700

M̲ới̲ đây̲, t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ t̲ỉn̲h̲ C̲a̲o̲ B̲ằn̲g̲ đã x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ án̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ 1̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ v̲à 2̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲.

Vụ hàng xóm sát hại 3 bà cháu: Cháu bé 4 tuổi cũng đã tử vong trên đường đi  cấp cứu
T̲h̲e̲o̲ N̲g̲ười̲ L̲a̲o̲ Độn̲g̲, n̲g̲ày̲ 5̲/4̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ C̲a̲o̲ B̲ằn̲g̲ đa̲n̲g̲ t̲ạm̲ g̲i̲ữ T̲h̲ăn̲g̲ P̲h̲i̲ H̲ùn̲g̲ (3̲6̲ t̲u̲ổi̲; t̲r̲ú t̲ại̲ x̲ã L̲ê C̲h̲u̲n̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ H̲òa̲ A̲n̲, t̲ỉn̲h̲ C̲a̲o̲ B̲ằn̲g̲) để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ G̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲, n̲g̲ày̲ 4̲/4̲, H̲ùn̲g̲ đã d̲ùn̲g̲ x̲à b̲e̲n̲g̲ đập̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲h̲át̲ v̲ào̲ n̲g̲ười̲ b̲à Đ.T̲.L̲. (6̲3̲ t̲u̲ổi̲) c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲h̲áu̲ n̲g̲o̲ại̲ l̲à L̲.V̲.T̲. (7̲ t̲u̲ổi̲), L̲.T̲.Đ. (4̲ t̲u̲ổi̲). B̲à L̲. v̲à b̲é T̲. t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ, c̲òn̲ c̲h̲áu̲ Đ. được̲ n̲h̲ập̲ v̲i̲ện̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ n̲g̲u̲y̲ k̲ịc̲h̲, h̲i̲ện̲ đã được̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ đi̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ ở H̲à N̲ội̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị.

T̲h̲e̲o̲ S̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ v̲à Đời̲ s̲ốn̲g̲, ôn̲g̲ H̲o̲àn̲g̲ T̲r̲u̲n̲g̲ V̲ăn̲, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã L̲ê C̲h̲u̲n̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ H̲òa̲ A̲n̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, v̲ụ v̲i̲ệc̲ x̲ảy̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲9̲h̲3̲0̲ n̲g̲ày̲ 4̲/4̲ t̲ại̲ t̲h̲ôn̲ N̲à M̲ẩn̲, x̲ã L̲ê C̲h̲u̲n̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ H̲òa̲ A̲n̲, t̲ỉn̲h̲ C̲a̲o̲ B̲ằn̲g̲.

2 bà cháu bị hàng xóm dùng xà beng đánh chết - Báo Người lao động

L̲ãn̲h̲ đạo̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã L̲ê C̲h̲u̲n̲g̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲êm̲, h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ c̲ó t̲i̲ền̲ s̲ử t̲âm̲ t̲h̲ần̲ v̲à t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ g̲ây̲ r̲a̲ án̲ m̲ạn̲g̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲ n̲ày̲, H̲ùn̲g̲ đã c̲ó h̲àn̲h̲ v̲i̲ đập̲ p̲h̲á m̲ột̲ s̲ố t̲ài̲ s̲ản̲ k̲h̲ác̲.

Được̲ b̲i̲ết̲, n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ đã l̲y̲ h̲ôn̲ v̲ợ, c̲ó m̲ột̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ c̲h̲u̲n̲g̲. T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đó, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲h̲u̲ộc̲ d̲i̲ện̲ đặc̲ b̲i̲ệt̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲. H̲i̲ện̲ c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ đã t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲h̲ăm̲ h̲ỏi̲, độn̲g̲ v̲i̲ên̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ v̲à h̲ỗ t̲r̲ợ m̲a̲i̲ t̲án̲g̲ n̲g̲ười̲ x̲ấu̲ s̲ố.

T̲h̲e̲o̲ T̲ổ Q̲u̲ốc̲, l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, l̲úc̲ 1̲5̲h̲3̲0̲ h̲ôm̲ n̲a̲y̲ (n̲g̲ày̲ 5̲/4̲), l̲ãn̲h̲ đạo̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã L̲ê C̲h̲u̲n̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, c̲h̲áu̲ Đ. (4̲ t̲u̲ổi̲) đã t̲ử v̲o̲n̲g̲. N̲h̲ư v̲ậy̲ v̲ụ án̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ t̲r̲ên̲ đã c̲ó 3̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

H̲i̲ện̲, s̲ự v̲i̲ệc̲ đa̲n̲g̲ được̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ.

Xem thêm : T̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ả 5̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ x̲ấu̲ s̲ố b̲ị đu̲ối̲ n̲ước̲ ở T̲h̲i̲ệu̲ H̲óa̲ (T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲) đã được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲. T̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, n̲h̲ữn̲g̲ t̲i̲ến̲g̲ k̲h̲óc̲ t̲h̲ảm̲ t̲h̲i̲ết̲, t̲i̲ến̲g̲ n̲ấc̲ n̲g̲h̲ẹn̲ n̲g̲ào̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ k̲h̲i̲ến̲ a̲i̲ n̲ấy̲ c̲ũn̲g̲ đa̲u̲ x̲ót̲.

T̲h̲e̲o̲ b̲áo̲ N̲g̲ười̲ L̲a̲o̲ độn̲g̲ đưa̲ t̲i̲n̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ 5̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ đu̲ối̲ n̲ước̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ ở T̲h̲a̲n̲h̲ H̲o̲á, t̲r̲ưa̲ 5̲/4̲, P̲h̲òn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ p̲h̲òn̲g̲ c̲h̲áy̲ c̲h̲ữa̲ c̲h̲áy̲ v̲à c̲ứu̲ n̲ạn̲ c̲ứu̲ h̲ộ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ đã t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ 3̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲ố 5̲ e̲m̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲.

T̲r̲ước̲ đó, k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲2̲ g̲i̲ờ n̲g̲ày̲ 4̲/4̲, P̲h̲òn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ P̲C̲C̲C̲ v̲à C̲ứu̲ n̲ạn̲ c̲ứu̲ h̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲ v̲ề v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ đu̲ối̲ n̲ước̲ t̲ại̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ đập̲ t̲r̲àn̲ s̲ôn̲g̲ M̲ộc̲ K̲h̲ê, g̲i̲áp̲ r̲a̲n̲h̲ g̲i̲ữa̲ x̲ã T̲h̲i̲ệu̲ H̲ợp̲ v̲à T̲h̲i̲ệu̲ D̲u̲y̲, h̲u̲y̲ện̲ T̲h̲i̲ệu̲ H̲óa̲, t̲ỉn̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ k̲h̲i̲ến̲ 5̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 6̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲

N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ đó, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ đã đi̲ều̲ độn̲g̲ c̲án̲ b̲ộ c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ t̲ới̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ t̲r̲i̲ển̲ k̲h̲a̲i̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ n̲g̲ười̲ b̲ị n̲ạn̲. Đến̲ 0̲0̲ g̲i̲ờ 4̲5̲ p̲h̲út̲, n̲g̲ày̲ 5̲/4̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ đã t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ 2̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ đưa̲ l̲ên̲ b̲ờ b̲àn̲ g̲i̲a̲o̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲. Đến̲ t̲r̲ưa̲ 5̲/4̲, 3̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲ữ s̲i̲n̲h̲ c̲òn̲ l̲ại̲ đã được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲.
Tiếng khóc xé lòng của những người thân tại hiện trường tìm kiếm thi thể 5 nữ sinh đuối nước ở Thanh Hóa: Nỗi đau người ở lại - Ảnh 1
T̲i̲ến̲g̲ k̲h̲óc̲ x̲é l̲òn̲g̲ c̲ủa̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể 5̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ đu̲ối̲ n̲ước̲ ở T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲: N̲ỗi̲ đa̲u̲ n̲g̲ười̲ ở l̲ại̲ – Ản̲h̲ 1̲
L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ đêm̲ t̲ìm̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể 5̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ – Ản̲h̲: b̲áo̲ N̲g̲ười̲ L̲a̲o̲ độn̲g̲
L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ n̲ày̲, t̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲ủa̲ I̲n̲f̲o̲n̲e̲t̲/V̲i̲e̲t̲n̲a̲m̲n̲e̲t̲, t̲ại̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ đê s̲ôn̲g̲ M̲ậu̲ K̲h̲ê đo̲ạn̲ c̲h̲ảy̲ q̲u̲a̲ t̲h̲ôn̲ T̲h̲ắn̲g̲ L̲o̲n̲g̲, x̲ã T̲h̲i̲ệu̲ H̲ợp̲, h̲u̲y̲ện̲ T̲h̲i̲ệu̲ H̲óa̲ (n̲ơi̲ c̲ác̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ đu̲ối̲ n̲ước̲), k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲í t̲a̲n̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ b̲a̲o̲ t̲r̲ùm̲. N̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ t̲h̲ất̲ t̲h̲ần̲, g̲ào̲ k̲h̲óc̲, n̲g̲ất̲ l̲ên̲ n̲g̲ất̲ x̲u̲ốn̲g̲ k̲h̲i̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ c̲o̲n̲ c̲h̲áu̲ m̲ìn̲h̲ được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲.

C̲h̲ị L̲ê T̲h̲ị L̲o̲a̲n̲ (m̲ẹ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ t̲ên̲ P̲h̲ượn̲g̲) l̲i̲ên̲ t̲ục̲ g̲ào̲ k̲h̲óc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ấc̲ n̲g̲h̲ẹn̲ n̲g̲ào̲: “C̲o̲n̲ ơi̲, c̲o̲n̲ ơi̲, c̲o̲n̲ đâu̲ r̲ồi̲, c̲o̲n̲ v̲ề v̲ới̲ m̲ẹ đi̲. M̲ẹ đợi̲ c̲o̲n̲ t̲ừ h̲ôm̲ q̲u̲a̲ đến̲ n̲a̲y̲, c̲o̲n̲ ơi̲ l̲à c̲o̲n̲ ơi̲”. T̲h̲ấy̲ c̲h̲ị L̲o̲a̲n̲ q̲u̲á đa̲u̲ x̲ót̲, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ p̲h̲ải̲ d̲ìu̲ c̲h̲ị r̲a̲ p̲h̲ía̲ x̲a̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲.

Tiếng khóc xé lòng của những người thân tại hiện trường tìm kiếm thi thể 5 nữ sinh đuối nước ở Thanh Hóa: Nỗi đau người ở lại - Ảnh 2

T̲i̲ến̲g̲ k̲h̲óc̲ x̲é l̲òn̲g̲ c̲ủa̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể 5̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ đu̲ối̲ n̲ước̲ ở T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲: N̲ỗi̲ đa̲u̲ n̲g̲ười̲ ở l̲ại̲ – Ản̲h̲ 2̲
C̲h̲ị L̲o̲a̲n̲ g̲ào̲ k̲h̲óc̲, n̲g̲ất̲ l̲ên̲ n̲g̲ất̲ x̲u̲ốn̲g̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ – Ản̲h̲: I̲n̲f̲o̲n̲e̲t̲/V̲i̲e̲t̲n̲a̲m̲n̲e̲t̲
B̲ên̲ c̲ạn̲h̲ đó, n̲g̲ười̲ b̲à c̲ủa̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ t̲ên̲ T̲r̲a̲n̲g̲ c̲ũn̲g̲ g̲ọi̲ c̲h̲áu̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ô v̲ọn̲g̲: “C̲h̲áu̲ ơi̲, ơi̲ c̲h̲áu̲ ơi̲, c̲h̲áu̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲ĩ đến̲ c̲h̲a̲ c̲h̲áu̲, l̲àm̲ g̲ì m̲à c̲h̲áu̲ l̲ại̲ đi̲ x̲u̲ốn̲g̲ đây̲ T̲r̲a̲n̲g̲ ơi̲, g̲i̲ờ b̲i̲ết̲ k̲êu̲ a̲i̲, n̲h̲ờ a̲i̲ b̲ây̲ g̲i̲ờ. Ôn̲g̲ ơi̲, c̲h̲áu̲ x̲u̲ốn̲g̲ v̲ới̲ ôn̲g̲ r̲ồi̲ đó”.

B̲à H̲ươn̲g̲ – b̲ác̲ c̲ủa̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ t̲ên̲ T̲h̲ịn̲h̲ g̲ào̲ k̲h̲óc̲ t̲h̲ảm̲ t̲h̲i̲ết̲: “C̲ác̲ ôn̲g̲, c̲ác̲ b̲à ơi̲, s̲a̲o̲ c̲h̲áu̲ t̲ôi̲ l̲ại̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲ịu̲ k̲h̲ổ n̲h̲ư t̲h̲ế, c̲h̲áu̲ t̲ôi̲ ơi̲ s̲a̲o̲ l̲ại̲ k̲h̲ổ n̲h̲ư t̲h̲ế, c̲h̲áu̲ ơi̲. T̲h̲ịn̲h̲ ơi̲ l̲à T̲h̲ịn̲h̲ ơi̲, s̲a̲o̲ c̲h̲áu̲ b̲ỏ c̲h̲áu̲ đi̲, c̲h̲áu̲ v̲ới̲ c̲ác̲ b̲ạn̲ x̲u̲ốn̲g̲ đây̲ l̲àm̲ c̲h̲i̲ c̲h̲áu̲ ơi̲, c̲h̲áu̲ ơi̲, c̲h̲áu̲ ơi̲ l̲à c̲h̲áu̲ ơi̲. T̲r̲ời̲ ơi̲, l̲àn̲g̲ n̲ước̲ ơi̲, v̲ề v̲ới̲ b̲ố v̲ới̲ m̲ẹ, v̲ới̲ e̲m̲ v̲ới̲ b̲ác̲ H̲ươn̲g̲ đi̲ T̲h̲ịn̲h̲ ơi̲”.

N̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ m̲ột̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ k̲h̲ác̲ c̲ũn̲g̲ n̲ấc̲ l̲ên̲ t̲ừn̲g̲ t̲i̲ến̲g̲: “C̲ác̲ b̲ác̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ được̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ c̲ác̲ c̲h̲áu̲ n̲ữa̲, c̲h̲áu̲ v̲ề c̲h̲áu̲ x̲e̲m̲ b̲à n̲g̲o̲ại̲, b̲à n̲g̲ất̲ l̲ên̲ n̲g̲ất̲ x̲u̲ốn̲g̲ c̲h̲áu̲ ơi̲, c̲h̲áu̲ ơi̲. C̲ác̲ c̲h̲áu̲ b̲ỏ b̲ố, b̲ỏ m̲ẹ c̲ác̲ c̲h̲áu̲ đi̲, c̲ác̲ b̲ác̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ c̲ác̲ c̲h̲áu̲ n̲ữa̲ r̲ồi̲”.

C̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ c̲ản̲h̲ t̲ưởn̲g̲ x̲é l̲òn̲g̲ n̲ày̲, h̲àn̲g̲ t̲r̲ăm̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ đứn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ầm̲ được̲ n̲ước̲ m̲ắt̲.

Xem thêm : K̲h̲o̲ản̲g̲ 4̲h̲5̲0̲ s̲án̲g̲ n̲g̲ày̲ 4̲/4̲, t̲ại̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ T̲r̲ần̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ K̲h̲ải̲ – L̲ò S̲ũ, p̲h̲ườn̲g̲ L̲ý T̲h̲ái̲ T̲ổ, q̲u̲ận̲ H̲o̲àn̲ K̲i̲ếm̲, (H̲à N̲ội̲) x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲ữa̲ x̲e̲ m̲áy̲ v̲à n̲g̲ười̲ b̲ộ h̲àn̲h̲ q̲u̲a̲ đườn̲g̲.

V̲ụ v̲i̲ệc̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲h̲ b̲ộ h̲àn̲h̲ q̲u̲a̲ đườn̲g̲ l̲à m̲ột̲ p̲h̲ụ n̲ữ c̲a̲o̲ t̲u̲ổi̲ k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ k̲h̲ỏi̲.
Cụ bà bán hàng ven hồ Hoàn Kiếm bị xe máy tông tử vong lúc rạng sáng 1

C̲ụ b̲à b̲án̲ h̲àn̲g̲ v̲e̲n̲ h̲ồ H̲o̲àn̲ K̲i̲ếm̲ b̲ị x̲e̲ m̲áy̲ t̲ôn̲g̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ r̲ạn̲g̲ s̲án̲g̲ 1̲

H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ c̲ủa̲ v̲ụ T̲N̲G̲T̲ t̲ại̲ L̲ò S̲ũ t̲h̲u̲ộc̲ địa̲ b̲àn̲ q̲u̲ận̲ H̲o̲àn̲ K̲i̲ếm̲, H̲à N̲ội̲

T̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ n̲ằm̲ b̲ất̲ t̲ỉn̲h̲ s̲át̲ v̲ỉa̲ h̲è đê T̲r̲ần̲ N̲h̲ật̲ D̲u̲ật̲ l̲ối̲ v̲ào̲ c̲ửa̲ k̲h̲ẩu̲ p̲h̲ườn̲g̲ P̲h̲úc̲ T̲ân̲, q̲u̲ận̲ H̲o̲àn̲ K̲i̲ếm̲, g̲ần̲ đó k̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲m̲ v̲ề p̲h̲ía̲ n̲g̲ã b̲a̲ L̲ò S̲ũ – T̲r̲ần̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ K̲h̲ải̲ l̲à c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ m̲áy̲ m̲àu̲ đe̲n̲ b̲i̲ến̲ d̲ạn̲g̲.

Đán̲g̲ c̲h̲ú ý, n̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ t̲r̲ên̲, m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ l̲a̲n̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ b̲ị m̲ột̲ đo̲àn̲ đu̲a̲ x̲e̲ g̲ồm̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲a̲n̲h̲, t̲h̲i̲ếu̲ n̲i̲ên̲ l̲a̲o̲ v̲ào̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ H̲o̲àn̲ K̲i̲ếm̲ b̲ác̲ b̲ỏ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲r̲ên̲ b̲ởi̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ p̲h̲ố đi̲ b̲ộ h̲ồ H̲o̲àn̲ K̲i̲ếm̲ v̲ào̲ c̲u̲ối̲ t̲u̲ần̲ q̲u̲a̲ (t̲ừ 1̲8̲h̲ n̲g̲ày̲ 1̲/4̲ đến̲ r̲ạn̲g̲ s̲án̲g̲ 4̲/4̲) v̲à p̲h̲ụ c̲ận̲ l̲u̲ôn̲ c̲ó l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ 1̲4̲1̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố h̲o̲á t̲r̲a̲n̲g̲ v̲à c̲ôn̲g̲ k̲h̲a̲i̲, p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ n̲g̲ăn̲ c̲h̲ặn̲ đu̲a̲ x̲e̲ v̲à c̲ác̲ b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ c̲àn̲ q̲u̲ấy̲.

V̲ụ v̲i̲ệc̲ t̲r̲ên̲ c̲h̲ỉ l̲à t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲.

T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲à b̲à N̲.T̲.H̲ (ở p̲h̲ườn̲g̲ P̲h̲úc̲ T̲ân̲, q̲u̲ận̲ H̲o̲àn̲ K̲i̲ếm̲, H̲à N̲ội̲) l̲àm̲ n̲g̲h̲ề b̲án̲ h̲àn̲g̲ q̲u̲án̲ d̲ạo̲ q̲u̲a̲n̲h̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ h̲ồ H̲o̲àn̲ K̲i̲ếm̲. B̲à H̲. đa̲n̲g̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ v̲ề n̲h̲à s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ k̲ết̲ t̲h̲úc̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ p̲h̲ố đi̲ b̲ộ h̲ồ H̲o̲àn̲ K̲i̲ếm̲.

C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ H̲o̲àn̲ K̲i̲ếm̲ đã p̲h̲o̲n̲g̲ t̲o̲ả h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲à b̲àn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲.

H̲i̲ện̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ H̲o̲àn̲ K̲i̲ếm̲ đa̲n̲g̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ c̲ùn̲g̲ Đội̲ C̲S̲G̲T̲ đườn̲g̲ b̲ộ s̲ố 1̲ (P̲h̲òn̲g̲ C̲S̲G̲T̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ H̲à N̲ội̲) t̲r̲íc̲h̲ x̲u̲ất̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ v̲e̲n̲ đườn̲g̲ l̲àm̲ r̲õ v̲ụ v̲i̲ệc̲.

Xem thêm: N̲ạo̲ v̲ét̲ c̲ốn̲g̲, 4̲ n̲a̲m̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲ m̲ôi̲ t̲r̲ườn̲g̲ đô t̲h̲ị b̲ị n̲g̲ạt̲ k̲h̲í g̲a̲s̲

C̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ t̲ỉn̲h̲ Q̲u̲ản̲g̲ N̲i̲n̲h̲ v̲ừa̲ g̲i̲ải̲ c̲ứu̲ t̲h̲àn̲h̲ c̲ôn̲g̲ 4̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲ b̲ị n̲g̲ạt̲ k̲h̲í k̲h̲i̲ n̲ạo̲, v̲ét̲ h̲ố g̲a̲ ở T̲P̲ H̲ạ L̲o̲n̲g̲.
T̲i̲n̲ t̲ức̲ Q̲u̲ản̲g̲ N̲i̲n̲h̲
T̲h̲e̲o̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ P̲V̲ B̲áo̲ G̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ t̲ỉn̲h̲ Q̲u̲ản̲g̲ N̲i̲n̲h̲ v̲ừa̲ g̲i̲ải̲ c̲ứu̲ k̲ịp̲ t̲h̲ời̲ 4̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲ b̲ị m̲ắc̲ k̲ẹt̲ d̲ưới̲ c̲ốn̲g̲ k̲h̲i̲ đa̲n̲g̲ n̲ạo̲ v̲ét̲ h̲ố g̲a̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ên̲ L̲án̲ B̲è, T̲P̲ H̲ạ L̲o̲n̲g̲.
Nạo vét cống, 4 nam công nhân môi trường đô thị bị ngạt khí gas 1

N̲ạo̲ v̲ét̲ c̲ốn̲g̲, 4̲ n̲a̲m̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲ m̲ôi̲ t̲r̲ườn̲g̲ đô t̲h̲ị b̲ị n̲g̲ạt̲ k̲h̲í g̲a̲s̲ 1̲

L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ t̲i̲ếp̲ c̲ận̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ để g̲i̲ải̲ c̲ứu̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲.

T̲h̲e̲o̲ đó v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲5̲h̲1̲2̲ n̲g̲ày̲ 4̲/4̲, P̲h̲òn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ p̲h̲òn̲g̲ c̲h̲áy̲ c̲h̲ữa̲ c̲h̲áy̲ v̲à c̲ứu̲ n̲ạn̲ c̲ứu̲ h̲ộ (C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ Q̲u̲ản̲g̲ N̲i̲n̲h̲) n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲ c̲ó 4̲ n̲g̲ười̲ b̲ị m̲ắc̲ k̲ẹt̲ d̲ưới̲ c̲ốn̲g̲ t̲h̲u̲ộc̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ên̲ L̲án̲ B̲è, p̲h̲ườn̲g̲ B̲ạc̲h̲ Đằn̲g̲, T̲P̲ H̲ạ L̲o̲n̲g̲, đơn̲ v̲ị đã h̲u̲y̲ độn̲g̲ p̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ện̲ c̲ứu̲ n̲ạn̲, c̲ứu̲ h̲ộ, c̲h̲ữa̲ c̲h̲áy̲, đèn̲ c̲h̲i̲ếu̲ s̲án̲g̲ v̲à k̲h̲o̲ản̲g̲ g̲ần̲ 2̲0̲ c̲án̲ b̲ộ, c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲.

Nạo vét cống, 4 nam công nhân môi trường đô thị bị ngạt khí gas 2

N̲ạo̲ v̲ét̲ c̲ốn̲g̲, 4̲ n̲a̲m̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲ m̲ôi̲ t̲r̲ườn̲g̲ đô t̲h̲ị b̲ị n̲g̲ạt̲ k̲h̲í g̲a̲s̲ 2̲

C̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ được̲ đưa̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲

C̲h̲ỉ s̲a̲u̲ m̲ột̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ n̲g̲ắn̲ b̲ằn̲g̲ t̲i̲n̲h̲ t̲h̲ần̲, c̲h̲ủ độn̲g̲ t̲íc̲h̲ c̲ực̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đã đưa̲ được̲ 4̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, g̲ồm̲: Đ.H̲.G̲i̲, P̲h̲.X̲.L̲, T̲r̲.T̲r̲.H̲ v̲à N̲g̲.Đ.N̲h̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ h̲ố g̲a̲s̲ (c̲ó k̲h̲í độc̲).

Được̲ b̲i̲ết̲ 4̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ n̲ày̲ l̲à c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲ t̲h̲u̲ộc̲ C̲ôn̲g̲ t̲y̲ C̲P̲ M̲ôi̲ t̲r̲ườn̲g̲ đô t̲h̲ị H̲ạ L̲o̲n̲g̲. N̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ b̲a̲n̲ đầu̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ d̲o̲ n̲g̲ạt̲ k̲h̲í g̲a̲s̲ d̲ưới̲ h̲ầm̲ n̲g̲ầm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ n̲ạo̲ v̲ét̲ c̲ốn̲g̲.

H̲i̲ện̲ t̲ại̲, c̲ả 4̲ n̲g̲ười̲ đều̲ đã được̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ đa̲ k̲h̲o̲a̲ t̲ỉn̲h̲ Q̲u̲ản̲g̲ N̲i̲n̲h̲. T̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó 1̲ n̲g̲ười̲ h̲ôn̲ m̲ê, 2̲ n̲g̲ười̲ đã t̲ỉn̲h̲ t̲áo̲.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.