7777

T̲i̲n̲ t̲ức̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ m̲ới̲ n̲h̲ất̲ n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ n̲a̲y̲ 1̲/4̲/2̲0̲2̲2̲: V̲a̲ c̲h̲ạm̲ v̲ới̲ x̲e̲ đầu̲ k̲éo̲, v̲ợ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ, c̲h̲ồn̲g̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ n̲ặn̲g̲…
T̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ m̲ới̲ n̲h̲ất̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ n̲a̲y̲
C̲ập̲ n̲h̲ật̲ t̲i̲n̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ m̲ới̲ n̲h̲ất̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ t̲r̲ên̲ c̲ả n̲ước̲, t̲ìn̲h̲ h̲ìn̲h̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲, k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲, x̲ử l̲ý n̲g̲h̲i̲êm̲ c̲ác̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲…

H̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ s̲a̲u̲ c̲ú đâm̲ x̲e̲ m̲áy̲ t̲r̲ực̲ d̲i̲ện̲

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 1/4/2022 1

T̲i̲n̲ t̲ức̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ m̲ới̲ n̲h̲ất̲ n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ n̲a̲y̲ 1̲/4̲/2̲0̲2̲2̲ 1̲

H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲

V̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲8̲h̲3̲0̲ n̲g̲ày̲ 3̲1̲/3̲, t̲ại̲ K̲m̲1̲4̲4̲+3̲0̲0̲, q̲u̲ốc̲ l̲ộ 2̲6̲ (x̲ã E̲a̲ T̲u̲, T̲P̲ B̲u̲ôn̲ M̲a̲ T̲h̲u̲ột̲, t̲ỉn̲h̲ Đắk̲ L̲ắk̲) x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ T̲N̲G̲T̲ g̲i̲ữa̲ h̲a̲i̲ x̲e̲ m̲áy̲ k̲h̲i̲ến̲ 2̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲, 1̲ n̲g̲ười̲ n̲g̲u̲y̲ k̲ịc̲h̲.

V̲ào̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ t̲r̲ên̲, x̲e̲ m̲áy̲ B̲K̲S̲ 5̲9̲V̲2̲ – 2̲2̲1̲.2̲6̲ t̲r̲ên̲ x̲e̲ c̲ó h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ g̲ồm̲: Y̲ O̲ E̲n̲u̲ôl̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲6̲) v̲à Y̲ H̲u̲ân̲ K̲b̲u̲o̲r̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲1̲, c̲ùn̲g̲ t̲r̲ú b̲u̲ôn̲ T̲a̲r̲a̲, x̲ã H̲òa̲ Đôn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ K̲r̲ôn̲g̲ P̲ắk̲, c̲h̲ưa̲ x̲ác̲ địn̲h̲ được̲ n̲g̲ười̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲) l̲ưu̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲r̲ên̲ q̲u̲ốc̲ l̲ộ 2̲6̲ t̲h̲e̲o̲ h̲ướn̲g̲ K̲h̲án̲h̲ H̲òa̲ – Đắk̲ L̲ắk̲. K̲h̲i̲ x̲e̲ c̲h̲ạy̲ đến̲ địa̲ đi̲ểm̲ t̲r̲ên̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ v̲ới̲ x̲e̲ m̲áy̲ B̲K̲S̲ 4̲7̲M̲1̲ – 6̲9̲7̲.7̲2̲ d̲o̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ L̲ợi̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲9̲, n̲g̲ụ t̲h̲ôn̲ 6̲B̲, x̲ã H̲òa̲ A̲n̲, K̲r̲ôn̲g̲ P̲ắk̲) đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ l̲ưu̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ c̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ược̲ l̲ại̲.

C̲ú t̲ôn̲g̲ m̲ạn̲h̲ k̲h̲i̲ến̲ b̲a̲ n̲g̲ười̲ n̲g̲ã v̲ăn̲g̲ x̲u̲ốn̲g̲ đườn̲g̲, c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ được̲ đưa̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ Đa̲ k̲h̲o̲a̲ v̲ùn̲g̲ T̲ây̲ N̲g̲u̲y̲ên̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, d̲o̲ c̲h̲ấn̲ t̲h̲ươn̲g̲ q̲u̲á n̲ặn̲g̲, h̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ Y̲ O̲ E̲n̲u̲ôl̲ v̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ L̲ợi̲ đã t̲ử v̲o̲n̲g̲, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ Y̲ H̲u̲ân̲ K̲b̲u̲o̲r̲ đa̲n̲g̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ t̲ại̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲. X̲e̲m̲ c̲h̲i̲ t̲i̲ết̲ t̲ại̲ đây̲

H̲o̲ản̲g̲ h̲ồn̲ ô t̲ô m̲ất̲ l̲ái̲ v̲a̲ t̲r̲ún̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ đi̲ đườn̲g̲, 4̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ải̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 1/4/2022 2

T̲i̲n̲ t̲ức̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ m̲ới̲ n̲h̲ất̲ n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ n̲a̲y̲ 1̲/4̲/2̲0̲2̲2̲ 2̲

H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲

V̲ụ T̲N̲G̲T̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲0̲h̲3̲5̲ n̲g̲ày̲ 3̲1̲/3̲, t̲ại̲ K̲m̲ 1̲0̲3̲9̲+6̲0̲0̲ t̲r̲ên̲ Q̲L̲1̲, đo̲ạn̲ t̲h̲u̲ộc̲ t̲h̲ôn̲ L̲o̲n̲g̲ H̲ội̲, x̲ã B̲ìn̲h̲ L̲o̲n̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ B̲ìn̲h̲ S̲ơn̲, t̲ỉn̲h̲ Q̲u̲ản̲g̲ N̲g̲ãi̲.

T̲h̲e̲o̲ đó, t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ t̲r̲ên̲, ô t̲ô B̲K̲S̲ 7̲6̲H̲ – 0̲1̲2̲.4̲0̲ d̲o̲ a̲n̲h̲ V̲.T̲.L̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲0̲, ở p̲h̲ườn̲g̲ T̲r̲ươn̲g̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ T̲r̲ọn̲g̲, T̲P̲. Q̲u̲ản̲g̲ N̲g̲ãi̲) đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ l̲ưu̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ h̲ướn̲g̲ B̲ắc̲ – N̲a̲m̲. K̲h̲i̲ đến̲ địa̲ đi̲ểm̲ t̲r̲ên̲, d̲o̲ m̲ất̲ l̲ái̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ v̲ới̲ x̲e̲ m̲ô t̲ô B̲K̲S̲ 7̲6̲C̲1̲ – 4̲8̲6̲.7̲8̲ d̲o̲ b̲à T̲ạ T̲h̲ị H̲o̲à (k̲h̲o̲ản̲g̲ 5̲0̲ t̲u̲ổi̲) c̲h̲ở t̲h̲e̲o̲ s̲a̲u̲ T̲r̲ần̲ H̲o̲àn̲g̲ T̲h̲i̲ện̲ R̲i̲n̲ (S̲N̲ 2̲0̲1̲1̲) đều̲ ở L̲i̲ên̲ T̲r̲ì Đôn̲g̲ (x̲ã B̲ìn̲h̲ H̲i̲ệp̲, B̲ìn̲h̲ S̲ơn̲) l̲ưu̲ t̲h̲ôn̲g̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲i̲ều̲. C̲h̲ưa̲ d̲ừn̲g̲ l̲ại̲, ô t̲ô v̲a̲ c̲h̲ạm̲ t̲i̲ếp̲ v̲ào̲ x̲e̲ đạp̲ d̲o̲ b̲à P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị T̲h̲i̲ệp̲ (S̲N̲ 1̲9̲5̲8̲) đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ c̲h̲ở t̲h̲e̲o̲ s̲a̲u̲ Đặn̲g̲ T̲h̲ái̲ N̲h̲ư Q̲u̲ỳn̲h̲ (S̲N̲ 2̲0̲1̲1̲, đều̲ ở L̲o̲n̲g̲ H̲ội̲, B̲ìn̲h̲ L̲o̲n̲g̲, B̲ìn̲h̲ S̲ơn̲) v̲à t̲ôn̲g̲ v̲ào̲ x̲e̲ m̲ô t̲ô B̲K̲S̲ 7̲6̲C̲1̲ – 0̲5̲9̲.0̲8̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ đa̲n̲g̲ đỗ ở l̲ề đườn̲g̲ p̲h̲ía̲ T̲ây̲.

V̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ k̲h̲i̲ến̲ 4̲ n̲g̲ười̲ đi̲ t̲r̲ên̲ x̲e̲ m̲áy̲ v̲à x̲e̲ đạp̲ n̲g̲ười̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ được̲ đưa̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲. T̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, m̲ột̲ s̲ố b̲ộ p̲h̲ận̲ c̲ủa̲ x̲e̲ m̲áy̲ n̲át̲ v̲ụn̲, n̲h̲i̲ều̲ m̲ản̲h̲ v̲ỡ v̲ăn̲g̲ t̲u̲n̲g̲ t̲óe̲, 2̲ x̲e̲ m̲áy̲ v̲à x̲e̲ đạp̲ h̲ư h̲ỏn̲g̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲. X̲e̲m̲ c̲h̲i̲ t̲i̲ết̲ t̲ại̲ đây̲

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 1/4/2022 3

V̲a̲ c̲h̲ạm̲ v̲ới̲ x̲e̲ đầu̲ k̲éo̲, v̲ợ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ, c̲h̲ồn̲g̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ n̲ặn̲g̲

T̲i̲n̲ t̲ức̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ m̲ới̲ n̲h̲ất̲ n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ n̲a̲y̲ 1̲/4̲/2̲0̲2̲2̲ 3̲

H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ – Ản̲h̲: L̲ê L̲o̲n̲g̲

V̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ 1̲0̲h̲ n̲g̲ày̲ 3̲1̲/3̲, t̲ại̲ K̲m̲ 1̲7̲1̲1̲ + 4̲0̲0̲ t̲r̲ên̲ Q̲L̲1̲A̲, đo̲ạn̲ q̲u̲a̲ địa̲ b̲àn̲ x̲ã H̲àm̲ M̲ỹ, h̲u̲y̲ện̲ H̲àm̲ T̲h̲u̲ận̲ N̲a̲m̲, t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ k̲h̲i̲ến̲ 2̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲o̲n̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲, t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ t̲r̲ên̲, x̲e̲ m̲áy̲ m̲a̲n̲g̲ B̲K̲S̲ 8̲6̲B̲4̲ – 2̲7̲5̲.0̲8̲ d̲o̲ a̲n̲h̲ L̲.T̲.B̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲, p̲h̲ía̲ s̲a̲u̲ c̲h̲ở v̲ợ l̲à c̲h̲ị N̲.T̲.B̲ (n̲g̲ụ h̲u̲y̲ện̲ H̲àm̲ T̲h̲u̲ận̲ N̲a̲m̲), l̲ưu̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲r̲ên̲ Q̲L̲1̲A̲ t̲h̲e̲o̲ h̲ướn̲g̲ B̲ắc̲ – N̲a̲m̲. K̲h̲i̲ đến̲ địa̲ đi̲ểm̲ t̲r̲ên̲ t̲h̲ì x̲ảy̲ r̲a̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ v̲ới̲ x̲e̲ đầu̲ k̲éo̲ B̲K̲S̲ 8̲6̲C̲ – 0̲4̲9̲.8̲1̲ d̲o̲ Đ.T̲.V̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲1̲) đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ đa̲n̲g̲ c̲h̲ạy̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲i̲ều̲.

C̲ú v̲a̲ c̲h̲ạm̲ l̲àm̲ h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ùn̲g̲ p̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ện̲ n̲g̲ã x̲u̲ốn̲g̲ đườn̲g̲, c̲h̲ị N̲.T̲.B̲ b̲ị b̲án̲h̲ x̲e̲ đầu̲ k̲éo̲ c̲án̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ, a̲n̲h̲ L̲.T̲.B̲ b̲ị c̲án̲ n̲át̲ c̲h̲ân̲ được̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ đưa̲ đi̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲, s̲a̲u̲ đó d̲o̲ v̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲ q̲u̲á n̲ặn̲g̲ n̲ên̲ đã được̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ v̲i̲ện̲ v̲ào̲ T̲P̲.H̲C̲M̲.

Ô t̲ô r̲ời̲ k̲h̲ỏi̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ x̲e̲ m̲áy̲ k̲h̲i̲ến̲ 1̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲

 

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 31/3/2022 1

H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲

N̲g̲ày̲ 3̲1̲/3̲, đại̲ d̲i̲ện̲ U̲B̲N̲D̲ p̲h̲ườn̲g̲ Q̲u̲ản̲g̲ P̲h̲o̲n̲g̲, t̲h̲ị x̲ã B̲a̲ Đồn̲ (Q̲u̲ản̲g̲ B̲ìn̲h̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ v̲ừa̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ 2̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲o̲n̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ đó, v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 6̲h̲5̲0̲ n̲g̲ày̲ 3̲1̲/3̲, t̲ại̲ K̲m̲ 5̲+4̲0̲ t̲r̲ên̲ Q̲L̲1̲2̲A̲, địa̲ p̲h̲ận̲ T̲D̲P̲1̲ p̲h̲ườn̲g̲ Q̲u̲ản̲g̲ P̲h̲o̲n̲g̲, T̲X̲ B̲a̲ Đồn̲, Q̲u̲ản̲g̲ B̲ìn̲h̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ T̲N̲G̲T̲, x̲e̲ m̲áy̲ B̲K̲S̲ 7̲3̲D̲1̲ – 2̲8̲1̲.4̲1̲ d̲o̲ L̲ê B̲ảo̲ L̲. (S̲N̲ 1̲9̲8̲5̲, t̲r̲ú t̲ại̲ t̲h̲ôn̲ T̲ây̲ t̲r̲úc̲, x̲ã T̲i̲ến̲ H̲o̲á, h̲u̲y̲ện̲ T̲u̲y̲ên̲ H̲o̲á) đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ l̲ưu̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲r̲ên̲ Q̲L̲1̲2̲A̲ t̲h̲e̲o̲ h̲ướn̲g̲ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ Đồn̲g̲ L̲ê đi̲ t̲h̲ị x̲ã B̲a̲ Đồn̲. Ôn̲g̲ L̲. c̲h̲ở t̲h̲e̲o̲ s̲a̲u̲ T̲r̲ần̲ T̲h̲ị T̲h̲. (S̲N̲ 1̲9̲9̲8̲ c̲ũn̲g̲ t̲r̲ú t̲ại̲ T̲h̲ôn̲ T̲ây̲ t̲r̲úc̲, x̲ã T̲i̲ến̲ H̲o̲á, h̲u̲y̲ện̲ T̲u̲y̲ên̲ H̲o̲á) đã v̲a̲ c̲h̲ạm̲ v̲ới̲ x̲e̲ ô t̲ô l̲ưu̲ t̲h̲ôn̲g̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲i̲ều̲ g̲ây̲ r̲a̲ v̲ụ T̲N̲G̲T̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ g̲ây̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲, ô t̲ô (c̲h̲ưa̲ r̲õ b̲i̲ển̲ s̲ố) r̲ời̲ k̲h̲ỏi̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲. H̲ậu̲ q̲u̲ả, a̲n̲h̲ L̲ê B̲ảo̲ L̲. t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ, c̲òn̲ c̲h̲ị T̲r̲ần̲ T̲h̲ị T̲h̲. b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ n̲h̲ẹ v̲à c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ m̲áy̲ h̲ư h̲ỏn̲g̲ n̲ặn̲g̲.

Xem thêm: V̲a̲ c̲h̲ạm̲ v̲ới̲ ô t̲ô t̲ải̲, n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ đi̲ x̲e̲ m̲áy̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 31/3/2022 1

H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲

K̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲7̲h̲2̲5̲ n̲g̲ày̲ 3̲0̲/3̲, t̲ại̲ đườn̲g̲ 1̲2̲C̲ t̲h̲u̲ộc̲ x̲óm̲ T̲h̲ượn̲g̲ B̲ầu̲, x̲ã X̲u̲ất̲ H̲óa̲, h̲u̲y̲ện̲ L̲ạc̲ S̲ơn̲, t̲ỉn̲h̲ H̲òa̲ B̲ìn̲h̲ đã x̲ảy̲ r̲a̲ m̲ột̲ v̲ụ T̲N̲G̲T̲ k̲h̲i̲ến̲ 1̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ.

T̲h̲e̲o̲ đó, t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ t̲r̲ên̲, x̲e̲ m̲áy̲ B̲K̲S̲ 2̲8̲N̲1̲ – 4̲7̲5̲.5̲9̲ d̲o̲ a̲n̲h̲ B̲.V̲.B̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲2̲, t̲r̲ú t̲ại̲ x̲óm̲ B̲u̲i̲, x̲ã N̲h̲ân̲ N̲g̲h̲ĩa̲, h̲u̲y̲ện̲ L̲ạc̲ S̲ơn̲, t̲ỉn̲h̲ H̲òa̲ B̲ìn̲h̲) đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ đi̲ h̲ướn̲g̲ N̲h̲ân̲ N̲g̲h̲ĩa̲ – X̲u̲ất̲ H̲óa̲ đã v̲a̲ c̲h̲ạm̲ v̲ới̲ ô t̲ô t̲ải̲ B̲K̲S̲ 2̲8̲C̲ – 0̲3̲2̲.5̲2̲ d̲o̲ B̲.V̲.N̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲1̲, t̲r̲ú t̲ại̲ x̲óm̲ V̲ốc̲, x̲ã X̲u̲ất̲ H̲óa̲, h̲u̲y̲ện̲ L̲ạc̲ S̲ơn̲, t̲ỉn̲h̲ H̲òa̲ B̲ìn̲h̲) đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ đa̲n̲g̲ c̲h̲ạy̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲i̲ều̲.

H̲ậu̲ q̲u̲ả v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ k̲h̲i̲ến̲ a̲n̲h̲ B̲.V̲.B̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ. X̲e̲m̲ c̲h̲i̲ t̲i̲ết̲ t̲ại̲ đây̲

T̲a̲i̲ n̲ạn̲ ô t̲ô l̲i̲ên̲ h̲o̲àn̲ t̲r̲ên̲ t̲u̲y̲ến̲ T̲úy̲ L̲o̲a̲n̲ – h̲ầm̲ H̲ải̲ V̲ân̲, 1̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 31/3/2022 2

H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ T̲N̲G̲T̲ g̲i̲ữ 2̲ x̲e̲ ô t̲ô c̲o̲n̲ v̲à x̲e̲ đầu̲ k̲éo̲

T̲ối̲ 3̲0̲/3̲, T̲r̲ạm̲ C̲S̲G̲T̲ c̲ửa̲ ô H̲òa̲ N̲h̲ơn̲ (P̲h̲òn̲g̲ C̲S̲G̲T̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ Đà N̲ẵn̲g̲) t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲, t̲r̲ên̲ t̲u̲y̲ến̲ t̲u̲y̲ến̲ T̲úy̲ L̲o̲a̲n̲ – đườn̲g̲ d̲ẫn̲ p̲h̲ía̲ N̲a̲m̲ h̲ầm̲ đườn̲g̲ b̲ộ H̲ải̲ V̲ân̲ q̲u̲a̲ địa̲ b̲àn̲ h̲u̲y̲ện̲ H̲òa̲ V̲a̲n̲g̲ (T̲P̲ Đà N̲ẵn̲g̲) v̲ừa̲ x̲ảy̲ r̲a̲ l̲i̲ên̲ t̲i̲ếp̲ 2̲ v̲ụ T̲N̲G̲T̲, k̲h̲i̲ến̲ 1̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

C̲ụ t̲h̲ể, v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲6̲h̲3̲0̲ n̲g̲ày̲ 3̲0̲/3̲, t̲ại̲ K̲m̲ 2̲4̲+4̲3̲0̲ p̲h̲ía̲ p̲h̲ải̲ t̲u̲y̲ến̲ đườn̲g̲ t̲r̲án̲h̲ T̲úy̲ L̲o̲a̲n̲ – đườn̲g̲ d̲ẫn̲ p̲h̲ía̲ N̲a̲m̲ h̲ầm̲ đườn̲g̲ b̲ộ H̲ải̲ V̲ân̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ T̲N̲G̲T̲ g̲i̲ữa̲ 3̲ x̲e̲ ô t̲ô B̲K̲S̲ 4̲3̲A̲ – 6̲4̲3̲.8̲0̲, 9̲2̲A̲ – 1̲1̲6̲.4̲7̲ v̲à x̲e̲ đầu̲ k̲éo̲ B̲K̲S̲ 1̲5̲C̲ – 1̲6̲4̲.9̲0̲. K̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲ g̲i̲ờ đồn̲g̲ h̲ồ s̲a̲u̲, l̲úc̲ 1̲7̲h̲4̲0̲, t̲ài̲ x̲ế x̲e̲ B̲K̲S̲ 9̲2̲A̲ – 1̲1̲6̲.4̲7̲ v̲ừa̲ x̲ảy̲ r̲a̲ T̲N̲G̲T̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ b̲ị x̲e̲ t̲ải̲ B̲K̲S̲ 3̲6̲C̲ – 3̲6̲4̲.8̲7̲ c̲h̲ạy̲ h̲ướn̲g̲ B̲ắc̲ – N̲a̲m̲ t̲ôn̲g̲ t̲r̲ún̲g̲, t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ.

T̲r̲u̲n̲g̲ t̲á P̲h̲ạm̲ H̲ồn̲g̲ H̲ải̲, T̲r̲ạm̲ t̲r̲ưởn̲g̲ T̲r̲ạm̲ C̲S̲G̲T̲ c̲ửa̲ ô H̲òa̲ N̲h̲ơn̲ (P̲h̲òn̲g̲ C̲S̲G̲T̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ Đà N̲ẵn̲g̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ h̲i̲ện̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ x̲ác̲ địn̲h̲ được̲ d̲a̲n̲h̲ t̲ín̲h̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ l̲ái̲ x̲e̲. N̲g̲o̲ài̲ t̲ài̲ x̲ế x̲e̲ c̲o̲n̲ B̲K̲S̲ 9̲2̲A̲ – 1̲1̲6̲.4̲7̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ, c̲òn̲ c̲ó n̲g̲ười̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ n̲ặn̲g̲ đã được̲ đưa̲ v̲ào̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲. V̲ụ T̲N̲G̲T̲ g̲ây̲ h̲ư h̲ỏn̲g̲ n̲ặn̲g̲ 3̲ x̲e̲ ô t̲ô. X̲e̲m̲ c̲h̲i̲ t̲i̲ết̲ t̲ại̲ đây̲

X̲e̲ m̲áy̲ đâm̲ v̲ào̲ ô t̲ô b̲i̲ển̲ L̲ào̲ d̲ừn̲g̲ b̲ên̲ đườn̲g̲, n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 31/3/2022 3

H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ T̲N̲G̲T̲

V̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲r̲ên̲ t̲u̲y̲ến̲ t̲r̲án̲h̲ B̲ắc̲ Đôn̲g̲ H̲à, đo̲ạn̲ q̲u̲a̲ t̲h̲ôn̲ T̲a̲m̲ H̲i̲ệp̲, x̲ã C̲a̲m̲ T̲h̲ủy̲, h̲u̲y̲ện̲ C̲a̲m̲ L̲ộ, t̲ỉn̲h̲ Q̲u̲ản̲g̲ T̲r̲ị v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 5̲h̲ s̲án̲g̲ 3̲0̲/3̲.

T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲, t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ t̲r̲ên̲, x̲e̲ m̲áy̲ B̲K̲S̲ 7̲4̲B̲1̲ – 0̲3̲4̲.0̲5̲ d̲o̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲, l̲ưu̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲r̲ên̲ t̲u̲y̲ến̲ t̲r̲án̲h̲ B̲ắc̲ Đôn̲g̲ H̲à t̲h̲e̲o̲ h̲ướn̲g̲ t̲ừ đườn̲g̲ H̲ồ C̲h̲í M̲i̲n̲h̲ n̲h̲án̲h̲ Đôn̲g̲ v̲ề Q̲L̲1̲. K̲h̲i̲ g̲ần̲ đến̲ c̲ầu̲ T̲a̲m̲ H̲i̲ệp̲ t̲r̲ên̲ t̲u̲y̲ến̲ t̲r̲án̲h̲ B̲ắc̲ Đôn̲g̲ H̲à, x̲e̲ m̲áy̲ t̲r̲ên̲ đâm̲ v̲ào̲ p̲h̲ía̲ s̲a̲u̲ x̲e̲ ô t̲ô t̲ải̲ B̲K̲S̲ L̲ào̲ U̲N̲ 4̲0̲2̲4̲ c̲h̲ở d̲ăm̲ g̲ỗ đa̲n̲g̲ d̲ừn̲g̲ đỗ b̲ên̲ đườn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ h̲ướn̲g̲ l̲ưu̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲ừ đườn̲g̲ H̲ồ C̲h̲í M̲i̲n̲h̲ n̲h̲án̲h̲ Đôn̲g̲ v̲ề Q̲L̲1̲.

T̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, x̲e̲ m̲áy̲ B̲K̲S̲ 7̲4̲B̲1̲ – 0̲3̲4̲.0̲5̲ c̲h̲u̲i̲ v̲ào̲ p̲h̲ía̲ s̲a̲u̲ g̲ầm̲ x̲e̲ t̲ải̲ B̲K̲S̲ U̲N̲ 4̲0̲2̲4̲ v̲à m̲ắc̲ k̲ẹt̲ d̲ưới̲ g̲ầm̲ ô t̲ô t̲ải̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ b̲ị h̲ư h̲ỏn̲g̲ n̲ặn̲g̲, c̲òn̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ x̲e̲ m̲áy̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ. X̲e̲m̲ c̲h̲i̲ t̲i̲ết̲ t̲ại̲ đây̲

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-hom-nay-3132022-d547514.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.