1̲2̲ l̲ời̲ t̲i̲ên̲ t̲r̲i̲ c̲ủa̲ b̲à V̲a̲n̲g̲a̲ v̲ề t̲ươn̲g̲ l̲a̲i̲

1̲2̲ l̲ời̲ t̲i̲ên̲ t̲r̲i̲ c̲ủa̲ b̲à V̲a̲n̲g̲a̲ v̲ề t̲ươn̲g̲ l̲a̲i̲: H̲ầu̲ h̲ết̲ đều̲ “v̲i̲ễn̲ t̲ưởn̲g̲”, đi̲ều̲ d̲u̲y̲ n̲h̲ất̲ đún̲g̲ l̲ại̲ r̲ất̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲
B̲ằn̲g̲ n̲ăn̲g̲ l̲ực̲ k̲ì l̲ạ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲, b̲à V̲a̲n̲g̲a̲ đã t̲i̲ên̲ đo̲án̲ m̲ột̲ v̲i̲ễn̲ c̲ản̲h̲ u̲ ám̲ đối̲ v̲ới̲ c̲h̲âu̲ Âu̲ v̲à t̲h̲ế g̲i̲ới̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲ập̲ k̲ỉ t̲ới̲.

Được̲ m̲ện̲h̲ d̲a̲n̲h̲ l̲à N̲o̲s̲t̲r̲a̲d̲a̲m̲u̲s̲ c̲ủa̲ v̲ùn̲g̲ B̲a̲l̲k̲a̲n̲, n̲h̲à t̲i̲ên̲ t̲r̲i̲ m̲ù B̲a̲b̲a̲ V̲a̲n̲g̲a̲ được̲ c̲h̲o̲ l̲à đã t̲i̲ên̲ đo̲án̲ c̲h̲ín̲h̲ x̲ác̲ s̲ự t̲r̲ỗi̲ d̲ậy̲ c̲ủa̲ N̲h̲à n̲ước̲ H̲ồi̲ g̲i̲áo̲ t̲ự x̲ưn̲g̲ (I̲S̲), v̲ụ 1̲1̲/9̲, t̲r̲ận̲ s̲ón̲g̲ t̲h̲ần̲ n̲ăm̲ 2̲0̲0̲4̲, v̲ấn̲ đề b̲i̲ến̲ đổi̲ k̲h̲í h̲ậu̲ v̲à h̲àn̲g̲ l̲o̲ạt̲ s̲ự k̲i̲ện̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ k̲h̲ác̲.

“K̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲, k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲! H̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ a̲n̲h̲ e̲m̲ M̲ỹ s̲ẽ n̲g̲ã g̲ục̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲r̲ún̲g̲ đòn̲ c̲ủa̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲o̲n̲ c̲h̲i̲m̲ s̲ắt̲. B̲ầy̲ s̲ói̲ s̲ẽ g̲ào̲ r̲ú v̲à m̲áu̲ n̲g̲ười̲ v̲ô t̲ội̲ s̲ẽ c̲h̲ảy̲,” l̲à l̲ời̲ t̲i̲ên̲ đo̲án̲ c̲ủa̲ b̲à V̲a̲n̲g̲a̲ v̲ề v̲ụ k̲h̲ủn̲g̲ b̲ố n̲g̲ày̲ 1̲1̲/9̲ – t̲h̲e̲o̲ n̲h̲ư n̲h̲ữn̲g̲ g̲h̲i̲ c̲h̲ép̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ t̲ín̲ đồ.

S̲i̲n̲h̲ r̲a̲ ở S̲t̲r̲u̲m̲i̲c̲a̲, M̲a̲c̲e̲d̲o̲n̲i̲a̲, b̲à B̲a̲b̲a̲ V̲a̲n̲g̲a̲ c̲ó t̲ên̲ t̲h̲ật̲ l̲à V̲a̲n̲g̲e̲l̲i̲a̲ P̲a̲n̲d̲e̲v̲a̲ D̲i̲m̲i̲t̲r̲o̲v̲a̲. B̲à đã m̲ất̲ t̲h̲ị l̲ực̲ h̲ồi̲ n̲ăm̲ 1̲2̲ t̲u̲ổi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ t̲r̲ận̲ b̲ão̲ l̲ớn̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ v̲ài̲ n̲g̲ày̲, b̲à V̲a̲n̲g̲a̲ đã p̲h̲át̲ t̲r̲i̲ển̲ n̲ăn̲g̲ l̲ực̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấu̲ t̲ươn̲g̲ l̲a̲i̲ v̲à b̲ắt̲ đầu̲ đưa̲ r̲a̲ c̲ác̲ l̲ời̲ t̲i̲ên̲ đo̲án̲ k̲ì l̲ạ.

T̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ q̲u̲a̲ đời̲ v̲ào̲ n̲ăm̲ 1̲9̲9̲6̲ v̲ì u̲n̲g̲ t̲h̲ư, b̲à V̲a̲n̲g̲a̲ n̲ói̲ b̲à s̲ẽ t̲r̲u̲y̲ền̲ l̲ại̲ n̲ăn̲g̲ l̲ực̲ c̲h̲o̲ đứa̲ c̲h̲áu̲ g̲ái̲ 1̲0̲ t̲u̲ổi̲ đa̲n̲g̲ s̲ốn̲g̲ ở P̲h̲áp̲. C̲ăn̲ n̲h̲à c̲ủa̲ b̲à s̲a̲u̲ đó đã được̲ c̲ải̲ t̲ạo̲ t̲h̲àn̲h̲ m̲ột̲ b̲ảo̲ t̲àn̲g̲.

D̲ưới̲ đây̲ l̲à 1̲2̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲ố r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ời̲ t̲i̲ên̲ đo̲án̲ c̲ủa̲ n̲h̲à t̲i̲ên̲ t̲r̲i̲ m̲ù B̲a̲b̲a̲ V̲a̲n̲g̲a̲. T̲ới̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲, h̲ầu̲ h̲ết̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲i̲ên̲ đo̲án̲ n̲ày̲ đều̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ín̲h̲ x̲ác̲ h̲o̲ặc̲ c̲h̲ưa̲ được̲ c̲h̲ứn̲g̲ t̲h̲ực̲.

1̲. Ôn̲g̲ B̲a̲r̲a̲c̲k̲ O̲b̲a̲m̲a̲ s̲ẽ l̲à v̲ị t̲ổn̲g̲ t̲h̲ốn̲g̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲ủa̲ n̲ước̲ M̲ỹ: B̲à B̲a̲b̲a̲ V̲a̲n̲g̲a̲ đo̲án̲ v̲ị t̲ổn̲g̲ t̲h̲ốn̲g̲ t̲h̲ứ 4̲4̲ c̲ủa̲ n̲ước̲ M̲ỹ s̲ẽ l̲à m̲ột̲ n̲g̲ười̲ M̲ỹ g̲ốc̲ P̲h̲i̲, v̲à s̲ẽ l̲à v̲ị t̲ổn̲g̲ t̲h̲ốn̲g̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲. T̲h̲e̲o̲ l̲ời̲ t̲i̲ên̲ t̲r̲i̲, ôn̲g̲ O̲b̲a̲m̲a̲ s̲ẽ k̲ết̲ t̲h̲úc̲ n̲h̲i̲ệm̲ k̲ỳ k̲h̲i̲ k̲i̲n̲h̲ t̲ế đất̲ n̲ước̲ k̲i̲ệt̲ q̲u̲ệ, h̲a̲i̲ m̲i̲ền̲ b̲ắc̲-n̲a̲m̲ n̲ước̲ M̲ỹ s̲ẽ p̲h̲ân̲ h̲óa̲ s̲âu̲ s̲ắc̲ n̲h̲ư t̲h̲ời̲ N̲ội̲ c̲h̲i̲ến̲ M̲ỹ. C̲ó t̲h̲ể t̲h̲ấy̲, l̲ời̲ t̲i̲ên̲ t̲r̲i̲ n̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ “ứn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲”.

2̲. C̲h̲âu̲ Âu̲ s̲ẽ k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ t̲ồn̲ t̲ại̲: T̲h̲e̲o̲ b̲à V̲a̲n̲g̲a̲, đo̲án̲ c̲h̲âu̲ l̲ục̲ n̲ày̲ s̲ẽ b̲i̲ến̲ m̲ất̲ v̲ào̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲6̲. T̲ất̲ c̲ả n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ứ c̲òn̲ s̲ót̲ l̲ại̲ s̲ẽ c̲h̲ỉ l̲à v̲ùn̲g̲ đất̲ h̲o̲a̲n̲g̲ v̲u̲ v̲à k̲h̲o̲ản̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲ên̲h̲ m̲ôn̲g̲. K̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ s̲ự s̲ốn̲g̲ n̲ào̲ t̲ồn̲ t̲ại̲ ở v̲ùn̲g̲ n̲ày̲ d̲o̲ n̲h̲ữn̲g̲ p̲h̲ần̲ t̲ử c̲ực̲ đo̲a̲n̲ đã d̲ùn̲g̲ v̲ũ k̲h̲í h̲óa̲ h̲ọc̲ để t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ c̲h̲âu̲ Âu̲.

3̲. H̲ồi̲ g̲i̲áo̲ s̲ẽ x̲âm̲ c̲h̲i̲ếm̲ c̲h̲âu̲ Âu̲: N̲h̲à t̲i̲ên̲ t̲r̲i̲ m̲ù đo̲án̲ c̲ác̲ t̲a̲y̲ s̲ún̲g̲ H̲ồi̲ g̲i̲áo̲ s̲ẽ x̲âm̲ c̲h̲i̲ếm̲ c̲h̲âu̲ Âu̲ v̲à g̲ây̲ r̲a̲ s̲ự h̲ủy̲ d̲i̲ệt̲ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲éo̲ d̲ài̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲. B̲à V̲a̲n̲g̲a̲ c̲ũn̲g̲ đo̲án̲ C̲h̲i̲ến̲ t̲r̲a̲n̲h̲ H̲ồi̲ g̲i̲áo̲ V̲ĩ đại̲ s̲ẽ x̲ảy̲ r̲a̲ ở S̲y̲r̲i̲a̲.

4̲. T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲ s̲ẽ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ c̲ườn̲g̲ q̲u̲ốc̲ m̲ới̲: T̲h̲e̲o̲ d̲ự đo̲án̲, T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲ s̲ẽ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ c̲ườn̲g̲ q̲u̲ốc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲8̲ v̲à “đặt̲ d̲ấu̲ c̲h̲ấm̲ h̲ết̲” c̲h̲o̲ M̲ỹ v̲à n̲ền̲ k̲i̲n̲h̲ t̲ế n̲ước̲ n̲ày̲. T̲r̲o̲n̲g̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲1̲, Q̲u̲ỹ t̲i̲ền̲ t̲ệ T̲h̲ế g̲i̲ới̲ (I̲M̲F̲) c̲ũn̲g̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ n̲ền̲ k̲i̲n̲h̲ t̲ế T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲ s̲ẽ v̲ượt̲ q̲u̲a̲ M̲ỹ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲6̲ v̲à t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ m̲ột̲ c̲ườn̲g̲ q̲u̲ốc̲ m̲ới̲.

5̲. K̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ n̲ạn̲ đói̲ t̲r̲ên̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲: B̲à V̲a̲n̲g̲a̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ n̲ạn̲ đói̲ s̲ẽ k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ ở t̲r̲ên̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ b̲ắt̲ đầu̲ t̲ừ n̲h̲ữn̲g̲ n̲ăm̲ 2̲0̲2̲5̲-2̲0̲2̲8̲.

6̲. S̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲ t̲r̲ên̲ S̲a̲o̲ K̲i̲m̲: L̲o̲ài̲ n̲g̲ười̲ s̲ẽ đổ b̲ộ S̲a̲o̲ K̲i̲m̲ để t̲ìm̲ n̲g̲u̲ồn̲ n̲ăn̲g̲ l̲ượn̲g̲ m̲ới̲ v̲à t̲h̲ậm̲ c̲h̲í s̲ẽ x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố t̲ại̲ đây̲.

7̲. R̲o̲m̲e̲ s̲ẽ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ t̲h̲ủ p̲h̲ủ c̲ủa̲ v̲ươn̲g̲ t̲r̲i̲ều̲ H̲ồi̲ g̲i̲áo̲: N̲g̲ười̲ H̲ồi̲ g̲i̲áo̲ s̲ẽ x̲âm̲ c̲h̲i̲ếm̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ c̲h̲âu̲ Âu̲ v̲ào̲ n̲ăm̲ 2̲0̲4̲3̲, v̲à R̲o̲m̲e̲ s̲ẽ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ t̲h̲ủ đô c̲ủa̲ v̲ươn̲g̲ t̲r̲i̲ều̲ m̲ới̲.

8̲. B̲ăn̲g̲ t̲a̲n̲ ở 2̲ c̲ực̲: T̲h̲e̲o̲ l̲ời̲ b̲à V̲a̲n̲g̲a̲, b̲ăn̲g̲ ở B̲ắc̲ C̲ực̲ v̲à N̲a̲m̲ C̲ực̲ s̲ẽ t̲a̲n̲ c̲h̲ảy̲ v̲ào̲ n̲ăm̲ 2̲0̲4̲5̲. T̲h̲e̲o̲ n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ n̲h̲à k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲, t̲ốc̲ độ b̲ăn̲g̲ t̲a̲n̲ d̲o̲ h̲i̲ện̲ t̲ượn̲g̲ ấm̲ l̲ên̲ t̲o̲àn̲ c̲ầu̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ k̲ết̲ q̲u̲ả t̲ươn̲g̲ t̲ự. Đây̲ l̲à l̲ời̲ t̲i̲ên̲ đo̲án̲ c̲ó k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ s̲ự t̲h̲ật̲ n̲h̲ất̲. Ước̲ t̲ín̲h̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ n̲ếu̲ b̲ăn̲g̲ ở 2̲ c̲ực̲ t̲a̲n̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲, n̲ước̲ b̲i̲ển̲ s̲ẽ d̲ân̲g̲ t̲h̲êm̲ 6̲6̲m̲, c̲ác̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố l̲ớn̲ n̲h̲ư N̲e̲w̲ Y̲o̲r̲k̲, T̲h̲ượn̲g̲ H̲ải̲, L̲o̲n̲d̲o̲n̲,… s̲ẽ g̲án̲h̲ c̲h̲ịu̲ h̲ậu̲ q̲u̲ả t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ h̲ơn̲ 3̲ t̲ỷ n̲g̲ười̲ m̲ất̲ n̲h̲à c̲ửa̲.

9̲. N̲h̲ân̲ b̲ản̲ n̲ội̲ t̲ạn̲g̲ n̲g̲ười̲: B̲à V̲a̲n̲g̲a̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ n̲ội̲ t̲ạn̲g̲ n̲g̲ười̲ c̲ó t̲h̲ể s̲ẽ được̲ n̲h̲ân̲ b̲ản̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲ăm̲ 2̲0̲4̲6̲ v̲à t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ c̲ác̲h̲ t̲r̲ị l̲i̲ệu̲ h̲i̲ệu̲ q̲u̲ả n̲h̲ất̲ c̲h̲o̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲o̲ại̲ b̲ện̲h̲.

1̲0̲. M̲ỹ t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ n̲g̲ười̲ H̲ồi̲ g̲i̲áo̲ ở c̲h̲âu̲ Âu̲: T̲ới̲ n̲ăm̲ 2̲0̲6̲6̲, M̲ỹ s̲ẽ t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ H̲ồi̲ g̲i̲áo̲ ở c̲h̲âu̲ Âu̲ b̲ằn̲g̲ c̲ác̲ l̲o̲ại̲ v̲ũ k̲h̲í t̲ân̲ t̲i̲ến̲, c̲h̲i̲ếm̲ l̲ại̲ R̲o̲m̲e̲ v̲à p̲h̲ổ b̲i̲ến̲ l̲ại̲ đạo̲ C̲ơ Đốc̲.

1̲1̲. N̲ền̲ v̲ăn̲ m̲i̲n̲h̲ d̲ưới̲ n̲ước̲: T̲ới̲ n̲ăm̲ 2̲1̲3̲0̲, n̲h̲ân̲ l̲o̲ại̲ s̲ẽ x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ c̲ác̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố d̲ưới̲ b̲i̲ển̲ v̲ới̲ s̲ự g̲i̲úp̲ đỡ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ n̲g̲o̲ài̲ h̲àn̲h̲ t̲i̲n̲h̲.

1̲2̲. T̲r̲ái̲ đất̲ d̲i̲ệt̲ v̲o̲n̲g̲: T̲ới̲ n̲ăm̲ 3̲7̲9̲7̲, m̲ọi̲ t̲h̲ứ t̲r̲ên̲ t̲r̲ái̲ đất̲ s̲ẽ k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ t̲ồn̲ t̲ại̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, n̲h̲ân̲ l̲o̲ại̲ k̲h̲i̲ ấy̲ đã đủ t̲i̲ến̲ b̲ộ để s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲ t̲ại̲ h̲àn̲h̲ t̲i̲n̲h̲ k̲h̲ác̲.

Xem thêm :  T̲r̲o̲n̲g̲ b̲ối̲ c̲ản̲h̲ x̲u̲n̲g̲ đột̲ l̲e̲o̲ t̲h̲a̲n̲g̲ g̲i̲ữa̲ N̲g̲a̲ v̲à U̲k̲r̲a̲i̲n̲e̲ đa̲n̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲ả t̲h̲ế g̲i̲ới̲ l̲o̲ l̲ắn̲g̲, n̲h̲ữn̲g̲ “l̲ời̲ s̲ấm̲ t̲r̲u̲y̲ền̲” c̲ủa̲ n̲h̲à t̲i̲ên̲ t̲r̲i̲ V̲a̲n̲g̲a̲ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ l̲ại̲ m̲ột̲ l̲ần̲ n̲ữa̲ được̲ n̲h̲ắc̲ t̲ới̲.

B̲a̲b̲a̲ V̲a̲n̲g̲a̲ q̲u̲a̲ đời̲ v̲ào̲ n̲ăm̲ 1̲9̲9̲6̲, n̲h̲ưn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲u̲ộc̲ đời̲ m̲ìn̲h̲, b̲à t̲ừn̲g̲ đưa̲ r̲a̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ời̲ t̲i̲ên̲ t̲r̲i̲, v̲à m̲ột̲ s̲ố l̲ời̲ t̲i̲ên̲ t̲r̲i̲ đã ứn̲g̲ v̲ới̲ c̲ác̲ s̲ự k̲i̲ện̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đời̲ t̲h̲ực̲.

G̲i̲ờ đây̲, k̲h̲i̲ T̲ổn̲g̲ t̲h̲ốn̲g̲ N̲g̲a̲ V̲l̲a̲d̲i̲m̲i̲r̲ P̲u̲t̲i̲n̲ p̲h̲át̲ độn̲g̲ c̲h̲i̲ến̲ d̲ịc̲h̲ q̲u̲ân̲ s̲ự đặc̲ b̲i̲ệt̲ t̲ại̲ U̲k̲r̲a̲i̲n̲e̲ v̲à đe̲ d̲ọa̲ c̲h̲i̲ến̲ t̲r̲a̲n̲h̲ h̲ạt̲ n̲h̲ân̲, n̲h̲ữn̲g̲ “l̲ời̲ s̲ấm̲ t̲r̲u̲y̲ền̲” c̲ủa̲ n̲h̲à t̲i̲ên̲ t̲r̲i̲ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ l̲ại̲ m̲ột̲ l̲ần̲ n̲ữa̲ được̲ n̲h̲ắc̲ t̲ới̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲r̲a̲n̲g̲ t̲i̲n̲ B̲i̲r̲m̲i̲n̲g̲h̲a̲m̲L̲i̲v̲e̲ (A̲n̲h̲), t̲r̲o̲n̲g̲ c̲u̲ộc̲ g̲ặp̲ g̲ỡ v̲ới̲ n̲h̲à v̲ăn̲ V̲a̲l̲e̲n̲t̲i̲n̲ S̲i̲d̲o̲r̲o̲v̲ v̲ào̲ n̲ăm̲ 1̲9̲7̲9̲, b̲à B̲a̲b̲a̲ V̲a̲n̲g̲a̲ t̲ừn̲g̲ n̲ói̲: “T̲ất̲ c̲ả s̲ẽ t̲a̲n̲ c̲h̲ảy̲ n̲h̲ư b̲ăn̲g̲, c̲h̲ỉ c̲ó m̲ột̲ t̲h̲ứ c̲òn̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ v̲ẹn̲ – v̲i̲n̲h̲ q̲u̲a̲n̲g̲ c̲ủa̲ V̲l̲a̲d̲i̲m̲i̲r̲, v̲i̲n̲h̲ q̲u̲a̲n̲g̲ c̲ủa̲ n̲ước̲ N̲g̲a̲”.

T̲h̲e̲o̲ t̲ờ D̲a̲i̲l̲y̲ P̲o̲s̲t̲ (X̲ứ W̲a̲l̲e̲s̲), B̲a̲b̲a̲ V̲a̲n̲g̲a̲ c̲ũn̲g̲ đã t̲i̲ên̲ đo̲án̲ v̲ề m̲ột̲ t̲ươn̲g̲ l̲a̲i̲ h̲u̲y̲ h̲o̲àn̲g̲ c̲ủa̲ n̲ước̲ N̲g̲a̲ v̲ào̲ m̲ột̲ d̲ịp̲ k̲h̲ác̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲u̲ộc̲ đời̲ m̲ìn̲h̲. N̲h̲à t̲i̲ên̲ t̲r̲i̲ n̲g̲ười̲ B̲u̲l̲g̲a̲r̲i̲a̲ d̲ự đo̲án̲ r̲ằn̲g̲ N̲g̲a̲ s̲ẽ l̲à s̲i̲êu̲ c̲ườn̲g̲ d̲u̲y̲ n̲h̲ất̲ t̲r̲ên̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲.

B̲à c̲ũn̲g̲ đưa̲ r̲a̲ m̲ột̲ l̲ời̲ t̲i̲ên̲ t̲r̲i̲ ớn̲ l̲ạn̲h̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ v̲ũ k̲h̲í h̲ạt̲ n̲h̲ân̲ v̲à C̲h̲i̲ến̲ t̲r̲a̲n̲h̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ t̲h̲ứ 3̲.

Lời sấm truyền ớn lạnh từ năm 1979 của nhà tiên tri Vanga về cuộc xung đột Nga-Ukraine - Ảnh 1.

L̲ời̲ s̲ấm̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ ớn̲ l̲ạn̲h̲ t̲ừ n̲ăm̲ 1̲9̲7̲9̲ c̲ủa̲ n̲h̲à t̲i̲ên̲ t̲r̲i̲ V̲a̲n̲g̲a̲ v̲ề c̲u̲ộc̲ x̲u̲n̲g̲ đột̲ N̲g̲a̲-U̲k̲r̲a̲i̲n̲e̲ – Ản̲h̲ 1̲.
N̲h̲à t̲i̲ên̲ t̲r̲i̲ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲g̲ười̲ B̲u̲l̲g̲a̲r̲i̲a̲ B̲a̲b̲a̲ V̲a̲n̲g̲a̲. Ản̲h̲: C̲C̲

T̲r̲ên̲ t̲h̲ực̲ t̲ế, c̲ác̲ p̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ện̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲à n̲ước̲ N̲g̲a̲ t̲ừn̲g̲ c̲ản̲h̲ b̲áo̲ v̲ề c̲u̲ộc̲ c̲h̲i̲ến̲ t̲r̲a̲n̲h̲ h̲ạt̲ n̲h̲ân̲ “m̲a̲n̲g̲ t̲ín̲h̲ t̲o̲àn̲ c̲ầu̲” c̲ó t̲h̲ể b̲ùn̲g̲ p̲h̲át̲ t̲ừ x̲u̲n̲g̲ đột̲ ở U̲k̲r̲a̲i̲n̲e̲.

Ôn̲g̲ P̲e̲s̲k̲o̲v̲ n̲ói̲ v̲ề k̲ịc̲h̲ b̲ản̲ N̲g̲a̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ v̲ũ k̲h̲í h̲ạt̲ n̲h̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲h̲i̲ến̲ d̲ịc̲h̲ ở U̲k̲r̲a̲i̲n̲e̲
N̲g̲ày̲ 2̲3̲/3̲, D̲m̲i̲t̲r̲y̲ P̲o̲l̲y̲a̲n̲s̲k̲i̲y̲ – P̲h̲ó đại̲ s̲ứ N̲g̲a̲ t̲ại̲ L̲i̲ên̲ h̲ợp̲ q̲u̲ốc̲ đã đưa̲ r̲a̲ m̲ột̲ l̲ời̲ đe̲ d̲ọa̲ đán̲g̲ l̲o̲ n̲g̲ại̲ đối̲ v̲ới̲ c̲ác̲ q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ p̲h̲ươn̲g̲ T̲ây̲. Ôn̲g̲ P̲o̲l̲y̲a̲n̲s̲k̲i̲y̲ t̲u̲y̲ên̲ b̲ố r̲ằn̲g̲, n̲ếu̲ N̲g̲a̲ b̲ị N̲A̲T̲O̲ “t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲” h̲o̲ặc̲ “k̲h̲i̲êu̲ k̲h̲íc̲h̲”, t̲h̲ì “t̲ại̲ s̲a̲o̲ l̲ại̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ứ? C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ l̲à m̲ột̲ c̲ườn̲g̲ q̲u̲ốc̲ h̲ạt̲ n̲h̲ân̲, h̲ãy̲ c̲ẩn̲ t̲h̲ận̲?”

K̲h̲i̲ được̲ h̲ãn̲g̲ t̲i̲n̲ S̲k̲y̲ N̲e̲w̲s̲ (A̲n̲h̲) p̲h̲ỏn̲g̲ v̲ấn̲ t̲ại̲ t̲r̲ụ s̲ở L̲i̲ên̲ h̲ợp̲ q̲u̲ốc̲ r̲ằn̲g̲ l̲i̲ệu̲ ôn̲g̲ c̲ó n̲g̲h̲ĩ đó l̲à m̲ột̲ p̲h̲át̲ n̲g̲ôn̲ c̲h̲ín̲h̲ đán̲g̲ h̲a̲y̲ k̲h̲ôn̲g̲, ôn̲g̲ P̲o̲l̲y̲a̲n̲s̲k̲i̲y̲ n̲ói̲: “T̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲ĩ đó l̲à đi̲ều̲ n̲ên̲ n̲ói̲. N̲h̲ưn̲g̲ v̲i̲ệc̲ đe̲ d̲ọa̲ N̲g̲a̲ v̲à c̲ố g̲ắn̲g̲ c̲a̲n̲ t̲h̲i̲ệp̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲à đi̲ều̲ đún̲g̲ đắn̲. V̲ì v̲ậy̲, k̲h̲i̲ b̲ạn̲ đối̲ p̲h̲ó v̲ới̲ m̲ột̲ c̲ườn̲g̲ q̲u̲ốc̲ h̲ạt̲ n̲h̲ân̲, t̲ất̲ n̲h̲i̲ên̲, b̲ạn̲ p̲h̲ải̲ t̲ín̲h̲ t̲o̲án̲ m̲ọi̲ k̲ết̲ q̲u̲ả c̲ó t̲h̲ể x̲ảy̲ r̲a̲ d̲o̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ b̲ạn̲”.

T̲r̲ước̲ đó m̲ột̲ n̲g̲ày̲, v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 2̲2̲/3̲, D̲m̲i̲t̲r̲y̲ P̲e̲s̲k̲o̲v̲ – n̲g̲ười̲ p̲h̲át̲ n̲g̲ôn̲ c̲ủa̲ T̲ổn̲g̲ t̲h̲ốn̲g̲ N̲g̲a̲ – n̲ói̲ r̲ằn̲g̲, ôn̲g̲ P̲u̲t̲i̲n̲ c̲ó t̲h̲ể s̲ử d̲ụn̲g̲ v̲ũ k̲h̲í h̲ạt̲ n̲h̲ân̲ để l̲o̲ại̲ b̲ỏ “m̲ối̲ đe̲ d̲ọa̲ h̲i̲ện̲ h̲ữu̲”.

B̲a̲b̲a̲ V̲a̲n̲g̲a̲ l̲à a̲i̲?
B̲a̲b̲a̲ V̲a̲n̲g̲a̲ t̲ên̲ t̲h̲ật̲ l̲à V̲a̲n̲g̲e̲l̲i̲a̲ G̲u̲s̲h̲t̲e̲r̲o̲v̲a̲, s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲1̲1̲.

B̲a̲b̲a̲ V̲a̲n̲g̲a̲ b̲ị m̲ù t̲ừ n̲ăm̲ 1̲2̲ t̲u̲ổi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ l̲ốc̲ x̲o̲áy̲ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲.

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, b̲à c̲ó n̲i̲ềm̲ t̲i̲n̲ r̲ằn̲g̲ m̲ìn̲h̲ được̲ b̲a̲n̲ t̲ặn̲g̲ k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ t̲ươn̲g̲ l̲a̲i̲ v̲à đã đưa̲ r̲a̲ h̲àn̲g̲ t̲r̲ăm̲ d̲ự đo̲án̲.

B̲a̲b̲a̲ V̲a̲n̲g̲a̲ t̲r̲ở n̲ên̲ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ n̲h̲à t̲i̲ên̲ t̲r̲i̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲i̲ên̲ đo̲án̲ c̲h̲ín̲h̲ x̲ác̲ v̲ề v̲ụ c̲h̲ìm̲ t̲àu̲ ​​n̲g̲ầm̲ K̲u̲r̲s̲k̲ h̲ơn̲ m̲ột̲ t̲h̲ập̲ k̲ỷ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ n̲ó x̲ảy̲ r̲a̲.

N̲ăm̲ 1̲9̲8̲0̲, b̲à d̲ự đo̲án̲ r̲ằn̲g̲ v̲ào̲ t̲h̲án̲g̲ 8̲/1̲9̲9̲9̲, “K̲u̲r̲s̲k̲ s̲ẽ b̲ị b̲a̲o̲ p̲h̲ủ b̲ởi̲ n̲ước̲ v̲à c̲ả t̲h̲ế g̲i̲ới̲ s̲ẽ k̲h̲óc̲ v̲ì n̲ó”.

T̲r̲ên̲ t̲h̲ực̲ t̲ế, t̲àu̲ K̲u̲r̲s̲k̲ b̲ị c̲h̲ìm̲ m̲ột̲ n̲ăm̲ s̲a̲u̲ đó, v̲ào̲ t̲h̲án̲g̲ 8̲/2̲0̲0̲0̲, k̲h̲i̲ến̲ t̲ất̲ c̲ả n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ên̲ t̲àu̲ t̲h̲i̲ệt̲ m̲ạn̲g̲.

N̲ăm̲ 1̲9̲8̲9̲, n̲h̲à t̲i̲ên̲ t̲r̲i̲ n̲g̲ười̲ B̲u̲l̲g̲a̲r̲i̲a̲ n̲ói̲: “N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ a̲n̲h̲ e̲m̲ M̲ỹ s̲ẽ g̲ục̲ n̲g̲ã s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ b̲ị t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ b̲ởi̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲o̲n̲ c̲h̲i̲m̲ t̲h̲ép̲. N̲h̲ữn̲g̲ c̲o̲n̲ s̲ói̲ s̲ẽ h̲ú t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ b̲ụi̲ c̲ây̲, v̲à m̲áu̲ v̲ô t̲ội̲ s̲ẽ t̲u̲ôn̲ r̲a̲”.

L̲ời̲ n̲ói̲ n̲ày̲ được̲ c̲h̲o̲ c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ T̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ T̲h̲ươn̲g̲ m̲ại̲ T̲h̲ế g̲i̲ới̲ ở N̲e̲w̲ Y̲o̲r̲k̲ (M̲ỹ) v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 1̲1̲/9̲/2̲0̲0̲1̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ữn̲g̲ k̲ẻ k̲h̲ủn̲g̲ b̲ố đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ m̲áy̲ b̲a̲y̲ c̲h̲ở k̲h̲ác̲h̲ đâm̲ v̲ào̲ c̲ác̲ t̲òa̲ n̲h̲à.

Theo soha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.