888.5

B̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼.á̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼t̼h̼.ả̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼,̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ũ̼y̼ ̼B̼á̼n̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼(̼Q̼.̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼9̼5̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼a̼ ̼q̼u̼ẹ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼.̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼)̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼!̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼.â̼m̼ ̼n̼g̼.ã̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼3̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼.ê̼u̼ ̼l̼.a̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼B̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼á̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼.̼ S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼.á̼n̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼h̼.â̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼t̼”̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼á̼.c̼ ̼n̼h̼.â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼

R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼ý̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ự̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼o̼.á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼.ứ̼u̼ ̼m̼.ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼…̼

̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ọ̼t̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼.ầ̼m̼ ̼r̼.ậ̼p̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼?̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼?̼ ̼

Đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ơ̼m̼ ̼n̼ớ̼p̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼c̼á̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼V̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼u̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼“̼s̼.ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼.ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼”̼.̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼…̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ẵ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼

T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼ẩ̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ó̼c̼,̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼“̼đ̼ỏ̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼“̼đ̼e̼n̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼t̼h̼à̼ ̼“̼n̼ó̼”̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼“̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼”̼ ̼l̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼á̼n̼,̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼n̼!̼

̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼“̼a̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼u̼”̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼k̼ẽ̼ ̼h̼ở̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼?̼ ̼K̼ẽ̼ ̼h̼ở̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼?̼ ̼ C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼p̼h̼ở̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼M̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼a̼o̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼!̼”̼.̼ ̼

B̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼t̼í̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼“̼n̼h̼ẹ̼ ̼g̼á̼n̼h̼”̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼i̼ ̼r̼ẻ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼“̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼“̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼“̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼p̼”̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼

V̼ạ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼r̼ẻ̼,̼ ̼x̼a̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼u̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼à̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼!̼”̼.̼

T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ằ̼n̼ ̼q̼u̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼a̼ ̼

B̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼!̼”̼.̼̼ N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ĩ̼u̼ ̼v̼a̼i̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ế̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼,̼ ̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼H̼o̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼?̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼?̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼ư̼ ̼?̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼?̼ ̼K̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼!̼ ̼

T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼e̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼k̼é̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼?̼ ̼B̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ạ̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼?̼ ̼B̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼?̼ ̼C̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼á̼c̼

Xem thêm: 1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ờ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼6̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼B̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼2̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ổ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ổ̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼H̼ớ̼t̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼(̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ó̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ệ̼c̼h̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼m̼ế̼u̼ ̼m̼á̼o̼:̼“̼S̼u̼ý̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼”̼ ̼–̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼B̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ổ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ổ̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼n̼m̼e̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼a̼:̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼R̼ă̼n̼g̼ ̼–̼ ̼H̼à̼m̼ ̼–̼ ̼M̼ặ̼t̼,̼ ̼P̼h̼ổ̼i̼…̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼“̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼á̼t̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼…̼”̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼e̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼a̼ ̼c̼â̼u̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼h̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼“̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼”̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼ì̼.̼̼C̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ớ̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼.̼

̼“̼C̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼B̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ớ̼t̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼n̼m̼e̼c̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼”̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼C̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼(̼D̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼)̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼

Xem thêm: T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼.é̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼

A̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼-̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼.é̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼6̼/̼3̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼/̼3̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼-̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼.é̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼.é̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼6̼/̼3̼)̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼1̼8̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

Tình trạng sức khỏe nạn nhân vụ chém người dã man ở Bắc Giang ra sao? - Ảnh 1.
Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼.a̼o̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼T̼V̼
T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼3̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼1̼8̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼
ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼y̼.̼
N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼

Tình trạng sức khỏe nạn nhân vụ chém người dã man ở Bắc Giang ra sao? - Ảnh 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.