7777

T̲ài̲ x̲ế T̲ùn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ l̲ái̲ x̲e̲ k̲h̲ác̲h̲ c̲h̲ở h̲ơn̲ 2̲0̲ n̲g̲ười̲ l̲a̲o̲ x̲u̲ốn̲g̲ s̲ôn̲g̲ a̲n̲h̲ đa̲n̲g̲ b̲u̲ồn̲ n̲g̲ủ d̲o̲ c̲h̲ạy̲ x̲e̲ đườn̲g̲ d̲ài̲.

C̲h̲i̲ều̲ nay, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ t̲ỉn̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ x̲ác̲ địn̲h̲ được̲ d̲a̲n̲h̲ t̲ín̲h̲ 9̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ x̲e̲ k̲h̲ác̲h̲ l̲a̲o̲ x̲u̲ốn̲g̲ s̲ôn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ s̲án̲g̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲ ở x̲ã T̲r̲ườn̲g̲ L̲âm̲, h̲u̲y̲ện̲ T̲ĩn̲h̲ G̲i̲a̲.

C̲ụ t̲h̲ể, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲h̲i̲ệt̲ m̲ạn̲g̲ l̲à b̲à V̲ũ T̲h̲ị N̲g̲ân̲ (S̲N̲ 1̲9̲4̲1̲, t̲r̲ú t̲h̲ôn̲ T̲ân̲ A̲n̲, x̲ã A̲n̲ T̲h̲ượn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ Y̲ên̲ T̲h̲ế, B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲). H̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ n̲ặn̲g̲ g̲ồm̲: a̲n̲h̲ Đặn̲g̲ V̲ăn̲ H̲ùn̲g̲ (S̲N̲ 1̲9̲7̲2̲, ở T̲ân̲ Y̲ên̲, B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲) v̲à a̲n̲h̲ P̲h̲ấn̲ V̲ăn̲ T̲r̲ườn̲g̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲6̲, c̲h̲ưa̲ r̲õ q̲u̲ê q̲u̲án̲).
N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲, 6̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ n̲h̲ẹ g̲ồm̲: a̲n̲h̲ V̲ũ v̲ăn̲ L̲ực̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲2̲, ở D̲i̲ễn̲ c̲h̲âu̲, N̲g̲h̲ệ A̲n̲), b̲à L̲ê T̲h̲ị D̲u̲n̲g̲, S̲N̲ 1̲9̲6̲4̲, ở T̲ân̲ Y̲ên̲, B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲), N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲h̲a̲n̲h̲ (S̲N̲ 1̲9̲6̲2̲, ở T̲ân̲ Y̲ên̲, B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲), L̲ê V̲ăn̲ T̲ùn̲g̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲9̲, ở T̲ân̲ Y̲ên̲, B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲; l̲ái̲ x̲e̲), T̲r̲ần̲ V̲ăn̲ B̲á (S̲N̲ 1̲9̲6̲4̲, ở Y̲ên̲ T̲h̲ế, B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲; l̲à p̲h̲ụ x̲e̲), c̲h̲áu̲ B̲ùi̲ t̲h̲ủy̲ T̲i̲ên̲ (S̲N̲ 2̲0̲0̲8̲, ở T̲ân̲ Y̲ên̲, B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲).

T̲ài̲ x̲ế L̲ê V̲ăn̲ T̲ùn̲g̲ đa̲n̲g̲ được̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị t̲ại̲ P̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ám̲ đa̲ k̲h̲o̲a̲ T̲u̲ấn̲ L̲i̲n̲h̲ (h̲u̲y̲ện̲ T̲ĩn̲h̲ G̲i̲a̲, T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲). T̲ài̲ x̲ế T̲ùn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲: “T̲ôi̲ t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ c̲h̲ạy̲ t̲u̲y̲ến̲ B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ – S̲ài̲ G̲òn̲. T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ x̲ảy̲ r̲a̲ l̲à l̲úc̲ t̲ôi̲ b̲u̲ồn̲ n̲g̲ủ. C̲òn̲ t̲r̲ước̲ đó (k̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲h̲) d̲o̲ t̲r̲án̲h̲ l̲ốp̲ x̲e̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ n̲ên̲ h̲ôn̲g̲ x̲e̲ v̲a̲ v̲ào̲ h̲ộ l̲a̲n̲ v̲e̲n̲ đườn̲g̲. T̲r̲ên̲ x̲e̲ c̲ó h̲ơn̲ 2̲0̲ h̲àn̲h̲ k̲h̲ác̲h̲ c̲ả n̲g̲ười̲ g̲i̲à, t̲r̲ẻ n̲h̲ỏ”.

Hé lộ nguyên nhân xe khách lao xuống sông ở Thanh Hóa, 9 người thương vong - Hình 1

H̲é l̲ộ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ x̲e̲ k̲h̲ác̲h̲ l̲a̲o̲ x̲u̲ốn̲g̲ s̲ôn̲g̲ ở T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲, 9̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲o̲n̲g̲ – H̲ìn̲h̲ 1̲

H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲. (Ản̲h̲: Q̲.A̲)

T̲r̲ước̲ đó, k̲h̲o̲ản̲g̲ 5̲h̲ , t̲ài̲ x̲ế L̲ê V̲ăn̲ T̲ùn̲g̲ l̲ái̲ x̲e̲ k̲h̲ác̲h̲ B̲K̲S̲ 9̲8̲B̲ – 0̲2̲1̲.4̲8̲ c̲h̲ạy̲ t̲r̲ên̲ q̲u̲ốc̲ l̲ộ 1̲A̲, h̲ướn̲g̲ B̲ắc̲ – N̲a̲m̲.

K̲h̲i̲ đi̲ đến̲ đo̲ạn̲ q̲u̲a̲ c̲ầu̲ H̲ổ, x̲ã T̲r̲ườn̲g̲ L̲âm̲ (h̲u̲y̲ện̲ T̲ĩn̲h̲ G̲i̲a̲), x̲e̲ k̲h̲ác̲h̲ đâm̲ g̲ãy̲ l̲a̲n̲ c̲a̲n̲ c̲ầu̲ r̲ồi̲ t̲r̲ượt̲ x̲u̲ốn̲g̲ l̲òn̲g̲ s̲ôn̲g̲. D̲o̲ p̲h̲ần̲ đu̲ôi̲ m̲ắc̲ ở t̲h̲àn̲h̲ c̲ầu̲ n̲ên̲ x̲e̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲ị l̲a̲o̲ x̲u̲ốn̲g̲ n̲ước̲.

C̲ác̲ h̲àn̲h̲ k̲h̲ác̲h̲ t̲r̲ên̲ x̲e̲ h̲o̲ản̲g̲ l̲o̲ạn̲ l̲a̲ h̲ét̲, đập̲ c̲ửa̲ c̲h̲ắn̲ g̲i̲ó p̲h̲ía̲ s̲a̲u̲ để t̲h̲o̲át̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲.

N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ v̲à n̲g̲ười̲ d̲ân̲ đến̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ p̲h̲á c̲ửa̲ k̲ín̲h̲ c̲ứu̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ x̲e̲. V̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ k̲h̲i̲ến̲ m̲ột̲ c̲ụ b̲à 7̲8̲ t̲u̲ổi̲ t̲h̲i̲ệt̲ m̲ạn̲g̲, 8̲ h̲àn̲h̲ k̲h̲ác̲h̲ k̲h̲ác̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲.

Ôn̲g̲ T̲u̲y̲ến̲ (7̲0̲ t̲u̲ổi̲, ở H̲i̲ệp̲ H̲òa̲, B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲) k̲ể l̲ại̲ l̲úc̲ ôn̲g̲ v̲à h̲a̲i̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ đa̲n̲g̲ n̲g̲ủ t̲h̲ì n̲g̲h̲e̲ t̲i̲ến̲g̲ độn̲g̲ m̲ạn̲h̲. S̲a̲u̲ đó, x̲e̲ n̲g̲h̲i̲ên̲g̲ v̲ề p̲h̲ía̲ s̲ôn̲g̲.

“T̲ôi̲ b̲ị g̲ãy̲ t̲a̲y̲ t̲r̲ái̲ v̲à d̲ập̲ c̲ơ c̲h̲ân̲ p̲h̲ải̲. M̲a̲y̲ m̲ắn̲, h̲a̲i̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲à t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ g̲ì”, ôn̲g̲ T̲u̲y̲ến̲ k̲ể.

T̲r̲u̲n̲g̲ t̲á T̲ốn̲g̲ T̲h̲àn̲h̲ V̲ăn̲, T̲r̲ạm̲ t̲r̲ưởn̲g̲ T̲r̲ạm̲ C̲S̲G̲T̲ Q̲u̲ản̲g̲ X̲ươn̲g̲ (t̲h̲u̲ộc̲ P̲h̲òn̲g̲ C̲S̲G̲T̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, đến̲ 8̲h̲3̲0̲ n̲g̲ày̲ 4̲/6̲, x̲e̲ k̲h̲ác̲h̲ được̲ g̲i̲ải̲ p̲h̲ón̲g̲ k̲h̲ỏi̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲. C̲ác̲ p̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ện̲ được̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ p̲h̲ân̲ l̲u̲ồn̲g̲ đi̲ h̲ướn̲g̲ k̲h̲ác̲ n̲ên̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ đo̲ạn̲ đườn̲g̲ t̲r̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲ị ác̲h̲ t̲ắc̲.

H̲i̲ện̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ đa̲n̲g̲ được̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ T̲ĩn̲h̲ G̲i̲a̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ l̲àm̲ r̲õ.

Xem thêm:“S̲a̲u̲ t̲i̲ến̲g̲ r̲ầm̲, x̲e̲ 7̲ c̲h̲ỗ c̲h̲ở 8̲ n̲g̲ười̲ v̲ăn̲g̲ r̲a̲ k̲h̲á x̲a̲”

N̲h̲ữn̲g̲ n̲h̲ân̲ c̲h̲ứn̲g̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲ữa̲ x̲e̲ k̲h̲ác̲h̲ v̲à x̲e̲ ô t̲ô 7̲ c̲h̲ỗ l̲àm̲ 8̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ên̲ x̲e̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲o̲n̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ n̲h̲ư t̲r̲ên̲.

Ôn̲g̲ L̲ê V̲ăn̲ Đi̲ệp̲ (H̲o̲ằn̲g̲ H̲o̲á, T̲h̲a̲n̲h̲ H̲o̲á), n̲g̲ười̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ k̲ể l̲ại̲, s̲a̲u̲ m̲ột̲ t̲i̲ến̲g̲ ầm̲ r̲ất̲ t̲o̲, b̲i̲ết̲ c̲ó t̲a̲i̲ n̲ạn̲, ôn̲g̲ Đi̲ệp̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ q̲u̲a̲n̲h̲ đó c̲h̲ạy̲ t̲ới̲ c̲ứu̲ n̲g̲ười̲.

“L̲úc̲ đến̲ n̲ơi̲, t̲ôi̲ t̲h̲ấy̲ t̲ất̲ c̲ả n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ x̲e̲ 7̲ c̲h̲ỗ đều̲ b̲ất̲ t̲ỉn̲h̲, đồ đạc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ x̲e̲ b̲ị v̲ăn̲g̲ t̲ứ t̲u̲n̲g̲. C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ g̲ọi̲ n̲h̲a̲u̲ p̲h̲á c̲ửa̲ x̲e̲ để đưa̲ n̲g̲ười̲ c̲òn̲ s̲ốn̲g̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲”, ôn̲g̲ Đi̲ệp̲ k̲ể.

Sau tiếng rầm, xe 7 chỗ chở 8 người văng ra khá xa - Hình 1

S̲a̲u̲ t̲i̲ến̲g̲ r̲ầm̲, x̲e̲ 7̲ c̲h̲ỗ c̲h̲ở 8̲ n̲g̲ười̲ v̲ăn̲g̲ r̲a̲ k̲h̲á x̲a̲ – H̲ìn̲h̲ 1̲

H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲.

Ôn̲g̲ Đi̲ệp̲ n̲ói̲: “C̲ú đâm̲ r̲ất̲ m̲ạn̲h̲, t̲ôi̲ t̲h̲ấy̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ ô t̲ô 7̲ c̲h̲ỗ v̲ăn̲g̲ đi̲ m̲ột̲ đo̲ạn̲ k̲h̲á x̲a̲, m̲ột̲ c̲h̲i̲ếc̲ t̲r̲ụ c̲ổn̲g̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ g̲ần̲ đó c̲ũn̲g̲ b̲ị t̲ôn̲g̲ đổ”.

C̲òn̲ ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ Đức̲ T̲h̲a̲n̲h̲ (t̲r̲u̲ x̲a̲ H̲o̲ằn̲g̲ Q̲u̲ỳ, h̲u̲y̲ện̲ H̲o̲ằn̲g̲ H̲óa̲, T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲), n̲h̲a̲ g̲ần̲ ở k̲h̲u̲ v̲ực̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ c̲h̲o̲ b̲i̲êt̲, v̲ào̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲, ôn̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ đa̲n̲g̲ n̲ằm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à n̲g̲h̲e̲ t̲i̲ên̲g̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ r̲ất̲ m̲ạn̲h̲ n̲ên̲ c̲h̲ạy̲ v̲ội̲ r̲a̲ x̲e̲m̲.

K̲h̲i̲ c̲ó t̲a̲i̲ n̲ạn̲, ôn̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ạy̲ đến̲ c̲h̲ỗ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ t̲h̲ì t̲h̲ấy̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ đa̲n̲g̲ c̲ạy̲ c̲ửa̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ 7̲ c̲h̲ô. S̲a̲u̲ đo̲ ôn̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ c̲ùn̲g̲ m̲ôt̲ s̲ô n̲g̲ươi̲ d̲ân̲ k̲e̲o̲ n̲g̲ươi̲ b̲i̲ n̲a̲n̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲.

B̲à P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị H̲ạn̲h̲ (x̲ã H̲o̲ằn̲g̲ Q̲u̲ỳ, H̲o̲ằn̲g̲ H̲óa̲, T̲h̲a̲n̲h̲ H̲o̲á) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, n̲h̲à b̲à ở c̲ác̲h̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 5̲0̲0̲m̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲ũn̲g̲ n̲g̲h̲e̲ t̲h̲ấy̲ t̲i̲ến̲g̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ r̲ất̲ l̲ớn̲.

Sau tiếng rầm, xe 7 chỗ chở 8 người văng ra khá xa - Hình 2

H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲.

K̲h̲i̲ b̲à H̲ạn̲h̲ t̲ới̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, c̲ản̲h̲ t̲ượn̲g̲ t̲r̲ước̲ m̲ặt̲ h̲ết̲ s̲ức̲ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲. P̲h̲ần̲ h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ 7̲ c̲h̲ỗ b̲ị h̲ư h̲ỏn̲g̲ n̲ặn̲g̲ v̲à v̲ẫn̲ c̲òn̲ d̲ấu̲ v̲ết̲ c̲ủa̲ m̲ột̲ c̲ú đâm̲ v̲ới̲ l̲ực̲ r̲ất̲ m̲ạn̲h̲.

“T̲ôi̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲a̲u̲ c̲h̲ạy̲ t̲ới̲ p̲h̲ụ g̲i̲úp̲ đưa̲ n̲g̲ười̲ b̲ị n̲ạn̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲. T̲ôi̲ c̲h̲ưa̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ t̲h̲ấy̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲ào̲ t̲h̲ảm̲ k̲h̲ốc̲ n̲h̲ư v̲ậy̲, n̲g̲ười̲ n̲ằm̲ l̲a̲ l̲i̲ệt̲”, b̲à H̲ạn̲h̲ n̲h̲ớ l̲ại̲.

G̲i̲ám̲ đốc̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ Đa̲ k̲h̲o̲a̲ t̲ỉn̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ L̲ê V̲ăn̲ S̲ỹ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ đã t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ v̲à đi̲ều̲ t̲r̲ị c̲h̲o̲ c̲ác̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲ g̲i̲ữa̲ x̲e̲ k̲h̲ác̲h̲ v̲à x̲e̲ 7̲ c̲h̲ỗ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲r̲ên̲ t̲u̲y̲ến̲ q̲u̲ốc̲ l̲ộ 1̲A̲ q̲u̲a̲ địa̲ b̲àn̲ x̲ã H̲o̲ằn̲g̲ Q̲u̲ỳ, h̲u̲y̲ện̲ H̲o̲ằn̲g̲ H̲óa̲, t̲ỉn̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲. H̲i̲ện̲ n̲a̲y̲, c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ t̲ạm̲ t̲h̲ời̲ q̲u̲a̲ c̲ơn̲ n̲g̲u̲y̲ k̲ịc̲h̲, k̲h̲ôn̲g̲ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ đến̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲.

t̲r̲ên̲ Q̲L̲1̲A̲ đo̲ạn̲ q̲u̲a̲ x̲ã H̲o̲ằn̲g̲ Q̲u̲ỳ (h̲u̲y̲ện̲ H̲o̲ằn̲g̲ H̲óa̲, T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲) x̲ảy̲ r̲a̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲ d̲o̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ g̲i̲ữa̲ x̲e̲ ô t̲ô k̲h̲ác̲h̲ B̲K̲S̲ 9̲8̲B̲-0̲2̲2̲.6̲6̲ d̲o̲ a̲n̲h̲ P̲h̲ạm̲ T̲h̲ế Đức̲ (S̲N̲ 1̲9̲7̲9̲, t̲r̲ú K̲i̲m̲ S̲ơn̲, Đôn̲g̲ T̲r̲i̲ều̲, Q̲u̲ản̲g̲ N̲i̲n̲h̲) đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ v̲à ô t̲ô c̲o̲n̲ B̲K̲S̲ 3̲6̲B̲-2̲2̲8̲6̲ (x̲e̲ b̲i̲ển̲ x̲a̲n̲h̲) 7̲ c̲h̲ỗ d̲o̲ a̲n̲h̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ X̲u̲ân̲ S̲ơn̲ (S̲N̲ 1̲9̲6̲1̲, ở H̲o̲ằn̲g̲ Q̲u̲ỳ, H̲o̲ằn̲g̲ H̲óa̲, T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲) đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲, c̲h̲ở 8̲ n̲g̲ười̲. H̲ậu̲ q̲u̲ả l̲àm̲ 3̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ên̲ x̲e̲ ô t̲ô c̲o̲n̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲, 5̲ n̲g̲ười̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲.

nguồn: https://vietgiaitri.com/he-lo-nguyen-nhan-xe-khach-lao-xuong-song-o-thanh-hoa-9-nguoi-thuong-vong-20190604i4005863/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.