9

C̲u̲ộc̲ g̲ặp̲ g̲ỡ địn̲h̲ m̲ện̲h̲ g̲i̲ữa̲ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ v̲à n̲h̲à b̲áo̲ H̲àn̲ N̲i̲ t̲h̲u̲ h̲út̲ đôn̲g̲ đảo̲ s̲ự c̲h̲ú ý t̲ừ d̲ư l̲u̲ận̲.

C̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ n̲h̲à b̲áo̲ H̲àn̲ N̲i̲ c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ p̲h̲át̲ n̲g̲ôn̲ c̲h̲ốn̲g̲ p̲h̲á, x̲u̲y̲ên̲ t̲ạc̲ v̲ề q̲u̲ỹ t̲ừ t̲h̲i̲ện̲ H̲ằn̲g̲ H̲ữu̲ d̲o̲ m̲ìn̲h̲ l̲àm̲ c̲h̲ủ. T̲ừ g̲i̲ữa̲ n̲ăm̲ 2̲0̲2̲1̲, C̲E̲O̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲ “t̲ế s̲ốn̲g̲” đối̲ p̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲ên̲ s̲ón̲g̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲. K̲h̲ôn̲g̲ d̲ừn̲g̲ l̲ại̲ n̲h̲ữn̲g̲ l̲ời̲ t̲h̲óa̲ m̲ạ, c̲ôn̲g̲ k̲íc̲h̲, v̲ợ ôn̲g̲ D̲ũn̲g̲ l̲ò v̲ôi̲ c̲òn̲ h̲ăm̲ d̲ọa̲ “g̲ặp̲ đâu̲ đán̲h̲ đó” k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲à b̲áo̲ H̲àn̲ N̲i̲ p̲h̲ải̲ l̲àm̲ đơn̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ được̲ C̲ôn̲g̲ A̲n̲ b̲ảo̲ v̲ệ r̲i̲ên̲g̲.

Bà Phương Hằng kéo vệ sĩ đến nhà Hàn Ni xanh chín giữa đêm, 2 bên choảng nhau ì xèo - Hình 1

N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ t̲r̲ở l̲ại̲ đây̲, b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ độn̲g̲ t̲h̲ái̲ đáp̲ g̲a̲y̲ g̲ắt̲ h̲ơn̲. C̲ụ t̲h̲ể, t̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ M̲X̲H̲, n̲ữ d̲o̲a̲n̲h̲ n̲h̲ân̲ t̲u̲y̲ên̲ b̲ố đún̲g̲ 9̲ g̲i̲ờ t̲ối̲ n̲g̲ày̲ 0̲2̲/0̲3̲ s̲ẽ đíc̲h̲ t̲h̲ân̲ đến̲ n̲h̲à r̲i̲ên̲g̲ c̲ủa̲ H̲àn̲ N̲i̲ để t̲i̲ếp̲ c̲h̲u̲y̲ện̲. T̲r̲o̲n̲g̲ t̲âm̲ t̲h̲ư, b̲à c̲h̲ủ K̲D̲L̲ Đại̲ N̲a̲m̲ k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲ên̲ m̲ắn̲g̲ m̲ỏ “b̲ôn̲g̲ h̲ồn̲g̲ t̲h̲ép̲” l̲à đồ h̲èn̲ h̲ạ, Y̲o̲u̲t̲u̲b̲e̲ d̲ơ.

Bà Phương Hằng kéo vệ sĩ đến nhà Hàn Ni xanh chín giữa đêm, 2 bên choảng nhau ì xèo - Hình 2

“H̲èn̲ N̲i̲ ơi̲, n̲g̲ày̲ m̲a̲i̲ m̲ày̲ m̲ời̲ t̲a̲o̲ 9̲h̲0̲0̲ c̲ó m̲ặt̲ đi̲, t̲a̲o̲ s̲ẽ c̲ó m̲ặt̲ để u̲ốn̲g̲ r̲ượu̲ v̲a̲n̲g̲ v̲ới̲ m̲ày̲! C̲òn̲ u̲ốn̲g̲ r̲ượu̲ m̲ời̲ h̲a̲y̲ R̲ƯỢU̲ P̲H̲ẠT̲ t̲h̲ì c̲ứ c̲h̲ờ đó n̲h̲é! M̲ột̲ c̲o̲n̲ y̲o̲u̲t̲u̲b̲e̲r̲ b̲án̲ m̲i̲ện̲g̲ n̲u̲ôi̲ t̲h̲ân̲, b̲ấu̲ l̲ấy̲ m̲i̲ến̲g̲ c̲ơm̲ m̲a̲n̲h̲ áo̲ t̲ừ c̲ái̲ d̲r̲a̲m̲a̲ n̲ày̲ đến̲ M̲ÒN̲ R̲ĂN̲G̲ m̲à v̲ẫn̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ n̲h̲ục̲. N̲g̲ày̲ n̲ào̲ t̲a̲o̲ c̲òn̲ c̲h̲i̲ến̲ đấu̲ v̲ì c̲ái̲ d̲r̲a̲m̲a̲ n̲ày̲, t̲h̲ì c̲ũn̲g̲ c̲o̲i̲ n̲h̲ư n̲g̲ày̲ đó m̲ày̲ được̲ t̲a̲o̲ h̲o̲a̲n̲ h̲ỉ b̲ố t̲h̲í t̲h̲êm̲ c̲h̲út̲ ít̲ ỏi̲ “c̲ơm̲ v̲i̲e̲w̲”! B̲ản̲ c̲h̲ất̲ v̲ẫn̲ l̲à “b̲ú f̲a̲m̲e̲” h̲èn̲ h̲ạ m̲à c̲ứ t̲ỏ r̲a̲ l̲òn̲g̲ d̲ạ t̲h̲a̲n̲h̲ c̲a̲o̲. H̲ạ m̲àn̲ được̲ r̲ồi̲! C̲ó m̲u̲ốn̲ 9̲h̲0̲0̲ t̲ối̲ m̲a̲i̲ t̲a̲o̲ q̲u̲a̲ u̲ốn̲g̲ v̲a̲n̲g̲ v̲ới̲ m̲ày̲, để c̲h̲ỉ c̲h̲o̲ m̲ày̲ b̲i̲ết̲ v̲àn̲g̲ n̲ào̲ l̲à G̲I̲Ả, v̲a̲n̲g̲ n̲ào̲ l̲à T̲H̲ẬT̲.”

Bà Phương Hằng kéo vệ sĩ đến nhà Hàn Ni xanh chín giữa đêm, 2 bên choảng nhau ì xèo - Hình 3

Đún̲g̲ n̲h̲ư l̲ời̲ h̲ẹn̲ ước̲, b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ d̲ẫn̲ t̲h̲e̲o̲ t̲r̲ợ l̲ý r̲i̲ên̲g̲ c̲ùn̲g̲ d̲àn̲ v̲ệ s̲ĩ l̲ực̲ l̲ưỡn̲g̲ đến̲ đi̲ểm̲ h̲ẹn̲. C̲u̲ộc̲ g̲ặp̲ g̲ỡ t̲h̲u̲ h̲út̲ h̲àn̲g̲ n̲g̲h̲ìn̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ v̲à Y̲o̲u̲t̲u̲b̲e̲r̲ k̲h̲i̲ến̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ô c̲ùn̲g̲ h̲ỗn̲ l̲o̲ạn̲. B̲ước̲ r̲a̲ t̲ừ s̲i̲êu̲ x̲e̲, đại̲ g̲i̲a̲ x̲ứ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲ n̲h̲ấn̲ c̲h̲u̲ôn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ 2̲ p̲h̲út̲ h̲ơn̲ n̲h̲à b̲áo̲ H̲àn̲ N̲i̲ v̲ẫn̲ k̲h̲ôn̲g̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲. T̲h̲a̲y̲ v̲ào̲ đó n̲ữ n̲h̲à b̲áo̲ ở l̲ầu̲ t̲r̲ên̲ d̲ùn̲g̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ v̲à b̲ật̲ n̲h̲ạc̲ t̲o̲. Ở b̲ên̲ n̲g̲o̲ài̲, p̲h̲e̲ “c̲h̲ín̲h̲ n̲g̲h̲ĩa̲” h̲ô l̲ớn̲ t̲ên̲ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲, y̲êu̲ c̲ầu̲ H̲àn̲ N̲i̲ p̲h̲ải̲ r̲a̲ đối̲ c̲h̲ất̲.

T̲h̲e̲o̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲ừ m̲ột̲ s̲ố l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲, C̲ôn̲g̲ A̲n̲ n̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ đó đã c̲ó m̲ặt̲ để đảm̲ b̲ảo̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ t̲r̲ật̲ t̲ự. B̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ c̲ùn̲g̲ c̲ác̲ c̲ộn̲g̲ s̲ự được̲ m̲ời̲ v̲ề p̲h̲ườn̲g̲ để p̲h̲ục̲ v̲ụ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲.

Bà Phương Hằng kéo vệ sĩ đến nhà Hàn Ni xanh chín giữa đêm, 2 bên choảng nhau ì xèo - Hình 4

K̲h̲ôn̲g̲ đối̲ đầu̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲, 2̲ b̲ên̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ “b̲ày̲ b̲i̲n̲h̲ b̲ố t̲r̲ận̲” t̲r̲ên̲ M̲X̲H̲. B̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ n̲ói̲: “H̲èn̲ N̲i̲ ơi̲ h̲èn̲ q̲u̲á h̲èn̲! S̲a̲o̲ m̲ạn̲h̲ m̲i̲ện̲g̲ n̲ói̲ c̲h̲ơi̲ r̲ồi̲ m̲à l̲ại̲ d̲ùn̲g̲ c̲h̲i̲êu̲ F̲0̲? N̲h̲ục̲ q̲u̲á n̲h̲ục̲ l̲u̲ôn̲. N̲ào̲ n̲úp̲ l̲ùm̲ n̲ào̲ t̲r̲ốn̲ n̲ào̲ b̲ện̲h̲ r̲ồi̲ g̲i̲ờ c̲òn̲ c̲ái̲ m̲àn̲ c̲ô v̲ít̲ c̲ô v̲i̲ t̲h̲ì k̲h̲ác̲ g̲ì c̲ô h̲ồn̲! C̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ v̲ẫn̲ l̲à h̲ạn̲g̲ b̲án̲ m̲i̲ện̲g̲ n̲u̲ôi̲ t̲h̲ân̲, đụn̲g̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲u̲i̲ x̲u̲ốn̲g̲ l̲ùm̲ x̲u̲ốn̲g̲ c̲ốn̲g̲ n̲úp̲ b̲ằn̲g̲ m̲ọi̲ t̲h̲ủ đo̲ạn̲! N̲h̲ục̲ ơi̲ l̲à n̲h̲ục̲! H̲èn̲ ơi̲ l̲à h̲èn̲!”

V̲ề p̲h̲ía̲ H̲àn̲ N̲i̲, n̲h̲à b̲áo̲ t̲ỏ v̲ẻ h̲ả h̲ê v̲ì đối̲ t̲h̲ủ k̲h̲ôn̲g̲ đạt̲ được̲ m̲ục̲ đíc̲h̲. C̲ô v̲i̲ết̲ l̲ời̲ k̲h̲i̲êu̲ k̲h̲íc̲h̲ đáp̲ t̲r̲ả n̲h̲ư s̲a̲u̲: “K̲H̲Ỉ H̲Ề ĐẾN̲ N̲H̲À B̲ƯỚC̲ X̲U̲ỐN̲G̲ X̲E̲, “S̲A̲Y̲ H̲I̲” 1̲ T̲I̲ẾN̲G̲, B̲Ị L̲ÊN̲ P̲H̲ƯỜN̲G̲ L̲ẬP̲ H̲Ồ S̲Ơ 1̲ T̲I̲ẾN̲G̲ ĐỒN̲G̲ H̲Ồ!

C̲ái̲ g̲i̲á c̲h̲o̲ c̲u̲ồn̲ c̲u̲ộn̲”.

Bà Phương Hằng kéo vệ sĩ đến nhà Hàn Ni xanh chín giữa đêm, 2 bên choảng nhau ì xèo - Hình 5

T̲h̲e̲o̲ b̲áo̲ D̲ân̲ V̲i̲ệt̲, N̲h̲à b̲áo̲ H̲àn̲ N̲i̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ c̲h̲ị l̲à n̲g̲ười̲ đa̲n̲g̲ t̲ố c̲áo̲ c̲ác̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ c̲ủa̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ v̲à đa̲n̲g̲ được̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲h̲ụ l̲ý. T̲r̲ước̲ n̲h̲ữn̲g̲ g̲ì d̲i̲ễn̲ r̲a̲, n̲h̲à b̲áo̲ H̲àn̲ N̲i̲ n̲h̲ận̲ địn̲h̲, c̲ó t̲h̲ể đây̲ l̲à h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲r̲ả t̲h̲ù n̲g̲ười̲ t̲ố c̲áo̲ c̲ủa̲ b̲à H̲ằn̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ n̲h̲à b̲áo̲ H̲àn̲ N̲i̲, t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ q̲u̲a̲, b̲à H̲ằn̲g̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲ c̲ó c̲ác̲ b̲u̲ổi̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ t̲h̲óa̲ m̲ạ, v̲u̲ k̲h̲ốn̲g̲, đe̲ d̲ọa̲ đến̲ n̲h̲ân̲ p̲h̲ẩm̲, t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲. K̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ d̲ừn̲g̲ l̲ại̲ ở c̲ác̲ l̲ời̲ đe̲ d̲ọa̲, g̲ần̲ đây̲ b̲à H̲ằn̲g̲ c̲òn̲ t̲h̲ăm̲ d̲ò địa̲ c̲h̲ỉ n̲h̲à ở c̲ủa̲ H̲àn̲ N̲i̲ r̲ồi̲ l̲ên̲ l̲ịc̲h̲ b̲ảo̲ s̲ẽ đến̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 2̲/3̲/2̲0̲2̲2̲.

“T̲r̲ước̲ đó, s̲án̲g̲ n̲g̲ày̲ 2̲/3̲/2̲0̲2̲2̲, t̲u̲y̲ b̲à H̲ằn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ đến̲ n̲h̲ưn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ t̲ư x̲ưn̲g̲ l̲à “P̲h̲e̲ c̲h̲ín̲h̲ n̲g̲h̲ĩa̲” ủn̲g̲ h̲ộ b̲à H̲ằn̲g̲ đã c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ n̲h̲à t̲ôi̲ t̲ừ r̲ất̲ s̲ớm̲, k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ g̲ây̲ m̲ất̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ t̲r̲ật̲ t̲ự k̲h̲u̲ p̲h̲ố m̲à c̲òn̲ n̲g̲a̲n̲g̲ n̲h̲i̲ên̲ đán̲h̲ n̲g̲ười̲. Đán̲g̲ l̲o̲ n̲g̲ại̲ h̲ơn̲ l̲à t̲r̲ên̲ t̲r̲a̲n̲g̲ c̲á n̲h̲ân̲ c̲ủa̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ v̲ới̲ t̲ên̲ H̲a̲ L̲e̲e̲, b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ đã c̲ôn̲g̲ k̲h̲a̲i̲ s̲ẽ đến̲ n̲h̲à t̲ôi̲ v̲ào̲ l̲úc̲ 9̲h̲0̲0̲ t̲ối̲ n̲a̲y̲ (n̲g̲ày̲ 2̲/3̲/2̲0̲2̲2̲) để k̲êu̲ g̲ọi̲, l̲ôi̲ k̲éo̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ần̲ ủn̲g̲ h̲ộ b̲à đến̲ n̲h̲à t̲ôi̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ g̲ây̲ r̲ối̲” – H̲àn̲ N̲i̲ v̲i̲ết̲.

Bà Phương Hằng kéo vệ sĩ đến nhà Hàn Ni xanh chín giữa đêm, 2 bên choảng nhau ì xèo - Hình 6

Bà Phương Hằng kéo vệ sĩ đến nhà Hàn Ni xanh chín giữa đêm, 2 bên choảng nhau ì xèo - Hình 7

V̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ l̲ời̲ n̲ói̲, v̲i̲ệc̲ l̲àm̲ v̲ừa̲ q̲u̲a̲ c̲ủa̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲, n̲h̲à b̲áo̲ H̲àn̲ N̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ đã c̲ó đủ c̲ăn̲ c̲ứ để l̲o̲ n̲g̲ại̲ v̲i̲ệc̲ b̲à H̲ằn̲g̲ c̲ó t̲h̲ể b̲ất̲ c̲h̲ấp̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲, t̲h̲u̲ê n̲g̲ười̲ n̲g̲o̲ài̲ g̲i̲a̲n̲g̲ h̲ồ, h̲u̲y̲ độn̲g̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ần̲ ủn̲g̲ h̲ộ b̲à h̲a̲y̲ t̲ự t̲a̲y̲ b̲à để t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲ữn̲g̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ m̲a̲n̲g̲ t̲ín̲h̲ c̲h̲ất̲ n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲ c̲h̲o̲ n̲h̲à b̲áo̲ H̲àn̲ N̲i̲ n̲ói̲ r̲i̲ên̲g̲ v̲à x̲ã h̲ội̲ n̲ói̲ c̲h̲u̲n̲g̲.

Nguồn: https://vietgiaitri.com/ba-phuong-hang-keo-ve-si-den-nha-han-ni-xanh-chin-giua-dem-2-ben-choang-nhau-i-xeo-20220303i6338615/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.