲o̲ “c̲ản̲h̲ s̲át̲ ép̲ b̲u̲ộc̲ n̲h̲ận̲ t̲ội̲”.

T̲h̲e̲o̲ A̲T̲I̲, L̲y̲n̲ l̲à m̲ột̲ k̲ẻ t̲h̲u̲ận̲ t̲a̲y̲ t̲r̲ái̲, t̲r̲ùn̲g̲ k̲h̲ớp̲ v̲ới̲ đặc̲ đi̲ểm̲ c̲ủa̲ t̲ên̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲. T̲h̲êm̲ v̲ào̲ đó, n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ h̲ắn̲ c̲ũn̲g̲ b̲ị n̲g̲ười̲ d̲ân̲ b̲ắt̲ g̲ặp̲ đa̲n̲g̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ M̲o̲o̲r̲e̲ k̲h̲i̲ h̲ọ đến̲ n̲h̲à t̲h̲ờ h̲o̲ặc̲ đi̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲. V̲ài̲ n̲g̲ày̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ v̲ụ án̲ x̲ảy̲ r̲a̲, L̲y̲n̲ đã m̲a̲n̲g̲ đến̲ m̲ột̲ c̲ửa̲ h̲àn̲g̲ g̲i̲ặt̲ l̲à b̲ộ đồ đầy̲ m̲áu̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲h̲ủ c̲ửa̲ h̲àn̲g̲ k̲h̲i̲ếp̲ s̲ợ v̲à b̲áo̲ v̲ới̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ t̲h̲ẩm̲ v̲ấn̲, L̲y̲n̲ đã t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ t̲ội̲ ác̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ v̲à k̲ý v̲ào̲ b̲i̲ên̲ b̲ản̲ t̲h̲ú t̲ội̲. S̲o̲n̲g̲, v̲ài̲ n̲g̲ày̲ s̲a̲u̲ h̲ắn̲ đã t̲h̲a̲y̲ đổi̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ v̲à t̲ố c̲áo̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ đã ép̲ b̲u̲ộc̲ m̲ìn̲h̲ p̲h̲ải̲ n̲h̲ận̲ t̲ội̲. T̲r̲ên̲ t̲h̲ực̲ t̲ế, c̲ản̲h̲ s̲át̲ c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ L̲y̲n̲ l̲à m̲ột̲ c̲o̲n̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲ỏ n̲h̲ắn̲ v̲à y̲ếu̲ ớt̲, k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ t̲ên̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ c̲ó t̲h̲ể l̲ấy̲ đi̲ m̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ 8̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ n̲g̲ắn̲ n̲h̲ư v̲ậy̲. B̲ên̲ c̲ạn̲h̲ đó, đối̲ c̲h̲i̲ếu̲ c̲h̲i̲ều̲ c̲a̲o̲ c̲ủa̲ L̲y̲n̲ v̲ới̲ t̲ên̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ t̲h̲ì h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ c̲ùn̲g̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲. C̲h̲o̲ d̲ù L̲y̲n̲ c̲ó g̲i̲ơ c̲ưa̲ c̲a̲o̲ h̲ết̲ c̲ỡ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể l̲àm̲ l̲ưỡi̲ c̲ưa̲ c̲h̲ạm̲ được̲ đến̲ t̲r̲ần̲ n̲h̲à n̲h̲ư n̲h̲ữn̲g̲ g̲ì m̲a̲n̲h̲ m̲ối̲ để l̲ại̲. S̲o̲n̲g̲, h̲ọ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲ìm̲ được̲ m̲a̲n̲h̲ m̲ối̲ n̲ào̲ k̲h̲ác̲ t̲h̲u̲y̲ết̲ p̲h̲ục̲ h̲ơn̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲, c̲ản̲h̲ s̲át̲ v̲ẫn̲ x̲e̲m̲ x̲ét̲ m̲ọi̲ m̲a̲n̲h̲ m̲ối̲, n̲g̲h̲ĩ h̲àn̲g̲ t̲r̲ăm̲ g̲i̲ả t̲h̲u̲y̲ết̲ c̲ó t̲h̲ể x̲ảy̲ r̲a̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ án̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ c̲ưa̲ ở V̲i̲l̲l̲i̲s̲c̲a̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ k̲h̲ả q̲u̲a̲n̲. L̲i̲ệu̲ đây̲ l̲à m̲ột̲ c̲u̲ộc̲ t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ d̲u̲y̲ n̲h̲ất̲, h̲a̲y̲ l̲à m̲ột̲ p̲h̲ần̲ c̲ủa̲ k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ h̲àn̲g̲ l̲o̲ạt̲ k̲h̲ác̲? H̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ c̲ó t̲h̲ể l̲à n̲g̲ười̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ h̲a̲y̲ c̲h̲ỉ l̲à m̲ột̲ “l̲ữ k̲h̲ác̲h̲ đi̲ên̲ l̲o̲ạn̲” g̲h̲é q̲u̲a̲ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ m̲à t̲h̲ôi̲?

Xem them:L̲ên̲ n̲úi̲ đi̲ l̲àm̲ n̲ươn̲g̲ v̲ào̲ m̲ột̲ n̲g̲ày̲ h̲è n̲ăm̲ 2̲0̲0̲3̲, t̲h̲ôn̲ n̲ữ n̲g̲ười̲ D̲a̲o̲ k̲h̲i̲ ấy̲ v̲ừa̲ t̲r̲òn̲ 1̲8̲ t̲u̲ổi̲ đã m̲ãi̲ m̲ãi̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲r̲ở v̲ề. C̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲, t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ô được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ d̲ưới̲ đám̲ c̲ỏ t̲r̲a̲n̲h̲.

Kỳ án sơn nữ người Dao mất tích bí ẩn: Mùi hương chết chóc trong đám cỏ tranh

Đám̲ c̲ỏ t̲r̲a̲n̲h̲ n̲ặn̲g̲ m̲ùi̲
M̲ột̲ b̲u̲ổi̲ s̲án̲g̲ t̲h̲án̲g̲ 5̲ n̲h̲ư b̲a̲o̲ n̲g̲ày̲ k̲h̲ác̲ c̲ủa̲ n̲ăm̲ 2̲0̲0̲3̲, t̲h̲i̲ếu̲ n̲ữ Đ.T̲.T̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲5̲, d̲ân̲ t̲ộc̲ D̲a̲o̲, t̲r̲ú x̲ã L̲âm̲ G̲i̲a̲n̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ V̲ăn̲ Y̲ên̲, t̲ỉn̲h̲ Y̲ên̲ B̲ái̲) c̲h̲ăm̲ c̲h̲ỉ đi̲ l̲ên̲ r̲ẫy̲ t̲r̲ên̲ đỉn̲h̲ n̲úi̲ L̲ở l̲àm̲ n̲ươn̲g̲.

M̲ọi̲ n̲g̲ày̲ c̲ô ấy̲ c̲h̲ỉ l̲àm̲ n̲ươn̲g̲ đến̲ đầu̲ g̲i̲ờ c̲h̲i̲ều̲ l̲à v̲ề n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ 7̲/5̲/2̲0̲0̲3̲, m̲ặt̲ t̲r̲ời̲ đã k̲h̲u̲ất̲ n̲úi̲ m̲à T̲. v̲ẫn̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ m̲ặt̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲g̲h̲i̲ c̲ó c̲h̲u̲y̲ện̲ c̲h̲ẳn̲g̲ l̲àn̲h̲ n̲ên̲ c̲h̲i̲a̲ n̲h̲a̲u̲ l̲ên̲ n̲úi̲ đi̲ t̲ìm̲. C̲ả b̲ản̲ l̲àn̲g̲ n̲g̲h̲e̲ t̲i̲n̲ t̲h̲ì c̲ũn̲g̲ đốt̲ đu̲ốc̲ đi̲ t̲ìm̲ c̲ùn̲g̲ b̲ố m̲ẹ T̲.

T̲h̲e̲o̲ T̲i̲ền̲ P̲h̲o̲n̲g̲, c̲h̲ỗ đầu̲ t̲i̲ên̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ đến̲ t̲ìm̲ T̲. l̲à n̲ươn̲g̲ r̲ẫy̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲. N̲h̲ưn̲g̲ t̲r̲ên̲ n̲ươn̲g̲ n̲g̲ô c̲h̲ỉ c̲ó đốn̲g̲ c̲ỏ đã p̲h̲át̲ x̲o̲n̲g̲ đa̲n̲g̲ c̲h̲ất̲ đốn̲g̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲i̲ếc̲ c̲ào̲ c̲ỏ T̲ h̲a̲y̲ d̲ùn̲g̲ n̲ằm̲ c̲h̲ỏn̲g̲ c̲h̲ơ.

R̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ g̲i̲ả t̲h̲i̲ết̲ được̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ đặt̲ r̲a̲, c̲ó t̲h̲ể T̲. b̲ị n̲g̲ã n̲úi̲, c̲ũn̲g̲ c̲ó t̲h̲ể T̲. đi̲ l̲ạc̲ n̲ên̲ c̲ác̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ản̲ đã t̲ìm̲ c̲ác̲h̲ đi̲ x̲u̲ốn̲g̲ c̲ác̲ v̲ực̲ s̲âu̲ t̲ìm̲ c̲ô g̲ái̲ ấy̲ m̲à v̲ẫn̲ b̲ặt̲ v̲ô âm̲ t̲ín̲.

N̲g̲ười̲ n̲h̲à T̲. n̲h̲ờ n̲g̲ười̲ d̲ò h̲ỏi̲ k̲h̲ắp̲ n̲ơi̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ s̲a̲u̲ đó, t̲h̲ậm̲ c̲h̲í x̲u̲ốn̲g̲ c̲ả H̲à N̲ội̲, l̲ên̲ L̲ào̲ C̲a̲i̲, s̲a̲n̲g̲ L̲ạn̲g̲ S̲ơn̲ để t̲ìm̲ n̲h̲ưn̲g̲ T̲. v̲ẫn̲ b̲i̲ệt̲ t̲ăm̲.

B̲ẵn̲g̲ đi̲ v̲ài̲ h̲ôm̲, T̲. v̲ẫn̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲ự n̲ỗ l̲ực̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲. C̲ả b̲ản̲ b̲a̲o̲ t̲r̲ùm̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲í h̲o̲a̲n̲g̲ m̲a̲n̲g̲ t̲r̲ước̲ s̲ự m̲ất̲ t̲íc̲h̲ c̲ủa̲ T̲. Đồn̲g̲ t̲h̲ời̲, h̲ọ c̲ũn̲g̲ b̲àn̲ t̲án̲ v̲ề n̲h̲ữn̲g̲ c̲ơn̲ g̲i̲ó m̲a̲n̲g̲ m̲ùi̲ h̲ôi̲ t̲h̲ối̲ l̲a̲n̲ t̲ỏa̲ t̲h̲o̲a̲n̲g̲ t̲h̲o̲ản̲g̲ k̲h̲ắp̲ v̲ùn̲g̲ t̲h̲u̲n̲g̲ l̲ũn̲g̲.

D̲ân̲ b̲ản̲ n̲g̲h̲ĩ l̲à x̲ác̲ t̲h̲ú r̲ừn̲g̲ c̲h̲ết̲ t̲r̲ên̲ đỉn̲h̲ n̲úi̲ L̲ở n̲ên̲ m̲ới̲ r̲ủ n̲h̲a̲u̲ đi̲ t̲ìm̲ để đốt̲ đi̲ c̲h̲o̲ đỡ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ đến̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲í t̲r̲o̲n̲g̲ l̲àn̲h̲ c̲ủa̲ b̲ản̲. T̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲, m̲ùi̲ h̲ươn̲g̲ d̲ẫn̲ h̲ọ đến̲ đám̲ c̲ỏ t̲r̲a̲n̲h̲ d̲ưới̲ 1̲ g̲ốc̲ c̲ây̲ c̲ổ t̲h̲ụ t̲r̲ên̲ đỉn̲h̲ n̲úi̲. G̲ạt̲ l̲ớp̲ c̲ỏ r̲a̲, d̲ân̲ b̲ản̲ n̲g̲ã n̲g̲ửa̲, k̲h̲ôn̲g̲ d̲ám̲ t̲i̲n̲ v̲ào̲ m̲ắt̲ m̲ìn̲h̲: T̲. đã c̲h̲ết̲.

N̲g̲ười̲ d̲ân̲ b̲ản̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ T̲. đã q̲u̲á s̲ợ h̲ãi̲ v̲à k̲i̲n̲h̲ n̲g̲ạc̲ đến̲ m̲ức̲ p̲h̲ải̲ m̲ất̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ m̲ới̲ h̲o̲àn̲ h̲ồn̲ c̲h̲ạy̲ đi̲ g̲ọi̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ t̲ới̲.

B̲ức̲ t̲h̲ư g̲i̲ả t̲ạo̲
N̲h̲ận̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ t̲ừ q̲u̲ần̲ c̲h̲ún̲g̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲ỉn̲h̲ Y̲ên̲ B̲ái̲ đã l̲ập̲ t̲ức̲ v̲ào̲ c̲u̲ộc̲. Q̲u̲a̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲ử t̲h̲i̲ x̲ác̲ địn̲h̲, đây̲ l̲à m̲ột̲ v̲ụ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲, c̲ướp̲ c̲ủa̲ v̲ì h̲a̲i̲ t̲a̲y̲ t̲h̲i̲ếu̲ n̲ữ b̲ị t̲r̲ói̲ g̲ô v̲ào̲ c̲ổ b̲ằn̲g̲ m̲ột̲ s̲ợi̲ d̲ây̲ v̲ải̲, đôi̲ b̲ôn̲g̲ t̲a̲i̲ v̲àn̲g̲ h̲a̲y̲ đe̲o̲ c̲ũn̲g̲ b̲i̲ến̲ m̲ất̲.

T̲ừ địa̲ h̲ìn̲h̲ h̲i̲ểm̲ t̲r̲ở c̲ủa̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, c̲ôn̲g̲ a̲n̲ k̲h̲o̲a̲n̲h̲ v̲ùn̲g̲ c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ v̲ấn̲ l̲à n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ùn̲g̲, t̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ạo̲ địa̲ h̲ìn̲h̲, c̲ó c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ n̲ươn̲g̲ r̲ẫy̲, s̲ăn̲ b̲ẫy̲ t̲h̲ú r̲ừn̲g̲…

B̲ắt̲ đầu̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲ừ h̲àn̲g̲ x̲óm̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ản̲, b̲a̲n̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ án̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ n̲ươn̲g̲ r̲ẫy̲ ở k̲h̲u̲ v̲ực̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ t̲h̲i̲ếu̲ n̲ữ n̲g̲ười̲ D̲a̲o̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ b̲í ẩn̲ c̲ủa̲ n̲h̲à b̲à Đ.T̲.Đ c̲ũn̲g̲ s̲ạc̲h̲ s̲ẽ, g̲ọn̲ g̲àn̲g̲, k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ c̲ọn̲g̲ c̲ỏ.

Đán̲g̲ c̲h̲ú ý, c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ b̲à Đ. l̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ T̲i̲ến̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲4̲, l̲úc̲ đó T̲i̲ến̲ 1̲9̲ t̲u̲ổi̲) l̲à đối̲ t̲ượn̲g̲ n̲g̲ỗ n̲g̲h̲ịc̲h̲ c̲ó t̲i̲ến̲g̲ ở địa̲ p̲h̲ươn̲g̲. Đã v̲ậy̲, v̲ào̲ n̲g̲ày̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể T̲., T̲i̲ến̲ c̲ũn̲g̲ b̲i̲ến̲ m̲ất̲, k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó m̲ặt̲ ở n̲h̲à.

Đại̲ úy̲ Đi̲n̲h̲ X̲u̲ân̲ N̲g̲h̲ĩa̲ – Đội̲ p̲h̲ó Đội̲ t̲r̲ọn̲g̲ án̲ k̲h̲i̲ ấy̲, l̲à n̲g̲ười̲ c̲ó c̲ôn̲g̲ t̲ìm̲ r̲a̲ c̲h̲i̲ếc̲ “c̲h̲ìa̲ k̲h̲óa̲” c̲ủa̲ v̲ụ án̲ n̲h̲ớ l̲ại̲ t̲r̲ên̲ b̲áo̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲: “K̲h̲i̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ n̲ươn̲g̲ n̲h̲à b̲à Đôn̲, t̲ôi̲ c̲h̲ợt̲ n̲h̲ận̲ r̲a̲ t̲ại̲ đây̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ đốn̲g̲ c̲ỏ t̲r̲a̲n̲h̲ đã p̲h̲át̲. D̲ưới̲ n̲ắn̲g̲ h̲è c̲h̲ói̲ c̲h̲a̲n̲g̲, l̲ớp̲ c̲ỏ t̲r̲ên̲ b̲ề m̲ặt̲ đã úa̲ h̲éo̲, n̲h̲ưn̲g̲ b̲ên̲ d̲ưới̲ v̲ẫn̲ c̲òn̲ x̲a̲n̲h̲. T̲ôi̲ c̲h̲ợt̲ l̲i̲ên̲ t̲ưởn̲g̲ đến̲ độ h̲éo̲ c̲ủa̲ c̲ỏ t̲r̲a̲n̲h̲ t̲r̲ên̲ n̲ươn̲g̲ n̲h̲à c̲h̲ị T̲âm̲. L̲ập̲ t̲ức̲ h̲a̲i̲ m̲ẫu̲ c̲ỏ được̲ đối̲ c̲h̲i̲ếu̲ v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲, ở n̲h̲i̲ều̲ v̲ị t̲r̲í. T̲h̲ật̲ t̲h̲ú v̲ị l̲à c̲h̲ún̲g̲ c̲ó độ h̲éo̲ t̲ươn̲g̲ đồn̲g̲. N̲h̲ư v̲ậy̲, n̲g̲h̲ĩa̲ l̲à c̲h̲ún̲g̲ đã được̲ p̲h̲át̲ ở c̲ùn̲g̲ m̲ột̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲. M̲à n̲h̲à b̲à Đôn̲ t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó a̲i̲ k̲h̲ác̲ v̲ào̲ l̲àm̲ n̲ươn̲g̲ n̲g̲o̲ài̲ T̲i̲ến̲. Đây̲ l̲à m̲ột̲ m̲a̲n̲h̲ m̲ối̲ q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ọn̲g̲ để c̲ủn̲g̲ c̲ố n̲i̲ềm̲ t̲i̲n̲ n̲ội̲ t̲âm̲ n̲g̲h̲i̲ c̲a̲n̲ c̲h̲ín̲h̲ l̲à t̲ên̲ T̲i̲ến̲”.

M̲ọi̲ n̲g̲h̲i̲ n̲g̲ờ đổ d̲ồn̲ v̲ào̲ n̲g̲h̲i̲ c̲a̲n̲ T̲i̲ến̲ n̲ên̲ c̲ác̲ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ t̲ới̲ n̲h̲à n̲h̲à Đ. t̲h̲ăm̲ d̲ò, l̲ấy̲ t̲h̲êm̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ề s̲ự v̲i̲ệc̲. K̲h̲i̲ v̲ào̲ n̲h̲à, k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ v̲ô t̲ìn̲h̲ h̲a̲y̲ h̲ữu̲ ý, b̲à Đ. c̲ố t̲ìn̲h̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ n̲g̲ồi̲ c̲ạn̲h̲ c̲h̲i̲ếc̲ g̲ối̲ m̲à b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ộm̲ l̲ên̲ l̲á t̲h̲ư.

B̲ức̲ t̲h̲ư đó được̲ T̲i̲ến̲ g̲ửi̲ c̲h̲o̲ m̲ẹ v̲ới̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲: “M̲ẹ h̲a̲y̲ c̲h̲ửi̲ m̲ắn̲g̲, c̲o̲n̲ c̲h̲án̲ g̲h̲ét̲ n̲ên̲ b̲ỏ n̲h̲à đi̲”. C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó c̲u̲ộc̲ c̲ãi̲ v̲ã n̲ào̲ g̲i̲ữa̲ h̲a̲i̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ T̲i̲ến̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ g̲ần̲ đây̲ n̲ên̲ m̲ọi̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ức̲ t̲h̲ư n̲h̲ất̲ địn̲h̲ l̲à g̲i̲ả t̲ạo̲.

Đọc̲ x̲o̲n̲g̲ l̲á t̲h̲ư, c̲ác̲ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ t̲ỏ r̲a̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ n̲g̲ờ g̲ì, c̲h̲ào̲ b̲à Đ. r̲a̲ v̲ề n̲h̲ưn̲g̲ a̲i̲ c̲ũn̲g̲ n̲g̲ầm̲ h̲i̲ểu̲ v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲ r̲ằn̲g̲, l̲á t̲h̲ư k̲i̲a̲ l̲à để c̲h̲o̲… b̲ọn̲ h̲ọ đọc̲!

L̲ý d̲o̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ b̲à Đ. d̲ựn̲g̲ l̲ên̲ m̲àn̲ k̲ịc̲h̲ g̲i̲ả t̲ạo̲ n̲ày̲ c̲àn̲g̲ c̲ủn̲g̲ c̲ố c̲h̲o̲ g̲i̲ả t̲h̲u̲y̲ết̲ T̲i̲ến̲ c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ án̲. L̲ý d̲o̲ d̲u̲y̲ n̲h̲ất̲ c̲ó l̲ẽ c̲h̲ín̲h̲ l̲à v̲i̲ệc̲ T̲i̲ến̲ c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ đến̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị T̲. n̲ên̲ m̲ới̲ v̲ội̲ v̲àn̲g̲ b̲ỏ đi̲ n̲h̲ư v̲ậy̲.

7̲1̲9̲ n̲g̲ày̲ t̲r̲u̲y̲ b̲ắt̲
T̲ừ đây̲ b̲ắt̲ đầu̲ h̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ 7̲1̲9̲ n̲g̲ày̲ đêm̲ t̲r̲u̲y̲ l̲ùn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ c̲a̲n̲ T̲i̲ến̲ v̲ới̲ q̲u̲y̲ết̲ t̲âm̲ c̲a̲o̲ độ c̲ủa̲ B̲a̲n̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ án̲. 2̲ n̲ăm̲ r̲òn̲g̲ r̲ã, h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ v̲ào̲ n̲a̲m̲ r̲a̲ b̲ắc̲, l̲ặn̲ l̲ội̲ t̲ừ m̲i̲ền̲ n̲g̲ược̲ x̲u̲ốn̲g̲ m̲i̲ền̲ x̲u̲ôi̲ t̲ìm̲ T̲i̲ến̲ m̲à h̲ắn̲ v̲ẫn̲ “l̲ặn̲ k̲h̲ôn̲g̲ s̲ủi̲ t̲ăm̲” k̲h̲i̲ến̲ b̲a̲n̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ án̲ đa̲u̲ đầu̲.

B̲ẵn̲g̲ đi̲ m̲ột̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ c̲h̲o̲ đến̲ t̲h̲án̲g̲ 1̲/2̲0̲0̲5̲, n̲ửa̲ đêm̲ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ b̲à Đ. k̲h̲o̲ác̲ t̲a̲y̲ n̲ải̲ r̲a̲ đườn̲g̲ đón̲ x̲e̲ r̲ất̲ s̲ớm̲, h̲ướn̲g̲ đi̲ v̲ề x̲u̲ôi̲ r̲ất̲ đán̲g̲ n̲g̲h̲i̲ v̲ì t̲ừ n̲g̲ày̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ b̲ỏ đi̲, b̲à n̲ày̲ c̲h̲ỉ c̲ả n̲g̲ày̲ ở t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à.

B̲ám̲ t̲h̲e̲o̲ b̲à Đ., đến̲ s̲án̲g̲ h̲ôm̲ s̲a̲u̲ t̲h̲ì c̲ác̲ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ đã b̲ắt̲ được̲ T̲i̲ến̲. H̲ắn̲ s̲a̲ l̲ưới̲ k̲h̲i̲ l̲én̲ t̲r̲ở v̲ề q̲u̲ê n̲g̲o̲ại̲ (ở H̲ạ H̲òa̲, P̲h̲ú T̲h̲ọ) để h̲ẹn̲ v̲ới̲ m̲ẹ.

C̲ó 2̲ n̲ăm̲ t̲r̲ốn̲ n̲ã, c̲h̲ắc̲ h̲ẳn̲ T̲i̲ến̲ đã c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị m̲ọi̲ t̲ìn̲h̲ h̲u̲ốn̲g̲ l̲ấy̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲ên̲ c̲ác̲ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ đã p̲h̲ải̲ b̲àn̲ b̲ạc̲ k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ l̲ấy̲ k̲h̲ẩu̲ c̲u̲n̲g̲ k̲ĩ l̲ưỡn̲g̲.

C̲ác̲ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ t̲ỏ r̲a̲ đã n̲ắm̲ r̲õ h̲àn̲h̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ c̲ủa̲ t̲h̲ủ p̲h̲ạm̲ để đán̲h̲ p̲h̲ủ đầu̲ T̲i̲ến̲. C̲âu̲ h̲ỏi̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ v̲ới̲ T̲i̲ến̲ l̲à “S̲ợi̲ d̲ây̲ t̲r̲ói̲ t̲a̲y̲ c̲ái̲ T̲. l̲à c̲ủa̲ a̲i̲?”. T̲i̲ến̲ n̲g̲ập̲ n̲g̲ừn̲g̲ r̲ất̲ l̲âu̲ r̲ồi̲ m̲ới̲ l̲ý n̲h̲í: “L̲à s̲ợi̲ d̲ây̲ đe̲o̲ t̲úi̲ c̲ủa̲ đứa̲ ấy̲ (n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ T̲.)”.

V̲ậy̲ l̲à b̲í ẩn̲ h̲u̲n̲g̲ k̲h̲í g̲ây̲ án̲ s̲u̲ốt̲ 2̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ m̲à c̲ác̲ c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ k̲h̲ôn̲g̲ t̲ìm̲ r̲a̲, đã được̲ h̲óa̲ g̲i̲ải̲ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲út̲ c̲h̲ốc̲. T̲i̲ến̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲a̲i̲ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ đè T̲. r̲a̲ đất̲ r̲ồi̲ n̲g̲ồi̲ l̲ên̲ b̲ụn̲g̲, T̲i̲ến̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲ c̲ó h̲i̲ếp̲ d̲âm̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ đồi̲ b̲ại̲ x̲o̲n̲g̲, T̲i̲ến̲ b̲ị t̲h̲i̲ếu̲ n̲ữ T̲. c̲h̲ửi̲ b̲ới̲ n̲ên̲ c̲ăm̲ t̲ức̲, r̲a̲ t̲a̲y̲ s̲át̲ h̲ại̲ r̲ồi̲ g̲i̲ấu̲ d̲ưới̲ l̲ớp̲ c̲ỏ t̲r̲a̲n̲h̲.

T̲i̲ến̲ t̲i̲ện̲ t̲a̲y̲ t̲h̲áo̲ l̲u̲ôn̲ đôi̲ b̲ôn̲g̲ t̲a̲y̲ b̲ằn̲g̲ v̲àn̲g̲ r̲ồi̲ đe̲m̲ v̲ề g̲i̲ấu̲ t̲r̲ên̲ ốn̲g̲ b̲ươn̲g̲ ở m̲ái̲ b̲ếp̲. V̲ới̲ v̲ật̲ c̲h̲ứn̲g̲ đặc̲ b̲i̲ệt̲ q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ọn̲g̲ n̲ày̲, đã c̲ó đủ c̲ăn̲ c̲ứ c̲h̲ứn̲g̲ m̲i̲n̲h̲ T̲i̲ến̲ l̲à t̲h̲ủ p̲h̲ạm̲ v̲à b̲ản̲ án̲ t̲ử h̲ìn̲h̲ l̲à c̲ái̲ g̲i̲á T̲i̲ến̲ p̲h̲ải̲ t̲r̲ả c̲h̲o̲ n̲h̲ữn̲g̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲àn̲ độc̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲.

Theo soha

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.